Izolacje.com.pl

Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Wznoszenie budynków

Wznoszenie budynków

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych od warunków atmosferycznych w powtarzalnym procesie zapewniającym możliwość kontroli parametrów produkcji i stabilnego, najwyższego poziomu dopuszczalnych odchyłek wykraczających daleko poza możliwości realizacyjne na placu budowy. Taki model wznoszenia obiektów przenosi zasadniczo zaangażowanie pracy ludzi do zakładu przemysłowego, ograniczając uciążliwe i niestabilne pod względem jakościowym prace budowlane jedynie do fazy montażu. Prefabrykacja jest naturalną konsekwencją i następstwem postępu technologicznego, jaki dokonał się w budownictwie.

treść sponsorowana

Płyty warstwowe jako element budowy

Płyty warstwowe są elementami prefabrykowanymi i składają się z trzech warstw:dwóch zewnętrznych okładzin metalowych oraz umieszczonego pomiędzy nimi rdzenia izolacyjnego, który może być wykonany z różnych materiałów termoizolacyjnych:statystycznie najczęściej ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) lub poliizocyjanurowej (PIR), wełny mineralnej (MW) lub polistyrenu ekspandowanego (EPS). Pewnym wyjątkiem są płyty warstwowe z jedną okładziną metalową i jedną okładziną typu „miękkiego”(tzw. płyty połówkowe) stosowane w systemach suchych ociepleń elewacji i dachów żelbetowych, które, choć wykraczają poza standardową definicję płyt warstwowych, również podlegają definicji elementów prefabrykowanych.

Warto podkreślić, że uprzemysłowiona produkcja płyt warstwowych jako elementów prefabrykowanych pozwala na utrzymanie milimetrowych dokładności wykonania elementów, co jest podstawową jednostką projektowaniu budynków. Na placu budowy w przypadku realizacji technologiami tradycyjnymi taka dokładność staje się poziomem nieustannie wymagającym korekt wymiarów, grubości warstw i rzędnych poziomów poszczególnych etapów.

W efekcie projektowane co do milimetra parametry geometrii elementów i warstw uzyskują dokładności dziesięciokrotnie gorsze, a zakładane parametry wytrzymałościowe, izolacyjne, energetyczne i ekologiczne często stają się wyłącznie umowne. Realizacja budowy przy wykorzystaniu płyt warstwowych pozwala na utrzymanie dokładności realizacji zakładanych przez projekt.

Zwolennicy technologii tradycyjnych wznoszenia budynków podnoszą kwestię pozornej wady prefabrykacji związanej z „prawdopodobnie” wyższymi kosztami transportu elementów wielkogabarytowych, jednak logistyka płyt warstwowych realizowana jest zawsze z udziałem producenta, zajmującego się tym na co dzień.

W ostatecznym rozrachunku okazuje się, że jeden większy transport płyt warstwowych jest tańszy i łatwiejszy organizacyjnie od wielu aut dowożących wielokrotnie piasek, cement, stal, kleje, izolacje, chemię budowlaną itp., a koszt postawienia budynku z elementów prefabrykowanych jest niższy 

Najważniejsze zalety wznoszenia budynków

Najważniejszymi zaletami realizacji wznoszenia budynków z użyciem płyt warstwowych jako elementów prefabrykowanych są:

  • zdecydowane skrócenie czasu budowy i szybsze dostarczenie na rynek mieszkaniowy gotowych budynków,
  • ograniczenie prac wykończeniowych do niezbędnego minimum czasowego, materiałowego i wykonawczego,
  • minimalizacja odpadów, powstających na budowie w technologiach tradycyjnych,
  • daleko wyższa precyzja wymiarowa zarówno pojedynczych elementów, jak i gotowych obiektów; płyty warstwowe jako produkty przemysłowe poddawane są systematycznej kontroli jakości i realizowane w stałych warunkach produkcyjnych,
  • większe bezpieczeństwo realizacji prac budowlanych ograniczonych wyłącznie do montażu,
  • niezależność wytwarzania elementów od zmiennych warunków atmosferycznych,
  • uniezależnienie od zmienności cen i terminów dostaw różnych materiałów niezbędnych do realizacji budynku w technologii tradycyjnej – łatwość planowania procesu budowy,
  • ograniczenie liczby ekip budowlanych do niezbędnego minimum związanego z montażem,
  • możliwość bardzo elastycznej realizacji obiektów z uwagi na rodzaj konstrukcji (stalowa, drewniana, żelbetowa, układy hybrydowe),
  • minimalizacja zapotrzebowania na wodę procesową i sanitarną związaną z utrzymywaniem zaplecza socjalnego placu budowy.

Powyższe argumenty przemawiające na korzyść wznoszenia obiektów przy użyciu płyt warstwowych nabierają dodatkowego znaczenia w ostatnich miesiącach. Od początku 2021 r. obserwujemy wyjątkową niestabilność na rynku zarówno cen, jak i dostępności surowców i usług budowlanych. Wielu inwestorów, którzy są w trakcie realizacji budowy, zderza się z koniecznością uwzględnienia znaczącego wzrostu kosztów rozpoczętej już budowy zarówno pod względem krytycznych, skokowych wzrostów cen praktycznie wszystkich surowców, jak i stawek wykonawców. Słyszy się na rynku o wielu firmach budowlanych, które podpisały ryczałtowe umowy na realizację budynków, a w obecnej sytuacji rezygnują z nich, ryzykując zapłatę kar umownych jako mniej uciążliwych finansowo od kontynuacji inwestycji. 

Lockdown gospodarek europejskich spowodowany Covid-19 i zerwanie łańcuchów dostaw doprowadził do wzrostu cen niemal wszystkich niezbędnych materiałów, nawet podstawowych, w tym budowlanych: piasku, cementu, stali zbrojeniowej, chemii budowlanej, elementów wykończeniowych, dodatków, komponentów, ale także pośrednio do wzrostu stawek i dostępności ekip budowlanych (zbrojarzy, murarzy, tynkarzy, cieśli, dekarzy, stolarzy, malarzy itp.). Sytuacja ta sprawia, że obecnie realizacja budowy własnego, wymarzonego domu staje się procesem niemal niewykonalnym, a co najmniej ryzykownym.

W krytycznym 2020 r. przeciętne zasoby finansowe Polaków wzrosły, wskutek czego zwiększyła się ilość wniosków o pozwolenie na budowę. Biorąc pod uwagę, że liczba pozwoleń wydanych w 2021 r. jest o ponad 50% wyższa niż w analogicznym okresie 2020 r., inwestorzy stają przed perspektywą bardzo niekorzystnej sytuacji zakupu materiałów i usług w nieprzewidywalnym kosztowo otoczeniu rynkowym. Kredyty zaciągnięte na budowę domu bardzo szybko stają się niewystarczające do realizacji i dokończenia inwestycji. Zastosowanie konstrukcji nośnej i płyt warstwowych, stanowiących kompletne rozwiązanie technologiczne zmienia diametralnie tę sytuację.

Przede wszystkim ogranicza ilość niezbędnych materiałów, etapów procesu i ekip wykonawczych, ograniczając wielokrotnie ryzyko zmienności cen i dostępności szeregu surowców, przenosząc je na producenta płyt warstwowych, eliminując koniecznośćposzukiwania wielu ekip budowlanych do zaledwie jednej – ekipy montażowej płyt warstwowych. Sukces rynkowy, jaki jest w ostatnim okresie udziałem płyt warstwowych w realizacji budynków mieszkalnych, jest potwierdzeniem słuszności tego rozumowania. Domy jednorodzinne i inne budynki zrealizowane w technologii płyt warstwowych powstają z powodzeniem w bardzo krótkim czasie z możliwością planowania co do dnia i niemal godziny ukończenia prac.

Budowa z użyciem płyt warstowowych 

Realizacja budowy z użyciem płyt warstwowych łączy w sobie wszelkie zalety wynikające z technologii prefabrykacji, ale także eliminuje aktualne zagrożenia rynkowe.Jeden dostawca płyt warstwowych i jedna ekipa montażowa to rozwiązanie optymalne, bezpieczne, pozwalające na błyskawiczną, więc kosztowo najkorzystniejszą realizację budynku w stanie zamkniętym. PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych już wiele miesięcy temu odnotował zdecydowany wzrost zainteresowania realizacją budynków mieszkalnych przy użyciu płyt warstwowych, jednak w bieżącym roku ta tendencja zdecydowanie się nasiliła. Spowodowało to konieczność przeszacowania założeń produkcyjnych i modyfikację systemów realizacji zamówień. Wcześniejsze założenia, wynikające z dostosowania produkcji do realizacji zamówień „dużych”, zmierzają do ich ewolucji i uwzględniania konieczności kompletowania wielu zamówień o stosunkowo niewielkich wartościach na potrzeby budownictwa indywidualnego, których udział w ogólnym bilansie zdecydowanie rośnie.

Komentarze

Powiązane

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Rynek płyt warstwowych wobec zmian wynikających z Warunków Technicznych 2021

Rynek płyt warstwowych wobec zmian wynikających z Warunków Technicznych 2021

1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jest to następstwo przyjęcia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego...

1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jest to następstwo przyjęcia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010), której celem co do zasady jest obniżenie ilości energii niezbędnej do pokrycia zapotrzebowania na ciepło budynków we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Popularność płyt warstwowych PIR w polskich realiach

Popularność płyt warstwowych PIR w polskich realiach Popularność płyt warstwowych PIR w polskich realiach

Dla materiałów budowlanych polskie warunki klimatyczne są dość drastycznym poligonem doświadczalnym, który wystawia je na ekstremalne testy i nie wybacza błędów. Nie jest aż tak dramatycznie, jak w przypadku...

Dla materiałów budowlanych polskie warunki klimatyczne są dość drastycznym poligonem doświadczalnym, który wystawia je na ekstremalne testy i nie wybacza błędów. Nie jest aż tak dramatycznie, jak w przypadku Petersburga, który jest z kolei poletkiem doświadczalnym rosyjskich instytutów badawczych i certyfikacyjnych, niemniej bez wahania można stwierdzić, że Polska znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego jedynie z nazwy i względów geograficznych.

POLIURETAN

POLIURETAN POLIURETAN

Wybrane dla Ciebie

Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia

Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia

Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu:

Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu: Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu:

Wszystko na temat dachów »

Wszystko na temat dachów » Wszystko na temat dachów »

Znajdź swój kierunek

Znajdź swój kierunek Znajdź swój kierunek

Kompletne systemy dociepleń POLSTYR

Kompletne systemy dociepleń POLSTYR Kompletne systemy dociepleń POLSTYR

Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Jest nowa receptura hydroizolacji! » Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Kiedy fotowoltaika się opłaca? Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Budownictwo przyszłości

Budownictwo przyszłości Budownictwo przyszłości

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Skuteczna izolacja dachu płaskiego » Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

Stropy.pl Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje...

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje jednak czegoś więcej, systemów stropowych ułatwiających i przyspieszających proces budowlany, zestandaryzowanych, o niskim koszcie inwestycyjnym, wysokich parametrach technicznych, zdrowych i ekologicznych. Do takich rozwiązań należą stropy panelowe.

Festool Polska Festool stawia na FSCTM

Festool stawia na FSCTM Festool stawia na FSCTM

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty...

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty tej marki z powodzeniem uzyskały certyfikację FSC.

Balex Metal Sp. z o. o. Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja

Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja

Płyty ścienne z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej od momentu pojawienia się na rynku uznane zostały za doskonały materiał termoizolacyjny. Budownictwo stale się rozwija i dzisiaj nie są już nowością,...

Płyty ścienne z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej od momentu pojawienia się na rynku uznane zostały za doskonały materiał termoizolacyjny. Budownictwo stale się rozwija i dzisiaj nie są już nowością, jednak producenci nie spoczęli na laurach i wciąż udoskonalają swoje produkty, na nowo dopasowując do potrzeb inwestorów. Firma Balex Metal oferuje ekonomiczną wersję – płytę ścienną PIR Light.

merXu Bogata oferta firmy KIM na merXu

Bogata oferta firmy KIM na merXu Bogata oferta firmy KIM na merXu

Stan surowy budynku to etap, na którym wykonane są roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje poziome i pionowe, a także izolacje wodne i przeciwwilgociowe. Może również obejmować wykonanie prac ociepleniowych...

Stan surowy budynku to etap, na którym wykonane są roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje poziome i pionowe, a także izolacje wodne i przeciwwilgociowe. Może również obejmować wykonanie prac ociepleniowych oraz ślusarskich i stolarskich. Wykorzystane do tego materiały ścienne, systemy elewacyjne czy izolacje termiczne, jak również produkty chemii budowlanej, takie jak tynki, kleje, hydroizolacje i uszczelniacze, powinny być dobre jakościowo, jak również odpowiednio dobrane do przeznaczenia obiektu...

FOAMGLAS® Building Poland Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS®

Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS® Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS®

Stare porzekadło mówi, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Niestety w przypadku ekip wykonawczych sprawa bywa bardziej skomplikowana, a niedostępność lub długi oczekiwania na materiały izolacyjne...

Stare porzekadło mówi, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Niestety w przypadku ekip wykonawczych sprawa bywa bardziej skomplikowana, a niedostępność lub długi oczekiwania na materiały izolacyjne mogą być niemałym utrudnieniem. W takiej sytuacji warto rozważyć rozwiązania specjalistyczne, które są na wyciągnięcie ręki, a przy tym oferują wymierne korzyści.

PU Polska - Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych...

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych od warunków atmosferycznych w powtarzalnym procesie zapewniającym możliwość kontroli parametrów produkcji i stabilnego, najwyższego poziomu dopuszczalnych odchyłek wykraczających daleko poza możliwości realizacyjne na placu budowy. Taki model wznoszenia obiektów przenosi zasadniczo zaangażowanie...

obido.pl W jaki sposób ocieplić poddasze?

W jaki sposób ocieplić poddasze? W jaki sposób ocieplić poddasze?

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można...

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można zagospodarować jako dodatkową sypialnię lub domowe biuro. Jaki materiał wybrać, aby skutecznie i na lata ocieplić poddasze? Podpowiadamy.

SUEZ Izolacje Budowlane Spadki styropianowe na dachu płaskim

Spadki styropianowe na dachu płaskim Spadki styropianowe na dachu płaskim

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym...

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym z nich są spadki styropianowe. Umożliwiają one właściwe odprowadzanie wody i dają dodatkową warstwę docieplenia.

SUEZ Izolacje Budowlane Badanie szczelności dachu

Badanie szczelności dachu Badanie szczelności dachu

Dach nad głową to nie tylko metafora. To jeden z najważniejszych elementów budynku. Nieszczelny może spowodować spore problemy. Remont pomieszczeń, do których dostanie się woda poprzez nieszczelności,...

Dach nad głową to nie tylko metafora. To jeden z najważniejszych elementów budynku. Nieszczelny może spowodować spore problemy. Remont pomieszczeń, do których dostanie się woda poprzez nieszczelności, jest zawsze skomplikowany i kosztowny. Dlatego tak istotne jest kontrolowanie stanu dachu. To nie tylko gwarancja bezpieczeństwa, ale też spokój finansowy.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.