Izolacje.com.pl

Przegrody stykające się z gruntem z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.

Barriers in contact with the ground, taking into account the heat and humidity requirements from 1 January 2021

Jak projektować przegrody stykające się z gruntem wg nowych wymagań cieplno-wilgotnościowych, obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.?
Fot. J. Sawicki

Jak projektować przegrody stykające się z gruntem wg nowych wymagań cieplno-wilgotnościowych, obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.?


Fot. J. Sawicki

Projektowanie przegród stykających się z gruntem w standardzie energooszczędnym jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych oraz przepisów prawnych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zobacz także

KOESTER Polska Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta...

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta o wymiarach w świetle ścian 35,50x36,27 m i grubości 1,60 m wykazywała liczne i okresowo intensywne przecieki, które powodowały konieczność tymczasowego odprowadzania przenikających wód gruntowych systemem rowków powierzchniowych wyciętych w płycie do studzienek zbiorczych i odpompowywania. Powierzchnia...

Ravago Building Solutions Poland Ravatherm XPS - sprawdzone rozwiązania izolacji stykającej się z gruntem

Ravatherm XPS - sprawdzone rozwiązania izolacji stykającej się z gruntem Ravatherm XPS - sprawdzone rozwiązania izolacji stykającej się z gruntem

Kategoria izolacji termicznych stykających się z gruntem obejmuje izolację obwodową (izolacje ścian piwnic i ścian fundamentowych) oraz izolacje podłóg posadowionych na gruncie. Ten rodzaj izolacji występuje...

Kategoria izolacji termicznych stykających się z gruntem obejmuje izolację obwodową (izolacje ścian piwnic i ścian fundamentowych) oraz izolacje podłóg posadowionych na gruncie. Ten rodzaj izolacji występuje zarówno w budownictwie jedno- jak i wielorodzinnym, obiektach użyteczności publicznej, budynkach przemysłowych, halach magazynowych, chłodniach składowych.

Saint Gobain Construction Products Polska/ Weber Hydroizolacja fundamentów - jak chronić dom przed wodą?

Hydroizolacja fundamentów - jak chronić dom przed wodą? Hydroizolacja fundamentów - jak chronić dom przed wodą?

Jednym z najważniejszych, a jednocześnie najtrudniejszych zadań wśród prac budowlanych jest zabezpieczenie obiektu przed działaniem wód gruntowych. Na działanie wody szczególnie narażone są fundamenty....

Jednym z najważniejszych, a jednocześnie najtrudniejszych zadań wśród prac budowlanych jest zabezpieczenie obiektu przed działaniem wód gruntowych. Na działanie wody szczególnie narażone są fundamenty. Aby zapewnić ich skuteczną i trwałą ochronę, należy zastosować nowoczesne materiały izolacyjne, właściwie dobrać rozwiązania konstrukcyjne i zadbać o prawidłowe wykonanie.

 

O czym przeczytasz w artykule?

Abstrakt

 • Przegrody stykające się z gruntem
  – przykładowe rozwiązania konstrukcyjno­-
  -materiałowe
 • Przegrody stykające się z gruntem – metody obliczeniowe w projektowaniu
 • Przykłady obliczeniowe

Przedmiotem artykułu są zagadnienia związane z przegrodami stykającymi się z gruntem w świetle wymagań cieplno-wilgotnościowych, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. Zostały w nim zaprezentowane przykładowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe, jak również metody obliczeniowe stosowane w projektowaniu. Uwzględniono określenie wymiaru charakterystycznego podłogi na gruncie, grubości ekwiwalentnej, współczynnika przenikania ciepła U, wpływ izolacji krawędziowej, a także współczynnik przenoszenia ciepła przez grunt w stanie ustalonym między środowiskiem wewnętrznym a zewnętrznym. Wywody poparto przykładami obliczeniowymi.

Barriers in contact with the ground, taking into account the heat and humidity requirements from 1 January 2021

The subject of the article are issues related to barriers in contact with the ground according to the heat and humidity requirements, which will be in force from 1 January 2021. It presents examples of construction and material solutions as well as calculation methods used in design process. The determination of the characteristic dimension of the floor on the ground, the determination of the equivalent thickness, the determination of the heat transfer coefficient U, the influence of the edge insulation, as well as the heat transfer coefficient through the ground in the state established between the internal and external environment were taken into account. The arguments were supported by computational examples.

Zasadniczą zmianą rozporządzenia w zakresie ochrony cieplnej budynków [1] jest zmiana wartości maksymalnych współczynników przenikania ciepła Uc(max).

Zaostrzeniu uległy wymagania cząstkowe w zakresie izolacyjności cieplnej ścian zewnętrznych, dachów, podłóg oraz okien i drzwi. Ponadto nie ma już znaczenia typ przegrody (wielo- czy jednowarstwowa) oraz przeznaczenie obiektu (mieszkalny, użyteczności publicznej, magazynowy, gospodarczy itp.).

Wartości maksymalne współczynników podłóg na gruncie, zgodnie z załącznikiem 2 do rozporządzenia [1], zestawiono w TABELI 1.

TABELA 1. Wartości maksymalne współczynników przenikania ciepła Uc [W/(m2·K)] dla ścian, podłóg na gruncie, stropów, dachów i stropodachów [1]

TABELA 1. Wartości maksymalne współczynników przenikania ciepła Uc [W/(m2·K)] dla ścian, podłóg na gruncie, stropów, dachów i stropodachów [1]

Według rozporządzenia [1] dopuszcza się dla budynku produkcyjnego, magazynowego i gospodarczego większe wartości współczynnika U niż UC(max) oraz U(max) określone w TABELI 1, jeśli uzasadnia to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji, obejmujący koszt budowy i eksploatacji budynku. Ponadto w budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, produkcyjnym, magazynowym i gospodarczym podłoga na gruncie w ogrzewanym pomieszczeniu powinna mieć izolację cieplną obwodową z materiału izolacyjnego w postaci warstwy o oporze cieplnym co najmniej Rmin. = 2,0 (m2·K)/W, przy czym opór cieplny warstw podłogowych oblicza się zgodnie z PN-EN ISO 6946:2008 [2] oraz PN-EN ISO 13370:2008 [3].

Przegrody stykające się z gruntem – przykładowe rozwiązania konstrukcyjno­‑materiałowe

W przypadku połączenia budynku z gruntem należy poprawnie zaprojektować i wykonać nie tylko posadzkę na gruncie, ale również ścianę fundamentową, izolację cieplną oraz przeciwwilgociową i przeciwwodną. Dobór materiałów dla tych przegród nie może być przypadkowy i należy przy nim uwzględniać zagadnienia konstrukcyjno-materiałowe oraz cieplno-wilgotnościowe.

Szczególnie ważne jest prawidłowe konstruowanie złącza na styku podłoga na gruncie–ściana fundamentowa–ściana parteru budynku. Bardzo istotny jest odpowiedni wybór i kształtowanie następujących elementów przegród stykających się z gruntem:

 • ściany fundamentowe (monolityczne, murowane z różnych materiałów),
 • izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne (izolacje przeciwwilgociowe typu lekkiego, średniego i ciężkiego),
 • izolacje cieplne ścian fundamentowych, części nadziemnej budynku oraz posadzki na gruncie.

Ściana fundamentowa, jako ściana zewnętrzna ograniczająca podłogę na gruncie, uczestniczy w przekazywaniu strumienia cieplnego między pomieszczeniem a atmosferą lub pomieszczeniem, gruntem i atmosferą. Jako bariera dla przenikania ciepła powinna zapewniać wystarczający opór cieplny, np. przez zastosowanie materiału termoizolacyjnego do wykonania izolacji obwodowej (krawędziowej) [4].

Fundament stanowi podstawowy element konstrukcyjny budynku, który zapewnia bezpieczeństwo obiektów budowlanych i zabezpieczenie przed ich nadmiernym i nierównomiernym osiadaniem. Przejmuje obciążenia pochodzące z obiektu i przenosi je na podłoże gruntowe. Błędy projektowe i wykonawcze w tym zakresie mogą spowodować nadmierne odkształcenia oraz pęknięcia pozostałych elementów budynku, doprowadzając niekiedy do jego zniszczenia.

Fundamenty można podzielić na dwie podstawowe grupy: płytkie (bezpośrednie) i głębokie (pośrednie). Posadowienie fundamentów (głębokość posadowienia) zależy przede wszystkim od głębokości przemarzania gruntu, rodzaju i uwarstwienia gruntu, poziomu występowania wody gruntowej, przewidywanego poziomu posadzki piwnicy oraz wpływu sąsiednich obiektów budowlanych.

W terenie, na którym występuje wysoki poziom wody gruntowej, roboty fundamentowe prowadzi się po wcześniejszym obniżeniu wody lub stałym odcięciu jej napływu do poziomu głębszego o przynajmniej 0,5 m poniżej przewidywanego poziomu wykopów.

W rozdziale 4 rozporządzenia [1] sformułowano szczegółowe wytyczne w zakresie ochrony przed zawilgoceniem i korozją biologiczną rozpatrywanych przegród:

„§ 315. Budynek powinien być zaprojektowany i wykonany w taki sposób, aby opady atmosferyczne, woda w gruncie i na jego powierzchni, woda użytkowa w budynkach oraz para wodna w powietrzu w tym budynku nie powodowały zagrożenia zdrowia i higieny użytkowania.

§ 316.

1. Budynek posadowiony na gruncie, na którym poziom wód gruntowych może spowodować przenikanie wody do pomieszczeń, należy zabezpieczyć za pomocą drenażu zewnętrznego lub w inny sposób przed infiltracją wody do wnętrza oraz zawilgoceniem.2. Ukształtowanie terenu wokół powinno zapewniać swobodny spływ wody opadowej od budynku.

§ 317.

1. Ściany piwnic budynku oraz stykające się z gruntem inne elementy budynku, wykonane z materiałów podciągających wodę kapilarnie, powinny być zabezpieczone odpowiednią izolacją przeciwwilgociową.2. Części ścian zewnętrznych, bezpośrednio nad otaczającym terenem, tarasami, balkonami i dachami, powinny być zabezpieczone przed przenikaniem wody opadowej i z topniejącego śniegu.

§ 318. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych i ich uszczelnienie powinny uniemożliwiać przenikanie wody opadowej do wnętrza budynków”.

Do ocieplania przegród stykających się z gruntem (izolacja obwodowa), cokołów i podłóg najczęściej stosowane są następujące materiały termoizolacyjne: polistyren ekstrudowany (XPS), płyty z pianek poliuretanowych, szkło piankowe.

Polistyren ekstrudowany (XPS) jest sztywną pianą charakteryzującą się znaczącą wytrzymałością na ściskanie oraz odpornością na wilgoć. Takie właściwości pozwalają na efektywne zastosowanie wyrobu do izolacji poziomej i pionowej przegród stykających się z gruntem, lecz także izolacji tarasów i stropodachów pełnych, odwróconych i zielonych. Współczynnik przewodzenia ciepła płyt z polistyrenu ekstrudowanego zależy od grubości tych płyt i wynosi λD = 0,035–0,036 W/(m·K).

Płyty z poliuretanu (PUR) i poliizocyjanuratu (PIR) – twarde płyty piankowe, które są odporne termicznie i niepalne, o niższych wartościach współczynnika przewodzenia ciepła niż np. wełna mineralna i styropian. Występuje w postaci pianki o porach otwartych (spieniona na budowie) i o porowatości zamkniętej (płyty z osłoną lub bez osłony). Sztywne płyty stosowane są jako izolacja ścian, dachów drewnianych (system podkrokwiowy i nadkrokwiowy, stropodachów i cokołów budynków o współczynniku λD = 0,020–0,023 W/(m·K).

Szkło piankowe otrzymywane jest z roztopionego szkła przez dodanie domieszek pianotwórczych (np. węgiel, węglan wapnia). Jest nieprzezroczyste, odporne na korozję biologiczną i chemiczną oraz niepalne (w obecności płomieni nie wydziela gazów toksycznych). Produkowane jest w dwóch odmianach: szkło piankowe białe [ρob. = 240–300 kg/m3, λD = 0,038–0,042 W/(m·K)] – o otwartej strukturze i podatności na nasiąkliwość, szkło piankowe czarne [ρob. = 100 kg/m3, λD = 0,038 W/(m·K)] – o porowatości zamkniętej, co skutkuje wysokim oporem dyfuzyjnym i brakiem nasiąkliwości tej odmiany szkła piankowego. Stosowane jest także do termoizolacji stropodachów.

Szczegółową charakterystykę materiałów termoizolacyjnych przedstawiono m.in. w pracy [5]. Kształtowanie układu warstw materiałowych przegród stykających się z gruntem nie powinien być przypadkowy, lecz oparty na szczegółowych obliczeniach z uwzględnieniem m.in. wymagań cieplno-wilgotnościowych.

Przegrody stykające się z gruntem – metody obliczeniowe w projektowaniu

Straty ciepła przez przenikanie, dla przegród stykających się z gruntem, należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu. Zmiany w temperaturze gruntu obserwowane są na dość znacznym obszarze, rozciągającym się pod budynkiem i w jego sąsiedztwie. Na granicach tego obszaru pojawiają się płaszczyzny adiabatyczne świadczące o ustaniu przepływów ciepła w kierunkach prostopadłych do ich przebiegu.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na rozbieżności w nazewnictwie izolacji cieplnej występującej w złączu przegród stykających się z gruntem. Izolacja termiczna na ścianach fundamentowych w budynkach niepodpiwniczonych, określana w rozporządzeniu [1] jako izolacja obwodowa, w normach określona jest następująco:

 • według PN-EN ISO 13370:2008 [3] – izolacja krawędziowa, obliczeniowo włączana do wartości współczynnika przenikania ciepła podłogi (RYS. 1–2),
 • według PN-EN 12831:2006 [6] – izolacja boczna, nieuwzględniana w wartości współczynnika przenikania ciepła podłogi.

Izolacja krawędziowa może być umieszczona poziomo i pionowo lub występować jako fundament o małej gęstości (RYS. 1–2).

RYS. 1–2. Schematy izolacji krawędziowej według normy PN-EN ISO 13370:2008: pozioma izolacja krawędziowa (1) oraz pionowa izolacja krawędziowa (2). Objaśnienia: 1 – płyta podłogi, 2 – pozioma izolacja krawędziowa, 3 – ściana fundamentu, dn – grubość izolacji krawędziowej (lub fundamentu), D – szerokość poziomej izolacji krawędziowej (1), D – głębokość pionowej izolacji krawędziowej (lub fundamentu) poniżej poziomu gruntu (2); rys.: opracowanie K. Pawłowski na podstawie [3]

RYS. 1–2. Schematy izolacji krawędziowej według normy PN-EN ISO 13370:2008: pozioma izolacja krawędziowa (1) oraz pionowa izolacja krawędziowa (2). Objaśnienia: 1 – płyta podłogi, 2 – pozioma izolacja krawędziowa, 3 – ściana fundamentu, dn – grubość izolacji krawędziowej (lub fundamentu), D – szerokość poziomej izolacji krawędziowej (1), D – głębokość pionowej izolacji krawędziowej (lub fundamentu) poniżej poziomu gruntu (2); rys.: opracowanie K. Pawłowski na podstawie [3]

Efekt izolacji krawędziowej jest traktowany jako liniowy współczynnik przenikania ciepła Ψg,e [W/(m·K)]. Jeżeli złącze przegród stykających się z gruntem ma więcej niż jedną część izolacji krawędziowej (pionowej lub poziomej, wewnętrznej lub zewnętrznej), do dalszych obliczeń należy uwzględnić tę, która daje większą redukcję straty ciepła.

RYS. 3–5. Schematy podłóg analizowane w PN-EN ISO 13370:2008: podłoga typu płyta na gruncie (3), podłoga podniesiona (4) oraz budynek z podziemiem ogrzewanym (5).

RYS. 3–5. Schematy podłóg analizowane w PN-EN ISO 13370:2008: podłoga typu płyta na gruncie (3), podłoga podniesiona (4) oraz budynek z podziemiem ogrzewanym (5). Objaśnienia: W – grubość ścian zewnętrznych, Rf – opór cieplny podłogi [(m2·K)/W], Rg – opór efektywny cieplny gruntu [(m2·K)/W], Rw – opór cieplny ścian podziemia, łącznie z wszystkimi warstwami [(m2·K)/W], Z – głębokość podłogi podziemia poniżej poziomu grunt, h – wysokość powierzchni podłogi powyżej zewnętrznego poziomu gruntu; rys.: K. Pawłowski

Metody przybliżone opierają się na zbliżonych i numerycznych procedurach obliczeniowych według PN-EN ISO 13370:2008 [3], PN-EN 12831:2006 [6] oraz rozporządzenia [7]. W obliczeniach wykorzystuje się opracowane algorytmy z zastosowaniem wzorów empirycznych, pozwalając na uniknięcie skomplikowanych symulacji numerycznych.

W normie PN-EN ISO 13370:2008 [3] przedstawiono procedury obliczeniowe w zakresie następujących przypadków występujących w praktyce (RYS. 3–5):

 • podłoga typu płyta na gruncie,
 • podłoga podniesiona,
 • budynek z podziemiem ogrzewanym.

W dalszej części tekstu przedstawiono przykłady obliczeniowe w zakresie projektowania cieplno-wilgotnościowego przegród stykających się z gruntem z uwzględnieniem wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

Przykład obliczeniowy 1

Określono straty ciepła przez grunt według normy PN-EN ISO 13370:2008 [3], czyli: współczynnika przenikania ciepła podłogi na gruncie (U [W/(m2·K)], współczynnika sprzężenia cieplnego dla płyty podłogowej z pionową izolacją krawędziową (Hg [W/K]).

Do obliczeń przyjęto następujące założenia:

 • budynek jednorodzinny – rzut ścian parteru budynku (RYS. 6),
 • płyta podłogowa izolowana – styropianem XPS gr. 10 cm o λ = 0,035 W/(m·K),
 • ściana zewnętrzna parteru trójwarstwowa: tynk gipsowy 1,5 cm, bloczek wapienno-piaskowy 24 cm, płyta z poliizocyjanuratu PIR 10 cm, bloczek wapienno-piaskowy 12 cm,
 • izolacja krawędziowa pionowa grubości dn = 5 cm, z poliizocyjanuratu PIR o λn = 0,022 W/(m·K),
 • budynek posadowiony na piasku zwykłym.

Określenie wymiaru charakterystycznego podłogi na gruncie

Wymiar charakterystyczny podłogi wprowadza się w celu uwzględnienia trójwymiarowej natury strumienia ciepła w obrębie gruntu.

Wymiar charakterystyczny podłogi określa się według wzoru:

gdzie:

A – pole powierzchni podłogi [m2],

P – obwód podłogi [m].

Określenie grubości ekwiwalentnej

Koncepcja grubości ekwiwalentnej została wprowadzona w celu uproszczenia wyrażenia współczynnika przenikania ciepła. Opór cieplny jest reprezentowany przez jego grubość ekwiwalentną, będącą grubością gruntu, która ma ten sam opór cieplny.

Grubość ekwiwalentna podłogi na gruncie:

gdzie:

w – całkowita grubość ścian, łącznie ze wszystkimi warstwami [m],
λ – współczynnik przewodzenia ciepła gruntu – tablica 1 PN-EN ISO 13370:2008 [3] [W/(m·K)],
Rƒ – opór cieplny płyty podłogi, łącznie z każdą warstwą izolacyjną na całej powierzchni powyżej lub poniżej płyty podłogi i każdym pokryciem podłogi [(m2·K)/W]; opór cieplny płyt z ciężkiego betonu i cienkich pokryć podłogi można pominąć; zakłada się, że chudy beton poniżej płyty ma taki sam współczynnik przewodzenia ciepła jak grunt i zaleca się jego pominięcie,
Rsi – opór przejmowania ciepła na wewnętrznej powierzchni przegrody według tablicy PN-EN ISO 6946 [2]; Rsi = 0,17 (m2·K)/W
– kierunek przepływu ciepła w dół,
Rse – opór przejmowania ciepła na zewnętrznej powierzchni przegrody według tablicy PN-EN ISO 6946 [2]; Rse = 0 (m2·K)/W.

RYS. 6. Geometria przegród stykających się z gruntem dla wybranego budynku.

RYS. 6. Geometria przegród stykających się z gruntem dla wybranego budynku. Objaśnienia: 1 – tynk gipsowy gr. 1,5 cm, 2 – bloczek wapienno­‑piaskowy gr. 24 cm, 3 – płyta z poliizocyjanuratu PIR gr. 10 cm, 4 – bloczek wapienno­‑piaskowy gr. 12 cm, 5 – parkiet gr. 2 cm, 6 – wylewka betonowa gr. 5 cm, 7 – folia budowlana, 8 – styropian XPS gr. 10 cm, 9 – płyta betonowa gr. 10 cm, 10 – ubity grunt (posypka piaskowa) gr. 15 cm, 11 – folia kubełkowa, 12 – bloczek betonowy gr. 12 cm, 13 – płyta z poliizocyjanuratu PIR gr. 5 cm, 14 – izolacja przeciwwilgociowa, 15 – bloczek betonowy gr. 24 cm, 16 – izolacja przeciwwilgociowa 2×papa na lepiku, 17 – płytki ceramiczne, 18 – papa bitumiczna, 19 – ława fundamentowa; rys.: [8]

Układ warstw podłogi na gruncie (RYS. 6):

 • parkiet drewniany 2 cm, λ = 0,18 W/(m·K),
 • posadzka betonowa 5 cm, λ = 1,0 W/(m·K),
 • folia budowlana,
 • styropian XPS 10 cm, λ = 0,04 W/(m·K),
 • folia budowlana,
 • beton podkładowy 10 cm, λ = 1,7 W/(m·K),
 • ubity grunt (podsypka piaskowa) 15 cm:
  – grubość ściany w = 0,475 m,
  – grunt piasek zwykły λ = 2,0 W/(m·K) – tablica 1 PN-EN ISO 13370:2008 [3],
  – do obliczeń oporu cieplnego Rƒ – uwzględniono parkiet drewniany, styropian XPS:

(m2·K)/W,

 • – grubość ekwiwalentna podłogi:

Określenie współczynnika przenikania ciepła U

Obliczenie współczynnika przenikania ciepła U zależy od izolacji cieplnej podłogi:

 • jeżeli dt < B’ (podłogi nieizolowane lub podłogi średnio izolowane)

[W/(m2·K)]

 • jeżeli dtB’ (podłogi dobrze izolowane)

Współczynnik przenikania ciepła powinien być zaokrąglony do dwóch miejsc znaczących, jeżeli jest prezentowany jako wynik końcowy. Obliczenia pośrednie powinny być przeprowadzone z co najmniej trzema cyframi znaczącymi.

Współczynnik przenoszenia ciepła przez grunt w stanie ustalonym między środowiskiem wewnętrznym a zewnętrznym:

gdzie:

ψg – liniowy współczynnik przenikania ciepła [W/(m·K)] przyjmuje się na podstawie obliczeń własnych, na podstawie katalogu mostków cieplnych lub na podstawie PN-EN ISO 14683:2008 [9]
 dt = 6,75 m;
– B’ = 5,00 m → dt > B’ podłoga dobrze izolowana

 • współczynnik przenikania ciepła U

Uwzględnienie wpływu izolacji krawędziowej (zał. B PN-EN ISO 13370 [3])

W przykładzie obliczeniowym (RYS. 6) występuje pionowa izolacja krawędziowa grubości 5 cm – płyta z poliizocyjanuratu PIR o λn = 0,022 W/(m·K).

 • dodatkowa grubość ekwiwalentna wynikająca z izolacji krawędziowej: d’ = R’ · λ

R’ – dodatkowy opór cieplny wprowadzony przez izolację krawędziową (lub fundament) tzn. zastępuje ją różnica między oporem cieplnym izolacji krawędziowej a oporem cieplnym podłoża (lub płyty)

gdzie:

– Rn – opór cieplny poziomej lub pionowej izolacji krawędziowej (lub fundamentu) [(m2·K)/W],

– dn – grubość izolacji krawędziowej (lub fundamentu) [m].

 • uwzględnienie izolacji krawędziowej (poniżej gruntu wzdłuż obwodu podłogi)

– D – szerokość pionowej izolacji krawędziowej (lub fundamentu) poniżej poziomu gruntu [m],

– d’ – dodatkowa grubość ekwiwalentna [m].

–    D = 0,7 m; d’ = 4,50 m; dt = 6,75 m; λ = 2,0 W/(m·K)

 • uwzględnienie izolacji krawędziowej do obliczeń współczynnika przenikania ciepła U

Współczynnik przenoszenia ciepła przez grunt w stanie ustalonym między środowiskiem wewnętrznym a zewnętrznym Hg [W/K]

 • Hg= (A · U) + P · (ψg + ψg,e) = (100·0,22) + 40·[0,29 +(–0,09)] = 22,00 + 8,00 = 30,00 W/K
  Hg
  (według PN-EN ISO 13370:2008) = HT,ig (według PN-EN 12831:2006)
 • ψg – liniowy współczynnik przenikania ciepła na styku ściana zewnętrzna–ściana fundamentowa–podłoga na gruncie, przyjęto na podstawie obliczeń własnych (jako gałęziowy współczynnik przenikania ciepła dotyczący strat ciepła dla podłogi na gruncie) – ψg = 0,29 W/(m·K).

Analizowana przegroda spełnia wymagania sformułowane w rozporządzeniu [1] w zakresie współczynnika przenikania ciepła = 0,22 < Uc(max) = 0,30 W/(m2·K). Natomiast w zakresie oceny wartości oporu cieplnego izolacji cieplnej (obwodowej/krawędziowej) R = 2,27  >  Rmin. = 2,0 (m2·K)/W – warunek został także spełniony.

Przykład obliczeniowy 2

Określono współczynnik przenikania ciepła U podłogi na gruncie i współczynnik strat ciepła przez grunt Hg według normy PN-EN ISO 13370:2008 [3], stosując rozwiązanie materiałowe przegród stykających się z gruntem jak w przykładzie 1 (RYS. 6) przy zmiennych wymiarach budynku wolnostojącego. Wyniki obliczeń zestawiono w TABELI 2.

Wartości współczynnika przenikania ciepła U [W/(m2·K)] i współczynnika strat ciepła przez przenikanie Hg [W/K] zależą od przyjętego układu warstw materiałowych przegród stykających się z gruntem oraz wymiarów rzutu analizowanego budynku (wymiar charakterystyczny budynku B’). W związku z tym w przypadku projektowania lub oceny stanu cieplnego przegród stykających się z gruntem powinno się podchodzić indywidualnie.

Wszystkie analizowane przegrody spełniają wymagania sformułowane w rozporządzeniu [1] w zakresie współczynnika przenikania ciepła:
U = 0,20–0,25 < Uc(max) = 0,30 W/(m2·K).

Wpływ izolacji krawędziowej (wg rozporządzenia [1] – izolacji obwodowej) uwzględnia się w obliczeniach strat ciepła przez przenikanie wg PN-EN ISO 13370:2008 [3] w postaci współczynnika ψg,e [W/(m·K)], redukując końcową wartość współczynnika przenikania ciepła U i współczynnika strat ciepła przez grunt Hg.

TABELA 2. Wyniki obliczeń parametrów cieplnych podłóg na gruncie – opracowanie K. Pawłowski

TABELA 2. Wyniki obliczeń parametrów cieplnych podłóg na gruncie – opracowanie K. Pawłowski

Przykład obliczeniowy 3

Obliczono parametry fizykalne złącza przegród stykających się z gruntem budynku jednorodzinnego niepodpiwniczonego, posadowionego na piasku zwykłym o współczynniku przenikania gruntu λ = 2,0 W/(m·K).

Pionowa izolacje krawędziowa przyjęto w postaci pianki z poliizocyjanuratu PIR gr. 5 cm o λ = 0,022 W/(m·K).

Układy warstw materiałowych przegrody stykającej się z gruntem przedstawiono na RYS. 6:

 • ściana parteru budynku:
  –  tynk gipsowy gr. 1,5 cm o λ = 0,40 W/(m·K);
  –  bloczek wapienno-piaskowy gr. 24 cm o λ = 0,55 W/(m·K);
  –  płyty z poliizocyjanuratu PIR gr. 10 cm o λ = 0,022 W/(m·K);
  –  bloczek wapienno-piaskowy gr. 12 cm o λ = 0,50 W/(m·K);
 • ściana fundamentowa (wraz z izolacjami przeciwwilgociowymi):
  –  bloczek betonowy gr. 24 cm o λ = 1,65 W/(m·K);
  –  płyty z poliizocyjanuratu PIR gr. 5 cm o λ = 0,022 W/(m·K);
  –  bloczek betonowy gr. 14 cm o λ = 1,65 W/(m·K);
 • podłoga na gruncie:
  –  parkiet drewniany gr. 2 cm o λ = 0,18 W/(m·K);
  –  wylewka betonowa gr. 5 cm o λ = 1,65 W/(m·K);
  –  folia budowlana; styropian XPS gr. 10 cm o λ = 0,035 W/(m·K);
  –  folia budowlana; płyta betonowa gr. 10 cm o λ = 1,65 W/(m·K);
  –  ubity grunt o λ = 2,00 W/(m·K).
 • Pionowa izolacja krawędziowa – przyjęto w postaci pianki z poliizocyjanuratu PIR gr. 5 cm o λ = 0,022 W/(m·K).

W pierwszym etapie obliczeń (w celu poszukiwania poprawnego rozwiązania układu materiałowego spełniającego obowiązujące wymagania cieplno-wilgotnościowe) wykonuje się szczegółowe obliczenia (w kilku wariantach obliczeniowych) parametrów fizykalnych przegród zewnętrznych i ich złączy, tj.:

 • strumień cieplny Φ [W],
 • współczynnik przenikania ciepła pełnej przegrody U (U1D) [W/(m2·K)],
 • liniowy współczynnik sprzężenia cieplnego L2D [W/(m·K)],
 • liniowy współczynnik przenikania ciepła (określający dodatkowe straty ciepła wynikające z występowania liniowych mostków cieplnych) Ψ [W/(m·K)],
 • temperaturę minimalną na wewnętrznej powierzchni przegrody w miejscu mostka cieplnego θsi,min. [°C],
 • czynnik temperaturowy, określony na podstawie temperatury minimalnej na wewnętrznej powierzchni przegrody w miejscu mostka cieplnego ƒRsi(2D)[–].

Do obliczeń, przy zastosowaniu programu komputerowego TRSCO, przyjmuje się następujące założenia:

 • modelowanie złączy wykonano zgodnie z zasadami przedstawionymi w PN-EN ISO 10211:2008 [10],
 • opory przejmowania ciepła (Rsi, Rse) przyjęto zgodnie z PN-EN ISO 6946:2008 [2] przy obliczeniach strumieni cieplnych oraz według PN-EN ISO 13788:2003 [11] przy obliczeniach rozkładu temperatur i czynnika temperaturowego ƒRsi(2D)RYS. 7–8,
 • temperatura powietrza wewnętrznego ti = 20°C (pokój dzienny), temperatura powietrza zewnętrznego te = –20°C (III strefa).
RYS. 7–8. Warunki brzegowe stosowane przy obliczeniach parametrów fizykalnych złącza przegród stykających się z gruntem dla wybranego budynku: obliczenia strumienia cieplnego (7), obliczenia rozkładu temperatur (8); rys.: [8]

RYS. 7–8. Warunki brzegowe stosowane przy obliczeniach parametrów fizykalnych złącza przegród stykających się z gruntem dla wybranego budynku: obliczenia strumienia cieplnego (7), obliczenia rozkładu temperatur (8); rys.: [8]

W wyniku przeprowadzonych obliczeń przy zastosowaniu programu komputerowego TRISCO-KOBRU 86 uzyskano wartość strumienia przepływającego przez złącze Φ = 49,76 W.

W przykładzie obliczeniowym zestawiono procedury obliczeniowe parametrów cieplnych złącza przegród stykających się z gruntem według PN-EN ISO 10211:2008 [10] oraz według własnego algorytmu.

Określenie parametrów cieplnych według procedury obliczeniowej prezentowanej w PN-EN ISO 10211:2008 [10]

 • Liniowy współczynnik sprzężenia cieplnego analizowanego złącza:

gdzie:

Φ – strumień cieplny przepływający przez złącze [W],
l – długość mostka cieplnego [m],
ti– temperatura powietrza wewnętrznego [°C],
te – temperatura powietrza zewnętrznego [°C]

 • Liniowy współczynnik przenikania ciepła analizowanego złącza (po wymiarach wewnętrznych):

gdzie:

L2D – liniowy współczynnik sprzężenia cieplnego [W/(m·K)],
hw– minimalna odległość od połączenia do płaszczyzny przekroju poprzecznego [m],
Uw – współczynnik przenikania ciepła ściany powyżej gruntu [W/(m2·K)],
B’ – wymiar charakterystyczny podłogi na gruncie [m],
Ug – współczynnik przenikania ciepła podłogi na gruncie [W/(m2·K)],
W/(m·K)

 • Liniowy współczynnik przenikania ciepła analizowanego złącza (po wymiarach zewnętrznych):

gdzie:

L2D – liniowy współczynnik sprzężenia cieplnego [W/(m·K)],
hw – minimalna odległość od połączenia do płaszczyzny przekroju poprzecznego [m],
hf – wysokość górnej powierzchni płyty podłogi powyżej poziomu gruntu [m],
Uw – współczynnik przenikania ciepła ściany powyżej gruntu [W/(m2·K)],
B’ – wymiar charakterystyczny podłogi na gruncie [m],
w – grubość ściany parteru budynku [m],
Ug – współczynnik przenikania ciepła podłogi na gruncie

Określenie parametrów cieplnych według własnego algorytmu

 • Podział strumienia cieplnego napływającego na wewnętrzną powierzchnię złącza (Φsc. – strumień napływający na ścianę zewnętrzną [W], Φg. – strumień napływający na podłogę na gruncie [W]):
    
     Φsc. = 13,45 W;
      Φg. = 36,31 W;

 • Liniowy współczynnik sprzężenia cieplnego części złącza (w odniesieniu do ściany zewnętrznej):

gdzie:

Φsc. – strumień cieplny przepływający przez część złącza – ściana zewnętrzna [W],
l – długość mostka cieplnego [m],
ti – temperatura powietrza wewnętrznego [°C],
te – temperatura powietrza zewnętrznego [°C],

 • Liniowy (gałęziowy) współczynnik przenikania ciepła części złącza – ściana zewnętrzna (po wymiarach wewnętrznych):

gdzie:

L2Dsc.– liniowy współczynnik sprzężenia cieplnego części złącza – ściana zewnętrzna [W/(m·K)],
Usc. – współczynnik przenikania ciepła ściany zewnętrznej [W/(m2·K)],
li– długość mostka cieplnego [m],

 • Liniowy współczynnik sprzężenia cieplnego części złącza (w odniesieniu do podłogi na gruncie):

gdzie:

Φg. – strumień cieplny przepływający przez część złącza – podłoga na gruncie [W],
l – długość mostka cieplnego [m],
ti – temperatura powietrza wewnętrznego [°C],
te – temperatura powietrza zewnętrznego [°C],

 • Liniowy (gałęziowy) współczynnik przenikania ciepła części złącza – podłoga na gruncie (po wymiarach wewnętrznych):

gdzie:

L2Dg. – liniowy współczynnik sprzężenia cieplnego części złącza – podłoga na gruncie [W/(m·K)],
B’ – wymiar charakterystyczny podłogi na gruncie [m],
Ug. – współczynnik przenikania ciepła podłogi na gruncie [W/(m2·K)],

 • Liniowy współczynnik przenikania ciepła analizowanego złącza (po wymiarach wewnętrznych):

gdzie:

Ψsc,i – liniowy (gałęziowy) współczynnik przenikania ciepła części złącza – ściana zewnętrzna (po wymiarach wewnętrznych) [W/(m·K)],
Ψg,i – liniowy (gałęziowy) współczynnik przenikania ciepła części złącza – podłoga na gruncie (po wymiarach wewnętrznych) [W/(m·K)],

W kolejnym etapie obliczeń określono wartość minimalnej temperatury na wewnętrznej powierzchni przegrody θsi,min.  [°C] oraz czynnik temperaturowy ƒRsi [-] według PN-EN ISO 13788 [11]:

gdzie:

θsi,min. – temperatura minimalna na wewnętrznej powierzchni przegrody w miejscu mostka cieplnego [°C],
θe – temperatura powietrza zewnętrznego [°C],
θi – temperatura powietrza wewnętrznego [°C].

Na podstawie obliczeń numerycznych, przy zastosowaniu programu komputerowego TRISCO-KOBRU 86, określono temperaturę minimalną na wewnętrznej powierzchni przegrody (RYS. 10) θsi,min. = 12,37°C i czynnik temperaturowy ƒRsi(2D) = 0,809.

Na RYS. 9–10 przedstawiono wyniki symulacji komputerowej w zakresie linii strumieni cieplnych (adiabaty) oraz rozkładu temperatur w analizowanym złączu.

Złącza przegród stykających się z gruntem generują dodatkowe straty ciepła wyrażone w postaci liniowego współczynnika przenikania ciepła ψ [W/(m·K)], którego wartości zależą od przyjętego układu warstw materiałowych (szczególnie zastosowanego materiału termoizolacyjnego – współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/(m·K)], grubość materiału d [m]).

Ocena złączy budowlanych w aspekcie wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła ψ nie jest zdefiniowana (znormalizowana), jednak istnieje możliwość sformułowania pewnych kryteriów w krajowych przepisach (rozporządzenie [1]) dotyczących izolacyjności budynków. Przykładową klasyfikację wpływu mostków cieplnych w zależności od wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła ψ według pracy [12] podano w TABELI 3.

RYS. 9–10. Wyniki symulacji komputerowej przy obliczeniach parametrów fizykalnych złącza przegród stykających się z gruntem dla wybranego budynku: linie strumieni cieplnych (adiabaty) (9), rozkład temperatur (izotermy) (10); rys.: [8]

RYS. 9–10. Wyniki symulacji komputerowej przy obliczeniach parametrów fizykalnych złącza przegród stykających się z gruntem dla wybranego budynku: linie strumieni cieplnych (adiabaty) (9), rozkład temperatur (izotermy) (10); rys.: [8]

TABELA 3. Klasyfikacja wpływu mostków cieplnych na straty ciepła – opracowanie K. Pawłowskiego na podstawie [12]

TABELA 3. Klasyfikacja wpływu mostków cieplnych na straty ciepła – opracowanie K. Pawłowskiego na podstawie [12]

Połączenie ściany zewnętrznej z podłogą na gruncie determinuje dodatkowe straty ciepła w postaci liniowego współczynnika przenikania ciepła ψ na poziomie 0,35–0,47 W/(m·K) – RYS. 11a i RYS. 11b.

Zgodnie z TABELĄ 3 wpływ tego typu złącza (mostka cieplnego) na straty ciepła jest duży.

Zasadne staje się określenie w rozporządzeniu [1] wartości granicznych liniowego współczynnika przenikania ciepła ψmax na poziomie 0,05–0,10 W/(m·K) w zależności od specyfiki analizowanego złącza.

RYS. 11a. Przykładowa karta katalogowa połączenia ściany zewnętrznej z podłogą na gruncie; rys.: [8]

RYS. 11a. Przykładowa karta katalogowa połączenia ściany zewnętrznej z podłogą na gruncie; rys.: [8]

Rys. 11b. Przykładowa karta katalogowa połączenia ściany zewnętrznej z podłogą na gruncie; rys.: [8]

Rys. 11b. Przykładowa karta katalogowa połączenia ściany zewnętrznej z podłogą na gruncie; rys.: [8]

Istnieje potrzeba prowadzenia dalszych obliczeń parametrów fizykalnych nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych przegród zewnętrznych i ich złączy budynków o niskim zużyciu energii w celu wyeliminowania niepoprawnych rozwiązań w aspekcie cieplno-wilgotnościowym.

Jakość cieplna elementów obudowy budynków (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane) decyduje o optymalizacji wskaźników zapotrzebowania budynku na energię użytkową (EU), końcową (EK), a także nieodnawialną pierwotną (EP), wyrażoną w [kWh/(m2·rok)].

W analizowanym złączu nie wystąpi ryzyko kondensacji na wewnętrznej powierzchni przegrody, ponieważ spełnione jest kryterium ƒRsi(2D)ƒRsi(kryt). Wartość krytyczna (graniczna) czynnika temperaturowego analizowanych wariantów obliczeniowych, przy uwzględnieniu parametrów powietrza wewnętrznego i zewnętrznego, wynosi ƒRsi(kryt) = 0,78. Procedurę określania czynnika ƒRsi(kryt) przedstawiono w pracach [13–14]. Jego wartość zależy od parametrów powietrza wewnętrznego (ti, p w zależności o klasy wilgotności pomieszczenia) i parametrów powietrza zewnętrznego (te, φe).

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń parametrów fizykalnych złączy budowlanych opracowuje się karty katalogowe, które stanowią podstawowe źródło informacji na etapie projektowania budynków lub oceny stanu cieplnego istniejącego budynku. Przykładową kartę katalogową przedstawiono na RYS. 11a i RYS. 11b.

Podsumowanie i wnioski

Zagadnienia cieplno-wilgotnościowe dotyczące przegród stykających się z gruntem powinny być rozpatrywane w polu trójwymiarowym (3D) lub polu dwuwymiarowym (2D). Jednak dobór materiałów konstrukcyjnych, termoizolacyjnych i przeciwwilgociowych czy też przeciwwodnych jest często przypadkowy i niejednoznaczny, dokonywany bez miarodajnych obliczeń i analiz.

W dostępnych katalogach mostków cieplnych oraz w normie PN-EN ISO 14683:2008 [9] węzeł przyziemia budynku często jest pomijany lub rozwiązany jest w sposób ogólny (bez uwzględnienia nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych).

Zastosowanie profesjonalnego programu komputerowego, np. do stacjonarnego przepływu ciepła TRISCO-KOBRU 86, pozwala na miarodajną analizę parametrów cieplno-wilgotnościowych złączy przy zmiennych układach materiałowych oraz wytypowanie optymalnych rozwiązań. M.in. w pracach [14–16] przedstawiono wiele przykładów związanych z kształtowaniem układów materiałowych złączy przegród stykających się z gruntem z uwzględnieniem obowiązujących wymagań cieplno-wilgotnościowych.

Literatura

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2017 r. poz. 2285).
 2. PN-EN ISO 6946:2008, „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”.
 3. PN-EN ISO 13370:2008, „Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metoda obliczania”.
 4. A. Dylla, „Praktyczna fizyka cieplna budowli. Szkoła projektowania złączy budowlanych”, Wydawnictwo Uczelniane UTP, Bydgoszcz 2009.
 5. K. Pawłowski, „Innowacyjne rozwiązania materiałów termoizolacyjnych w aspekcie modernizacji budynków w Polsce”, „IZOLACJE” 3/2018, s. 48–64.
 6. PN-EN 12831:2006 „Instalacje grzewcze w budynkach – Metoda obliczania obciążenia cieplnego”.
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (DzU 2015 poz. 376).
 8. M. Maciaszek, „Analiza porównawcza parametrów fizykalnych złączy ścian zewnętrznych trójwarstwowych w świetle nowych wymagań cieplnych”, Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr. inż. Krzysztofa Pawłowskiego, UTP, Bydgoszcz 2017.
 9. PN EN ISO 14683:2008, „Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne”.
 10. PN-EN ISO 10211:2008, „Mostki cieplne w budynkach. Strumienie ciepła i temperatury powierzchni. Obliczenia szczegółowe”.
 11. PN-EN ISO 13788: 2003, „Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej umożliwiająca uniknięcie krytycznej wilgotności powierzchni wewnętrznej kondensacji. Metody obliczania”.
 12. P. Wouters, J. Schietecata, P. Standaert, K. Kasperkiewicz, „Cieplno-wilgotnościowa ocena mostków cieplnych”, Wydawnictwo ITB, Warszawa 2004.
 13. A. Dylla, „Fizyka cieplna budowli w praktyce. Obliczenia cieplno­‑wilgotnościowe”, PWN, Warszawa 2015.
 14. K. Pawłowski, „Projektowanie przegród zewnętrznych w świetle aktualnych warunków technicznych dotyczących budynków. Obliczenia cieplno-wilgotnościowe przegród zewnętrznych i ich złączy”, Grupa Medium, Warszawa 2016.
 15. K. Pawłowski, P. Olszar, „Analiza parametrów fizykalnych przegród budowlanych stykających się z gruntem”, „IZOLACJE” 5/2011, s. 20–24.
 16. M. Wesołowska, P. Szczepaniak, K. Pawłowski, A. Kaczmarek, „Zagadnienia fizykalne w termomodernizacji i remontach obiektów budowlanych”, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2019.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Jarosław Gasewicz Grubowarstwowe bitumiczne powłoki hydroizolacyjne

Grubowarstwowe bitumiczne powłoki hydroizolacyjne Grubowarstwowe bitumiczne powłoki hydroizolacyjne

Grubowarstwowe powłoki hydroizolacyjne wykonywane z mas na bazie emulsji bitumicznych modyfikowanych tworzywami sztucznymi dostępne są na rynku materiałów budowlanych już od ok. czterdziestu lat. Ich wprowadzenie...

Grubowarstwowe powłoki hydroizolacyjne wykonywane z mas na bazie emulsji bitumicznych modyfikowanych tworzywami sztucznymi dostępne są na rynku materiałów budowlanych już od ok. czterdziestu lat. Ich wprowadzenie miało ułatwić wykonywanie hydroizolacji na pionowych elementach budowli stykających się z gruntem.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Jak powódź wpływa na budynek oraz stan jego przyziemi?

Jak powódź wpływa na budynek oraz stan jego przyziemi? Jak powódź wpływa na budynek oraz stan jego przyziemi?

Odra zaczyna swój bieg na terenie Czech w Górach Odrzańskich. O rozmiarach fal powodziowych na jej górnym odcinku, tzn. w Raciborzu, Opolu i we Wrocławiu, decydują wielkości opadów w zlewniach jej czeskich...

Odra zaczyna swój bieg na terenie Czech w Górach Odrzańskich. O rozmiarach fal powodziowych na jej górnym odcinku, tzn. w Raciborzu, Opolu i we Wrocławiu, decydują wielkości opadów w zlewniach jej czeskich górnych dopływów: największej Opawy i mniejszych Ostrawicy i Olzy. Opawa i Odra prowadzą wodę z Sudetów Wschodnich, a Ostrawica i Olza z Beskidu Zachodniego. W dalszym biegu rzeki decydujący wpływ na przebieg wezbrań już poniżej Wrocławia mają jej lewobrzeżne dopływy: Osobłoga i Nysa Kłodzka.

dr inż. Anna Kaczmarek, dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Jaki wpływ na wybrane materiały budowlane mają woda i wilgoć?

Jaki wpływ na wybrane materiały budowlane mają woda i wilgoć? Jaki wpływ na wybrane materiały budowlane mają woda i wilgoć?

Woda wywiera negatywny wpływ na materiał budowlany. Zawilgocony traci swoje właściwości izolacyjne – wzrasta jego współczynnik przewodzenia ciepła, a co za tym idzie zwiększają się straty ciepła w budynku....

Woda wywiera negatywny wpływ na materiał budowlany. Zawilgocony traci swoje właściwości izolacyjne – wzrasta jego współczynnik przewodzenia ciepła, a co za tym idzie zwiększają się straty ciepła w budynku. Ponadto materiały takie jak gips, anhydryt, czyli o dużym współczynniku rozmiękania, pod wpływem wilgoci zmniejszają swoją wytrzymałość mechaniczną. Jest to przyczyną niszczenia płyt gipsowo-kartonowych, tynków i podkładów gipsowych oraz anhydrytowych. Woda powoduje również korozję chemiczną tynków,...

dr inż. Paula Szczepaniak, dr hab. inż. Maria Wesołowska Obliczanie strat ciepła przez przegrody stykające się z gruntem

Obliczanie strat ciepła przez przegrody stykające się z gruntem

W obowiązującym rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku opis procedury obliczania strat ciepła przez przegrody stykające się z gruntem...

W obowiązującym rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku opis procedury obliczania strat ciepła przez przegrody stykające się z gruntem ogranicza się do wskazania normy PN-EN 12831:2006 , według której należy przeprowadzić obliczenia. Jednak przywołana norma nie wyczerpuje problematyki przegród stykających się z gruntem, dlatego problem ten bardzo często pojawia się w dyskusjach przed ministerialnymi egzaminami czy też w trakcie...

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje fundamentów z użyciem mas KMB

Hydroizolacje fundamentów z użyciem mas KMB Hydroizolacje fundamentów z użyciem mas KMB

Bezwzględnym wymogiem bezproblemowej i długoletniej eksploatacji budynku jest jego poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie. Podstawą jest m.in. zastosowanie odpowiedniej hydroizolacji...

Bezwzględnym wymogiem bezproblemowej i długoletniej eksploatacji budynku jest jego poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie. Podstawą jest m.in. zastosowanie odpowiedniej hydroizolacji części zagłębionej w gruncie.

mgr inż. Maciej Rokiel Masy KMB do hydroizolacji fundamentów

Masy KMB do hydroizolacji fundamentów Masy KMB do hydroizolacji fundamentów

O skuteczności prac hydroizolacyjnych decyduje przyjęcie poprawnego rozwiązania projektowego, a następnie prawidłowe wykonanie. Dlatego w wytycznych precyzyjnie zdefiniowano stopnie obciążenia wilgocią/wodą,...

O skuteczności prac hydroizolacyjnych decyduje przyjęcie poprawnego rozwiązania projektowego, a następnie prawidłowe wykonanie. Dlatego w wytycznych precyzyjnie zdefiniowano stopnie obciążenia wilgocią/wodą, przedstawiono szczegółowe rysunki detali oraz podano zalecenia będące w zasadzie warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje fundamentów z masami KMB

Hydroizolacje fundamentów z masami KMB Hydroizolacje fundamentów z masami KMB

Niemieckie wytyczne, wobec braku polskich norm i wytycznych dotyczących wykonywania hydroizolacji z mas KMB, stanowią źródło informacji na temat m.in. poprawnej aplikacji zapewniającej skuteczność izolacji.

Niemieckie wytyczne, wobec braku polskich norm i wytycznych dotyczących wykonywania hydroizolacji z mas KMB, stanowią źródło informacji na temat m.in. poprawnej aplikacji zapewniającej skuteczność izolacji.

mgr inż. Cezariusz Magott Renowacja obiektów zabytkowych - izolacja pozioma i pionowa

Renowacja obiektów zabytkowych - izolacja pozioma i pionowa Renowacja obiektów zabytkowych - izolacja pozioma i pionowa

Odtwarzanie izolacji hydrofobowych w przyziemiach budynków istniejących wykonuje się wówczas, gdy dotychczasowe zabezpieczenia uległy degradacji lub nie wykonano ich podczas wznoszenia obiektu. Izolacje...

Odtwarzanie izolacji hydrofobowych w przyziemiach budynków istniejących wykonuje się wówczas, gdy dotychczasowe zabezpieczenia uległy degradacji lub nie wykonano ich podczas wznoszenia obiektu. Izolacje poziome i pionowe mają ponownie zabezpieczyć przegrody budynku lub budowli poddawanych renowacji przed wilgocią podciąganą z gruntu, wodą opadową lub naporową.

mgr inż. Maciej Rokiel Materiały do wykonywania hydroizolacji podziemnych części budynków i budowli

Materiały do wykonywania hydroizolacji podziemnych części budynków i budowli Materiały do wykonywania hydroizolacji podziemnych części budynków i budowli

Aby hydroizolacja była skuteczna, powinna być właściwie dobrana, a także poprawnie zaprojektowana i wykonana.

Aby hydroizolacja była skuteczna, powinna być właściwie dobrana, a także poprawnie zaprojektowana i wykonana.

dr inż. Jacek Hulimka, dr inż. Marta Kałuża Przyczyny zalania kondygnacji piwnicznej budynku mieszkalnego - błędy projektowe i wykonawcze

Przyczyny zalania kondygnacji piwnicznej budynku mieszkalnego - błędy projektowe i wykonawcze Przyczyny zalania kondygnacji piwnicznej budynku mieszkalnego - błędy projektowe i wykonawcze

W 2010 r., zaledwie 3 lata po przekazaniu do eksploatacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego o bardzo wysokim standardzie, doszło do zalania garażu podziemnego. Analiza dokumentacji technicznej obiektu...

W 2010 r., zaledwie 3 lata po przekazaniu do eksploatacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego o bardzo wysokim standardzie, doszło do zalania garażu podziemnego. Analiza dokumentacji technicznej obiektu oraz wyniki wykonanych badań wykazały błędy popełnione na etapie projektowania oraz budowy obiektu.

Austrotherm Płyty Austrotherm XPS TOP - efektywna termoizolacja fundamentów

Płyty Austrotherm XPS TOP - efektywna termoizolacja fundamentów Płyty Austrotherm XPS TOP - efektywna termoizolacja fundamentów

Ocieplenie fundamentów to decyzja, której konsekwencje ponosimy przez cały okres użytkowania domu. Warto do tego zastosować płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS.

Ocieplenie fundamentów to decyzja, której konsekwencje ponosimy przez cały okres użytkowania domu. Warto do tego zastosować płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS.

dr Bogumiła Chmielewska, mgr inż. Jerzy Koper Naprawa rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji

Naprawa rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji Naprawa rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji

W pierwszej części artykułu dotyczącego problemu naprawy rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji omówiono klasyfikację i przyczyny powstawania rys w betonie. Wymieniono także możliwości naprawy...

W pierwszej części artykułu dotyczącego problemu naprawy rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji omówiono klasyfikację i przyczyny powstawania rys w betonie. Wymieniono także możliwości naprawy ze szczególnym uwzględnieniem metody iniekcji.

dr Bogumiła Chmielewska, mgr inż. Jerzy Koper Konstrukcje żelbetowe - naprawa rys metodą iniekcji Cz. 1. Powstawanie rys i metody ich naprawy

Konstrukcje żelbetowe - naprawa rys metodą iniekcji Cz. 1. Powstawanie rys i metody ich naprawy Konstrukcje żelbetowe - naprawa rys metodą iniekcji Cz. 1. Powstawanie rys i metody ich naprawy

Aby zapewnić przyjęty w projekcie okres użytkowania konstrukcji, należy zabezpieczyć ją przed oddziaływaniami mogącymi wpłynąć na trwałość. Dotyczy to m.in. naprawy rys.

Aby zapewnić przyjęty w projekcie okres użytkowania konstrukcji, należy zabezpieczyć ją przed oddziaływaniami mogącymi wpłynąć na trwałość. Dotyczy to m.in. naprawy rys.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Budowa fundamentów - poradnik

Budowa fundamentów - poradnik Budowa fundamentów - poradnik

Fundament to podstawa każdego budynku. Aby skutecznie spełniał swoje zadanie - stanowił oparcie dla konstrukcji domu i chronił przed wilgocią z zewnątrz- musi być dopasowany do istniejących warunków oraz...

Fundament to podstawa każdego budynku. Aby skutecznie spełniał swoje zadanie - stanowił oparcie dla konstrukcji domu i chronił przed wilgocią z zewnątrz- musi być dopasowany do istniejących warunków oraz przewidywanych obciążeń. Jak prawidłowo wykonać fundamenty?

Damian Żabicki Penetrujące materiały hydroizolacyjne

Penetrujące materiały hydroizolacyjne Penetrujące materiały hydroizolacyjne

Na etapie wykonywania hydroizolacji budynku warto rozważyć zastosowanie materiałów penetrujących. Nowoczesne preparaty tego typu zastępują tradycyjne izolacje w postaci papy i lepiku.

Na etapie wykonywania hydroizolacji budynku warto rozważyć zastosowanie materiałów penetrujących. Nowoczesne preparaty tego typu zastępują tradycyjne izolacje w postaci papy i lepiku.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Materiały rolowe do izolacji fundamentów

Materiały rolowe do izolacji fundamentów Materiały rolowe do izolacji fundamentów

Do najstarszych materiałów stosowanych do hydroizolacji fundamentów można zaliczyć materiały rolowe, które mają tę przewagę nad izolacjami bezspoinowymi, że pozwalają na niemal natychmiastowe zasypanie...

Do najstarszych materiałów stosowanych do hydroizolacji fundamentów można zaliczyć materiały rolowe, które mają tę przewagę nad izolacjami bezspoinowymi, że pozwalają na niemal natychmiastowe zasypanie wykopu, a folie z tworzyw sztucznych - o ile nie są klejone do podłoża - pozwalają na zaizolowanie niestabilnego lub zanieczyszczonego podłoża.

KOESTER Polska Żel akrylowy KÖSTER do iniekcji kurtynowych i strukturalnych

Żel akrylowy KÖSTER do iniekcji kurtynowych i strukturalnych Żel akrylowy KÖSTER do iniekcji kurtynowych i strukturalnych

Przy odtwarzaniu hydroizolacji ścian zewnętrznych nie zawsze jest możliwe odkopanie ścian budynku (np. gdy na działce obok stoi budynek lub przebiega ulica). W takich przypadkach często wykonywana jest...

Przy odtwarzaniu hydroizolacji ścian zewnętrznych nie zawsze jest możliwe odkopanie ścian budynku (np. gdy na działce obok stoi budynek lub przebiega ulica). W takich przypadkach często wykonywana jest zewnętrzna hydroizolacja piwnic od środka w technice iniekcji kurtynowej z użyciem żelów iniekcyjnych - np. KÖSTER Injectionsgel G4.

Saint Gobain Construction Products Polska/ Weber Hydroizolacja fundamentów - jak chronić dom przed wodą?

Hydroizolacja fundamentów - jak chronić dom przed wodą? Hydroizolacja fundamentów - jak chronić dom przed wodą?

Jednym z najważniejszych, a jednocześnie najtrudniejszych zadań wśród prac budowlanych jest zabezpieczenie obiektu przed działaniem wód gruntowych. Na działanie wody szczególnie narażone są fundamenty....

Jednym z najważniejszych, a jednocześnie najtrudniejszych zadań wśród prac budowlanych jest zabezpieczenie obiektu przed działaniem wód gruntowych. Na działanie wody szczególnie narażone są fundamenty. Aby zapewnić ich skuteczną i trwałą ochronę, należy zastosować nowoczesne materiały izolacyjne, właściwie dobrać rozwiązania konstrukcyjne i zadbać o prawidłowe wykonanie.

dr inż. Grzegorz Dmochowski, dr inż. Piotr Berkowski Zarysowania skurczowe płyt fundamentowych i ścian w budynkach mieszkalnych z garażami podziemnymi

Zarysowania skurczowe płyt fundamentowych i ścian w budynkach mieszkalnych z garażami podziemnymi Zarysowania skurczowe płyt fundamentowych i ścian w budynkach mieszkalnych z garażami podziemnymi

Zdecydowana większość budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej ma obecnie garaże podziemne, co wiąże się z reguły z posadowieniem ich na płycie fundamentowej i wykonaniem ścian żelbetowych dolnej...

Zdecydowana większość budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej ma obecnie garaże podziemne, co wiąże się z reguły z posadowieniem ich na płycie fundamentowej i wykonaniem ścian żelbetowych dolnej kondygnacji.

dr inż. Paula Szczepaniak Pionowa izolacja obwodowa budynków ze ścianami jednowarstwowymi

Pionowa izolacja obwodowa budynków ze ścianami jednowarstwowymi Pionowa izolacja obwodowa budynków ze ścianami jednowarstwowymi

Mostek termiczny połączenia budynku z gruntem, w przypadku stosowania typowego liniowego posadowienia budynku, czyli przy zastosowaniu ław fundamentowych, jest elementem, w którym trudno zachować podstawowy...

Mostek termiczny połączenia budynku z gruntem, w przypadku stosowania typowego liniowego posadowienia budynku, czyli przy zastosowaniu ław fundamentowych, jest elementem, w którym trudno zachować podstawowy warunek dobrej izolacyjności przegrody zewnętrznej - ciągłość na obwodzie bryły.

mgr inż. Irena Domska Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych

Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych

Styropian jest materiałem izolacyjnym, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Odporność ta obejmuje nie tylko niewielką, w stosunku do innych materiałów izolacyjnych, nasiąkliwość wodą,...

Styropian jest materiałem izolacyjnym, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Odporność ta obejmuje nie tylko niewielką, w stosunku do innych materiałów izolacyjnych, nasiąkliwość wodą, lecz również brak negatywnego wpływu na właściwości wytrzymałościowe. Doświadczenia laboratoryjne wskazują również na odporność wytrzymałościową styropianu na wielokrotne zamrażanie i odmrażanie.

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno, dr inż. Anna Rawska-Skotniczny Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią

Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią

Wilgoć zawsze będzie towarzyszyć obiektom budowlanym w okresie eksploatacyjnym, dlatego zabezpiecza się je przed nadmiernym zawilgoceniem oraz przed przedostawaniem się wilgoci do ich pomieszczeń poprzez...

Wilgoć zawsze będzie towarzyszyć obiektom budowlanym w okresie eksploatacyjnym, dlatego zabezpiecza się je przed nadmiernym zawilgoceniem oraz przed przedostawaniem się wilgoci do ich pomieszczeń poprzez odpowiedni dobór materiałów oraz izolacje zewnętrzne. Nie istnieją uniwersalne metody zabezpieczeń materiałów przed wilgocią, dlatego podjęcie decyzji o zasadności wykonania izolacji lub też o doborze odpowiedniej technologii powinno zostać poparte przeprowadzoną wcześniej analizą, odpowiadającą...

mgr inż. Marcin Jaroszyński Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Szary styropian do termoizolacji fundamentów Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia...

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia jest kilka, skupmy się jednak na dwóch najbardziej popularnych i najczęściej stosowanych w budownictwie jednorodzinnym i mieszkaniowym. Chodzi o ławy fundamentowe ze ścianką fundamentową i o płytę fundamentową.

dr inż. Mariusz Jackiewicz Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem

Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem

Projektowanie oraz wykonawstwo hydroizolacji konstrukcji budowlanych w Niemczech regulowała wprowadzona w 1983 r. i w międzyczasie wielokrotnie nowelizowana norma DIN 18195. Ta norma jest stosunkowo dobrze...

Projektowanie oraz wykonawstwo hydroizolacji konstrukcji budowlanych w Niemczech regulowała wprowadzona w 1983 r. i w międzyczasie wielokrotnie nowelizowana norma DIN 18195. Ta norma jest stosunkowo dobrze znana w Polsce, z dwóch powodów - braku krajowej, tak kompleksowej normy oraz znaczącego udziału na polskim rynku produktów hydroizolacyjnych niemieckich producentów.

Najnowsze produkty i technologie

Stropy.pl Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje...

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje jednak czegoś więcej, systemów stropowych ułatwiających i przyspieszających proces budowlany, zestandaryzowanych, o niskim koszcie inwestycyjnym, wysokich parametrach technicznych, zdrowych i ekologicznych. Do takich rozwiązań należą stropy panelowe.

Festool Polska Festool stawia na FSCTM

Festool stawia na FSCTM Festool stawia na FSCTM

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty...

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty tej marki z powodzeniem uzyskały certyfikację FSC.

Balex Metal Sp. z o. o. Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja

Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja

Płyty ścienne z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej od momentu pojawienia się na rynku uznane zostały za doskonały materiał termoizolacyjny. Budownictwo stale się rozwija i dzisiaj nie są już nowością,...

Płyty ścienne z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej od momentu pojawienia się na rynku uznane zostały za doskonały materiał termoizolacyjny. Budownictwo stale się rozwija i dzisiaj nie są już nowością, jednak producenci nie spoczęli na laurach i wciąż udoskonalają swoje produkty, na nowo dopasowując do potrzeb inwestorów. Firma Balex Metal oferuje ekonomiczną wersję – płytę ścienną PIR Light.

merXu Bogata oferta firmy KIM na merXu

Bogata oferta firmy KIM na merXu Bogata oferta firmy KIM na merXu

Stan surowy budynku to etap, na którym wykonane są roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje poziome i pionowe, a także izolacje wodne i przeciwwilgociowe. Może również obejmować wykonanie prac ociepleniowych...

Stan surowy budynku to etap, na którym wykonane są roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje poziome i pionowe, a także izolacje wodne i przeciwwilgociowe. Może również obejmować wykonanie prac ociepleniowych oraz ślusarskich i stolarskich. Wykorzystane do tego materiały ścienne, systemy elewacyjne czy izolacje termiczne, jak również produkty chemii budowlanej, takie jak tynki, kleje, hydroizolacje i uszczelniacze, powinny być dobre jakościowo, jak również odpowiednio dobrane do przeznaczenia obiektu...

FOAMGLAS® Building Poland Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS®

Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS® Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS®

Stare porzekadło mówi, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Niestety w przypadku ekip wykonawczych sprawa bywa bardziej skomplikowana, a niedostępność lub długi oczekiwania na materiały izolacyjne...

Stare porzekadło mówi, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Niestety w przypadku ekip wykonawczych sprawa bywa bardziej skomplikowana, a niedostępność lub długi oczekiwania na materiały izolacyjne mogą być niemałym utrudnieniem. W takiej sytuacji warto rozważyć rozwiązania specjalistyczne, które są na wyciągnięcie ręki, a przy tym oferują wymierne korzyści.

PU Polska - Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych...

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych od warunków atmosferycznych w powtarzalnym procesie zapewniającym możliwość kontroli parametrów produkcji i stabilnego, najwyższego poziomu dopuszczalnych odchyłek wykraczających daleko poza możliwości realizacyjne na placu budowy. Taki model wznoszenia obiektów przenosi zasadniczo zaangażowanie...

obido.pl W jaki sposób ocieplić poddasze?

W jaki sposób ocieplić poddasze? W jaki sposób ocieplić poddasze?

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można...

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można zagospodarować jako dodatkową sypialnię lub domowe biuro. Jaki materiał wybrać, aby skutecznie i na lata ocieplić poddasze? Podpowiadamy.

SUEZ Izolacje Budowlane Spadki styropianowe na dachu płaskim

Spadki styropianowe na dachu płaskim Spadki styropianowe na dachu płaskim

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym...

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym z nich są spadki styropianowe. Umożliwiają one właściwe odprowadzanie wody i dają dodatkową warstwę docieplenia.

SUEZ Izolacje Budowlane Badanie szczelności dachu

Badanie szczelności dachu Badanie szczelności dachu

Dach nad głową to nie tylko metafora. To jeden z najważniejszych elementów budynku. Nieszczelny może spowodować spore problemy. Remont pomieszczeń, do których dostanie się woda poprzez nieszczelności,...

Dach nad głową to nie tylko metafora. To jeden z najważniejszych elementów budynku. Nieszczelny może spowodować spore problemy. Remont pomieszczeń, do których dostanie się woda poprzez nieszczelności, jest zawsze skomplikowany i kosztowny. Dlatego tak istotne jest kontrolowanie stanu dachu. To nie tylko gwarancja bezpieczeństwa, ale też spokój finansowy.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.