Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Analiza przenikania ciepła w ścianie osłonowej z oknem wieloskrzydłowym

Analysis of heat transfer in the curtain wall with a multi-sash window

Ściana osłonowa każdego pomieszczenia w budynkach mieszkalnych najczęściej jest fragmentem składającym się z odcinka ściany pełnej i okna.
Milewski.

Ściana osłonowa każdego pomieszczenia w budynkach mieszkalnych najczęściej jest fragmentem składającym się z odcinka ściany pełnej i okna.


Milewski.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce [1], maksymalny dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła dla ścian osłonowych w budynkach nowo wznoszonych wynosi Umax = 0,23 W/(m2·K), zaś dla okien Umax = 1,10 W/(m2·K). Należy jednakże zauważyć, że konstrukcja ściany zewnętrznej zazwyczaj jest podobna w każdym budynku przeznaczonym na pobyt stały ludzi - jej członem zasadniczym jest ściana pełna, w której osadzone jest okno składające się z ramy i części szklonej.

Architekci wkładają wiele wysiłku w to, by odpowiednio zaprojektować budynki mieszkalne tak, aby każda przegroda spełniała stawiane im wymagania. Niejednokrotnie jest to o tyle kłopotliwe, że nawet jeśli są znane parametry cieplne materiałów konstrukcyjnych ściany, to dane dotyczące stolarki okiennej zazwyczaj nie są podawane bezpośrednio do wiedzy konsumentów.

W związku z powyższym autorzy uważają, że należy oszacować stopień wpływu pól powierzchni poszczególnych elementów składowych oraz przeanalizować wpływ skrzydeł stolarki okiennej na całkowity współczynnik przenikania ciepła fragmentów ściany osłonowych z oknami. Taka informacja będzie wzmacniać intuicję projektantów i pozwoli szybciej znajdować optymalne rozwiązania przegród budowlanych. Tylko wówczas można prawidłowo wyliczyć współczynnik przenikania ciepła kompleksowej ściany zewnętrznej.

Celem niniejszego badania jest analiza wpływu udziałów powierzchni elementów składowych (ściany pełnej, ramy okiennej i powierzchni szklonej) oraz liczby skrzydeł w oknie wieloskrzydłowym na współczynnik przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem wykonanym z PVC w budynku mieszkalnym, z opracowaniem deterministycznych modeli matematycznych zależności oraz oszacowaniem stopnia wpływu badanych czynników.

Opis obiektu badania

Ściana osłonowa każdego pomieszczenia w budynkach mieszkalnych najczęściej jest fragmentem składającym się z odcinka ściany pełnej i okna. Z uwzględnieniem nowych technologii montażu okien z PVC, jako obiekt badania dla dalszej analizy przyjęto fragment ściany z trzema elementami: ścianą pełną, ramą okienną i powierzchnią szkloną. Schematy takiego fragmentu pokazano na RYS. 1.

RYS. 1. Schematy badanego fragmentu ściany osłonowej z oknem o różnej konfiguracji; rys.: archiwum autorów

RYS. 1. Schematy badanego fragmentu ściany osłonowej z oknem o różnej konfiguracji; rys.: archiwum autorów

Z uwzględnieniem rozwiązań przestrzennych pomieszczeń mieszkalnych przyjęte zostały następujące rozmiary fragmentu ściany: 2,70×3,60 m (wysokość×szerokość) = 9,72 m2.

W ramach tej wartości w badaniu zmieniały się różne kombinacje pól powierzchni okien, od rozmiaru 1,2×1,48 m = 1,776 m2 do 3,20×1,48 m = 4,736 m2.

Wysokość okna w analizowanym przypadku należało przyjąć jako wartość stałą, równą wysokości okna referencyjnego, która wynosi 1,48 m [2].

 

Abstrakt

W artykule przeanalizowano wpływ udziałów powierzchni elementów składowych (odcinków ściany pełnej, ramy okiennej i powierzchni szklonej) oraz liczby skrzydeł w oknie wieloskrzydłowym na współczynnik przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem wykonanym z PVC w budynku mieszkalnym. Przy realizacji eksperymentu obliczeniowego zastosowano lokalne planowanie sympleksowe w warunkach ograniczenia zakresu zmienności wybranych czynników. Analiza wykonana została na podstawie opracowanych deterministycznych modeli matematycznych opisujących tę zależność.

 

Analysis of heat transfer in the curtain wall with a multi-sash window

 

The article analyses the impact of surface shares of component parts (sections of a full wall, window frame and glazed surface) and the number of sashes in a multi-sash window on the heat transfer coefficient of a curtain wall with a window made of PVC in a residential building. While implementing the computational experiment, local simplex planning was used in the conditions of limiting the range of variability of selected factors. The analysis was made on the basis of developed deterministic mathematical models describing this relationship.

Metoda obliczania współczynnika przenikania ciepła

Współczynnik przenikania ciepła fragmentu ściany osłonowej z oknem wieloskrzydłowym obliczano według metody składnikowej [3].

Według tej metody współczynnik przenikania ciepła Uw układu "ściana osłonowa + rama okienna + oszklenie" należy obliczać za pomocą wzoru:

(1)

gdzie:

Ug, Uƒ, Up - współczynniki przenikania ciepła, odpowiednio: oszklenia, ramy oraz ściany pełnej,

ψg,ƒ, ψƒ,p - liniowe współczynniki przenikania ciepła spowodowane połączonymi efektami cieplnymi elementów, odpowiednio: szklącego i ramy oraz ramy i ściany pełnej,

lg,ƒ, lƒ,p - długość liniowego mostku cieplnego powstającego na styku, odpowiednio: szkła i ramy oraz ramy i ściany pełnej,

Ag, Aƒ, Ap, Aw - pole powierzchni, odpowiednio: oszklenia, ramy, ściany pełnej oraz fragmentu ściany osłonowej.

Nawet przy trzech elementach składowych wzór ten daje ponad 10 czynników do przeanalizowania. Każdy dodatkowy element składowy, w zależności od lokalizacji, zwiększa liczbę czynników o 4-6 parametrów.

Jednak najtrudniejszym zadaniem do przeprowadzenia analizy jest warunek, którym są powiązane trzy pierwsze zmienne:

  (2)

Odnosząc się do przedstawionego wzoru (1), autorzy stworzyli algorytm do wyliczania szukanego współczynnika przenikania ciepła okna Uw przy zmianie wartości wybranych czynników (RYS. 2).

RYS. 2. Schemat blokowy obliczania współczynnika przenikania ciepła Uw fragmentu ściany osłonowej, gdzie ho, bo, Ao to odpowiednio: wysokość, szerokość i powierzchnia okna; r - liczba skrzydeł w oknie; C - udział powierzchni szklonej do powierzchni okna; bƒ - szerokość elementów ramy; rys.: archiwum autorów

RYS. 2. Schemat blokowy obliczania współczynnika przenikania ciepła Uw fragmentu ściany osłonowej, gdzie ho, bo, Ao to odpowiednio: wysokość, szerokość i powierzchnia okna; r - liczba skrzydeł w oknie; C - udział powierzchni szklonej do powierzchni okna; bƒ - szerokość elementów ramy; rys.: archiwum autorów

W tym algorytmie przewiduje się wprowadzenie wartości pól powierzchni oszklenia Ag i ramy Af.

Przy znanych rozmiarach okna (bo - szerokość, ho - wysokość, Ao - powierzchnia), liczbie skrzydeł r i szerokości elementów ramy bƒ wartości Ag, Aƒ można obliczyć w następujący sposób:

 (3)

(4)

Algorytm posłużył jako podstawa do opracowania autorskiego programu komputerowego w Microsoft Excel.

Model matematyczny do określenia współczynnika przenikania ciepła

Analiza przedstawionych czynników pozwoliła wykryć, że oprócz zmiennych Ag, Aƒ, Ap oraz r, lg,ƒ, lƒ,p pozostałe zmienne są sterowalne, mierzalne, wzajemnie niezależne, niesprzeczne i odpowiadają podstawowym wymaganiom modelowania matematycznego [4]. Zmienne lg,ƒ i lƒ,p są niejednoznaczne oraz zależne od Ag i Aƒ.

W celu zapewnienia jednoznaczności lg,ƒ i lƒ,p wysokość okna przyjęto jako wartość stałą.

Zgodnie z przyjętym celem badania, współczynnik przenikania ciepła Uw fragmentu ściany (funkcja celu Y) postanowiono zbadać w zależności od czynników geometrycznych - udziałów powierzchni szklonej (czynnik z1), powierzchni ramy (czynnik z2) i powierzchni ściany pełnej (czynnik z3) oraz liczby skrzydeł w oknie r.

Ponieważ czynniki geometryczne z1, z2, z3 są związane warunkiem (2), to do zbadania ich wpływu zastosowano planowanie sympleksowe dla trzech zmiennych w układzie "skład-własność", zawierającego N = 7 prób (TABELA) [5].

Plan sympleksowy przewiduje określony układ realizacji obliczeń przy spełnieniu warunku z1+ z2+ z3 = 1 i opracowanie modelu w postaci niepełnego wielomianu trzeciego stopnia dla trzech zmiennych:

 (5)

Sensownym rozwiązaniem była analiza przy liczbie skrzydeł w oknie od 1 do 3. Odpowiada to realnym rozwiązaniom stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych oraz pozwala wykryć charakter i stopień wpływu tego czynnika. Jednak zmiana liczby skrzydeł okna powoduje skokowe zmiany udziałów powierzchni szkła, ramy i ściany.

Uwzględnienie liczby skrzydeł w oknie jako czwartego czynnika w modelu było praktycznie niemożliwe przy zastosowaniu planowania sympleksowego.

TABELA. Plan sympleksowy dla trzech zmiennych na N = 7 prób, gdzie z1, z2, z3 - kodowane czynniki; χ1, χ2, χ3, – naturalne czynniki geometryczne (w liczniku - udziały, w mianowniku - powierzchnie, m2); Y(1), Y(2), Y(3) - wyniki obliczeń współczynnika przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem dla r = (1), (2), (3)

TABELA. Plan sympleksowy dla trzech zmiennych na N = 7 prób, gdzie z1, z2, z3 - kodowane czynniki; χ1, χ2, χ3, – naturalne czynniki geometryczne (w liczniku - udziały, w mianowniku - powierzchnie, m2); Y(1), Y(2), Y(3) - wyniki obliczeń współczynnika przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem dla r = (1), (2), (3)

Dążąc do osiągnięcia celu badania, podjęto decyzję o opracowaniu modelu w postaci Y(i) = ƒ(z1, z2, z3) dla każdej z trzech konfiguracji okna: jedno-, dwu- i trójskrzydłowego (odpowiednio Y(1), Y(2), Y(3)).

Pozostałe zmienne niezależne przyjęto na stałym poziomie.

Wartości czynników fizykalnych Ug, Uf,Up przyjęto na poziomie odpowiadającym współczesnym wymaganiom:

Ug = 0,70 W/(m2·K);

Uƒ = 1,10 W/(m2·K);

Up = 0,23 W/(m2·K).

Wartości liniowych współczynników przenikania ciepła na granicy szkło–rama oraz rama–ściana przyjęto w obu przypadkach na poziomie 0,080 W/(m2·K) [6].

Nie było potrzeby wykonywania badania w całym zakresie zmiany wybranych czynników, ponieważ np. przy z1 = 1 analizowany fragment składałby się wyłącznie z oszklenia.

Praktyczne znaczenie miały jedynie te zakresy zmienności czynników, które odpowiadają realnym układem fragmentu ściany z oknem. W związku z tym w badaniu zastosowano lokalne planowanie sympleksowe w warunkach ograniczenia zakresu zmienności wszystkich czynników [7].

Na podstawie wstępnej analizy parametrów wybranego fragmentu ściany osłonowej z oknem został wybrany podobszar obejmujący preferowane udziały elementów składowych, który określały współrzędne Ai1; χ2; χ3) wierzchołków trójkąta

A1 (0,395; 0,092; 0,513);

A2 (0,237; 0,148; 0,615);

A3 (0,079; 0,051; 0,870).

Wyżej wymieniony podobszar został transformowany do pełnego planu sympleksowego poprzez wprowadzenie pseudoskładników z1, z2, z3, które w każdym u-tym układzie planu są związane z czynnikami rzeczywistymi χ1, χ2, χ3 zależnością [7]:

 (6)

Poziomy zmienności czynników z1, z2, z3 oraz odpowiadające im rzeczywiste czynniki χ1, χ2, χ3 przedstawiono w TABELI.

Po przeprowadzeniu obliczeń współczynnika przenikania ciepła fragmentu ściany Yi wg planu oraz korzystając z metody podanej w [5], opracowano zależności Y(i) = ƒ(z1, z2, z3):

 • dla okna jednoskrzydłowego:

(7)

 • dla okna dwuskrzydłowego:

(8)

 • dla okna trójskrzydłowego:

(9)

Po określeniu współczynników wykonano testowanie adekwatności modeli (7), (8) i (9) wg kryterium Fiszera [8] i uznano ich przydatność do dalszej analizy.

Dla praktycznego zastosowania uzyskanych modeli otrzymano również formuły związku pomiędzy współrzędnymi naturalnymi ƒi a współrzędnymi zi:

 (10)

 (11)

 (12)

Testowanie uzyskanych modeli matematycznych oraz procedura opracowania formuł związku zostały szczegółowo opisane przez autorów w pracy [9].

Analiza wyników badania

Na podstawie modeli (7) i (9) opracowano wykresy w postaci izolinii badanych zależności Yi = ƒ(z1, z2, z3) od rozpatrywanych czynników we współrzędnych pseudoskładników z1, z2, z3 dla fragmentów ściany z oknem (RYS. 3, RYS. 4). Te modele pozwoliły powiększyć badany podobszar do pełnych trójkątów sympleksowych, znacznie ułatwiając interpretację wyników. Natomiast merytoryczną interpretację wykonano w oparciu o tabelę przy zastosowaniu naturalnych współrzędnych χ1, χ2, χ3.

Jak widać z RYS. 3, najwyższą wartość [0,643 W/(m2 · K)] współczynnika przenikania ciepła Y(1) fragmentu ściany z oknem jednoskrzydłowym uzyskano w wierzchołku Z1 przy χ1 = 0,395; χ2 = 0,092; χ3 = 0,513 (TABELA), natomiast najniższą [0,418 W/(m2·K)] – przy χ1 = 0,132; χ2 = 0,051; χ3 = 0,817.

W sensie praktycznym oznacza to, że w badanym fragmencie ściany zamiana okna jednoskrzydłowego z powierzchnią Ao3= 1,48×1,20 = 1,776 m2 na okno jednoskrzydłowe z powierzchnią Ao2 = 1,48×3,20 = 4,736 m2 spowoduje wzrost współczynnika przenikania ciepła Y(1) fragmentu ściany z oknem o 53,8%.

Dla fragmentu ściany z oknem trójskrzydłowym najwyższa wartość 0,70 W/(m2·K) współczynnika przenikania ciepła Y(3) występuje w punkcie ze współrzędnymi dla dużego okna (RYS. 4):

χ1 = 0,342;

χ2 = 0,145;

χ3 = 0,513.

Natomiast dla okna małego (przy χ1= 0,079; χ2 = 0,104; χ3 = 0,817) obserwuje się wartość Y(3) wynoszącą 0,475 W/(m2·K).

Powyższe oznacza, że zamiana okna trójskrzydłowego z powierzchnią Ao3 = 1,48×1,20 = 1,776 m2 na okno trójskrzydłowe z powierzchnią Ao2 = 1,48×3,20 = 4,736 m2 spowoduje wzrost współczynnika przenikania ciepła Y(3) badanego fragmentu ściany z oknem o 47,4%.

Spadek stopnia wzrostu współczynnika przenikania ciepła fragmentu ściany z oknem trójskrzydłowym o 6,3% od wzrostu dla okna jednoskrzydłowego związany jest z ponownym podziałem udziałów pól powierzchni oszklenia i ramy przy niezmiennych rozmiarach okien.

RYS. 3. Zależność współczynnika przenikania ciepła Y1 fragmentu ściany z oknem jednoskrzydłowym od udziałów: z1 - powierzchni oszklenia, z2 - powierzchni ramy, z3 - powierzchni ściany; rys.: archiwum autorów  RYS. 4. Zależność współczynnika przenikania ciepła Y3 fragmentu ściany z oknem trójskrzydłowym od udziałów: z1 - powierzchni oszklenia, z2 - powierzchni ramy, z3 - powierzchni ściany; rys.: archiwum autorów 

Wykryto, że w wybranym zakresie zmienności (od 1,776 do 4,736 m2) wzrost powierzchni okna na każdy 1 m2 daje przyrost współczynnika przenikania ciepła badanego fragmentu ściany:

 • z oknem jednoskrzydłowym o 18,2%,
 • dwuskrzydłowym o 16,9%,
 • trójskrzydłowym o 16,0%.

Ustalono również, że zastosowanie okna trójskrzydłowego w badanym fragmencie ściany zwiększa jego współczynnik przenikania ciepła w porównaniu z jednoskrzydłowym:

 • o 13,6% - dla okna małych rozmiarów (1,776 m2),
 • o 10,6% - dla okna średnich rozmiarów (3,256 m2),
 • o 8,9% - dla okna dużych rozmiarów (4,736 m2).

Minimalną wartość współczynnika przenikania ciepła badanego fragmentu ściany z oknem, wynoszącą 0,418 W/(m2·K), osiągnięto przy zastosowaniu okna jednoskrzydłowego z najmniejszą powierzchnią Ao3 = 1,776 m2.

Na przykładzie zostanie pokazana możliwość zastosowania opracowanych modeli do praktycznych obliczeń.

Zakładamy, że chcemy obliczyć współczynnik przenikania ciepła fragmentu ściany z oknem trójskrzydłowym (r = 3) o powierzchni wynoszącej:1,48(ho)×2,50(bo) = 3,70(Ao) · m2.

Pozostałe dane przyjęto tak jak w badaniu.

Rozwiązanie składa się z czterech kroków:

 • Krok 1: Obliczamy Ag wg wzoru (3) oraz Aƒ wg wzoru (4):

Ag = (2,50 – 2 · 3 · 0,1)(1,48 – 2 · 0,1) = 2,432 m2,

Aƒ = 3,70 – 2,432 = 1,268 m2.

 • Krok 2: Obliczamy udziały powierzchni elementów składowych:

oszklenia: 

ramy:

ściany:

χ3 = 1 – 0,250 – 0,131 = 0,619.

 • Krok 3: Obliczamy wartości kodowane czynników zi wg formuł związku (10, 11, 12):

z1 = 4,0289 – 10,5485 · 0,131 – 4,0126 · 0,619 = 0,163,

z2 = –2,2287 + 14,7679 · 0,131 + 1,6960 · 0,619 = 0,756,

z3 = –0,8002 – 4,2194 · 0,131 + 2,3165 · 0,619 = 0,081.

 • Krok 4: Obliczamy wartość współczynnika przenikania ciepła fragmentu ściany Ŷ(3) z oknem trójskrzydłowym wg modelu (9):

Ŷ(3) = 0,679 · 0,163 + 0,631 · 0,756 + 0,417 · 0,081 + 0,009 · 0,163 + 0,756 · 0,081 = 0,622 W/(m2 · K).

Obliczenie wartości Uw dla tych samych warunków zapomocą programu komputerowego dało identyczny wynik: 0,622 W/(m2 · K). Taka zbieżność jest potwierdzeniem głównej zalety modeli deterministycznych.

Wnioski

 1. Za pomocą opracowanych modeli matematycznych oszacowano efekty wpływu udziałów pól powierzchni oszklenia, ramy i ściany na współczynnik przenikania ciepła fragmentu ściany osłonowej z oknem wieloskrzydłowym z PVC w budynku mieszkalnym.
 2. W badanym zakresie zmienności (od 1,776 do 4,736 m2) wzrost powierzchni okna na każdy 1 m2 daje przyrost współczynnika przenikania ciepła analizowanego fragmentu ściany z oknem jednoskrzydłowym - o 18,2%, dwuskrzydłowym - o 16,9%, trójskrzydłowym - o 16,0%.
 3. Zastosowanie okna trójskrzydłowego zwiększa współczynnik przenikania ciepła ściany w porównaniu z jednoskrzydłowym o 13,6% - dla okien małych rozmiarów (1,776 m2), o 10,6% - dla okien średnich rozmiarów (3,256 m2), o 8,9% - dla okien dużych rozmiarów (4,736 m2).
 4. Minimalną wartość współczynnika przenikania ciepła badanego fragmentu ściany z oknem, wynoszącą 0,418 W/(m2·K), osiągnięto przy zastosowaniu okna jednoskrzydłowego o powierzchni Ao3 = 1,776 m2.

Literatura

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 17 lipca 2015 r. (DzU 2015 poz. 1422).
 2. PN-EN 14351-1+A2:2016-10, "Okna i drzwi - Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności".
 3. PN-EN ISO 13789:2008, "Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie i wentylacje. Metoda obliczania".
 4. J. Gutenbaum, "Modelowanie matematyczne systemów", Wyd. EXIT, Warszawa 2003.
 5. V.Z. Brodskiy i in., "Tablicy planow eksperimenta dla faktornych i polinomial’nych modelej", "Metalurgija", Moskwa 1982.
 6. PN-EN ISO 14683:2008, "Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne".
 7. I.G. Zedginidze, "Matematiczeskoje planirowanie eksperimenta dla issledowanija i optimizaciji swojstw smesej", "Mecniereba", Tbilisi 1986.
 8. K. Hartmann, E. Lezki, W. Schär, "Statistische Versuchsplanung und - auswertung in der Stoffwirtschaft", VEB, Leipzig 1977.
 9. W. Jezierski, J. Borowska, "Model matematyczny współczynnika przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem z uwzględnieniem powierzchni elementów składowych", "IZOLACJE" 1/2018, s. 50-54.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Jerzy Żurawski Energooszczędna stolarka budowlana

Energooszczędna stolarka budowlana Energooszczędna stolarka budowlana

W oknach wykonanych w standardzie pasywnym w okresie zimowym więcej ciepła się zyskuje, niż traci. Latem w pomieszczeniach od strony południowej i południowo-zachodniej w wyniku działania słońca pojawia...

W oknach wykonanych w standardzie pasywnym w okresie zimowym więcej ciepła się zyskuje, niż traci. Latem w pomieszczeniach od strony południowej i południowo-zachodniej w wyniku działania słońca pojawia się nadmiar energii, co w wielu wypadkach wymaga zastosowania dodatkowych rozwiązań chłodzących lub ograniczających okresowo zyski ciepła. Jak pogodzić tak odmienne zadania stawiane stolarce okiennej i drzwiowej?

dr inż. Aleksander Antoni Starakiewicz, dr inż. Jerzy Szyszka Wybrane aspekty doboru okien w budynkach

Wybrane aspekty doboru okien w budynkach Wybrane aspekty doboru okien w budynkach

Wśród działań ograniczających zużycie energii cieplnej do ogrzewania budynku największą popularnością cieszy się zwiększanie termoizolacyjności przegród zewnętrznych, tj. ścian, stropodachów i okien. W...

Wśród działań ograniczających zużycie energii cieplnej do ogrzewania budynku największą popularnością cieszy się zwiększanie termoizolacyjności przegród zewnętrznych, tj. ścian, stropodachów i okien. W przypadku ścian, stropów, stropodachów, podłóg na gruncie mechanizm powstawania strat ciepła związany jest z jego przenikaniem, dlatego działania termomodernizacyjne sprowadzają się najczęściej do zwiększenia izolacyjności termicznej przegród przez zastosowanie materiałów o niskim współczynniku przewodzenia...

mgr inż. Anna Balon-Wróbel, mgr inż. Tomasz Zduniewicz, dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk Wady i awarie szyb zespolonych

Wady i awarie szyb zespolonych Wady i awarie szyb zespolonych

Szyby zespolone są bardzo popularnym produktem na polskim rynku budowlanym. Ich powszechne zastosowanie wynika z właściwości, jakimi się charakteryzują, tzn. izolacyjności cieplnej i izolacyjności akustycznej....

Szyby zespolone są bardzo popularnym produktem na polskim rynku budowlanym. Ich powszechne zastosowanie wynika z właściwości, jakimi się charakteryzują, tzn. izolacyjności cieplnej i izolacyjności akustycznej. Ich produkcja znajduje się obecnie na wysokim poziomie (jest praktycznie w pełni zautomatyzowana), a producenci dokładają starań, aby odbiorca był zadowolony z ich produktów, jednak zdarza się, że wyroby te mają wady i ulegają awariom.

dr inż. Aleksander Antoni Starakiewicz Bilans cieplny stolarki okiennej

Bilans cieplny stolarki okiennej Bilans cieplny stolarki okiennej

Główne przyczyny wymiany stolarki okiennej na bardziej energooszczędną to chęć zmniejszenia kosztów ogrzewania i zapewnienia większego komfortu cieplnego. W związku z tym przy podejmowaniu decyzji o wymianie...

Główne przyczyny wymiany stolarki okiennej na bardziej energooszczędną to chęć zmniejszenia kosztów ogrzewania i zapewnienia większego komfortu cieplnego. W związku z tym przy podejmowaniu decyzji o wymianie okien pojawia się pytanie: które okna są najbardziej energooszczędne?

mgr inż. Jerzy Żurawski Ocena energetyczna stolarki budowlanej

Ocena energetyczna stolarki budowlanej Ocena energetyczna stolarki budowlanej

Polska tak jak inne kraje powinna stworzyć system energetycznego etykietowania poszczególnych elementów budynku mających wpływ na końcowe zużycie energii, w tym stolarki budowlanej.

Polska tak jak inne kraje powinna stworzyć system energetycznego etykietowania poszczególnych elementów budynku mających wpływ na końcowe zużycie energii, w tym stolarki budowlanej.

mgr inż. Anna Balon-Wróbel, mgr inż. Sebastian Sacha Właściwości i rodzaje nowoczesnych okien

Właściwości i rodzaje nowoczesnych okien Właściwości i rodzaje nowoczesnych okien

Głównym zadaniem okna jako jednej z przegród budowlanych jest oddzielenie klimatu zewnętrznego od wewnętrznego, zapewnienie w pomieszczeniach użytkowych światła dziennego w odpowiedniej ilości, a także...

Głównym zadaniem okna jako jednej z przegród budowlanych jest oddzielenie klimatu zewnętrznego od wewnętrznego, zapewnienie w pomieszczeniach użytkowych światła dziennego w odpowiedniej ilości, a także możliwości wymiany powietrza oraz doprowadzenia go w ilości zapewniającej poprawne działanie urządzeń wentylacyjnych.

mgr inż. Anna Balon-Wróbel, mgr inż. Sebastian Sacha Jakość szyb zespolonych stosowanych w budownictwie a eksploatacja pomieszczeń

Jakość szyb zespolonych stosowanych w budownictwie a eksploatacja pomieszczeń

Zadaniem szyb zespolonych jest zapewnienie oszczędności energii w pomieszczeniu oraz tłumienie hałasu. Funkcje te są spełnione, jeżeli zamontowane w oknach szyby zespolone są wysokiej jakości. Ważne jest...

Zadaniem szyb zespolonych jest zapewnienie oszczędności energii w pomieszczeniu oraz tłumienie hałasu. Funkcje te są spełnione, jeżeli zamontowane w oknach szyby zespolone są wysokiej jakości. Ważne jest również, aby pomieszczenie było odpowiednio eksploatowane. Chodzi tu głównie o jego ogrzewanie oraz sprawnie działającą wentylację.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ, mgr inż. Łukasz Lewandowski Ocena stolarki okiennej - aspekt architektoniczny i energooszczędny

Ocena stolarki okiennej - aspekt architektoniczny i energooszczędny Ocena stolarki okiennej - aspekt architektoniczny i energooszczędny

W budynkach, które spełniają aktualne wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej, przez stolarkę budowlaną ucieka ok. 15% energii, czyli podobnie jak przez ściany zewnętrzne i dach. Projektowane otwory...

W budynkach, które spełniają aktualne wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej, przez stolarkę budowlaną ucieka ok. 15% energii, czyli podobnie jak przez ściany zewnętrzne i dach. Projektowane otwory przewidziane na stolarkę powodują bowiem przerwanie ciągłości izolacyjności cieplnej, a w konsekwencji powstawanie mostków cieplnych.

mgr inż. Jerzy Żurawski Przegrody przezroczyste – nowe wymagania cieplne

Przegrody przezroczyste – nowe wymagania cieplne

Od 2014 r. każde okno w budynku nowo wznoszonym oraz poddawanym przebudowie będzie musiało spełnić zaostrzone wymagania cieplne. Na czym dokładnie polegają nowe wymogi, czy zostały dobrze przygotowane...

Od 2014 r. każde okno w budynku nowo wznoszonym oraz poddawanym przebudowie będzie musiało spełnić zaostrzone wymagania cieplne. Na czym dokładnie polegają nowe wymogi, czy zostały dobrze przygotowane i jakie będą ich konsekwencje?

dr inż. Magdalena Grudzińska Powłoki spektralnie selektywne jako elementy kształtujące zapotrzebowanie na energię w pomieszczeniach mieszkalnych

Powłoki spektralnie selektywne jako elementy kształtujące zapotrzebowanie na energię w pomieszczeniach mieszkalnych

Dzięki zróżnicowaniu cech obudowy budynku można ograniczyć zapotrzebowanie na energię. Dotyczy to szczególnie przegród oszklonych, które mają niższą izolacyjność termiczną niż przegrody pełne oraz regulują...

Dzięki zróżnicowaniu cech obudowy budynku można ograniczyć zapotrzebowanie na energię. Dotyczy to szczególnie przegród oszklonych, które mają niższą izolacyjność termiczną niż przegrody pełne oraz regulują zyski słoneczne.

dr inż. Wiesław Sarosiek, mgr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska Energetyczno-ekonomiczny aspekt okien w budynkach niskoenergetycznych

Energetyczno-ekonomiczny aspekt okien w budynkach niskoenergetycznych Energetyczno-ekonomiczny aspekt okien w budynkach niskoenergetycznych

Dość powszechnie współczynnik przenikania ciepła U pakietu szklanego utożsamiany jest z jakością termiczną całego okna. Sprzyja temu podawanie w materiałach reklamowych współczynnika U na poziomie 0,9...

Dość powszechnie współczynnik przenikania ciepła U pakietu szklanego utożsamiany jest z jakością termiczną całego okna. Sprzyja temu podawanie w materiałach reklamowych współczynnika U na poziomie 0,9 W/(m2·K) lub niższym bez wyraźnego zaznaczenia, że są to przeważnie parametry oszklenia, a nie całego okna (współczynnik całego okna jest często znacznie wyższy).

dr inż. Mariusz Sobolewski, dr inż. Aurelia Błażejczyk Izolacyjność cieplna wysokoprężnej pianki w aerozolu

Izolacyjność cieplna wysokoprężnej pianki w aerozolu Izolacyjność cieplna wysokoprężnej pianki w aerozolu

Bardzo często na opakowaniach pianek w aerozolu brakuje informacji o deklarowanej wartości współczynnika przewodzenia ciepła. Sytuacja ta dotyczy głównie pianek montażowych i montażowo­-uszczelniających.

Bardzo często na opakowaniach pianek w aerozolu brakuje informacji o deklarowanej wartości współczynnika przewodzenia ciepła. Sytuacja ta dotyczy głównie pianek montażowych i montażowo­-uszczelniających.

mgr inż. Jerzy Żurawski Osłony przeciwsłoneczne w budynkach energooszczędnych - wybrane wymagania prawne

Osłony przeciwsłoneczne w budynkach energooszczędnych - wybrane wymagania prawne Osłony przeciwsłoneczne w budynkach energooszczędnych - wybrane wymagania prawne

Artykuł przedstawia m.in. cechy budynków energooszczędnych, podstawowe wymagania prawne i warunki techniczne związane z urządzeniami przeciwsłonecznymi, definiuje pojęcie osłon przeciwsłonecznych i omawia...

Artykuł przedstawia m.in. cechy budynków energooszczędnych, podstawowe wymagania prawne i warunki techniczne związane z urządzeniami przeciwsłonecznymi, definiuje pojęcie osłon przeciwsłonecznych i omawia ich rodzaje.

mgr inż. Jerzy Żurawski Wpływ osłon przeciwsłonecznych na bilans energetyczny budynku

Wpływ osłon przeciwsłonecznych na bilans energetyczny budynku Wpływ osłon przeciwsłonecznych na bilans energetyczny budynku

Jaki jest wpływ osłon przeciwsłonecznych na efektywność energetyczną budynku? Przedstawiamy sposób działania i najczęstsze rodzaje osłon oraz bilans energetyczny okna bez osłony i z osłonami.

Jaki jest wpływ osłon przeciwsłonecznych na efektywność energetyczną budynku? Przedstawiamy sposób działania i najczęstsze rodzaje osłon oraz bilans energetyczny okna bez osłony i z osłonami.

mgr inż. Jerzy Żurawski Osłony przeciwsłoneczne a systemy sterowania i zarządzania energią

Osłony przeciwsłoneczne a systemy sterowania i zarządzania energią Osłony przeciwsłoneczne a systemy sterowania i zarządzania energią

Osłony przeciwsłoneczne są nadal niedoceniane przez polskich projektantów. Traktuje się je raczej jako elementy dynamizujące dotychczasowy statyczny charakter elewacji, nie zaś jako efektywne energetycznie...

Osłony przeciwsłoneczne są nadal niedoceniane przez polskich projektantów. Traktuje się je raczej jako elementy dynamizujące dotychczasowy statyczny charakter elewacji, nie zaś jako efektywne energetycznie rozwiązania zmniejszające znacząco zużycie energii.

mgr inż. Daniel Izydorczyk , mgr inż. Bartłomiej Sędłak, dr inż. Paweł Sulik Izolacyjność ogniowa drzwi przeciwpożarowych

Izolacyjność ogniowa drzwi przeciwpożarowych Izolacyjność ogniowa drzwi przeciwpożarowych

Autorzy zaprezentowali istotne wymagania użytkowe stawiane drzwiom przeciwpożarowym wynikające z przepisów polskiego prawa oparte o metodykę badań. Podali też m.in. sposób ich klasyfikacji w zakresie odporności...

Autorzy zaprezentowali istotne wymagania użytkowe stawiane drzwiom przeciwpożarowym wynikające z przepisów polskiego prawa oparte o metodykę badań. Podali też m.in. sposób ich klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej, porównali także izolacyjność ogniową elementów próbnych drzwi w zależności od rodzaju ich konstrukcji.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii

Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii

Publikacja „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii” jest aktualnym opracowaniem zmian, jakie wprowadzane są w ostatnich latach w przepisach budowlanych, dotyczących w dużej...

Publikacja „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii” jest aktualnym opracowaniem zmian, jakie wprowadzane są w ostatnich latach w przepisach budowlanych, dotyczących w dużej mierze aspektów racjonalizacji zużycia energii, poprawy efektywności energetycznej, a także ograniczenia emisji CO2.

dr inż. Anna Lis Podniesienie termoizolacyjności stolarki budowlanej w budynkach zabytkowych

Podniesienie termoizolacyjności stolarki budowlanej w budynkach zabytkowych Podniesienie termoizolacyjności stolarki budowlanej w budynkach zabytkowych

W Polsce mamy ok. 6 mln budynków, w których realizowane są funkcje mieszkalne. Budynki wzniesione przed 1918 r. stanowią nieco ponad 7% ogółu obecnie użytkowanych budynków mieszkalnych. Jakie problemy...

W Polsce mamy ok. 6 mln budynków, w których realizowane są funkcje mieszkalne. Budynki wzniesione przed 1918 r. stanowią nieco ponad 7% ogółu obecnie użytkowanych budynków mieszkalnych. Jakie problemy wiążą się z funkcjonowaniem stolarki budowlanej w budynku? Jak można poprawić izolacyjność termiczną stolarki?

dr inż. Anna Lis Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien

Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien

Ze względu na znacznie niższą izolacyjność termiczną w stosunku do przegród nieprzezroczystych przeszklenia stanowią słabe miejsce w okrywie budynków. Jak poprawić efektywność energetyczną budynków w obrębie...

Ze względu na znacznie niższą izolacyjność termiczną w stosunku do przegród nieprzezroczystych przeszklenia stanowią słabe miejsce w okrywie budynków. Jak poprawić efektywność energetyczną budynków w obrębie stolarki okiennej?

mgr Agata Grudecka Nowoczesne osłony przeciwsłoneczne

Nowoczesne osłony przeciwsłoneczne Nowoczesne osłony przeciwsłoneczne

Kiedy i jakie rolety można montować w oknach pionowych? Jaką funkcję spełniają na poddaszu? Jakie zadania mają markizy zewnętrzne?

Kiedy i jakie rolety można montować w oknach pionowych? Jaką funkcję spełniają na poddaszu? Jakie zadania mają markizy zewnętrzne?

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Rolety i markizy do ochrony przed słońcem

Rolety i markizy do ochrony przed słońcem Rolety i markizy do ochrony przed słońcem

Latem pomieszczenia nagrzewają się w wyniku intensywnego promieniowania słonecznego. Aby chronić wnętrze budynku przed nadmiernym nasłonecznieniem, można zastosować osłony zewnętrzne w postaci rolet czy...

Latem pomieszczenia nagrzewają się w wyniku intensywnego promieniowania słonecznego. Aby chronić wnętrze budynku przed nadmiernym nasłonecznieniem, można zastosować osłony zewnętrzne w postaci rolet czy markiz. Można je zastosować zarówno do okien pionowych, jak i połaciowych.

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Analiza parametrów cieplnych współczesnej stolarki okiennej

Analiza parametrów cieplnych współczesnej stolarki okiennej Analiza parametrów cieplnych współczesnej stolarki okiennej

W dzisiejszych czasach w nowo wznoszonych budynkach stosuje się stolarkę okienną nowej generacji, wyróżniającą się wyższym poziomem izolacyjności termicznej i akustycznej, wysoką szczelnością i trwałością,...

W dzisiejszych czasach w nowo wznoszonych budynkach stosuje się stolarkę okienną nowej generacji, wyróżniającą się wyższym poziomem izolacyjności termicznej i akustycznej, wysoką szczelnością i trwałością, a także dobrą estetyką. Konsumenci decydują się na okna w dużych rozmiarach, nawet kosztem zmniejszenia powierzchni ścian zewnętrznych.

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Parametry cieplne wieloskrzydłowej stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych

Parametry cieplne wieloskrzydłowej stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych Parametry cieplne wieloskrzydłowej stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych

Okna o większej ilości skrzydeł charakteryzują się zwykle wyższą, mniej korzystną, wartością współczynnika przenikania ciepła niż okna jednoskrzydłowe. Wiąże się to przede wszystkim ze zwiększeniem powierzchni...

Okna o większej ilości skrzydeł charakteryzują się zwykle wyższą, mniej korzystną, wartością współczynnika przenikania ciepła niż okna jednoskrzydłowe. Wiąże się to przede wszystkim ze zwiększeniem powierzchni ramy okiennej i długości mostka termicznego na styku szkło–rama oraz zmniejszeniem powierzchni szklonej okna. Ostatecznie potwierdzić tę tezę można jednak poprzez prawidłowo zaplanowane i realizowane badanie.

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Współczynnik przenikania ciepła stolarki okiennej o zmiennej konfiguracji

Współczynnik przenikania ciepła stolarki okiennej o zmiennej konfiguracji Współczynnik przenikania ciepła stolarki okiennej o zmiennej konfiguracji

Na przestrzeni ostatnich lat producenci stolarki okiennej ciągle udoskonalają swoje technologie, by szczycić się oknami o jak najlepszych parametrach izolacyjności termicznej. Wprowadzają oni na rynek...

Na przestrzeni ostatnich lat producenci stolarki okiennej ciągle udoskonalają swoje technologie, by szczycić się oknami o jak najlepszych parametrach izolacyjności termicznej. Wprowadzają oni na rynek okna niezwykle szczelne o dobrej charakterystyce cieplnej. Wszystko to sprzyja potrzebie podejmowania prób oceniania i optymalizacji parametrów opisujących i charakteryzujących stolarkę okienną.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.