Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Materiały stosowane do wtórnej hydroizolacji budynków – grubowarstwowe powłoki bitumiczne

For the secondary waterproofing of buildings – thick-layer bituminous coatings

Natryskowa aplikacja grubowarstwowej masy bitumicznej, fot. B. Monczyński
Natryskowa aplikacja grubowarstwowej masy bitumicznej, fot. B. Monczyński

Spośród materiałów bitumicznych, obok cienkowarstwowych mas powłokowych [1] oraz materiałów rolowych (pap) [2], do hydroizolacji przyziemnych części budynków, zarówno istniejących, jak i nowo wznoszonych, stosowane są modyfikowane tworzywami sztucznymi grubowarstwowe bitumiczne masy uszczelniające, określane również masami PMBC (od ang. Polymer Modified Bituminous thick Coating), a dawniej masami KMB (od niem. Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen).

Abstrakt

Artykuł jest kontynuacją serii o materiałach stosowanych do wtórnej hydroizolacji budynków. Tym razem autor uwagę skupia na modyfikowanych tworzywami sztucznymi grubowarstwowych bitumicznych masach uszczelniających, określanych również jako masy PMBC. Wymieniono wymagania im stawiane, a także zasady ich aplikacji.

For the secondary waterproofing of buildings – thick-layer bituminous coatings

The article is a continuation of the series on materials used for secondary waterproofing of buildings. This time, the author focuses his attention on plastics-modified thick-layer bituminous sealing compounds, also referred to as PMBC masses. The requirements relating to them as well as the rules of their application are listed.

***

Wśród najważniejszych zalet mas PMBC wymienić można [3, 4]:

 • możliwość wykonania bezszwowej powłoki – ciągłej, bez połączeń,
 • brak możliwości przesiąkania wody uzyskany dzięki pełnemu połączeniu z podłożem (stan praktycznie niemożliwy do osiągnięcia w przypadku zastosowania pap oraz folii),
 • zdolność mostkowania rys,
 • pewne i nieskomplikowane wykonanie połączeń miejsc krytycznych (połączeń ściany z ławą fundamentową, miejsc przyłącza instalacji, szczelin dylatacyjnych),
 • przyczepność zarówno do podłoży mineralnych, jak i niemineralnych (metal, tworzywa sztuczne),
 • możliwość wykonywania na matowo-wilgotnych podłożach,
 • brak konieczności wykonywania tynków na elementach drobnowymiarowych.

Produkty te cieszą się dużym powodzeniem przy wykonywaniu hydroizolacji przyziemia budynków głównie z uwagi na brak konieczności stosowania otwartego ognia, wysokiej temperatury ani rozpuszczalników organicznych, możliwość czyszczenia narzędzi przy użyciu ciepłej wody, a także dzięki temu, że materiał nie powoduje większych problemów podczas transportu, przechowywania, przetwarzania i utylizacji [4].

Grubowarstwowe powłoki bitumiczne to produkty jedno- lub dwuskładnikowe. Są one fabrycznie przygotowanymi mieszaninami, których podstawowym komponentem jest emulsja bitumiczna anionowa lub kationowa [1]. W ich skład wchodzą również tworzywa sztuczne, stabilizatory, domieszki nadające właściwości tiksotropowe, konserwanty oraz dodatki wzmacniające. Masa może zawierać również dodatek włókien. Jako wypełniacz najczęściej stosowany jest granulat polistyrenu ekspandowanego (styropianu), rzadziej granulat gumowy lub wypełniacz mineralny.

W przypadku mas dwuskładnikowych (drugi składnik występuje zazwyczaj w postaci sypkiej) dodatkowo stosuje się środki utwardzające (np. cement glinowy) oraz sproszkowane substancje silnie higroskopijne. Tworzenie się powłoki uszczelniającej przebiega na dwa sposoby.

W przypadku materiałów jednoskładnikowych na drodze fizycznej w wyniku wyschnięcia (reemulgacji) – częściowo przez odparowanie wody do atmosfery, a częściowo przez jej wchłonięcie przez podłoże (o ile podłoże jest chłonne). Natomiast w przypadku produktów dwukomponentowych schnięcie przyspieszone jest na skutek wiązania nadmiaru wody w wyniku reakcji chemicznej po dodaniu utwardzacza. Tym samym jednak obróbka mas dwukomponentowych zostaje ograniczona w czasie. Zarówno masy jedno-, jak i dwukomponentowe mogą być stosowane bez lub z wewnętrzną wkładką zbrojącą [36].

Wymagania dotyczące wyrobów asfaltowych modyfikowanych polimerami przeznaczonych do wykonywania powłok grubowarstwowych określone zostały w normie PN-EN 15814 „Grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji wodochronnej – Definicje i wymagania” [7]. Zgodnie z treścią normy jedynym poprawnym przeznaczeniem wyrobów objętych jej zapisami są podziemne części budynków i budowli. Nie należy ich również stosować w przypadku tzw. negatywnego ciśnienia wody, tj. wody i wilgoci działających od strony podłoża [4].

TABELA 1 zawiera zestawienie ujętych w normie PN-EN 15814 [7] zasadniczych charakterystyk i odpowiadających im właściwości użytkowych grubowarstwowych powłok asfaltowych modyfikowanych polimerami.

tab1 grubowarstwowe warstwy

TABELA 1. Zestawienie zasadniczych charakterystyk i odpowiadających im właściwości użytkowych grubowarstwowych powłok asfaltowych modyfikowanych polimerami oraz metod ich badania, ujętych w normie PN-EN 15814 [7]

W przypadku większości zasadniczych charakterystyk norma nie określa poziomów właściwości użytkowych, lecz dopuszcza wartości graniczne określone przez producenta (MLV).

Dokładniejsze wymagania dla warstw uszczelniających z mas PMBC zgodnych z normą PN-EN 15814 określono w normie DIN 18533-3 [8].

Grubowarstwową powłokę uszczelniającą z mas asfaltowych modyfikowanych polimerami należy nakładać w minimum dwóch warstwach, z wkładką wzmacniającą lub bez niej (w zależności od klasy ekspozycji na wodę).

Warstwa hydroizolacyjna wykonana z mas PMBC może mostkować nowe rysy powstające w podłożu, względnie zmiany szerokości rys istniejących do klasy R3-E (≤ 1,0 mm – przesunięcie krawędzi rys w płaszczyźnie prostopadłej rys ≤ 0,5 mm) określonej w normie DIN 18533-1 [9]. Warstwa hydroizolacyjna musi ściśle przylegać do uszczelnianego podłoża.

tab2 grubowarstwowe warstwy

TABELA 2. Wymagania dla mas PMBC przy różnych klasach obciążenia wodą [8]

Wyroby asfaltowe modyfikowane polimerami mogą być stosowane jako izolacja przeciw wilgoci oraz wodzie bez ciśnienia (klasy W1.1-E oraz W1.2-E określone w normie DIN 18533-1 [9]), umiarkowanemu obciążeniu wodą pod ciśnieniem (klasa W2.1-E), jak również jako hydroizolacja przeciwwilgociowa na stropach pokrytych gruntem (klasa W3-E) oraz w strefie cokołowej budynku (klasa W4-E). Wymagania, jakie materiał powinien w takim wypadku spełnić, podano w TABELI 2.

W przypadku obciążenia wodą pod ciśnieniem (klasa W2.1-E) podano dodatkowe wymagania dla mas PMBC w przypadku połączenia z elementami wykonanymi z betonu wodonieprzepuszczalnego (TABELA 3).

tab3 grubowarstwowe warstwy

TABELA 3. Wymagania dla mas PMBC w miejscu połączenia z elementami wykonanymi z betonu wodonieprzepuszczalnego przy klasie obciążenia wodą W2.1-E [8]

W przypadku wszystkich klas ekspozycji na wodę materiał musi być nakładany w co najmniej dwóch warstwach, przy czym przy wilgotności gruntu oraz wodzie bez ciśnienia działającej na płytę fundamentową i ściany stykające się z gruntem (klasa W1-E) nakładanie drugiej warstwy może być przeprowadzone metodą „świeże na świeże”. W pozostałych przypadkach przed nałożeniem kolejnej warstwy poprzednia musi być na tyle wyschnięta, aby nie doszło do jej uszkodzenia.

Przy umiarkowanym obciążeniu wodą pod ciśnieniem (klasa W2.1-E) oraz hydroizolacji przeciwwilgociowej na stropach pokrytych gruntem (klasa W3-E) w pierwszą, świeżą warstwę materiału należy wtopić systemową wkładkę wzmacniającą.

Grubość poszczególnych warstw powinna być regulowana w taki sposób, aby po wyschnięciu całkowita grubość suchej powłoki była nie mniejsza niż podana w TABELI 4.

tab4 grubowarstwowe warstwy

TABELA 4. Obszary zastosowania grubowarstwowych powłok asfaltowych modyfikowanych polimerami (PMBC) wg normy DIN 18533-3 [8]

Ponieważ wartości w tabeli odnoszą się do stanu wysuszonego, przy pomiarze grubości mokrej warstwy należy uwzględnić skurcz związany z wysychaniem. W celu zapewnienia tego wymogu producent podaje minimalną grubość w stanie mokrym oraz zużycie materiału. Jeśli hydroizolacja przykrytych gruntem stropów o niewielkiej powierzchni (W3-E) wykonywana jest w połączeniu z uszczelnieniem pionowym przeciw wodzie pod ciśnieniem, można przyjąć wyższą z klas obciążenia wody, w celu uniknięcia zmiany grubości materiału [6, 8].

Aby zapewnić minimalną grubość suchej warstwy dmin, określoną w TABELI 4, norma DIN 18533-3 zaleca uwzględnienie dodatku w celu zapewnienia grubości warstwy dZ, który z kolei uwzględnia wahania grubości warstwy związane z obróbką dV oraz dodatkowe zużycie na wyrównanie podłoża dU (będące funkcją struktury lub chropowatości danego podłoża) [8]:

Dodatkową grubość warstwy określa producent produktu dla danego zastosowania – jeżeli producent nie poda tej informacji, należy dobrać naddatek na grubość warstwy o wartości co najmniej 25% minimalnej grubości suchej warstwy dmin.

Prac przy zastosowaniu mas KMB nie wolno prowadzić przy warunkach pogodowych mogących oddziaływać negatywnie na wykonane prace, o ile nie zostaną zapewnione warunki eliminujące ów negatywny wpływ bądź też nie zostaną użyte materiały dopuszczone w pewnym zakresie do zastosowania w takich warunkach (np. tzw. masy zimowe, których aplikacja może być wykonywana przy temperaturze od 0°C) [3].

Wykonywanie warstwowego układu grubowarstwowych mas bitumicznych poprzedzone jest z reguły gruntowaniem podłoża, które ma na celu poprawienie przyczepności do podłoża, ale również spowalnia uwalnianie wody z warstwy uszczelniającej do podłoża. W tym celu stosuje się zazwyczaj systemowe preparaty gruntujące, najczęściej w postaci emulsji bitumicznej – opcjonalnie można zastosować masę PMBC (w przypadku produktów dwukomponentowych komponent płynny) rozcieńczoną wodą [4].

Przed rozpoczęciem aplikacji grubowarstwowych mas bitumicznych materiał należy odpowiednio przygotować (np. mieszanie produktów dwuskładnikowych), zgodnie z instrukcją producenta. Przed przystąpieniem do nakładania właściwej powłoki, szczególnie na podłożach porowatych, należy, w celu zamknięcia wszelkich ubytków w podłożu (np. porów, jam usadowych), przeprowadzić szpachlowanie wypełniające (tzw. szpachlowanie drapane) przy użyciu materiału izolacyjnego (wykonanie tego zabiegu pozwala pominąć dodatkowe zużycie na wyrównanie podłoża dU). Gdy szpachlowanie jest całkowicie wyschnięte, można przystąpić do właściwego wykonania powłoki. W zależności od konsystencji izolację nanosi się metodą szpachlowania lub za pomocą urządzeń natryskowych (FOT. główne) [38].

rys1 2 grubowarstwowe warstwy

RYS. 1–2. Zabezpieczenie grubowarstwowej powłoki bitumicznej przed wilgocią działającą od strony podłoża w strefie podstawy muru: za pomocą fasety ze szpachlówki uszczelniającej (1) lub mineralnego szlamu uszczelniającego (2). Objaśnienia: 1 – mur, 2 – hydroizolacja (PMBC), 3 – izolacja perymetryczna, 4 – mineralny szlam uszczelniający, 5 – płyta fundamentowa z betonu wodonieprzepuszczalnego, 6 – faseta uszczelniająca; rys.: [4, 8]

W strefie podstawy muru (tj. w miejscu połączenia ściana/fundament) powłoki wykonane z mas asfaltowych modyfikowanych polimerami wymagają z reguły zabezpieczenia przed wilgocią działającą od strony podłoża. W tym celu stosuje się (przed nałożeniem masy bitumicznej) tzw. uszczelnienie pośrednie ze szlamu uszczelniającego lub mineralną fasetę uszczelniającą (RYS. 1–2) [4] – w praktyce częstokroć stosuje się oba te zabiegi jednocześnie, tj. wykonuje fasetę z zaprawy mineralnej na warstwie szlamu uszczelniającego.

rys3 4 grubowarstwowe warstwy

RYS. 3–4. Niezbędne środki na krawędziach i w narożnikach w przypadku hydroizolacji wykonywanych z membran (3) oraz z powłok (4): fazowanie, zaokrąglanie, wkładki wzmacniające, taśmy uszczelniające; rys.: [4]

W przypadku powłok uszczelniających nie jest konieczne tak duże zaokrąglanie pozostałych narożników (wewnętrznych i zewnętrznych), jak w przypadku hydroizolacji w postaci membran (RYS. 3–4). W narożnikach wewnętrznych można opcjonalnie zastosować systemowe wkładki wzmacniające lub taśmy uszczelniające [4].

rys5 grubowarstwowe warstwy

RYS. 5. Przykład rozwiązania uszczelnienia strefy cokołowej w przypadku muru jednowarstwowego. Objaśnienia: 1 – warstwa ochronna, 2 – hydrofobowy tynk cokołowy, 3 – mineralny szlam uszczelniający, 4 – hydroizolacja części podziemnej (PMBC), 5 – uszczelnienie tynku; rys.: [8]

Ponieważ materiały bitumiczne nie mogą być stosowane jako podłoże pod tynki mineralne w strefie cokołowej, przy planowaniu i wykonywaniu uszczelnienia tego obszaru należy uwzględnić następujące zasady (RYS. 5) [61011]:

 • nałożyć powłokę z mineralnego szlamu uszczelniającego [12] w obszarze od –10 cm do +50 cm w stosunku do przewidywanego poziomu terenu,
 • w zależności od systemu, na ostatnią warstwę zaprawy uszczelniającej nanieść warstwę sczepną przewidzianą pod tynk cokołowy,
 • hydroizolację części podziemnej z bitumicznej powłoki grubowarstwowej nanieść do wysokości przewidywanego poziomu terenu (tj. przy zachowaniu zakładu nie mniejszego niż 10 cm w miejscu połączenia z warstwą szlamu uszczelniającego),
 • wykonać tynk cokołowy wraz z jego uszczelnieniem (zabezpieczeniem przed wnikaniem wód opadowych i z topniejącego śniegu pod warstwę tynku),
 • izolację bitumiczną na całej wysokości (tj. do poziomu okalającego terenu) zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym.

Jeśli w strefie cokołowej zaplanowano złożony system izolacji termicznej mur trójwarstwowy (z oblicówką) względnie elewację wentylowaną, uszczelnienie tego obszaru można w całości wykonać z masy PMBC.

Specyfikacja wykonania prac powinna również określić, czy należy użyć materiału jedno- czy dwukomponentowego – w tym celu należy uwzględnić między innymi kryteria podane w TABELI 5 [6].

tab5 grubowarstwowe warstwy

TABELA 5. Przykładowe kryteria wyboru między masą jedno- a dwukomponentową [6]

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony (tj. odpowiadającej klasie oddziaływania wody) na etapie prac należy prowadzić kontrolę grubości warstwy oraz procesu wysychania powłoki. Grubość poszczególnych warstw należy sprawdzać w stanie świeżym, wykonując co najmniej 20 pomiarów na dany obiekt budowlany, jednak nie mniej niż 20 pomiarów na każde 100 m2 uszczelnianej powierzchni. Można to zrobić za pomocą miernika grubości mokrej powłoki, np. grzebienia pomiarowego (tzw. płytki inspektorskiej). Późniejsza kontrola grubości warstwy możliwa jest jedynie przy zastosowaniu metod niszczących (FOT. 1).

fot2 grubowarstwowe warstwy

FOT. 2. Niewystarczająca grubość suchej warstwy PMBC w stosunku do przewidzianego obciążenia wodą; fot.: B. Monczyński

W zależności od charakterystyki konstrukcji zagęszczenie punktów pomiarowych należy zwiększyć np. w strefie przejść, przebić i przyłączy. W przypadku prowadzenia prac etapami, pomiar grubości warstw należy prowadzić dla każdego etapu z osobna. Należy ponadto sprawdzić, czy zużycie materiału odpowiada powierzchni wykonanego uszczelnienia. Grubość suchej warstwy nie może w żadnym miejscu przekraczać dwukrotności sumy minimalnej grubości suchej warstwy i dodatkowej grubości dU [4, 8, 10].

Kontrolę procesu wysychania powłoki należy prowadzić metodą niszczącą (np. przez nacinanie) na próbce referencyjnej. Próbkę taką należy nałożyć na podłoże, które odpowiada podłożu obiektu, np. na cegłę lub na lico fundamentu poniżej powłoki uszczelniającej (RYS. 6). Powinno się ją ponadto przechowywać w warunkach porównywalnych do warunków, w jakich następuje wysychanie powłoki (np. na dnie wykopu) [8, 10].

rys6 grubowarstwowe warstwy

RYS. 6. Przykład wykonania próbki referencyjnej na potrzeby kontroli procesu wysychania powłoki. Objaśnienia: 1 – hydroizolacja powłokowa (PMBC), 2 – próbka referencyjna; rys.: [10]

Powłoki uszczelniające z grubowarstwowych mas bitumicznych należy chronić zarówno na etapie wykonywania, jak i funkcjonowania. W pierwszym etapie należy uniemożliwić negatywny wpływ czynników atmosferycznych, np. deszczu, niskiej temperatury, silnego wiatru oraz nasłonecznienia. Wyschniętą izolację należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Do ochrony wyschniętej izolacji należy zastosować materiał, który ochroni powłokę przed niekorzystnym oddziaływaniem dynamicznym (np. podczas zasypywania wykopu), statycznym oraz termicznym. Materiał zastosowany do ochrony izolacji musi również być odporny na destrukcyjny wpływ wody występującej w gruncie. W tym celu stosuje się np. twarde płyty z polistyrenu ekstrudowanego lub, gdy wymagany jest drenaż, specjalne maty i płyty ochronno-drenażowe.

Literatura

 1. B. Monczyński, „Materiały stosowane do wtórnej hydroizolacji budynków – cienkowarstwowe masy powłokowe”, „IZOLACJE” 4/2022, s. 60–64.
 2. B. Monczyński, „Materiały stosowane do wtórnej hydroizolacji budynków – rolowe materiały bitumiczne (papy)”, „IZOLACJE” 5/2022, s. 76–83.
 3. B. Ksit, B. Monczyński, „Zabezpieczenie elementów budynku znajdujących się w gruncie. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe”, Wydawnictwo Verlag Dashofer, Warszawa 2011.
 4. H. Klopfer, „Werkstoffe zur Bauwerksabdichtung” [w:] E. Cziesielski (red.), „Lufsky Bauwerksabdichtung“, Teubner, Wiesbaden 2006, pp. 27–73.
 5. B. Francke, „Nowoczesne hydroizolacje budynków. Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021.
 6. U. Wild, „Nachträgliche Vertikalabdichtung” [w:] J. Weber, V. Hafkesbrink (red.), „Bauwerksabdichtung in der Altbausanierung – Verfahren und juristische Betrachtungsweise“, Springer Vieweg, Wiesbaden 2018, pp. 305–393.
 7. PN-EN 15814+A2:2015-02, „Grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji wodochronnej – Definicje i wymagania”.
 8. DIN 18533-3, „Abdichtung von erdberührten Bauteilen – Teil 3: Abdichtung mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen”.
 9. DIN 18533-1, „Abdichtung von erdberührten Bauteilen – Teil 1: Anforderungen, Planungs- und Ausführungsgrundsätze”.
10. „Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtungen mit polymermodifizierten Bitumendickbeschichtungen (PMBC)”, Frankfurt am Main, Deutsche Bauchemie e.V., 2020.
11. B. Francke, „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków”, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2019.
12. B. Monczyński, „Materiały stosowane do wtórnej hydroizolacji budynków – mineralne zaprawy uszczelniające”, „IZOLACJE” 6/2022, s. 140–145.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

 • Włossski Włossski, 19.06.2023r., 09:55:17 Płyty termoizolacyjne Eurothane G są godnym uwagi rozwiązaniem do docieplania budynków od wewnątrz. Artykuł przedstawia ich zalety i efektywność. To ciekawa propozycja dla poprawy izolacji termicznej.

Powiązane

mgr inż. Marcin Jaroszyński Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Szary styropian do termoizolacji fundamentów Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia...

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia jest kilka, skupmy się jednak na dwóch najbardziej popularnych i najczęściej stosowanych w budownictwie jednorodzinnym i mieszkaniowym. Chodzi o ławy fundamentowe ze ścianką fundamentową i o płytę fundamentową.

dr inż. Mariusz Jackiewicz Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem

Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem

Projektowanie oraz wykonawstwo hydroizolacji konstrukcji budowlanych w Niemczech regulowała wprowadzona w 1983 r. i w międzyczasie wielokrotnie nowelizowana norma DIN 18195. Ta norma jest stosunkowo dobrze...

Projektowanie oraz wykonawstwo hydroizolacji konstrukcji budowlanych w Niemczech regulowała wprowadzona w 1983 r. i w międzyczasie wielokrotnie nowelizowana norma DIN 18195. Ta norma jest stosunkowo dobrze znana w Polsce, z dwóch powodów - braku krajowej, tak kompleksowej normy oraz znaczącego udziału na polskim rynku produktów hydroizolacyjnych niemieckich producentów.

dr inż. Paula Szczepaniak Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej

Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej

Płyta fundamentowa należy do grupy posadowień bezpośrednich. Jest stosowana przy występowaniu słabego podłoża gruntowego, poziomie posadowienia poniżej zwierciadła wody gruntowej, stosowaniu konstrukcji...

Płyta fundamentowa należy do grupy posadowień bezpośrednich. Jest stosowana przy występowaniu słabego podłoża gruntowego, poziomie posadowienia poniżej zwierciadła wody gruntowej, stosowaniu konstrukcji szczelnej wanny lub w przypadku konieczności zapewnienia równomiernego osiadania budynku [1].

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym,...

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, czy przemysłowym), jak i budowli, a także wymóg formalny. Intensywny rozwój chemii budowlanej w ciągu ostatnich kilkunastu lat spowodował, że mamy do dyspozycji szeroką gamę materiałów, począwszy od stosowanych tylko do izolacji przeciwwilgociowych, a skończywszy na materiałach...

dr inż. Maciej Trochonowicz Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych

Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych

Woda jest substancją warunkującą możliwość wykonania praktycznie wszystkich procesów budowlanych. Niezbędna jest zarówno do produkcji materiałów, jak i ich wbudowania. Jednocześnie ta sama woda, a raczej...

Woda jest substancją warunkującą możliwość wykonania praktycznie wszystkich procesów budowlanych. Niezbędna jest zarówno do produkcji materiałów, jak i ich wbudowania. Jednocześnie ta sama woda, a raczej jej nadmiar, jest czynnikiem powodującym największe zagrożenie dla obiektów budowlanych. Wprowadzana na wiele sposobów z czasem staje się przyczyną wielu niekorzystnych zjawisk, a jej usunięcie poważnym problemem. Dlatego też nieodłącznym elementem wznoszenia czy też remontowania budynków są hydroizolacje.

prof. nzw. dr hab. inż. Irena Ickiewicz Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku

Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku

Głębokość posadowień bezpośrednich określa w Polsce norma PN-81-B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. Obliczenia statystyczne i projektowanie".

Głębokość posadowień bezpośrednich określa w Polsce norma PN-81-B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. Obliczenia statystyczne i projektowanie".

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Katarzyna Walusiak Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń

Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń

Cement portlandzki jest najczęściej stosowanym spoiwem w recepturach suchych mieszanek. Według opracowania na temat przemysłu cementowego w Polsce na rynku krajowym rocznie wykorzystywane jest obecnie...

Cement portlandzki jest najczęściej stosowanym spoiwem w recepturach suchych mieszanek. Według opracowania na temat przemysłu cementowego w Polsce na rynku krajowym rocznie wykorzystywane jest obecnie ok. 700-800 tys. ton tego spoiwa do wytworzenia suchych mieszanek chemii budowlanej [1], co stanowi ok. 4-5% sprzedaży cementu w kraju.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Fundamenty w budynkach jednorodzinnych

Fundamenty w budynkach jednorodzinnych Fundamenty w budynkach jednorodzinnych

Fundamenty są elementem budynku, który przekazuje obciążenia z części naziemnej na podłoże gruntowe. Wszystkie siły działające na budynek, czyli wiatr, śnieg, obciążenia użytkowe, masa własna konstrukcji...

Fundamenty są elementem budynku, który przekazuje obciążenia z części naziemnej na podłoże gruntowe. Wszystkie siły działające na budynek, czyli wiatr, śnieg, obciążenia użytkowe, masa własna konstrukcji i elementów budynku, są przekazywane na grunt. Z kolei fundamenty przekazują oddziaływania gruntu na konstrukcję. Jeśli zachodzą niekorzystne zjawiska, wywołane na przykład osiadaniem gruntu, ruchy gruntu (np. spowodowane tym, że budynek został wybudowany na terenach eksploatacji górniczych lub terenach...

mgr inż. Maciej Rokiel Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej

Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej

Iniekcja chemiczna jest jedną z metod wykonywania wtórnej izolacji poziomej. Celem iniekcji chemicznej jest wytworzenie w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w...

Iniekcja chemiczna jest jedną z metod wykonywania wtórnej izolacji poziomej. Celem iniekcji chemicznej jest wytworzenie w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w dalszym czasie, w strefie muru nad przeponą, obszaru normalnej wilgotności.

dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek, mgr inż. Kaja Kłos, inż. Paweł Zieliński Wymagania dla betonu wodoszczelnego

Wymagania dla betonu wodoszczelnego Wymagania dla betonu wodoszczelnego

Definiując beton wodoszczelny mający zastosowanie w realizacji obiektów tworzących barierę dla wody, nie sposób zacząć bez określenia, że jest to taki rodzaj betonu, który izoluje ze względu na swoje właściwości.

Definiując beton wodoszczelny mający zastosowanie w realizacji obiektów tworzących barierę dla wody, nie sposób zacząć bez określenia, że jest to taki rodzaj betonu, który izoluje ze względu na swoje właściwości.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym

Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym

Zima jak co roku zaskoczyła drogowców! Zdanie to (choć - nawiasem mówiąc - bardzo krzywdzące dla wspomnianych drogowców, którzy zajmują się budową dróg, a nie ich utrzymaniem) doskonale obrazuje zjawisko,...

Zima jak co roku zaskoczyła drogowców! Zdanie to (choć - nawiasem mówiąc - bardzo krzywdzące dla wspomnianych drogowców, którzy zajmują się budową dróg, a nie ich utrzymaniem) doskonale obrazuje zjawisko, które widoczne jest szczególnie w budownictwie: to, co nieuniknione, potrafi zaskoczyć.

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje podziemnych części budynków

Hydroizolacje podziemnych części budynków Hydroizolacje podziemnych części budynków

Poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie budynku to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej...

Poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie budynku to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej w gruncie. Doświadczenie pokazuje, że znaczącą liczbę problemów związanych z eksploatacją stanowią problemy z wilgocią. Woda jest niestety takim medium, które bezlitośnie wykorzystuje wszelkie usterki i nieciągłości w warstwach hydroizolacyjnych, wnikając do wnętrza konstrukcji.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych

Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych

Kluczowym elementem diagnostyki zawilgoconych konstrukcji murowych jest ocena ich parametrów wilgotnościowych, jak również rozpoznanie rodzaju i proporcji szkodliwych soli zawartych w materiale budowlanym...

Kluczowym elementem diagnostyki zawilgoconych konstrukcji murowych jest ocena ich parametrów wilgotnościowych, jak również rozpoznanie rodzaju i proporcji szkodliwych soli zawartych w materiale budowlanym [1]. Sposoby pomiaru zawartości wody względnie wilgotności w mineralnych materiałach budowlanych zostały szerzej opisane w instrukcji WTA nr 4–11–16/D [2].

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków

Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków

Podstawowym zadaniem w przypadku renowacji zawilgoconych budynków jest ich osuszenie, rozumiane jako skoordynowany zespół działań technicznych i technologicznych, który ma na celu trwałe obniżenie poziomu...

Podstawowym zadaniem w przypadku renowacji zawilgoconych budynków jest ich osuszenie, rozumiane jako skoordynowany zespół działań technicznych i technologicznych, który ma na celu trwałe obniżenie poziomu zawilgocenia (zazwyczaj do poziomu 3-6% wilgotności masowej), co z kolei umożliwi prowadzenie dalszych prac budowlanych i/lub konserwatorskich, a po ich zakończeniu użytkowanie budynku zgodnie z przewidzianym przeznaczeniem [1].

mgr inż. Tomasz Połubiński, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, mgr inż. Remigiusz Jokiel Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych

Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych

Jednym ze sposobów ograniczenia tempa zarysowań w obszarach koncentracji naprężeń jest aplikacja zbrojenia, którego tradycje stosowania sięgają drugiej połowy XIX wieku. Zadaniem zbrojenia jest przejęcie...

Jednym ze sposobów ograniczenia tempa zarysowań w obszarach koncentracji naprężeń jest aplikacja zbrojenia, którego tradycje stosowania sięgają drugiej połowy XIX wieku. Zadaniem zbrojenia jest przejęcie sił występujących w strefach rozciąganych muru, "rozładowanie" naprężeń w miejscach ich koncentracji oraz redystrybucja odkształceń skoncentrowanych w pewnych strefach muru.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków

Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków

Hydroizolację przyziemnej części istniejącego budynku (hydroizolację wtórną), o ile jest to technicznie i/lub ekonomicznie wskazane, należy wykonywać od zewnątrz, to jest w taki sposób, aby całkowicie...

Hydroizolację przyziemnej części istniejącego budynku (hydroizolację wtórną), o ile jest to technicznie i/lub ekonomicznie wskazane, należy wykonywać od zewnątrz, to jest w taki sposób, aby całkowicie uniemożliwić wnikanie wody oraz wilgoci w strukturę przegród zagłębionych w gruncie.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz

Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz

Wykonanie wtórnej hydroizolacji przyziemnej części budynku od zewnątrz jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia fizyki budowli, w pewnych sytuacjach może ono się jednak okazać (w całości lub częściowo)...

Wykonanie wtórnej hydroizolacji przyziemnej części budynku od zewnątrz jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia fizyki budowli, w pewnych sytuacjach może ono się jednak okazać (w całości lub częściowo) technicznie i/lub ekonomicznie niewskazane. Wtedy należy wziąć pod uwagę wykonanie uszczelnienia od wewnątrz.

KOESTER Polska Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta...

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta o wymiarach w świetle ścian 35,50x36,27 m i grubości 1,60 m wykazywała liczne i okresowo intensywne przecieki, które powodowały konieczność tymczasowego odprowadzania przenikających wód gruntowych systemem rowków powierzchniowych wyciętych w płycie do studzienek zbiorczych i odpompowywania. Powierzchnia...

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji

Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji

Pod pojęciem iniekcji, technologii iniekcji lub też iniekcji chemicznej należy rozumieć wprowadzenie środka iniekcyjnego w strukturę muru w taki sposób, aby zapewniać jego rozłożenie (rozprowadzenie) w...

Pod pojęciem iniekcji, technologii iniekcji lub też iniekcji chemicznej należy rozumieć wprowadzenie środka iniekcyjnego w strukturę muru w taki sposób, aby zapewniać jego rozłożenie (rozprowadzenie) w całym przekroju przegrody.

mgr inż. Maciej Rokiel Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające

Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania budynków (obojętne czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności...

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania budynków (obojętne czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, przemysłowym itp.) i budowli, lecz także wymóg formalny.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych

Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych

Wtórną izolację poziomą przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie można wykonać w technologii iniekcji chemicznej [1] lub też przy wykorzystaniu tzw. metod mechanicznych.

Wtórną izolację poziomą przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie można wykonać w technologii iniekcji chemicznej [1] lub też przy wykorzystaniu tzw. metod mechanicznych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających

Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających

Obok iniekcyjnych metod odtwarzania hydroizolacji poziomych [1] w renowacji zawilgoconych budynków stosowane są również iniekcje uszczelniające (nazywane także iniekcjami żelowymi lub żelującymi, od niem....

Obok iniekcyjnych metod odtwarzania hydroizolacji poziomych [1] w renowacji zawilgoconych budynków stosowane są również iniekcje uszczelniające (nazywane także iniekcjami żelowymi lub żelującymi, od niem. Gelinietion oraz ang. injection of gel), tj. takie, które umożliwiają wykonanie uszczelnienia również przeciw wodzie działającej pod ciśnieniem.

mgr inż. Maciej Rokiel Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające - właściwości i zastosowanie

Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające - właściwości i zastosowanie Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające - właściwości i zastosowanie

W pierwszej części artykułu [Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające] omówione zostały zasady doboru materiałów wodochronnych. Niniejszy artykuł jest rozszerzeniem i uzupełnieniem informacji o specyfice...

W pierwszej części artykułu [Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające] omówione zostały zasady doboru materiałów wodochronnych. Niniejszy artykuł jest rozszerzeniem i uzupełnieniem informacji o specyfice i zastosowaniu hybrydowych mas uszczelniających.

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje rolowe - wybrane zagadnienia

Hydroizolacje rolowe - wybrane zagadnienia Hydroizolacje rolowe - wybrane zagadnienia

Podstawą bezproblemowej, długoletniej eksploatacji budynków i budowli jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionych w gruncie. Doświadczenie pokazuje bowiem, że znaczącą część problemów...

Podstawą bezproblemowej, długoletniej eksploatacji budynków i budowli jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionych w gruncie. Doświadczenie pokazuje bowiem, że znaczącą część problemów związanych z eksploatacją stanowią te powodowane przez wilgoć.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.