Izolacje.com.pl

Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Wznoszenie budynków

Wznoszenie budynków

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych od warunków atmosferycznych w powtarzalnym procesie zapewniającym możliwość kontroli parametrów produkcji i stabilnego, najwyższego poziomu dopuszczalnych odchyłek wykraczających daleko poza możliwości realizacyjne na placu budowy. Taki model wznoszenia obiektów przenosi zasadniczo zaangażowanie pracy ludzi do zakładu przemysłowego, ograniczając uciążliwe i niestabilne pod względem jakościowym prace budowlane jedynie do fazy montażu. Prefabrykacja jest naturalną konsekwencją i następstwem postępu technologicznego, jaki dokonał się w budownictwie.

treść sponsorowana

Płyty warstwowe jako element budowy

Płyty warstwowe są elementami prefabrykowanymi i składają się z trzech warstw:dwóch zewnętrznych okładzin metalowych oraz umieszczonego pomiędzy nimi rdzenia izolacyjnego, który może być wykonany z różnych materiałów termoizolacyjnych:statystycznie najczęściej ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) lub poliizocyjanurowej (PIR), wełny mineralnej (MW) lub polistyrenu ekspandowanego (EPS). Pewnym wyjątkiem są płyty warstwowe z jedną okładziną metalową i jedną okładziną typu „miękkiego”(tzw. płyty połówkowe) stosowane w systemach suchych ociepleń elewacji i dachów żelbetowych, które, choć wykraczają poza standardową definicję płyt warstwowych, również podlegają definicji elementów prefabrykowanych.

Warto podkreślić, że uprzemysłowiona produkcja płyt warstwowych jako elementów prefabrykowanych pozwala na utrzymanie milimetrowych dokładności wykonania elementów, co jest podstawową jednostką projektowaniu budynków. Na placu budowy w przypadku realizacji technologiami tradycyjnymi taka dokładność staje się poziomem nieustannie wymagającym korekt wymiarów, grubości warstw i rzędnych poziomów poszczególnych etapów.

W efekcie projektowane co do milimetra parametry geometrii elementów i warstw uzyskują dokładności dziesięciokrotnie gorsze, a zakładane parametry wytrzymałościowe, izolacyjne, energetyczne i ekologiczne często stają się wyłącznie umowne. Realizacja budowy przy wykorzystaniu płyt warstwowych pozwala na utrzymanie dokładności realizacji zakładanych przez projekt.

Zwolennicy technologii tradycyjnych wznoszenia budynków podnoszą kwestię pozornej wady prefabrykacji związanej z „prawdopodobnie” wyższymi kosztami transportu elementów wielkogabarytowych, jednak logistyka płyt warstwowych realizowana jest zawsze z udziałem producenta, zajmującego się tym na co dzień.

W ostatecznym rozrachunku okazuje się, że jeden większy transport płyt warstwowych jest tańszy i łatwiejszy organizacyjnie od wielu aut dowożących wielokrotnie piasek, cement, stal, kleje, izolacje, chemię budowlaną itp., a koszt postawienia budynku z elementów prefabrykowanych jest niższy 

Najważniejsze zalety wznoszenia budynków

Najważniejszymi zaletami realizacji wznoszenia budynków z użyciem płyt warstwowych jako elementów prefabrykowanych są:

 • zdecydowane skrócenie czasu budowy i szybsze dostarczenie na rynek mieszkaniowy gotowych budynków,
 • ograniczenie prac wykończeniowych do niezbędnego minimum czasowego, materiałowego i wykonawczego,
 • minimalizacja odpadów, powstających na budowie w technologiach tradycyjnych,
 • daleko wyższa precyzja wymiarowa zarówno pojedynczych elementów, jak i gotowych obiektów; płyty warstwowe jako produkty przemysłowe poddawane są systematycznej kontroli jakości i realizowane w stałych warunkach produkcyjnych,
 • większe bezpieczeństwo realizacji prac budowlanych ograniczonych wyłącznie do montażu,
 • niezależność wytwarzania elementów od zmiennych warunków atmosferycznych,
 • uniezależnienie od zmienności cen i terminów dostaw różnych materiałów niezbędnych do realizacji budynku w technologii tradycyjnej – łatwość planowania procesu budowy,
 • ograniczenie liczby ekip budowlanych do niezbędnego minimum związanego z montażem,
 • możliwość bardzo elastycznej realizacji obiektów z uwagi na rodzaj konstrukcji (stalowa, drewniana, żelbetowa, układy hybrydowe),
 • minimalizacja zapotrzebowania na wodę procesową i sanitarną związaną z utrzymywaniem zaplecza socjalnego placu budowy.

Powyższe argumenty przemawiające na korzyść wznoszenia obiektów przy użyciu płyt warstwowych nabierają dodatkowego znaczenia w ostatnich miesiącach. Od początku 2021 r. obserwujemy wyjątkową niestabilność na rynku zarówno cen, jak i dostępności surowców i usług budowlanych. Wielu inwestorów, którzy są w trakcie realizacji budowy, zderza się z koniecznością uwzględnienia znaczącego wzrostu kosztów rozpoczętej już budowy zarówno pod względem krytycznych, skokowych wzrostów cen praktycznie wszystkich surowców, jak i stawek wykonawców. Słyszy się na rynku o wielu firmach budowlanych, które podpisały ryczałtowe umowy na realizację budynków, a w obecnej sytuacji rezygnują z nich, ryzykując zapłatę kar umownych jako mniej uciążliwych finansowo od kontynuacji inwestycji. 

Lockdown gospodarek europejskich spowodowany Covid-19 i zerwanie łańcuchów dostaw doprowadził do wzrostu cen niemal wszystkich niezbędnych materiałów, nawet podstawowych, w tym budowlanych: piasku, cementu, stali zbrojeniowej, chemii budowlanej, elementów wykończeniowych, dodatków, komponentów, ale także pośrednio do wzrostu stawek i dostępności ekip budowlanych (zbrojarzy, murarzy, tynkarzy, cieśli, dekarzy, stolarzy, malarzy itp.). Sytuacja ta sprawia, że obecnie realizacja budowy własnego, wymarzonego domu staje się procesem niemal niewykonalnym, a co najmniej ryzykownym.

W krytycznym 2020 r. przeciętne zasoby finansowe Polaków wzrosły, wskutek czego zwiększyła się ilość wniosków o pozwolenie na budowę. Biorąc pod uwagę, że liczba pozwoleń wydanych w 2021 r. jest o ponad 50% wyższa niż w analogicznym okresie 2020 r., inwestorzy stają przed perspektywą bardzo niekorzystnej sytuacji zakupu materiałów i usług w nieprzewidywalnym kosztowo otoczeniu rynkowym. Kredyty zaciągnięte na budowę domu bardzo szybko stają się niewystarczające do realizacji i dokończenia inwestycji. Zastosowanie konstrukcji nośnej i płyt warstwowych, stanowiących kompletne rozwiązanie technologiczne zmienia diametralnie tę sytuację.

Przede wszystkim ogranicza ilość niezbędnych materiałów, etapów procesu i ekip wykonawczych, ograniczając wielokrotnie ryzyko zmienności cen i dostępności szeregu surowców, przenosząc je na producenta płyt warstwowych, eliminując koniecznośćposzukiwania wielu ekip budowlanych do zaledwie jednej – ekipy montażowej płyt warstwowych. Sukces rynkowy, jaki jest w ostatnim okresie udziałem płyt warstwowych w realizacji budynków mieszkalnych, jest potwierdzeniem słuszności tego rozumowania. Domy jednorodzinne i inne budynki zrealizowane w technologii płyt warstwowych powstają z powodzeniem w bardzo krótkim czasie z możliwością planowania co do dnia i niemal godziny ukończenia prac.

Budowa z użyciem płyt warstowowych 

Realizacja budowy z użyciem płyt warstwowych łączy w sobie wszelkie zalety wynikające z technologii prefabrykacji, ale także eliminuje aktualne zagrożenia rynkowe.Jeden dostawca płyt warstwowych i jedna ekipa montażowa to rozwiązanie optymalne, bezpieczne, pozwalające na błyskawiczną, więc kosztowo najkorzystniejszą realizację budynku w stanie zamkniętym. PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych już wiele miesięcy temu odnotował zdecydowany wzrost zainteresowania realizacją budynków mieszkalnych przy użyciu płyt warstwowych, jednak w bieżącym roku ta tendencja zdecydowanie się nasiliła. Spowodowało to konieczność przeszacowania założeń produkcyjnych i modyfikację systemów realizacji zamówień. Wcześniejsze założenia, wynikające z dostosowania produkcji do realizacji zamówień „dużych”, zmierzają do ich ewolucji i uwzględniania konieczności kompletowania wielu zamówień o stosunkowo niewielkich wartościach na potrzeby budownictwa indywidualnego, których udział w ogólnym bilansie zdecydowanie rośnie.

Komentarze

Powiązane

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do...

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do branży rewolucyjny i rewelacyjny produkt, jakim jest płyta warstwowa, zmodernizowaliśmy de facto ideę prefabrykacji i zamianę tradycyjnych, mokrych i pracochłonnych technologii wznoszenia budynków z elementów małogabarytowych lub konstrukcji szalunkowych na szybki, suchy montaż gotowych elementów w...

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym...

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym PIR.

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Termoizolacyjność nowych budynków i termomodernizacja istniejących – czy warto?

Termoizolacyjność nowych budynków i termomodernizacja istniejących – czy warto? Termoizolacyjność nowych budynków i termomodernizacja istniejących – czy warto?

W miejsce wcześniejszego „Europejskiego Zielonego Ładu” (The European Green Deal) Parlament Europejski uchwalił dokument „Fit for 55”. W myśl tego programu Unia Europejska już do 2030 r. ma osiągnąć redukcję...

W miejsce wcześniejszego „Europejskiego Zielonego Ładu” (The European Green Deal) Parlament Europejski uchwalił dokument „Fit for 55”. W myśl tego programu Unia Europejska już do 2030 r. ma osiągnąć redukcję emisji dwutlenku węgla aż o 55% względem 1990 r., co stanowi podwyżkę aż o 15 punktów procentowych względem wcześniejszych założeń.

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Rynek płyt warstwowych wobec zmian wynikających z Warunków Technicznych 2021

Rynek płyt warstwowych wobec zmian wynikających z Warunków Technicznych 2021

1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jest to następstwo przyjęcia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego...

1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jest to następstwo przyjęcia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010), której celem co do zasady jest obniżenie ilości energii niezbędnej do pokrycia zapotrzebowania na ciepło budynków we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Popularność płyt warstwowych PIR w polskich realiach

Popularność płyt warstwowych PIR w polskich realiach Popularność płyt warstwowych PIR w polskich realiach

Dla materiałów budowlanych polskie warunki klimatyczne są dość drastycznym poligonem doświadczalnym, który wystawia je na ekstremalne testy i nie wybacza błędów. Nie jest aż tak dramatycznie, jak w przypadku...

Dla materiałów budowlanych polskie warunki klimatyczne są dość drastycznym poligonem doświadczalnym, który wystawia je na ekstremalne testy i nie wybacza błędów. Nie jest aż tak dramatycznie, jak w przypadku Petersburga, który jest z kolei poletkiem doświadczalnym rosyjskich instytutów badawczych i certyfikacyjnych, niemniej bez wahania można stwierdzić, że Polska znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego jedynie z nazwy i względów geograficznych.

POLIURETAN

POLIURETAN POLIURETAN

Najnowsze produkty i technologie

Fabryka Styropianu ARBET Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie? Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś...

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś jednak porusza się ważne kwestie dotyczące kwestii użytkowych, w tym – ich odpowiedniej izolacji.

KOESTER Polska Sp. z o.o. Köster – Specjaliści od hydroizolacji

Köster – Specjaliści od hydroizolacji Köster – Specjaliści od hydroizolacji

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas...

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas renowacji budynków historycznych, jak i w trakcie budowy nowych obiektów – proponuje skuteczne rozwiązanie każdego problemu związanego ze szkodliwym oddziaływaniem wody i wilgoci.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby...

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby tradycyjne – od wielu lat stosowane w budownictwie, a także nowatorskie, zaawansowane technologicznie rozwiązania gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

GERARD AHI Roofing Kft. Oddział w Polsce Sp. z o.o. | RTG Roof Tile Group Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Tremco CPG Poland Sp. z o.o. Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość...

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość oraz łatwość utrzymania w czystości, rozwiązania posadzkowe na bazie żywic syntetycznych są powszechnie stosowane w zakładach produkcyjnych z różnych branż.

Blachy Pruszyński, mgr inż. Piotr Olgierd Korycki Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej...

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej obudowy, takiej jak: płyty warstwowe, systemy oparte na bazie kaset stalowych wzdłużnych, warstwowe przekrycia dachowe z elementem nośnym w postaci blach trapezowych. Wymienione rozwiązania mają szereg zalet, m.in. małą masę jednostkową, możliwość montażu niezależnie od warunków atmosferycznych,...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami...

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami Technicznymi lub w skrócie WT – stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania wszystkich rodzajów budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych, spełniających funkcje użytkowe budynków. Ten akt prawny jest aktem wykonawczym do Ustawy Prawo budowlane i określa...

Seban Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy...

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy chętniej stosują technologie korzystające z energii odnawialnej.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.