Izolacje.com.pl

Konstrukcje żelbetowe - naprawa rys metodą iniekcji Cz. 1. Powstawanie rys i metody ich naprawy

Konstrukcje żelbetowe – naprawa rys metodą iniekcji. Powstawanie rys i metody ich naprawy| Repair of cracks in reinforced concrete structures using injection method. Part 1: Cracks formation conditions and repair methods

Konstrukcje żelbetowe – naprawa rys metodą iniekcji. Powstawanie rys i metody ich naprawy| Repair of cracks in reinforced concrete structures using injection method. Part 1: Cracks formation conditions and repair methods

Aby zapewnić przyjęty w projekcie okres użytkowania konstrukcji, należy zabezpieczyć ją przed oddziaływaniami mogącymi wpłynąć na trwałość. Dotyczy to m.in. naprawy rys.

Zobacz także

Sika Poland sp. z o.o. Tylko skuteczna hydroizolacja chroni budynki przed zniszczeniem

Tylko skuteczna hydroizolacja chroni budynki przed zniszczeniem Tylko skuteczna hydroizolacja chroni budynki przed zniszczeniem

Ostatnio pogoda nas nie rozpieszcza. Gorące dni przeplatają się z chłodnymi, a często towarzyszą im intensywne ulewy. Jednocześnie zabetonowana przestrzeń miejska i susze hydrologiczne sprawiają, że nadmiar...

Ostatnio pogoda nas nie rozpieszcza. Gorące dni przeplatają się z chłodnymi, a często towarzyszą im intensywne ulewy. Jednocześnie zabetonowana przestrzeń miejska i susze hydrologiczne sprawiają, że nadmiar wody z trudem wsiąka w grunt. Skutek? Zagrożenie dla budynków i potencjalne ogromne straty.

KOESTER Polska Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta...

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta o wymiarach w świetle ścian 35,50x36,27 m i grubości 1,60 m wykazywała liczne i okresowo intensywne przecieki, które powodowały konieczność tymczasowego odprowadzania przenikających wód gruntowych systemem rowków powierzchniowych wyciętych w płycie do studzienek zbiorczych i odpompowywania. Powierzchnia...

Saint Gobain Construction Products Polska/ Weber Hydroizolacja fundamentów - jak chronić dom przed wodą?

Hydroizolacja fundamentów - jak chronić dom przed wodą? Hydroizolacja fundamentów - jak chronić dom przed wodą?

Jednym z najważniejszych, a jednocześnie najtrudniejszych zadań wśród prac budowlanych jest zabezpieczenie obiektu przed działaniem wód gruntowych. Na działanie wody szczególnie narażone są fundamenty....

Jednym z najważniejszych, a jednocześnie najtrudniejszych zadań wśród prac budowlanych jest zabezpieczenie obiektu przed działaniem wód gruntowych. Na działanie wody szczególnie narażone są fundamenty. Aby zapewnić ich skuteczną i trwałą ochronę, należy zastosować nowoczesne materiały izolacyjne, właściwie dobrać rozwiązania konstrukcyjne i zadbać o prawidłowe wykonanie.

ABSTRAKT

W pierwszej części artykułu dotyczącego problemu naprawy rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji omówiono klasyfikację i przyczyny powstawania rys w betonie. Wymieniono także możliwości naprawy ze szczególnym uwzględnieniem metody iniekcji. Podano podział materiałów iniekcyjnych oraz rodzaje i przebieg iniekcji, a także najczęściej popełniane błędy podczas tych prac.

The first part of the article on the problem of repairing cracks in reinforced concrete structures using crack injection method presents the classification and causes of crack formation in concrete. It also enlists the possibilities of repairing the cracks with particular emphasis on the crack injection method. The article also presents a classification of injection materials, along with the types and course of injection, as well as errors most frequently committed during such works.

Jak podano w normie PN-EN 1992-1-1:2008 [1], „zarysowanie konstrukcji żelbetowych poddanych zginaniu, ściskaniu, skręcaniu lub rozciąganiu na skutek działania bezpośredniego obciążeń albo ograniczenia odkształceń jest zjawiskiem normalnym”.

Zaleca się jednak podejmowanie działań ograniczających to zjawisko, tak aby nie pogarszało ono funkcjonowania lub trwałości konstrukcji, a także jej walorów estetycznych.

Powstawanie i skutki rys

Rysy w betonie mogą powstawać już w początkowej fazie wiązania, gdy beton jest plastyczny, a także później, w czasie twardnienia i długotrwałego wysychania [2].

Powstają również na skutek oddziaływań szczególnych, jak cykliczne zmiany temperatury, przeciążenie lub osiadanie budowli czy ograniczenie odkształceń oraz jako efekt korozji betonu, najczęściej mrozowej, siarczanowej i wewnętrznej (wskutek reakcji alkaliów zawartych w cemencie z kruszywem). Ponadto przyczyną ich pojawiania się mogą być błędy projektowe i wykonawcze, w tym niewłaściwe wykonanie szczelin dylatacyjnych.

Konstrukcja jest trwała, jeśli w zakładanym okresie użytkowania spełnia wymagania ze względu na użytkowalność, nośność i stateczność bez istotnego obniżenia przydatności lub nadmiernych nieprzewidzianych kosztów utrzymania [1].

Ważna jest również efektywność użytkowania, np. posadzek przemysłowych intensywnie obciążonych ruchem pieszych z wózkami i ruchem wózków podnośnikowych, szczególnie w magazynach z wysokimi regałami.

W takich miejscach rysy na powierzchni (łącznie z postępującą destrukcją krawędzi) mogą pogarszać komfort poruszania się pieszych i urządzeń, zmniejszać szybkość wykonywanych operacji, powodować usterki wózków transportowych, a w niektórych przypadkach nawet zagrażać bezpieczeństwu pracy.

Innym przykładem są rysy w elementach stale narażonych na obecność i przenikanie wody, np. w stropach w garażach, mostach, oczyszczalniach ścieków. Wymywanie składników wpływa destrukcyjnie na beton, a dodatkowo woda może być nośnikiem związków intensyfikujących korozję.

Wartości graniczne szerokości rys

Zalecane wartości graniczne szerokości rys (wmaks.) zależą od klasy ekspozycji betonu i sposobu zbrojenia (TABELA 1). W przypadku elementów żelbetowych wartość wmaks. nie powinna przekraczać 0,3 mm – jeśli konstrukcja narażona jest na korozję spowodowaną karbonatyzacją (klasy: XC2, XC3, XC4), chlorkami (XD1, XD2) oraz chlorkami z wody morskiej (XS1, XS2, XS3).

Klasy ekspozycji podaje norma PN-EN 206-1:2003 [3]. W przypadku betonu wewnątrz budynków, gdzie panuje atmosfera bardzo sucha (X0) lub niska wilgotność (XC1), a także w przypadku betonu stale zanurzonego w wodzie przyjmuje się warunek wmaks. = 0,4 mm, ale istnieje możliwość złagodzenia wymogów.

Większe ograniczenia (wmaks.= 0,2 mm) dotyczą elementów sprężonych cięgnami z przyczepnością. Beton bywa także narażony na środowisko bardzo agresywne, opisane m.in. klasami ekspozycji XD3, XF (od XF1 do XF4), XA (od XA1 do XA3). Ponadto mogą na niego oddziaływać niebezpieczne związki chemiczne i przez rysy może przenikać woda.

Metody naprawy rys w konstrukcjach

Istnieje wiele metod naprawy rys (RYS. 1–7). Wybór zależy od oceny przyczyn powstania i przyjętego zakresu napraw konstrukcji [4–7].

W przypadku rys ruchomych naprawa jest trudniejsza i wymaga wstępnych pomiarów odkształceń. Im dłuższy czas obserwacji i dokładniejsza metoda monitorowania, tym łatwiej dostrzec czynniki powodujące zmianę szerokości rys i określić graniczne wartości zmian wymiarów.

Jeżeli rysa jest bardzo szeroka albo wykazuje cykliczną i dużą zmienność wymiarów, należy ją traktować jak aktywną szczelinę konstrukcyjną i naprawiać stosownie do tego założenia. Jeśli taką rysę uszczelnimy w prosty sposób i skleimy, w krótkim czasie zarysowanie się odtworzy w pobliżu poprzedniego uszkodzenia.

Zdolność do przenoszenia obciążeń w miejscu zarysowania można przywrócić przez szycie rys, wbudowanie dybli, sprężanie, zespalanie kotwami lub zbrojeniem zewnętrznym.

Naprawa rys metodą iniekcji

Metody iniekcji nie stosuje się do rys w betonie, w którym stwierdzono korozję alkaliczną kruszywa, korozję zbrojenia i rysy wzdłuż zbrojenia, a także do naprawy pęknięć powstałych wskutek błędów projektowych czy stałego przeciążenia konstrukcji.

Podobnie w przypadku rys zanieczyszczonych np. olejami oraz tych o dużej ruchomości. W takich sytuacjach iniekcja może stanowić jedynie metodę uzupełniającą właściwe rozwiązanie, usuwające przyczyny powstawania rys.

Cele, które można osiągnąć za pomocą naprawy metodą iniekcji, szczegółowo określa norma PN-EN 1504-5:2013 [8]. Przywołuje ona za normą PN-EN 1504-9:2010 [9] zasady nr 1 i 4, dotyczące ochrony i naprawy konstrukcji.

Zasada 1 mówi o ograniczeniu lub zapobieganiu wnikania czynników takich jak woda i inne ciecze, para, gazy, w tym szczególnie substancji powodujących korozję stali zbrojeniowej. Chodzi o uzyskanie odpowiedniej szczelności i nieprzepuszczalności betonu (IP – protection against ingress). Zasada 4 to przywrócenie nośności lub wzmocnienie konstrukcji przez wzmocnienie betonu (SS – structural strengthening).

Materiał iniekcyjny wypełnia i uszczelnia rysy. Może także uszczelnić i wzmocnić mikrostrukturę betonu wokół (RYS. 8–11). Jeżeli po związaniu materiał jest elastyczny, w pewnym zakresie umożliwia zmianę szerokości rysy występującą pod wpływem czynników zewnętrznych. Jeżeli ma odpowiednią wytrzymałość i przyczepność do betonu, krawędzie rysy mogą zostać zespolone, co umożliwia przenoszenie obciążeń rozciągających, a w efekcie scalenie struktury.

Klasyfikacja rys według normy PN-EN 1504-5:2013

W normie PN-EN 1504-5:2013 [8] dotyczącej naprawy rys w betonie metodą iniekcji klasyfikacja odnosi się do oceny użyteczności materiału do wypełnienia rysy i spełnienia zakładanych funkcji.

Ze względu na obecność wilgoci wyróżnia się rysy:

 • suche – ich barwa odpowiada barwie powierzchni suchego betonu;
 • wilgotne – ich barwa jest odmienna od barwy powierzchni suchego betonu i wskazuje na obecność wody, jednak tylko wtedy, gdy woda nie wypełnia rysy lub nie tworzy na krawędziach filmu;
 • mokre – w rysie stoi woda, obecność kropli wody na powierzchni betonu w rysie;
 • z przepływem wody.

Kategorie szerokości rys przyjęte w normie PN-EN 1504-5:2013 [8] (0,1 mm, 0,2 mm, 0,3 mm, 0,5 mm, 0,8 mm), wyrażane jako cyfry 1, 2, 3, 5, 8, podane są w celu sklasyfikowania zdolności materiałów iniekcyjnych do penetracji i przyporządkowania właściwej metody badawczej do oceny materiału.

Rysy ruchome zdefiniowane są jako mające szerokość zmieniającą się w czasie, w ciągu doby lub sezonowo, wskutek oddziaływań mechanicznych (np. ruchu pojazdów) lub fizycznych (np. ekspozycji na słońcu). Tu również klasyfikacja odnosi się do użyteczności materiału do wypełniania rys ruchomych. Z tego powodu wyróżnia się dwie klasy rys o zmienności wymiarów większej lub mniejszej od 10% szerokości rysy lub 0,03 mm.

Klasyfikacja materiałów do iniekcji

Materiały iniekcyjne w zależności od przeznaczenia charakteryzowane są za pomocą właściwości spełnianych co najmniej na poziomie minimalnym (RYS. 12).

Charakterystyka materiałów iniekcyjnych obejmuje 4 główne obszary:

 • cechy podstawowe, jak wytrzymałość, przyczepność, skurcz, szczelność (odporność na wnikanie), temperaturę zeszklenia, kompatybilność ze stalą i betonem;
 • czas przydatności do użycia, odniesiony do warunków, w jakich materiał jest stosowany, wyrażany np. jako tzw. „pot life”, czyli czas, w jakim temperatura świeżo przygotowanego materiału iniekcyjnego wzrośnie o 15ºC lub do wartości maksymalnej (gdy <15ºC) albo gdy lepkość mieszanki wzrośnie do 1000 mPas, a w przypadku spoiw mineralnych obniżona zostanie stabilność filtracyjna;
 • reaktywność rozpatrywaną w dwóch kategoriach – jako czas, w którym przygotowana mieszanka iniekcyjna jest przydatna do użycia, oraz w odniesieniu do tempa narastania wytrzymałości;
 • trwałość, odniesiona do zachowania materiału w długim czasie w zakładanych warunkach klimatycznych.

Norma 1504-5:2013 [8] określa wymagania dla każdego rodzaju materiału (H, P) i zastosowania (F, D, S) w zależności od klasy (np. F1, F2, F3). Dla części cech przyjmuje się wartości deklarowane przez producenta, np. lepkość, czas wiązania, a w odniesieniu do innych podane są graniczne wartości (TABELA 2–3).

Epoksydy

Produkty epoksydowe są systemami dwuskładnikowymi. Żywica wymieszana z utwardzaczem tworzy po związaniu silnie usieciowaną strukturę (RYS. 13). Niewłaściwa proporcja składników lub obecność wody mogą obniżyć końcowe parametry tworzywa.

Istnieją również specjalne żywice epoksydowe charakteryzujące się tolerancją na wilgoć, a nawet mające zdolność wiązania wody (do 15% masy). Nie osiągają jednak tak wysokich parametrów mechanicznych jak żywice utwardzane w warunkach suchych.

Minimalna temperatura wiązania to 5–8°C. Ze wzrostem temperatury rośnie szybkość reakcji. Czas urabialności w 20°C wynosi od 20 do 120 min. Jeśli prace mają przebiegać w podwyższonej temperaturze, np. ok. 40°C, niezbędne jest stosowanie specjalnych kompozycji, dla których podwyższona jest również minimalna temperatura stosowania (np. ok. 25°C).

Lepkość żywic zależy od temperatury. Można wyróżnić epoksydy niskolepkie, które w 20°C charakteryzują się lepkością od ok. 15 do ok. 400 mPas, zdolne do wypełniania rys o rozwartości 0,1–0,2 mm. Żywice o lepkości 500–6000 mPas stosowane są do wypełniania rys szerszych (>0,5 mm).

Epoksydy charakteryzują się wysoką przyczepnością do betonu, dużą wytrzymałością na zginanie (od 3 do 60 MPa), ściskanie (od 30 do ok. 85 MPa) i rozciąganie (do ok. 40 MPa) przy module sprężystości od ok. 1 do ok. 6 GPa. Z tego względu są najskuteczniejszymi materiałami do wypełniania rys przenoszących obciążenia.

Poliuretany

Materiały te mają zdolność do wiązania także w obecności wody, co jest przydatne podczas zabiegów iniekcyjnych w rysach z wodą (też pod ciśnieniem). Istnieją dwa rodzaje poliuretanów:

 • jednokomponentowe – szybkospienialne pod wpływem wody,
 • dwukomponentowe – wolnospienialne, o małym przyroście objętości.

Jeśli woda nie jest obecna w czasie wiązania, tworzy się gęsto usieciowana struktura o wysokich parametrach mechanicznych (RYS. 14–15).

Dlatego zwykle w rysach mokrych lub z wodą pod ciśnieniem najpierw wykonuje się iniekcję w celu związania wody lub czasowego uszczelnienia wycieków wytwarzającą się pianą (wytworzone ciśnienie ułatwia penetrację żywicy), a następnie rysy doiniektowuje się żywicą dwukomponentową tworzącą elastyczne i wytrzymałe wypełnienie.

Iniekcyjne żywice poliuretanowe charakteryzują się niską lepkością (od ok. 50 do ok. 400 mPas). Czas wiązania wynosi od ok. 30 do ok. 120 min i często jest regulowany aktywatorami, stąd możliwość jego skrócenia nawet do kilku minut, a także przyspieszenia wiązania w niskich temperaturach (5ºC). W przypadku żywic tworzących z wodą pianę czas zainicjowania reakcji wynosi zwykle poniżej 1 min, a reakcja trwa przez kolejne 2–3 min. Wartość współczynnika spieniania przekracza nawet 50.

Produkty o niskim stopniu spienialności (1,05–1,3) w obecności wody mogą charakteryzować się wysoką elastycznością w stanie utwardzonym (do 100% wydłużenia przy zerwaniu) i niską temperaturą zeszklenia (do ok. –35ºC) lub wysoką wytrzymałością na ściskanie (20–60 MPa) i zginanie (40–80 MPa). Stanowią efektywne, elastyczne i trwałe uszczelnienie struktury.

Materiały mogą być stosowane do iniekcji rys o bardzo małej rozwartości rzędu 0,1 mm (a nawet 0,01 mm) oraz do rys ruchomych. Jednak efektywny moduł sprężystości materiału w rysie jest wyższy od zakładanego, gdyż zdolność odkształcania materiału elastycznego w cienkiej warstwie maleje, szczególnie przy ograniczeniach odkształceń przez beton.

Żywice akrylowe i akryloamidowe

Akrylowe materiały iniekcyjne charakteryzują się bardzo niską lepkością rzędu 5–30 mPas. Reakcja rozpoczyna się po 1–10 s i przebiega bardzo szybko (1–10 min), zależnie od ilości i szybkości rozpadu inicjatora. Zalecana minimalna temperatura wynosi nawet 1ºC i możliwe są prace w temperaturze ujemnej lub w obecności wody.

Bardzo dobra przyczepność do betonu, łatwość penetracji i mniejszy (w porównaniu z epoksydami i poliuretanami) wpływ spadku temperatury na lepkość materiału wykorzystywane są przy iniekcjach uszczelniających mikrorysy. Ze względu na wysoki moduł sprężystości materiał stosuje się w przypadku rys nieruchomych.

Inna grupa związków (akryloamidy) ze względu na obecność w cząsteczkach grup hydrofilowych ma zdolność do pęcznienia (w sposób odwracalny) pod wpływem wody z utworzeniem zwartego, elastycznego hydrożelu. Niektóre produkty zawierają mikrowypełniacze (np. krzemionkę koloidalną), co po związaniu dodatkowo stabilizuje żel. Stosowane są do uszczelniania mokrych i zawilgoconych rys w konstrukcjach betonowych i murowych. Mogą też stanowić tzw. poduszki żelowe, odgradzające ścianę od wody napływającej z gruntu.

Cementy

Iniekty cementowe należą do tradycyjnych i stosunkowo tanich materiałów iniekcyjnych. Wykorzystywane są do napraw rys nieruchomych, wilgotnych lub wypełnionych wodą. Do przygotowania zaczynów cementowych stosowane są głównie cementy portlandzkie o niskim uziarnieniu, tj. o powierzchni właściwej 5000–16  000 cm²/g (ziarna <10 mm).

Mieszanki charakteryzują się szybkim narastaniem wytrzymałości na ściskanie (ok. 20 MPa po 1 dniu i 40 MPa po 28 dniach) i zginanie (2–3 MPa po 1 dniu i 4–7 MPa po 28 dniach), modułem sprężystości 9–20 GPa i dobrą kompatybilnością z betonem. Czas aplikacji to ok. 60 min, przy czym powinien on przebiegać z niewielką ekspansją (ok. 2%).

Zaleca się stosowanie materiałów cementowych już w przypadku 3-milimetrowych rys, ale mikrocementy umożliwiają również iniekcję rys drobniejszych (0,1 mm). Tradycyjnie iniekcje cementowe stosuje się do wypełniania większych zarysowań i ubytków w betonie, iniekcji kanałów w konstrukcjach kablobetonowych, na obszarach szkód górniczych i do wzmacniania podłoży gruntowych.

Metody wykonywania iniekcji

Iniekcja materiału w celu wypełnienia pustek i rys w betonie może przebiegać pod wpływem siły grawitacji lub pod ciśnieniem. Wyróżnia się iniekcję grawitacyjną, ciśnieniową i próżniową.

Iniekcję grawitacyjną stosuje się do wypełniania rys przypowierzchniowych o szer. od ok. 0,3 mm. Jest to użyteczny sposób:

 • naprawy płytkich rys powierzchniowych o głębokości do ok. 30 cm,
 • ochrony przed korozją prętów zbrojeniowych umiejscowionych przy powierzchniach elementów,
 • napraw rys na powierzchniach poziomych, np. na posadzkach,
 • wypełniania pustek pod płytkami ceramicznymi i warstwami wyrównawczymi,
 • uszczelniania płyt i ścian fundamentowych.

W zależności od zastosowanego ciśnienia (nie powinno ono przekraczać 1/3 wytrzymałości betonu na ściskanie) wyróżnia się iniekcję:

 • niskociśnieniową (p < 0,15 MPa) – stosowaną, gdy względy konstrukcyjne nie pozwalają na wiercenie otworów pod końcówki iniekcyjne lub gdy wytrzymałość betonu jest niska lub rysy nie są głębokie (RYS. 16–18);
 • średniociśnieniową (0,15 MPa < p < 0,80 MPa) – iniekcję rozpoczyna się według zasady „niskie ciśnienie i długi czas tłoczenia”, a następnie zwiększa stopniowo do ciśnienia roboczego, aby zapewnić laminarny przepływ iniektu; to najczęstszy sposób (RYS. 19–21);
 • wysokociśnieniową (p > 0,80 MPa) – zalecana tylko w przypadku grubszych elementów i drobniejszych rys (<0,2 mm) (RYS. 19–21).

Zbyt wysokie ciśnienie może uniemożliwić wyprowadzenie powietrza z rys i zmniejszyć skuteczność naprawy. Burzliwy przepływ może spowodować spienienie iniektu lub zmieszanie z wodą. Prace rozpoczyna się więc od najniższego ciśnienia, które stopniowo jest podnoszone.

Materiał iniektowany jest od najniżej położonego pakera (w przypadku rys pionowych) lub od pakera skrajnego (w przypadku rys poziomych).

Zamknięcie rys na powierzchni betonu zapobiega wyciekowi materiału iniekcyjnego przed związaniem, ponadto umożliwia uzyskania wymaganego ciśnienia w przypadku iniekcji monolityzującej konstrukcję. Rysę można zostawić otwartą, jeżeli iniekcja prowadzona jest za pomocą szybkowiążącej żywicy poliuretanowej.

Projekt naprawy metodą iniekcji obejmuje:

 • ocenę stanu konstrukcji,
 • inwentaryzację rys,
 • harmonogram prac iniekcyjnych,
 • przygotowanie konstrukcji do iniekcji,
 • prace iniekcyjne,
 • kontrolę jakości robót.

Ocena stanu konstrukcji i przyczyn powstałych uszkodzeń jest podstawą do przygotowania projektu naprawy, w tym doboru materiałów i techniki prowadzonych prac w odniesieniu do klasy betonu i zlokalizowanego zbrojenia.

Przygotowanie konstrukcji do iniekcji polega na oczyszczeniu powierzchni. Wymaga odsłonięcia i oczyszczenia rys, ustalenia rozstawu pakerów, sposobu ich montażu i zamknięcia powierzchniowego rys.

Pakery do iniekcji średnio- i wysokociśnieniowej montowane są w wywierconych otworach albo wbijane są w rysy. Pakery rozmieszcza się zwykle naprzemiennie wzdłuż przebiegu rysy, w odstępach odpowiadających ½ grubości elementu. Powinny przecinać rysę pod kątem 45º, w połowie grubości iniektowanego elementu konstrukcyjnego.

Odległość między dwiema końcówkami iniekcyjnymi powinna być równa zasięgowi penetracji materiału iniekcyjnego w naprawianym elemencie lub mniejsza od niego. Przed rozpoczęciem iniekcji badana jest drożność wykonanych otworów oraz szczelność miejsca zamontowania pakerów, np. za pomocą suchego powietrza lub wody.

Ze względu na skurcz wiążących materiałów (lub jak w przypadku poliuretanów spienienie materiału) konieczne jest przeprowadzenie doiniektowania już zainiektowanych otworów. Zabieg ten przeprowadzany jest przed zakończeniem procesu żelowania żywic w rysie (wyjątek stanowią szybkowiążące żywice spienialne), a w przypadku iniektu cementowego – najwyżej do początku wiązania cementu. W przypadku zaczynów cementowych uważa się zwykle, że wypełnianie szczeliny jest zakończone, jeśli otwór nie wchłania mieszanki w ciągu ok. 20 min.

Urządzenia do prowadzenia prac iniekcyjnych można podzielić na:

 • zbiorniki iniekcyjne do iniekcji grawitacyjnej;
 • zbiorniki iniekcyjne ciśnieniowe − zaczyn iniekcyjny tłoczony jest za pomocą sprężonego powietrza o ciśnieniu < 0,5 MPa;
 • pompy ciśnieniowe (tłokowe, membranowe, ślimakowe, kolanowe i próżniowe).

W zależności od rodzaju podawanego materiału wyróżnia się urządzenia jednokomponentowe i dwu- lub więcej komponentowe z możliwością doboru ilościowego składu mieszanki. Pompy dwukomponentowe wyposażone są w dwa niezależne zbiorniki i dwie oddzielne instalacje tłoczące, które łączą się przed końcówką iniekcyjną w mieszalniku.

Po zakończeniu robót konieczne jest wykonanie jeszcze wielu prac, jak:

 • usunięcie lub wkręcenie głęboko w beton pakerów metalowych i ewentualne pozostawienie w otworach pakerów z tworzyw sztucznych; odbicie pakerów naklejanych;
 • wypełnienie otworów pozostałych po pakerach zaprawą szybkowiążącą;
 • usunięcie powierzchniowego uszczelnienia rys i wypełnienie ubytków betonu.

Kontroli podlega technika prac, a także sprzęt i środki pomocnicze. Nadzór nad pracami iniekcyjnymi prowadzony jest w celu korygowania na bieżąco występujących błędów lub zaniedbań. Jakość wykonanych prac ocenia się na podstawie zapisów w dokumentacji roboczej oraz sprawdzania skuteczności wypełnienia.

Inwentaryzacja rys oraz dokumentowanie parametrów iniekcji (temperatury, początkowego i końcowego ciśnienia iniekcji, czasu iniekcji, ilości zużytego materiału) umożliwia ocenę skuteczności zabiegu. Dodatkowo jednorodność struktury betonu i wypełnienie pustek można ocenić metodami nieniszczącymi i za pomocą odwiertów kontrolnych.

Błędy podczas iniekcji

Najczęściej popełniane błędy podczas prowadzenia iniekcji to:

 • nieprzestrzeganie zaleceń producenta dotyczących warunków stosowania i przechowywania materiałów (zaburzenie wiązania);
 • wykonywanie epoksydowej iniekcji monolityzującej rys mokrych;
 • wykonywanie iniekcji cementami w obecności dużej ilość wody w rysie powodującej zmianę stosunku w:c i wypłukiwanie cementu;
 • brak zwilżenia suchych rys przed iniekcją materiałami cementowymi;
 • prowadzenie prac naprawczych w warunkach, w których rysa jest najmniej otwarta (np. przy wysokiej temperaturze i wilgotności), bez uwzględnienia naprężeń rozciągających powstających podczas powiększania się wymiaru rysy wraz ze zmianą warunków (np. niską temperaturą i wilgotnością);
 • stosowanie w obiektach poddawanych obciążeniom dynamicznym materiałów iniekcyjnych, których czas wiązania jest dłuższy od czasu, w którym mogą występować cykliczne zmiany wymiarów rysy;
 • brak drożności otworów i ograniczenie zasięgu migracji iniektu;
 • zastosowanie zbyt wysokiego ciśnienia iniekcji powodującego propagację rys lub niepełne wypełnienie rys;
 • przygotowywanie zaczynów mikrocementowych za pomocą mieszadła tradycyjnego, a nie – miksera koloidalnego.

Artykuł był referowany na XXIX Ogólnopolskiej Konferencji „Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji” w Szczyrku

Literatura

 1. PN-EN 1992-1-1:2008, 1 „Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków”.
 2. B. Chmielewska, J. Koper, „Naprawa rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji”, XXI Ogólnopolska Konferencja „Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji”, Szczyrk 2006, s. 55–78.
 3. PN-EN 206-1:2003, „Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”.
 4. L. Czarnecki, P.H. Emmons, „Naprawa i Ochrona Konstrukcji Betonowych”, Polski Cement Sp. z o.o., Kraków 2000.
 5. L. Czarnecki, J. Skwara, „Naprawa rys konstrukcji żelbetowych metodą iniekcji”, Ogólnopolska Konferencja „Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji”, Ustroń 1998.
 6. M. Michałowska, J. Kazański, „Zasady naprawy zarysowanych konstrukcji betonowych kompozycją epoksydową za pomocą iniekcji ciśnieniowej. Studia i Materiały”, z. 35, IBDiM, Warszawa 1991.
 7. M. Michałowska, J. Kazański, „Zasady naprawy zarysowanych konstrukcji betonowych za pomocą iniekcji średniociśnieniowej (0,8–8,0 MPa)”, z. 38, IBDiM, Warszawa 1992.
 8. PN-EN 1504-5:2013, „Wyroby i systemy do ochrony i naprawy konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 5: Iniekcja betonu”.
 9. PN-EN 1504-9:2010, „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 9: Ogólne zasady dotyczące stosowania wyrobów i systemów”.

W artykule wykorzystano ilustracje firm: Dessoi, MC-Bauchemie, Polbet, Webac

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje fundamentów z użyciem mas KMB

Hydroizolacje fundamentów z użyciem mas KMB Hydroizolacje fundamentów z użyciem mas KMB

Bezwzględnym wymogiem bezproblemowej i długoletniej eksploatacji budynku jest jego poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie. Podstawą jest m.in. zastosowanie odpowiedniej hydroizolacji...

Bezwzględnym wymogiem bezproblemowej i długoletniej eksploatacji budynku jest jego poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie. Podstawą jest m.in. zastosowanie odpowiedniej hydroizolacji części zagłębionej w gruncie.

mgr inż. Maciej Rokiel Masy KMB do hydroizolacji fundamentów

Masy KMB do hydroizolacji fundamentów Masy KMB do hydroizolacji fundamentów

O skuteczności prac hydroizolacyjnych decyduje przyjęcie poprawnego rozwiązania projektowego, a następnie prawidłowe wykonanie. Dlatego w wytycznych precyzyjnie zdefiniowano stopnie obciążenia wilgocią/wodą,...

O skuteczności prac hydroizolacyjnych decyduje przyjęcie poprawnego rozwiązania projektowego, a następnie prawidłowe wykonanie. Dlatego w wytycznych precyzyjnie zdefiniowano stopnie obciążenia wilgocią/wodą, przedstawiono szczegółowe rysunki detali oraz podano zalecenia będące w zasadzie warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje fundamentów z masami KMB

Hydroizolacje fundamentów z masami KMB Hydroizolacje fundamentów z masami KMB

Niemieckie wytyczne, wobec braku polskich norm i wytycznych dotyczących wykonywania hydroizolacji z mas KMB, stanowią źródło informacji na temat m.in. poprawnej aplikacji zapewniającej skuteczność izolacji.

Niemieckie wytyczne, wobec braku polskich norm i wytycznych dotyczących wykonywania hydroizolacji z mas KMB, stanowią źródło informacji na temat m.in. poprawnej aplikacji zapewniającej skuteczność izolacji.

mgr inż. Cezariusz Magott Renowacja obiektów zabytkowych - izolacja pozioma i pionowa

Renowacja obiektów zabytkowych - izolacja pozioma i pionowa Renowacja obiektów zabytkowych - izolacja pozioma i pionowa

Odtwarzanie izolacji hydrofobowych w przyziemiach budynków istniejących wykonuje się wówczas, gdy dotychczasowe zabezpieczenia uległy degradacji lub nie wykonano ich podczas wznoszenia obiektu. Izolacje...

Odtwarzanie izolacji hydrofobowych w przyziemiach budynków istniejących wykonuje się wówczas, gdy dotychczasowe zabezpieczenia uległy degradacji lub nie wykonano ich podczas wznoszenia obiektu. Izolacje poziome i pionowe mają ponownie zabezpieczyć przegrody budynku lub budowli poddawanych renowacji przed wilgocią podciąganą z gruntu, wodą opadową lub naporową.

mgr inż. Maciej Rokiel Materiały do wykonywania hydroizolacji podziemnych części budynków i budowli

Materiały do wykonywania hydroizolacji podziemnych części budynków i budowli Materiały do wykonywania hydroizolacji podziemnych części budynków i budowli

Aby hydroizolacja była skuteczna, powinna być właściwie dobrana, a także poprawnie zaprojektowana i wykonana.

Aby hydroizolacja była skuteczna, powinna być właściwie dobrana, a także poprawnie zaprojektowana i wykonana.

dr inż. Jacek Hulimka, dr inż. Marta Kałuża Przyczyny zalania kondygnacji piwnicznej budynku mieszkalnego - błędy projektowe i wykonawcze

Przyczyny zalania kondygnacji piwnicznej budynku mieszkalnego - błędy projektowe i wykonawcze Przyczyny zalania kondygnacji piwnicznej budynku mieszkalnego - błędy projektowe i wykonawcze

W 2010 r., zaledwie 3 lata po przekazaniu do eksploatacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego o bardzo wysokim standardzie, doszło do zalania garażu podziemnego. Analiza dokumentacji technicznej obiektu...

W 2010 r., zaledwie 3 lata po przekazaniu do eksploatacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego o bardzo wysokim standardzie, doszło do zalania garażu podziemnego. Analiza dokumentacji technicznej obiektu oraz wyniki wykonanych badań wykazały błędy popełnione na etapie projektowania oraz budowy obiektu.

Austrotherm Płyty Austrotherm XPS TOP - efektywna termoizolacja fundamentów

Płyty Austrotherm XPS TOP - efektywna termoizolacja fundamentów Płyty Austrotherm XPS TOP - efektywna termoizolacja fundamentów

Ocieplenie fundamentów to decyzja, której konsekwencje ponosimy przez cały okres użytkowania domu. Warto do tego zastosować płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS.

Ocieplenie fundamentów to decyzja, której konsekwencje ponosimy przez cały okres użytkowania domu. Warto do tego zastosować płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS.

dr Bogumiła Chmielewska, mgr inż. Jerzy Koper Naprawa rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji

Naprawa rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji Naprawa rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji

W pierwszej części artykułu dotyczącego problemu naprawy rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji omówiono klasyfikację i przyczyny powstawania rys w betonie. Wymieniono także możliwości naprawy...

W pierwszej części artykułu dotyczącego problemu naprawy rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji omówiono klasyfikację i przyczyny powstawania rys w betonie. Wymieniono także możliwości naprawy ze szczególnym uwzględnieniem metody iniekcji.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Budowa fundamentów - poradnik

Budowa fundamentów - poradnik Budowa fundamentów - poradnik

Fundament to podstawa każdego budynku. Aby skutecznie spełniał swoje zadanie - stanowił oparcie dla konstrukcji domu i chronił przed wilgocią z zewnątrz- musi być dopasowany do istniejących warunków oraz...

Fundament to podstawa każdego budynku. Aby skutecznie spełniał swoje zadanie - stanowił oparcie dla konstrukcji domu i chronił przed wilgocią z zewnątrz- musi być dopasowany do istniejących warunków oraz przewidywanych obciążeń. Jak prawidłowo wykonać fundamenty?

Damian Żabicki Penetrujące materiały hydroizolacyjne

Penetrujące materiały hydroizolacyjne Penetrujące materiały hydroizolacyjne

Na etapie wykonywania hydroizolacji budynku warto rozważyć zastosowanie materiałów penetrujących. Nowoczesne preparaty tego typu zastępują tradycyjne izolacje w postaci papy i lepiku.

Na etapie wykonywania hydroizolacji budynku warto rozważyć zastosowanie materiałów penetrujących. Nowoczesne preparaty tego typu zastępują tradycyjne izolacje w postaci papy i lepiku.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Materiały rolowe do izolacji fundamentów

Materiały rolowe do izolacji fundamentów Materiały rolowe do izolacji fundamentów

Do najstarszych materiałów stosowanych do hydroizolacji fundamentów można zaliczyć materiały rolowe, które mają tę przewagę nad izolacjami bezspoinowymi, że pozwalają na niemal natychmiastowe zasypanie...

Do najstarszych materiałów stosowanych do hydroizolacji fundamentów można zaliczyć materiały rolowe, które mają tę przewagę nad izolacjami bezspoinowymi, że pozwalają na niemal natychmiastowe zasypanie wykopu, a folie z tworzyw sztucznych - o ile nie są klejone do podłoża - pozwalają na zaizolowanie niestabilnego lub zanieczyszczonego podłoża.

KOESTER Polska Żel akrylowy KÖSTER do iniekcji kurtynowych i strukturalnych

Żel akrylowy KÖSTER do iniekcji kurtynowych i strukturalnych Żel akrylowy KÖSTER do iniekcji kurtynowych i strukturalnych

Przy odtwarzaniu hydroizolacji ścian zewnętrznych nie zawsze jest możliwe odkopanie ścian budynku (np. gdy na działce obok stoi budynek lub przebiega ulica). W takich przypadkach często wykonywana jest...

Przy odtwarzaniu hydroizolacji ścian zewnętrznych nie zawsze jest możliwe odkopanie ścian budynku (np. gdy na działce obok stoi budynek lub przebiega ulica). W takich przypadkach często wykonywana jest zewnętrzna hydroizolacja piwnic od środka w technice iniekcji kurtynowej z użyciem żelów iniekcyjnych - np. KÖSTER Injectionsgel G4.

Saint Gobain Construction Products Polska/ Weber Hydroizolacja fundamentów - jak chronić dom przed wodą?

Hydroizolacja fundamentów - jak chronić dom przed wodą? Hydroizolacja fundamentów - jak chronić dom przed wodą?

Jednym z najważniejszych, a jednocześnie najtrudniejszych zadań wśród prac budowlanych jest zabezpieczenie obiektu przed działaniem wód gruntowych. Na działanie wody szczególnie narażone są fundamenty....

Jednym z najważniejszych, a jednocześnie najtrudniejszych zadań wśród prac budowlanych jest zabezpieczenie obiektu przed działaniem wód gruntowych. Na działanie wody szczególnie narażone są fundamenty. Aby zapewnić ich skuteczną i trwałą ochronę, należy zastosować nowoczesne materiały izolacyjne, właściwie dobrać rozwiązania konstrukcyjne i zadbać o prawidłowe wykonanie.

dr inż. Grzegorz Dmochowski, dr inż. Piotr Berkowski Zarysowania skurczowe płyt fundamentowych i ścian w budynkach mieszkalnych z garażami podziemnymi

Zarysowania skurczowe płyt fundamentowych i ścian w budynkach mieszkalnych z garażami podziemnymi Zarysowania skurczowe płyt fundamentowych i ścian w budynkach mieszkalnych z garażami podziemnymi

Zdecydowana większość budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej ma obecnie garaże podziemne, co wiąże się z reguły z posadowieniem ich na płycie fundamentowej i wykonaniem ścian żelbetowych dolnej...

Zdecydowana większość budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej ma obecnie garaże podziemne, co wiąże się z reguły z posadowieniem ich na płycie fundamentowej i wykonaniem ścian żelbetowych dolnej kondygnacji.

dr inż. Paula Szczepaniak Pionowa izolacja obwodowa budynków ze ścianami jednowarstwowymi

Pionowa izolacja obwodowa budynków ze ścianami jednowarstwowymi Pionowa izolacja obwodowa budynków ze ścianami jednowarstwowymi

Mostek termiczny połączenia budynku z gruntem, w przypadku stosowania typowego liniowego posadowienia budynku, czyli przy zastosowaniu ław fundamentowych, jest elementem, w którym trudno zachować podstawowy...

Mostek termiczny połączenia budynku z gruntem, w przypadku stosowania typowego liniowego posadowienia budynku, czyli przy zastosowaniu ław fundamentowych, jest elementem, w którym trudno zachować podstawowy warunek dobrej izolacyjności przegrody zewnętrznej - ciągłość na obwodzie bryły.

mgr inż. Irena Domska Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych

Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych

Styropian jest materiałem izolacyjnym, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Odporność ta obejmuje nie tylko niewielką, w stosunku do innych materiałów izolacyjnych, nasiąkliwość wodą,...

Styropian jest materiałem izolacyjnym, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Odporność ta obejmuje nie tylko niewielką, w stosunku do innych materiałów izolacyjnych, nasiąkliwość wodą, lecz również brak negatywnego wpływu na właściwości wytrzymałościowe. Doświadczenia laboratoryjne wskazują również na odporność wytrzymałościową styropianu na wielokrotne zamrażanie i odmrażanie.

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno, dr inż. Anna Rawska-Skotniczny Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią

Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią

Wilgoć zawsze będzie towarzyszyć obiektom budowlanym w okresie eksploatacyjnym, dlatego zabezpiecza się je przed nadmiernym zawilgoceniem oraz przed przedostawaniem się wilgoci do ich pomieszczeń poprzez...

Wilgoć zawsze będzie towarzyszyć obiektom budowlanym w okresie eksploatacyjnym, dlatego zabezpiecza się je przed nadmiernym zawilgoceniem oraz przed przedostawaniem się wilgoci do ich pomieszczeń poprzez odpowiedni dobór materiałów oraz izolacje zewnętrzne. Nie istnieją uniwersalne metody zabezpieczeń materiałów przed wilgocią, dlatego podjęcie decyzji o zasadności wykonania izolacji lub też o doborze odpowiedniej technologii powinno zostać poparte przeprowadzoną wcześniej analizą, odpowiadającą...

mgr inż. Marcin Jaroszyński Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Szary styropian do termoizolacji fundamentów Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia...

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia jest kilka, skupmy się jednak na dwóch najbardziej popularnych i najczęściej stosowanych w budownictwie jednorodzinnym i mieszkaniowym. Chodzi o ławy fundamentowe ze ścianką fundamentową i o płytę fundamentową.

dr inż. Mariusz Jackiewicz Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem

Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem

Projektowanie oraz wykonawstwo hydroizolacji konstrukcji budowlanych w Niemczech regulowała wprowadzona w 1983 r. i w międzyczasie wielokrotnie nowelizowana norma DIN 18195. Ta norma jest stosunkowo dobrze...

Projektowanie oraz wykonawstwo hydroizolacji konstrukcji budowlanych w Niemczech regulowała wprowadzona w 1983 r. i w międzyczasie wielokrotnie nowelizowana norma DIN 18195. Ta norma jest stosunkowo dobrze znana w Polsce, z dwóch powodów - braku krajowej, tak kompleksowej normy oraz znaczącego udziału na polskim rynku produktów hydroizolacyjnych niemieckich producentów.

dr inż. Paula Szczepaniak Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej

Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej

Płyta fundamentowa należy do grupy posadowień bezpośrednich. Jest stosowana przy występowaniu słabego podłoża gruntowego, poziomie posadowienia poniżej zwierciadła wody gruntowej, stosowaniu konstrukcji...

Płyta fundamentowa należy do grupy posadowień bezpośrednich. Jest stosowana przy występowaniu słabego podłoża gruntowego, poziomie posadowienia poniżej zwierciadła wody gruntowej, stosowaniu konstrukcji szczelnej wanny lub w przypadku konieczności zapewnienia równomiernego osiadania budynku [1].

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym,...

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, czy przemysłowym), jak i budowli, a także wymóg formalny. Intensywny rozwój chemii budowlanej w ciągu ostatnich kilkunastu lat spowodował, że mamy do dyspozycji szeroką gamę materiałów, począwszy od stosowanych tylko do izolacji przeciwwilgociowych, a skończywszy na materiałach...

dr inż. Maciej Trochonowicz Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych

Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych

Woda jest substancją warunkującą możliwość wykonania praktycznie wszystkich procesów budowlanych. Niezbędna jest zarówno do produkcji materiałów, jak i ich wbudowania. Jednocześnie ta sama woda, a raczej...

Woda jest substancją warunkującą możliwość wykonania praktycznie wszystkich procesów budowlanych. Niezbędna jest zarówno do produkcji materiałów, jak i ich wbudowania. Jednocześnie ta sama woda, a raczej jej nadmiar, jest czynnikiem powodującym największe zagrożenie dla obiektów budowlanych. Wprowadzana na wiele sposobów z czasem staje się przyczyną wielu niekorzystnych zjawisk, a jej usunięcie poważnym problemem. Dlatego też nieodłącznym elementem wznoszenia czy też remontowania budynków są hydroizolacje.

prof. nzw. dr hab. inż. Irena Ickiewicz Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku

Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku

Głębokość posadowień bezpośrednich określa w Polsce norma PN-81-B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. Obliczenia statystyczne i projektowanie".

Głębokość posadowień bezpośrednich określa w Polsce norma PN-81-B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. Obliczenia statystyczne i projektowanie".

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Katarzyna Walusiak Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń

Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń

Cement portlandzki jest najczęściej stosowanym spoiwem w recepturach suchych mieszanek. Według opracowania na temat przemysłu cementowego w Polsce na rynku krajowym rocznie wykorzystywane jest obecnie...

Cement portlandzki jest najczęściej stosowanym spoiwem w recepturach suchych mieszanek. Według opracowania na temat przemysłu cementowego w Polsce na rynku krajowym rocznie wykorzystywane jest obecnie ok. 700-800 tys. ton tego spoiwa do wytworzenia suchych mieszanek chemii budowlanej [1], co stanowi ok. 4-5% sprzedaży cementu w kraju.

Wybrane dla Ciebie

Najważniejsze to co w środku »

Najważniejsze to co w środku » Najważniejsze to co w środku »

Okna dachowe z górnym otwieraniem »

Okna dachowe z górnym otwieraniem » Okna dachowe z górnym otwieraniem »

Zima za pasem – ociepl dom profesjonalnie »

Zima za pasem – ociepl dom profesjonalnie » Zima za pasem – ociepl dom profesjonalnie »

Debata "Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii" »

Debata "Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii" » Debata "Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii" »

Wysokiej jakości materiały hydroizolacyjne i termoizolacyjne »

Wysokiej jakości materiały hydroizolacyjne i termoizolacyjne » Wysokiej jakości materiały hydroizolacyjne i termoizolacyjne »

Ekologiczny dach – jak go wykonać? »

Ekologiczny dach – jak go wykonać? » Ekologiczny dach – jak go wykonać? »

Rozwiązanie dla budownictwa w zgodzie z naturą »

Rozwiązanie dla budownictwa w zgodzie z naturą » Rozwiązanie dla budownictwa w zgodzie z naturą »

Gdzie kupić dobre i ciepłe okna? »

Gdzie kupić dobre i ciepłe okna? » Gdzie kupić dobre i ciepłe okna? »

Co w układzie dachowym jest najważniejsze? »

Co w układzie dachowym jest najważniejsze? » Co w układzie dachowym jest najważniejsze? »

Komfort cieplny i zdrowy dom – jak to osiągnąć? »

Komfort cieplny i zdrowy dom – jak to osiągnąć? » Komfort cieplny i zdrowy dom – jak to osiągnąć? »

Bądź przygotowany na zmiany Warunków Technicznych »

Bądź przygotowany na zmiany Warunków Technicznych » Bądź przygotowany na zmiany Warunków Technicznych »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych »

Jakie są cechy dobrej izolacji podłogowej? »

Jakie są cechy dobrej izolacji podłogowej? » Jakie są cechy dobrej izolacji podłogowej? »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

MERCOR SA Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane...

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane do odpowiadających współczesnej wiedzy technicznej standardów. Nie inaczej jest w przypadku rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo pożarowe obiektów.

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

Bauder Polska Sp. z o. o. Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz...

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz więcej – powinny być nie tylko wysokiej jakości, ale także przyjazne dla środowiska.

Sopro Polska Sp. z o.o. Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze? Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich...

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich materiałów.

Fabryka Styropianu ARBET Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności...

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności w starych budynkach konieczne jest bowiem zwiększenie izolacyjności przegród lub naprawa istniejącego ocieplenia.

Festool Polska 4 biegi, duża moc, żadnych kompromisów

4 biegi, duża moc, żadnych kompromisów 4 biegi, duża moc, żadnych kompromisów

Dwie nowe, flagowe wkrętarki akumulatorowe firmy Festool, które zastępują sprawdzone modele z poprzednich lat, QUADRIVE PDC i DRC 18/4, noszą nazwę QUADRIVE TPC i TDC 18/4. Oba nowe produkty są wydajne...

Dwie nowe, flagowe wkrętarki akumulatorowe firmy Festool, które zastępują sprawdzone modele z poprzednich lat, QUADRIVE PDC i DRC 18/4, noszą nazwę QUADRIVE TPC i TDC 18/4. Oba nowe produkty są wydajne i wszechstronne, a dzięki 4 biegom perfekcyjnie przystosowane do każdego zastosowania. Dzięki przemyślanej koncepcji zmiany biegów oferują odpowiedni do każdego zastosowania moment obrotowy oraz odpowiednią prędkość obrotową.

Festool Polska Mocne i szyte na miarę elektronarzędzia 18 V

Mocne i szyte na miarę elektronarzędzia 18 V Mocne i szyte na miarę elektronarzędzia 18 V

„Naszym celem jest opracowanie rozwiązań akumulatorowych dostosowanych do potrzeb profesjonalistów” – mówi menedżer produktu Patrick Hitzer.

„Naszym celem jest opracowanie rozwiązań akumulatorowych dostosowanych do potrzeb profesjonalistów” – mówi menedżer produktu Patrick Hitzer.

STYROPMIN Specjalistyczna linia styropianu pod ogrzewanie podłogowe – nowość w ofercie marki Styropmin

Specjalistyczna linia styropianu pod ogrzewanie podłogowe – nowość w ofercie marki Styropmin Specjalistyczna linia styropianu pod ogrzewanie podłogowe – nowość w ofercie marki Styropmin

Firma Styropmin, jako producent odpowiedzialny społecznie, przykłada szczególną wagę do energooszczędności oraz budownictwa zrównoważonego. Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami prowadzone w specjalistycznych...

Firma Styropmin, jako producent odpowiedzialny społecznie, przykłada szczególną wagę do energooszczędności oraz budownictwa zrównoważonego. Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami prowadzone w specjalistycznych laboratoriach Styropmin zaowocowały wprowadzeniem na rynek specjalistycznych płyt styropianowych Instal Panel, do izolacji termicznej podłóg na gruncie i stropów międzykondygnacyjnych, które wyróżnia wyjątkowa konstrukcja, ułatwiająca montaż instalacji wodnego ogrzewania podłogowego. W skład...

Rockwool Polska Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo

Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo

Opublikowana w listopadzie 2020 r. strategia na rzecz fali renowacji ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Poprzez zwiększenie wskaźnika renowacji, co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych...

Opublikowana w listopadzie 2020 r. strategia na rzecz fali renowacji ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Poprzez zwiększenie wskaźnika renowacji, co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych dziesięciu lat, nastąpi poprawa jakości życia osób mieszkających w Europie i zmniejszy się skala emisji gazów cieplarnianych, a także podniesie się poziom ponownego użycia i recyklingu materiałów.

Kärcher Sp. z o.o. Moc możliwości dla branży budowlanej tej jesieni!

Moc możliwości dla branży budowlanej tej jesieni! Moc możliwości dla branży budowlanej tej jesieni!

Branża budowalna dynamicznie się w naszym kraju rozwija. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych, nawet ekstremalnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego...

Branża budowalna dynamicznie się w naszym kraju rozwija. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych, nawet ekstremalnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego sprawę. Nasze sprzęty właśnie takie są. Tej jesieni Karcher oferuje budowlańcom swoje najlepsze modele urządzeń w zestawach wraz z akcesoriami, które znacznie zwiększają zakres zastosowań tych maszyn. Oferta Moc możliwości to szeroki wybór urządzeń z bogatym wyposażeniem dodatkowym. Urządzenia wysokociśnieniowe...

mgr inż. Wojciech Adamik Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania...

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania obiektu. Niestety czasem zapomina się o izolacji akustycznej, a wymagania normowe często są niewystarczające. Efektem jest to, że zza ściany słyszymy sąsiada, przeszkadza nam jego włączone radio lub telewizor, a w zakładzie pracy hałas przenika do chronionych pomieszczeń.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.