Izolacje.com.pl

Preparaty na bazie biodegradowalnych komponentów do hydrofobizacji cegły ceramicznej

Agents based on biodegradable components for hydrophobization of ceramic bricks

Stan zachowania próbek cegieł po badaniu krystalizacji siarczanu sodu, fot. D. Barnat-Hunek
Stan zachowania próbek cegieł po badaniu krystalizacji siarczanu sodu, fot. D. Barnat-Hunek

Zainteresowanie zastosowaniem preparatów hydrofobizujących do impregnacji wyrobów budowlanych w ostatnich latach jest coraz większe. Świadczą o tym nie tylko wzrost zużycia preparatów do hydrofobizacji w budownictwie, ale także pojawiająca się znaczna liczba nowych produktów hydrofobizujących na rynku oraz organizowane konferencje międzynarodowe dotyczące tej tematyki.

W praktyce budowlanej od wyrobów ceramicznych oczekuje się przede wszystkim trwałości, co najmniej przez cały przewidywany okres użytkowania. Są to elementy narażone na działanie wody, mrozu, jak również soli rozpuszczalnych w wodzie. W praktyce dość często dochodzi do korozji i uszkodzeń elementów murowych z cegieł. Świadczą o tym częste reklamacje, a w efekcie końcowym nieuniknione naprawy, często kosztowne, gdyż związane z wymianą wszystkich elementów.

Cegła ceramiczna jest często narażona na agresywne działanie środowiska, dlatego musi mieć znaczną odporność na korozję, mróz i inne czynniki.

Jedną z metod ochrony powierzchni wyrobów z cegieł przed korozją spowodowaną wilgocią jest hydrofobizacja powierzchni. Liczne badania wykazały wysoką skuteczność hydrofobizacji powierzchniowej materiałów budowlanych [15]. Związki krzemoorganiczne są najczęściej stosowane do hydrofobizacji materiałów budowlanych [6]. Obecnie do hydrofobizacji stosuje się związki krzemoorganiczne na bazie monomerów, polimerów i oligomerów.

Różnorodność oferowanych rozwiązań materiałowych utrudnia podjęcie właściwej decyzji odnośnie do hydrofobizacji wyrobów z cegieł. Są to kosztowne prace budowlane i dotyczą również obiektów zabytkowych, dlatego ich skuteczność powinna być oparta na precyzyjnych badaniach laboratoryjnych.

Celem głównym hydrofobizacji jest maksymalne zwiększenie granicznego napięcia powierzchniowego między wodą a materiałem impregnowanym, by różnica tych napięć była jak największa. Im ta różnica jest większa, tym materiał jest mniej zwilżalny.

Istotną zaletą hydrofobizacji jest to, że użyte do tego procesu preparaty tworzą cienką, bezbarwną, o dobrej przyczepności i niepodatną na starzenie warstwę. Dzięki temu nie następuje istotne zmniejszenie paroprzepuszczalności podłoża, może zachodzić swobodna wymiana pary i gazów.

Powłoka hydrofobowa powinna być nieprzepuszczalna dla wody i roztworów wodnych, przy jednoczesnym zapewnieniu wyparowywania wody znajdującej się w materiale [5].

O czym przeczytasz w artykule?
 • Wymagania dotyczące preparatów hydrofobizująch powierzchnie cegieł
 • Zasady prowadzenia prac hydrofobizacyjnych
 • Procedura doświadczalna

Badania zaprezentowane w artykule polegały na wytworzeniu innowacyjnych środków hydrofobizujących i sprawdzeniu ich skuteczności na powierzchni cegieł ceramicznych. Materiałami wyjściowymi były Bioeco-Baza pochodząca z olejów naturalnych, silany rozpuszczalne w wodzie, żywica metylosilikonowa, gliceryna oraz/lub woda wodociągowa. Preparaty wodne (6, 10) charakteryzują się właściwościami ekotoksykologicznymi i zmniejszającymi wpływ lotnych związków organicznych (LZO) na środowisko, gdyż składają się wyłącznie z komponentów biodegradowalnych.

Agents based on biodegradable components for hydrophobization of ceramic bricks

The study presented in the article consisted in the production of innovative hydrophobizing agents and checking their effectiveness on the surface of ceramic bricks. The starting materials were Bioeco-Base derived from natural oils, watersoluble silanes, methyl silicone resin, glycerin and/or tap water. Aqueous preparations (6, 10) are characterized by ecotoxicological properties; they also reduce the impact of volatile organic compounds (VOCs) on the environment, as they consist of biodegradable components only.

Preparaty hydrofobizujące powinny:

 • charakteryzować się niską lepkością i niewielkim napięciem powierzchniowym, dzięki czemu mogą głęboko przenikać w pory materiału,
 • nie tworzyć na zabezpieczanej powierzchni powłoki,
 • nie zmieniać wyglądu materiału,
 • nie pokrywać zarysowań,
 • tworzyć skuteczne zabezpieczenie materiału w warunkach podwyższonej wilgotności i środowisk gazowych o średnim stopniu agresywności.

Podczas wykonywania ochrony powierzchniowej powinny być spełnione następujące warunki:

 • Jeżeli producent materiałów nie podaje inaczej, to prace antykorozyjne powinny być prowadzone w temperaturze nie niższej niż +5°C i wyższej o min. 3°C od temperatury punktu rosy, przy wilgotności względnej nie wyższej niż 80%.
 • Maksymalna temperatura podłoża i powietrza nie powinna przekraczać +35°C.

Preparaty hydrofobizujące można nanosić na powierzchnie o zapewnionym odpływie wody, w strefie mgły solnej oraz jako hydrofobizację podłoża. Nie należy stosować hydrofobizacji na elementach zarysowanych, mokrych oraz zasolonych.

 • Niedopuszczalne jest wykonywanie prac hydrofobizacyjnych podczas silnego wiatru, deszczu oraz przy pojawiającej się na powierzchni rosie. Podłoże powinno być suche bez widocznych śladów wilgoci.
 • Jakość podłoża ma decydujące znaczenie dla trwałości hydrofobizacji. Podłoże ceglane powinno być czyste, wolne od zacieków, piasku, pyłów, olejów, a także oczyszczone z odstających fragmentów zaprawy, skorodowanych części cegieł i zaprawy, starych powłok i innych elementów pogarszających przyczepność.
 • Z całej powierzchni podlegającej ochronie należy usunąć zabrudzenia.
 • Powierzchnię murów ceglanych w miarę potrzeby należy oczyścić metodą strumieniowo-ścierną (np. piaskowanie, hydropiaskowanie). Następnie oczyszczoną powierzchnię należy odpylić odkurzaczem przemysłowym lub sprężonym powietrzem.
 • Przed wykonaniem hydrofobizacji należy naprawić rysy o szerokości powyżej 200 μm.
 • W zależności od rodzaju materiałów i wielkości zabezpieczanej powierzchni można stosować różne metody nakładania: malowanie pędzlem lub wałkiem, natrysk pneumatyczny lub hydrodynamiczny.
 • Podczas nanoszenia preparatu hydrofobizującego należy dążyć do otrzymania powłok o możliwie jednakowej grubości na całej hydrofobizowanej powierzchni oraz nie dopuścić do zacieków.
 • Jeżeli producent nie podaje inaczej, bezpośrednio po ukończeniu hydrofobizacji materiałów budowlanych, należy chronić ich powierzchnię przed silnym nasłonecznieniem, wiatrem, deszczem oraz spadkiem temperatury otoczenia poniżej 5°C, jak również przegrzaniem powyżej 25°C przez czas określony przez producenta preparatów hydrofobizujących. Czas ten najczęściej wynosi kilka dni.

W ostatnich latach szeroko dyskutuje się o stosowaniu różnych, coraz to nowszych, środków hydrofobizujących w celu minimalizacji szybkości korozji materiałów porowatych [7, 8]. Istotnym czynnikiem jest stężenie i rodzaj substancji czynnej w preparacie.

W literaturze można znaleźć przykłady różnych środków i domieszek, które można zastosować do hydrofobizacji, takich jak superhydrofobowa nanokrzemionka [8], siloksan [9], popiół z łuski ryżowej modyfikowany fluoroalkilosilanem [10], żywica metylosilikonowa [2, 5], alkilo-alkoksy-siloksan [5], submikronowe cząsteczki SiO2-CH3 [7], oligomer alkilo-alkoksy-siloksanowy i żywica metylosilikonowa w rozpuszczalniku organicznym [2], cyjanoakrylany [11], polidimetylosiloksan [4], polifosforan amonu [12], SiO2/polimetylohydrosiloksan syntetyzowany metodą zol-żel [13], Nano-SiO2 w foliach organicznych [14], silany modyfikowane nanocelulozą [15] i inne.

tab1 preparaty
TABELA 1. Badania wykonane w ramach zlecenia

Środki hydrofobizujące o najwyższej skuteczności składają się głównie ze związków polimerowych i nanopolimerowych, które są wytwarzane na bazie silanów, siloksanów i silikonów. Należą do nich nanopolimery „nowej ery”, takie jak nanosilany.

Badania zaprezentowane w artykule polegały na wytworzeniu innowacyjnych środków hydrofobizujących i sprawdzeniu ich skuteczności na powierzchni cegieł ceramicznych (TABELA 1).

Materiałami wyjściowymi były Bioeco-Baza i Bioeco-G pochodzące z olejów naturalnych, nanosilany rozpuszczalne w wodzie, żywica metylosilikonowa, oraz/lub woda wodociągowa.

Procedura doświadczalna

Materiał badawczy stanowiła cegła ceramiczna pełna klasy 15. Wykorzystano środki hydrofobizujące w następujących konfiguracjach:

 1. 33,3% silan 1, 66,6% woda,
 2. 33,3% silan 1, 33,3% woda, 33,3% Bioeco-G,
 3. 50% nanosilan, 50% Bioeco-G,
 4. 90% Bioeco-Baza, 10% silan 2,
 5. 70% Bioeco-Baza, 30% żywica metylosilikonowa,
 6. 33,3% nanosilan, 33,3% woda, 33,3% Bioeco-G,
 7. 70% Bioeco-Baza, 30% silan 2,
 8. 50% nanosilan, 30% Bioeco-G, 20% woda,
 9. 60% Bioeco-Baza, 40% żywica metylosilikonowa,
10. 50% nanosilan, 50% woda,
11. 100% nanosilan,
12. 100% żywica metylosilikonowa.

Charakterystyka zastosowanych związków krzemoorganicznych w nowych preparatach hydrofobizujących:

 • silan 1 – polisiloksan z organicznymi grupami funkcyjnymi i woda,
 • silan 2 – ester kwasu krzemowego, nierozpuszczalny w wodzie,
 • nanosilan – organofunkcjonalny system silanowy i woda,
 • żywica metylosilikonowa – roztwór związków silikonowych w rozpuszczalniku.

Sposoby wytworzenia środków, biodegradowalne komponenty na bazie olejów naturalnych Bioeco-Baza i Bioeco-G oraz środki do powierzchniowej hydrofobizacji cegły są przedmiotem zgłoszeń patentowych numer P.438151_124053 oraz P.438149 z dnia 14.06.2021.

Program badań zaproponowano na podstawie normy PN-EN 1504-2:2006 [16]. Ocenę preparatów do hydrofobizacji przeprowadzono m.in. według:

 • ZUAT-15/VI.11-1/00 [17],
 • ZUAT -15/VI.11-2/01 [18],
 • procedury badawczej LNM/H/1/96/98 opartej o „Wytyczne badań laboratoryjnych środków hydrofobowych na powierzchniach betonowych”
 • oraz PN-EN 13579:2004 [19].

Przygotowanie próbek do badań

W celu wykonania badań przygotowano cegły pełne, które zostały pocięte na próbki o wymiarach 40×40×40 mm. Próbki starannie oczyszczono z pyłów i innych drobnych zanieczyszczeń, które mogły mieć wpływ na jakość procesu hydrofobizacji. Wszystkie próbki zostały wysuszone do stałej masy, a następnie przed poddaniem hydrofobizacji zostały sezonowane przez 10 dni w warunkach laboratoryjnych w temperaturze pokojowej 20  ± 2°C i wilgotności względnej 60  ± 5%.

Sezonowanie próbek miało na celu uzyskanie dopuszczalnej wilgotności względnej podłoża rzędu 2%, zalecanej przez większość producentów preparatów hydrofobizujących [5].

Hydrofobizacja

Po 10-dniowym okresie sezonowania próbki poddano hydrofobizacji powierzchniowej. Próbki zahydrofobizowano dwukrotnie poprzez naniesienie preparatu pędzlem metodą „mokre na mokre”, a następnie wszystkie próbki poddano 7-dniowemu okresowi sezonowania w warunkach laboratoryjnych w celu umożliwienia procesu polikondensacji hydrolitycznej żelu polisiloksanowego w strukturze przypowierzchniowej materiału.

W celu określenia cech fizycznych materiałów przyjęto do badań po sześć próbek na każde badanie.

Środki hydrofobizujące

Na FOT. 1–4 przedstawiono wygląd wybranych nowych środków hydrofobizujących.

fot1 4 preparaty
FOT. 1–4. Wygląd wybranych środków hydrofobizujących po wymieszaniu składników bazowych: próbka nr 5 (1), nr 6 (2), nr 9 (3) i nr 10 (4); fot.: D. Barnat-Hunek

We wszystkich przypadkach nie zaobserwowano rozsegregowania składników ani osadu, nawet po kilku dniach od momentu wytworzenia nowego preparatu.

Preparaty z zawartością naturalnych olejów spowodowały zmianę barwy bazowych środków hydrofobizujących na ciemniejszą, żółtą, zbliżoną do naturalnych olejów. Barwa preparatów wodorozpuszczalnych (próbki nr: 1, 2, 6, 8, 10, 11) pozostała bez zmian. Preparaty 1 i 2 mają barwę białą, gdyż taki kolor posiadał bazowy silan 1.

Kąt zwilżania powierzchni

Analizę kąta zwilżania (CA) przeprowadzono przy użyciu wody destylowanej. Na suchą powierzchnię próbek cegieł nanoszono stałe objętości kropel cieczy (około 2 mm3) za pomocą mikropipety. Na każdą próbkę nałożono pięć kropli, biorąc pod uwagę niejednorodność materiału. Pomiary prowadzono w temperaturze ok. 22,5°C w momencie nałożenia kropli (FOT. 5–8).

fot5 8 preparaty
FOT. 5–8. Kąt zwilżania hydrofobizowanych powierzchni cegieł i betonu: płytka wzorcowa (5), płytka nr 4 (6), płytka nr 6 (7) oraz płytka nr 3 (8); fot.: D. Barnat-Hunek

Powierzchnie cegły wzorcowej są całkowicie nasiąkliwe, kąt zwilżania był mniejszy niż 1°, co oznacza bardzo dobrą hydrofilowość.

Po hydrofobizacji wszystkie kąty zwilżania były większe od 40°. Jednakże, aby hydrofobizacja była uznana za skuteczną, kąt zwilżania powinien być większy od 90°, wówczas powierzchnia posiada właściwości hydrofobowe.

W celu dalszej, dokładniejszej weryfikacji skuteczności środków hydrofobizujących wykonano badanie nasiąkliwości wagowej.

tab2 preparaty
TABELA 2. Nasiąkliwość wagowa cegieł i betonu

Nasiąkliwość

Nasiąkliwość wagową wyznaczono na podstawie normy PN-88/B-06250. Wyniki po siedmiu dniach badania przedstawiono w TABELI 2.

Zaobserwowano, że przy użyciu preparatów hydrofobizujących (nr 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) uzyskano bardzo dobrą skuteczność hydrofobizacji cegły. W związku z powyższym do dalszych badań zakwalifikowano preparaty, przy użyciu których uzyskano kąt zwilżania cegły większy od 90° oraz nasiąkliwość mniejszą od 10% (preparaty 6–10). Spadek nasiąkliwości po zastosowaniu tych preparatów wynosił od 33 do 44%.

Dodatkowo wykonano badania porównawcze z komercyjnymi preparatami nr 11 i 12.

Lepkość i gęstość preparatów hydrofobizujących

Współczynnik lepkości η oznaczono metodą Stokesa za pomocą wiskozymetru Ostwalda. Badania przeprowadzono w temperaturze pokojowej 22,5°C. Przyjęto pięć pomiarów za liczbę miarodajną. Wyznaczono gęstość preparatów na podstawie sześciu pomiarów. Wyniki zestawiono w TABELI 3.

tab3 preparaty
TABELA 3. Wyniki badań lepkości i gęstości środków hydrofobizujących

Nowo wytworzone środki na bazie Bioeco-Bazy (7, 9) charakteryzują się gęstościami mniejszymi od 1,0 g/cm3. Preparaty wodorozpuszczalne wykazały się gęstością większą od 1,0 g/cm3. Przeprowadzone pomiary współczynnika lepkości η wykazały, że największą lepkością dynamiczną pośród preparatów wodorozpuszczalnych charakteryzował się środek nr 8, natomiast najniższą środek nr 10 (50% nanosilan, 50% woda).

Preparaty o niższej lepkości w większym stopniu penetrują w strukturę materiału, zapewniając większą skuteczność hydrofobizacji.

Szybkość wysychania po impregnacji – wskaźnik szybkości wysychania

Szybkość wysychania badano zgodnie z PN-EN 13579: 2004 [19]. Badanie umożliwia ocenę wpływu impregnacji hydrofobizującej na szybkość wysychania betonu impregnowanego.

Wskaźnik szybkości wysychania jest stosunkiem szybkości wysychania materiału impregnowanego i nieimpregnowanego. Wskaźnik szybkości wysychania informuje o skuteczności uszczelnienia w wyniku impregnacji hydrofobizującej (TABELA 4). Zaleca się, aby wskaźnik ten był większy od 30%. Wszystkie analizowane preparaty uzyskały wskaźnik większy od 30%. Najwolniej wysychały preparaty na bazie olejów naturalnych (7, 9).

tab4 preparaty
TABELA 4. Wskaźnik szybkości wysychania przy impregnacji hydrofobizującej

Współczynnik absorpcji wody spowodowany podciąganiem kapilarnym

Badanie zostało wykonane według zaleceń normy PN-EN 772­‑11:2011 [20]. Współczynnik absorpcji wody, spowodowany podciąganiem kapilarnym, został zmierzony za pomocą próbek sześciennych o wymiarach 40×40×40 mm. Po wysuszeniu do stałej masy próbki zostały zważone, a następnie jedna z powierzchni zanurzona została w wodzie na głębokość 10 mm. Następnie po 24 h określony został przyrost masy i obliczony współczynnik absorpcji wody. Wyniki przedstawione zostały w TABELI 5.

tab5 preparaty
TABELA 5. Współczynnik absorpcji wody spowodowany podciąganiem kapilarnym

Zaobserwowano, że hydrofobizacja zmniejszyła znacznie współczynnik absorpcji cegły.

Największą skuteczność uzyskano przy zastosowaniu preparatu nr 9 (60% Bioeco-Baza i 40% żywica metylosilikonowa), który spowodował prawie trzykrotne zmniejszenie podciągania kapilarnego w cegle.

Preparat wzorcowy nr 12 osiągnął prawie identyczne wyniki. Natomiast preparat nr 6 (33,3% nanosilan, 33,3% woda, 33,3% Bioeco-G) zmniejszył podciąganie wodą 2,5 razy w cegle.

Preparat wzorcowy nr 11 osiągnął ten sam współczynnik absorpcji w cegle (0,81 kg/m2) dla tej grupy preparatów wodorozpuszczalnych.

Paroprzepuszczalność

Badanie paroprzepuszczalności powłok hydrofobowych przeprowadzono na podstawie normy PN-EN ISO 7783:2018-11 [21]. Z wybranych losowo próbek wycięto w sumie sześć próbek z każdej serii o wymiarach ok. 40×40 mm i grubości ok. 30 mm, do określenia współczynnika przenikania pary wodnej δ.

fot9 preparaty
FOT. 9. Próbka cegły zhydrofobizowana preparatem nr 7 podczas badania paroprzepuszczalności metodą „mokrego naczynka”; fot.: D. Barnat-Hunek

Pomiar przepuszczalności pary wodnej cegieł wykonano metodą „mokrego naczynka” w warunkach izotermicznych, umieszczając próbki badawcze pomiędzy dwoma różnymi środowiskami o różnej wilgotności powietrza (FOT. 9). Powłoka hydrofobowa została skierowana w kierunku powietrza atmosferycznego.

Jednym ze środowisk był eksykator o wilgotności względnej 50  ± 5%, a drugim wnętrze kubka zawierającego azotan potasu KNO3, który gwarantował wilgotność ok. 95% w kubku. Poprzez regularne ważenie zostały ustalone straty wilgoci dotąd, aż osiągnięto stan równowagi. Czas badania wynosił ok. 10 dni w zależności od dyfuzji przez powierzchnię materiału. Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej μ wyznaczono ze wzoru: μδa/δ. Współczynnik przenikania pary wodnej powietrza δa = 1,950∙10–10 kg/(m∙s∙Pa). Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej μ podano w TABELI 6.

tab6 preparaty
TABELA 6. Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej μ

Badanie paroprzepuszczalności wykazało, że środki hydrofobizujące podnoszą współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej, przy czym największe uszczelnienie spowodował preparat na bazie olejów roślinnych i żywicy metylosilikonowej w rozpuszczalniku organicznym (9), a następnie środek wodny nr 6 (33,3% nanosilan; 33,3% woda; 33,3% Bioeco-G). Są to preparaty, które spowodowały najlepszą ochronę przed wodą. Paroprzepuszczalność spadła maksymalnie o 16%, co nie wyklucza ich aplikacji w praktyce.

Odporność na ciśnienie krystalizacyjne soli

Badanie odporności materiałów z powłoką hydrofobową na krystalizację soli przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN:12370:2001 [22]. W metodzie tej zastosowano 14% roztwór siarczanu sodu dziesięciowodnego.

Zgodnie z normą przeprowadzono 15 cykli badawczych, po czym próbki umyto pod bieżącą wodą i wysuszono do stałej masy. Odporność na krystalizację soli, czyli różnicę masy próbek po badaniu obliczono ze wzoru:

gdzie:

ΔM – względna różnica mas przed i po badaniu [%],
Md – masa próbki przed badaniem [g],
Mf – masa próbki po 15 cyklach badania [g].

Wyniki badań przedstawiono w TABELI 7.

tab7 preparaty
TABELA 7. Średnia różnica mas próbek po badaniu krystalizacji soli rozpuszczalnych w wodzie

Stan zachowania próbek po 15 cyklach badania i wysuszeniu przedstawiono na FOT. 10–13.

fot10 13 preparaty
FOT. 10–13. Stan zachowania próbek cegieł po badaniu krystalizacji siarczanu sodu: próbka wzorcowa (10), próbka nr 10 (11), próbka nr 6 (12) oraz próbka nr 9 (13); fot.: D. Barnat-Hunek

Podczas badania nastąpiła krystalizacja soli wewnątrz struktury cegieł, nie powodując żadnych uszkodzeń. Żadna z próbek nie uległa zniszczeniu w czasie trwania 15 cykli badania. Cegły są odporne na uszkodzenia spowodowane krystalizacją siarczanu sodu dziesięciowodnego. Próbki poddane hydrofobizacji wykazują mniejszy przyrost masy w porównaniu z próbkami wzorcowymi, gdyż powłoka hydrofobowa uszczelniła strukturę materiału, nie przepuszczając roztworu wodnego soli w takim stopniu jak cegła wzorcowa.

Mrozoodporność cegieł

Badanie mrozoodporności wykonano metodą bezpośrednią zgodnie z normą PN-88/B-06250 [23]. Zhydrofobizowane i wzorcowe próbki po sezonowaniu w laboratorium umieszczono w zamrażarce i poddano 25 cyklom zamrażania i rozmrażania. Jeden cykl trwał 8 godz. (4 godz. zamrażania i 4 godz. rozmrażania).

Na FOT. 14–19 przedstawiono wybrane próbki po badaniu mrozoodporności.

fot14 19 preparaty
FOT. 14–19. Stan zachowania wybranych próbek po badaniu mrozoodporności cegieł: próbka wzorcowa (14), próbka nr 6 (15), próbka nr 9 (16), próbka nr 10 (17), próbka nr 11 (18) oraz próbka nr 12 (19); fot.: D. Barnat-Hunek

Oznaczenie mrozoodporności polegało na określeniu procentowej straty masy. Wyniki badania mrozoodporności przedstawiono w TABELI 8.

tab8 preparaty
TABELA 8. Średni ubytek masy próbek po badaniu mrozoodporności po 25 cyklach zamrażania i rozmrażania

Stan zachowania próbek przedstawionych na FOT. 14–19 jest zadowalający, brak widocznych uszkodzeń, pęknięć, większych uszczerbków, z wyjątkiem jednej próbki cegły wzorcowej oraz z preparatami komercyjnymi 11 i 12.

Preparat 12 spowodował większy spadek masy niż cegły wzorcowej. Po hydrofobizacji uzyskano ubytek masy mniejszy od cegły wzorcowej od 7 do 73%. Najlepszą skuteczność wykazano za pomocą preparatów: 6, 9 oraz 10.

Zmiana barwy i zacieki na powierzchni materiału

Wygląd zewnętrzny powierzchni cegieł po hydrofobizacji należy sprawdzić przez oględziny nieuzbrojonym okiem w świetle dziennym z odległości 30 cm. Preparaty hydrofobizujące nie powinny powodować zmian zabarwienia, plam, nalotów. Lekki połysk i ściemnienie są dopuszczalne przez ZUAT-15/VI.11-1/00 [17] i ZUAT-15/VI.11-2/01 [18].

Wygląd zewnętrzny powierzchni cegieł po hydrofobizacji w porównaniu z powierzchnią przed zabezpieczeniem jest wielkością niemierzalną, bardzo subiektywną i ledwo dostrzegalną. Nie zaobserwowano plam, zacieków, wykwitów na powierzchni próbek ceglanych dla wszystkich analizowanych środków hydrofobizujących (FOT. 14–19). W przypadku środków z zawartością olejów naturalnych widoczne jest ciemniejsze zabarwienie cegły.

Podsumowanie

Badania wykazały, że wyższe kwasy tłuszczowe pochodzące z olejów roślinnych (Bioeco-Baza) oraz Bioeco-G pochodząca z fazy glicerynowej uzyskanej podczas produkcji Bioeco-Bazy mogą być zastosowane jako składnik środków hydrofobizujących cegłę ceramiczną, spełniając wymagania normatywne dla tego typu środków. Preparaty te charakteryzują się dobrymi właściwościami użytkowymi i wysoką skutecznością hydrofobizacji. Ich dobre właściwości reologiczne, wynikające ze stosunkowo niskiej lepkości, mają korzystny wpływ na wartości użytkowe, ponieważ można je nanosić na powierzchnie cegły typowymi metodami, takimi jak: zanurzenie, nakładanie pędzlem lub natrysk, bez konieczności rozcieńczania.

Nowo powstałe środki hydrofobizujące nie powodują dużego uszczelnienia cegieł, pozwalają na swobodną migrację pary wodnej. Środki hydrofobizujące nie powodują zabrudzenia powierzchni cegły. Cegła ma bardziej intensywną barwę. Preparaty z olejami naturalnymi delikatnie ściemniają jej powierzchnię.

Wykazano bardzo dobrą, a nawet większą od wzorcowych, skuteczność preparatów w ochronie cegieł ceramicznych przed mrozem i solami rozpuszczalnymi w wodzie. Preparat 12 spowodował większe szkody mrozowe niż w cegle wzorcowej. Najlepsze rezultaty hydrofobizujące uzyskano w przypadku mieszanin 6, 9 i 10.

Należy mieć na uwadze, że opracowana technologia charakteryzuje się wysoką ekoinnowacyjnością. W literaturze światowej brak wzmianek o zastosowaniu olejów pochodzenia roślinnego w produkcji środków hydrofobizujących. Najbardziej korzystną cechą użytkową olejów roślinnych z punktu widzenia ochrony środowiska jest zdolność do biodegradacji, tj. samoczynnego rozkładu do CO2 i H2O.

W porównaniu z olejami naftowymi, a nawet estrami syntetycznymi oleje roślinne wykazują najwyższą biodegradowalność w granicach 80–100% [6].

Preparaty wodne (6, 10) charakteryzują się właściwościami ekotoksykologicznymi i zmniejszającymi wpływ lotnych związków organicznych (LZO) na środowisko, gdyż składają się wyłącznie z komponentów biodegradowalnych.

Literatura

 1. M. Szafraniec, D. Barnat-Hunek, M. Grzegorczyk-Frańczak, M. Trochonowicz, „Surface Modification of Lightweight Mortars by Nanopolymers to Improve Their Water-Repellency and Durability”, „Materials” 13 (2020), 1350.
 2. D. Barnat-Hunek, M. Grzegorczyk-Frańczak, Z. Suchorab, „Surface hydrophobisation of mortars with waste aggregate by nanopolymer trietoxi-isobutyl-silane and methyl silicon resin”, „Construction and Building Materials” 264 (2020), 120175.
 3. A. Arabzadeh, H. Ceylan, S. Kim, K. Gopalakrishnan, A. Sassani, S. Sundararajan, P.C. Taylor, „Superhydrophobic coatings on Portland cement concrete surfaces”, „Construction and Building Materials” 2017, 141, s. 393–401.
 4. F. Wang, S. Lei, J. Ou, W. Li, „Effect of PDMS on the waterproofing performance and corrosion resistance of cement mortar”, „Applied Surface Science” 2020, 507, 145016.
 5. D. Barnat-Hunek, „Swobodna energia powierzchniowa jako czynnik kształtujący skuteczność hydrofobizacji w ochronie konstrukcji budowlanych”, Politechnika Lubelska, Lublin 2016.
 6. D. Barnat-Hunek, M. Szafraniec, „Biodegradowalne środki antyadhezyjne do uwalniania wyrobów betonowych z form”, „IZOLACJE” 5/2021, s. 89–95.
 7. I. Izarra, J. Cubillo, A. Serrano, J.F. Rodriguez, M. Carmona, „A hydrophobic release agent containing SiO2-CH3 submicron-sized particles for waterproofing mortar structures”, „Construction and Building Materials” 2019, 199, s. 30–39.
 8. H. Chen, P. Feng, Y. Du, J. Jiang, W. Sun, „The effect of superhydrophobic nano-silica particles on the transport and mechanical properties of hardened cement pastes”, „Construction and Building Materials” 2018, 182, s. 620–628.
 9. I. Flores-Vivian, V. Hejazi, M.I. Kozhukhova, M. Nosonovsky, K. Sobolev, „Self-assembling particle-siloxane coatings for superhydrophobic concrete”, „ACS Applied Materials & Interfaces” 2013, 5, 13284–13294.
10. H. Husni, M.R. Nazari, H.M. Yee, R. Rohim, A. Yusuff, M.A. Mohd Ariff, N.N.R. Ahmad, C.P. Leo, M.U.M. Junaidi, „Superhydrophobic rice husk ash coating on concrete”, „Construction and Building Materials” 2017, 144, s. 385–391.
11. S. Pan, R. Guo, M. Björnmalm, J.J. Richardson, L. Li, C. Peng, N. Bertleff-Zieschang, W. Xu, J. Jiang, F. Caruso, „Coatings super­‑repellent to ultralow surface tension liquid”, „Nature Materials” 2018, 17, s. 1040–1047.
12. S. Chen, X. Li, Y. Li, J. Sun, „Intumescent Flame-Retardant and Self-Healing Superhydrophobic Coatings on Cotton Fabric”, ACS Nano 2015, 9, 4070–4076.
13. R. Li, P. Hou, N. Xie, Z. Ye, X. Cheng, S.P. Shah, „Design of SiO2/PMHS hybrid nanocomposite for surface treatment of cement­‑based material”, Cement and Concrete Composites 2018, s. 87, 89–97.
14. R. Ramachandran, K. Sobolev, M. Nosonovsky, „Dynamics of Droplet Impact on Hydrophobic/Icephobic Concrete with the Potential for Superhydrophobicit”, Langmuir 2015, s. 31.
15. D. Barnat-Hunek, Z. Omiotek, M. Szafraniec, R. Dzierżak, „An integrated texture analysis and machine learning approach for durability assessment of lightweight cement composites with hydrophobic coatings modified by nanocellulose”, „Measurement” 179, 2021, 109538.
16. PN-EN 1504-2:2006, „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje. Wymagania. Sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu”.
17. ZUAT-15/VI.11-1/00, „Środki do powierzchniowej hydrofobizacji betonu”, wyd. I, ITB, Warszawa 2000.
18. ZUAT-15/VI.11-2/01, „Preparaty do powierzchniowej hydrofobizacji wyrobów budowlanych. Część 2. Wyroby ceramiczne”, wyd. I, ITB, Warszawa 2001.
19. PN-EN 13579:2004, „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody badań – Badanie schnięcia przy impregnacji hydrofobizującej”.
20. PN-EN 772-11:2011, „Metody badań elementów murowych. Część 11: Określenie absorpcji wody elementów murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego spowodowanej podciąganiem kapilarnym oraz początkowej absorpcji wody elementów murowych ceramicznych”.
21. PN-EN ISO 7783:2018-11, „Farby i lakiery – Oznaczanie właściwości przenikania pary wodnej – Metoda z zastosowaniem naczynka”.
22. PN-EN:12370:2001, „Metody badania kamienia naturalnego: oznaczenie odporności na krystalizację soli”.
23. PN-88/B-06250, „Beton zwykły”.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Łukasz Bąk Kleje do płytek – zmiany w normach

Kleje do płytek – zmiany w normach Kleje do płytek – zmiany w normach

Przedmiotem artykułu są zmiany normalizacyjne związane z wdrażaniem różnych dokumentów odniesienia dotyczących klejów do płytek. Omówione będzie nowe wydanie normy europejskiej PN-EN 12004:2008. Przedstawione...

Przedmiotem artykułu są zmiany normalizacyjne związane z wdrażaniem różnych dokumentów odniesienia dotyczących klejów do płytek. Omówione będzie nowe wydanie normy europejskiej PN-EN 12004:2008. Przedstawione zostaną zmiany dotyczące wymagań normowych oraz metodyki badań, a także znaczenie klasyfikacji zapraw klejowych w zakresie reakcji na ogień.

prof. dr hab. inż. Wiesław Kurdowski Chemia betonu – wybrane zagadnienia

Chemia betonu – wybrane zagadnienia Chemia betonu – wybrane zagadnienia

Prace badawcze związane z technologią betonu bazują na podstawach chemii nieorganicznej, a w ostatnim dziesięcioleciu coraz częściej także chemii organicznej w związku ze stosowaniem domieszek, bez których...

Prace badawcze związane z technologią betonu bazują na podstawach chemii nieorganicznej, a w ostatnim dziesięcioleciu coraz częściej także chemii organicznej w związku ze stosowaniem domieszek, bez których nie można produkować nowoczesnego betonu. Dotyczy to wszelkich zagadnień, począwszy od zrozumienia, na czym polegają procesy wiązania i twardnienia oraz jakie czynniki na nie wpływają, przez formowanie mikrostruktury betonu, a na procesach korozyjnych kończąc. Wszystkie te kwestie znajdują wyjaśnienie...

dr inż. Robert Jurczak Jak granulat gumowy wpływa na właściwości betonu asfaltowego?

Jak granulat gumowy wpływa na właściwości betonu asfaltowego? Jak granulat gumowy wpływa na właściwości betonu asfaltowego?

Wzrastająca liczba samochodów i zmniejszająca się powierzchnia do składowania odpadów to dwa główne powody, które skłaniają do powtórnego zastanowienia się nad możliwością wykorzystania odpadów pochodzących...

Wzrastająca liczba samochodów i zmniejszająca się powierzchnia do składowania odpadów to dwa główne powody, które skłaniają do powtórnego zastanowienia się nad możliwością wykorzystania odpadów pochodzących ze zużytych opon samochodowych w drogownictwie, w szczególności do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych.

dr inż. Paweł Mieczkowski Izolacje z pap asfaltowych na mostach

Izolacje z pap asfaltowych na mostach Izolacje z pap asfaltowych na mostach

Papy bitumiczne (najczęściej asfaltowe) pełnią rolę najbardziej uniwersalnego materiału budowlanego w konstrukcji nawierzchni drogowej. Z jednej strony wykorzystuje się je do ochrony obiektu mostowego...

Papy bitumiczne (najczęściej asfaltowe) pełnią rolę najbardziej uniwersalnego materiału budowlanego w konstrukcji nawierzchni drogowej. Z jednej strony wykorzystuje się je do ochrony obiektu mostowego (płyty pomostu) przed korozją atmosferyczną i wodą (hydroizolacja), z drugiej stosuje się je jako element konstrukcji drogowej.

dr inż. Mariusz Franczyk Szczelne betony z dodatkiem pyłu krzemionkowego

Szczelne betony z dodatkiem pyłu krzemionkowego Szczelne betony z dodatkiem pyłu krzemionkowego

Jedną z podstawowych cech betonów wysokowartościowych BWW jest ich trwałość związana ze szczelnością. Na cechę tę można w betonie wpływać dzięki znacznej redukcji współczynnika w:c oraz dodatkowi pyłów...

Jedną z podstawowych cech betonów wysokowartościowych BWW jest ich trwałość związana ze szczelnością. Na cechę tę można w betonie wpływać dzięki znacznej redukcji współczynnika w:c oraz dodatkowi pyłów krzemionkowych. W ten sposób uzyskuje się szczelną i jednorodną strukturę zaczynu i betonu.

mgr inż. Bernadeta Dębska Modyfikacja betonów i zapraw polimerowych odpadami z tworzyw sztucznych

Modyfikacja betonów i zapraw polimerowych odpadami z tworzyw sztucznych

Beton od lat zaliczany jest do najważniejszych i najczęściej stosowanych materiałów konstrukcyjnych. Jest to kompozyt składający się z cementu, wody, kruszywa grubego i drobnego. W celu zmiany jego właściwości...

Beton od lat zaliczany jest do najważniejszych i najczęściej stosowanych materiałów konstrukcyjnych. Jest to kompozyt składający się z cementu, wody, kruszywa grubego i drobnego. W celu zmiany jego właściwości stosuje się domieszki chemiczne i dodatki mineralne. Jako zalety betonu cementowego wymienia się jego dużą wytrzymałość na ściskanie, odporność na wysoką temperaturę i ogień, łatwość stosowania oraz stosunkowo niski koszt. Nie jest to jednak materiał pozbawiony wad. Wśród najpoważniejszych...

mgr inż. Piotr Idzikowski Jak wykonać okładzinę ceramiczną?

Jak wykonać okładzinę ceramiczną? Jak wykonać okładzinę ceramiczną?

Kiepski glazurnik potrafi spartaczyć robotę, używając najlepszej zaprawy, dobry rzemieślnik zrobi cuda, używając najtańszego kleju. Osiągnie to dzięki doświadczeniu i rozwadze. Bez względu jednak na to,...

Kiepski glazurnik potrafi spartaczyć robotę, używając najlepszej zaprawy, dobry rzemieślnik zrobi cuda, używając najtańszego kleju. Osiągnie to dzięki doświadczeniu i rozwadze. Bez względu jednak na to, czy jest się dobrym, czy początkującym wykonawcą, warto korzystać z różnorodności zapraw dostępnych na rynku i umieć wybrać właściwą, uwzględniając czynniki oddziałujące na okładzinę.

dr inż. Adam Niesłochowski Emisja lotnych związków organicznych (VOC) z wyrobów budowlanych – badania laboratoryjne

Emisja lotnych związków organicznych (VOC) z wyrobów budowlanych – badania laboratoryjne

Lotne związki organiczne występują głównie w wyrobach malarskich, ale nie tylko. Można je również spotkać w wielu innych wyrobach budowlanych wykonanych z tworzyw sztucznych, zawierających żywice chemoutwardzalne,...

Lotne związki organiczne występują głównie w wyrobach malarskich, ale nie tylko. Można je również spotkać w wielu innych wyrobach budowlanych wykonanych z tworzyw sztucznych, zawierających żywice chemoutwardzalne, bitumy, lepiszcza, kleje itp., a także pozostałości nieprzereagowanych monomerów.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju

Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju

Klej powinien zapewnić mocne, trwałe i stabilne połączenie płytki z podłożem. Jednak na ostateczny efekt składa się kilka elementów: rodzaj i sposób przygotowania podłoża, rodzaj i parametry kleju oraz...

Klej powinien zapewnić mocne, trwałe i stabilne połączenie płytki z podłożem. Jednak na ostateczny efekt składa się kilka elementów: rodzaj i sposób przygotowania podłoża, rodzaj i parametry kleju oraz dobór odpowiednich płytek. Równie ważne jest wykonawstwo zgodne ze sztuką budowlaną.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Kleje do okładzin

Kleje do okładzin Kleje do okładzin

Jednym z czynników gwarantujących poprawne wykonanie tarasu, balkonu, basenu i innych obiektów wykończonych okładzinami ceramicznymi lub kamiennymi jest dobór właściwej zaprawy klejącej.

Jednym z czynników gwarantujących poprawne wykonanie tarasu, balkonu, basenu i innych obiektów wykończonych okładzinami ceramicznymi lub kamiennymi jest dobór właściwej zaprawy klejącej.

dr inż. Mariusz Franczyk Betony wysokowartościowe – projektowanie jakościowe i ilościowe

Betony wysokowartościowe – projektowanie jakościowe i ilościowe Betony wysokowartościowe – projektowanie jakościowe i ilościowe

Procedura obliczania i doboru składników mieszanki betonowej zarówno w skali mikro, jak i makro wynika z warunku minimalnej jamistości stosu okruchowego, maksymalnej wytrzymałości i szczelności zaczynu...

Procedura obliczania i doboru składników mieszanki betonowej zarówno w skali mikro, jak i makro wynika z warunku minimalnej jamistości stosu okruchowego, maksymalnej wytrzymałości i szczelności zaczynu cementowego oraz maksymalnej przyczepności między zaczynem i kruszywem. Projektowanie BWW polega na odpowiednim kształtowaniu właściwości i doborze ilościowym tych wszystkich elementów.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Zaprawy murarskie – rodzaje i właściwości

Zaprawy murarskie – rodzaje i właściwości Zaprawy murarskie – rodzaje i właściwości

W artykule scharakteryzowano zaprawy przeznaczone do murowania ścian i ogrodzeń. Dokonano podziału zapraw murarskich i omówiono ich właściwości. Podjęto ponadto próbę podania kryteriów doboru zaprawy murarskiej...

W artykule scharakteryzowano zaprawy przeznaczone do murowania ścian i ogrodzeń. Dokonano podziału zapraw murarskich i omówiono ich właściwości. Podjęto ponadto próbę podania kryteriów doboru zaprawy murarskiej do elementu murowego.

mgr inż. Sebastian Czernik Gładkie ściany i sufity, czyli jak aplikować gładzie

Gładkie ściany i sufity, czyli jak aplikować gładzie Gładkie ściany i sufity, czyli jak aplikować gładzie

Gładzie są wyrobami na bazie spoiwa gipsowego, naturalnego lub syntetycznego, bardzo drobno zmielonych wypełniaczy mineralnych oraz dodatków modyfikujących, które poprawiają plastyczność oraz regulują...

Gładzie są wyrobami na bazie spoiwa gipsowego, naturalnego lub syntetycznego, bardzo drobno zmielonych wypełniaczy mineralnych oraz dodatków modyfikujących, które poprawiają plastyczność oraz regulują czas wiązania gotowej masy gipsowej. Przeznaczone są do prac wykończeniowych wewnątrz budynku, również w kuchniach i łazienkach, a ostatecznym efektem ich zastosowania jest bardzo gładka powierzchnia stanowiąca podłoże pod malowanie, rzadziej pod tapetowanie.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Zaprawy murarskie – wykonywanie prac murarskich

Zaprawy murarskie – wykonywanie prac murarskich Zaprawy murarskie – wykonywanie prac murarskich

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich opisujemy rodzaje konstrukcji murowych oraz podstawowe zasady dotyczące murowania.

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich opisujemy rodzaje konstrukcji murowych oraz podstawowe zasady dotyczące murowania.

dr inż. Marzena Najduchowska Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504

Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504 Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504

W 2010 r. PKN zakończył prace nad wprowadzaniem w Polsce norm z serii PN-EN 1504, dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Zostały one wprowadzone do stosowania jako zharmonizowane...

W 2010 r. PKN zakończył prace nad wprowadzaniem w Polsce norm z serii PN-EN 1504, dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Zostały one wprowadzone do stosowania jako zharmonizowane normy europejskie o statusie Norm Polskich.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru

Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich, opisaniu rodzajów konstrukcji murowych oraz podstaw wykonywania prac murarskich przedstawiamy zasady prawidłowego wykonawstwa konstrukcji murowych z klinkieru.

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich, opisaniu rodzajów konstrukcji murowych oraz podstaw wykonywania prac murarskich przedstawiamy zasady prawidłowego wykonawstwa konstrukcji murowych z klinkieru.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych

Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych

Bardzo ważną cechą materiałów budowlanych, a zwłaszcza służących do budowy konstrukcyjnych części budynku, jest odporność ogniowa. Z tym pojęciem wiąże się odporność materiału na bezpośrednie działanie...

Bardzo ważną cechą materiałów budowlanych, a zwłaszcza służących do budowy konstrukcyjnych części budynku, jest odporność ogniowa. Z tym pojęciem wiąże się odporność materiału na bezpośrednie działanie ognia, a także działanie wysokich temperatur.

dr inż. Marzena Najduchowska Ochrona powierzchniowa betonu

Ochrona powierzchniowa betonu Ochrona powierzchniowa betonu

Beton narażony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, agresję chemiczną związaną ze stałym wzrostem skażenia środowiska oraz agresywnych związków chemicznych z biegiem lat ulega degradacji....

Beton narażony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, agresję chemiczną związaną ze stałym wzrostem skażenia środowiska oraz agresywnych związków chemicznych z biegiem lat ulega degradacji. Jest to problem nie tylko estetyczny, lecz także techniczny, starzenie się materiału może bowiem doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Kleje do okładzin - wykonawstwo

Kleje do okładzin - wykonawstwo Kleje do okładzin - wykonawstwo

Producenci klejów cementowych, mas do spoinowania, hydroizolacji i okładzin ceramicznych dostarczają na rynek wysokiej jakości produkty spełniające wymagania norm europejskich i aprobat technicznych. Materiały...

Producenci klejów cementowych, mas do spoinowania, hydroizolacji i okładzin ceramicznych dostarczają na rynek wysokiej jakości produkty spełniające wymagania norm europejskich i aprobat technicznych. Materiały te są nowoczesne, co w połączeniu z nowymi technologiami stosowania pozwala na wykonywanie prac glazurniczych łatwo i szybko, a efekty są trwałe i estetyczne.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Łukasz Bąk Rola cementu w kształtowaniu właściwości suchych mieszanek chemii budowlanej

Rola cementu w kształtowaniu właściwości suchych mieszanek chemii budowlanej Rola cementu w kształtowaniu właściwości suchych mieszanek chemii budowlanej

Każda sucha mieszanka z grupy chemii budowlanej składa się z kilku podstawowych składników: spoiwa, kruszywa i wypełniaczy, dodatków mineralnych oraz domieszek chemicznych. Mniej skomplikowane produkty...

Każda sucha mieszanka z grupy chemii budowlanej składa się z kilku podstawowych składników: spoiwa, kruszywa i wypełniaczy, dodatków mineralnych oraz domieszek chemicznych. Mniej skomplikowane produkty mogą zawierać jedynie kilka składników, bardziej specjalistyczne – nawet kilkanaście. Najważniejszą rolę odgrywa spoiwo, którym może być cement, wapno hydratyzowane, gips lub anhydryt, a także spoiwa organiczne.

prof. ICiMB, dr inż. Genowefa Zapotoczna-Sytek, mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Rewitalizacja budynków z betonu komórkowego zalanych podczas powodzi

Rewitalizacja budynków z betonu komórkowego zalanych podczas powodzi Rewitalizacja budynków z betonu komórkowego zalanych podczas powodzi

Badania budynków zalanych podczas powodzi w 1997 r. wykazały, że autoklawizowany beton komórkowy cechuje się wysoką odpornością na ekstremalne zawilgocenia. Beton komórkowy w budynkach po powodzi nie stracił...

Badania budynków zalanych podczas powodzi w 1997 r. wykazały, że autoklawizowany beton komórkowy cechuje się wysoką odpornością na ekstremalne zawilgocenia. Beton komórkowy w budynkach po powodzi nie stracił właściwości użytkowych i parametrów technicznych.

mgr inż. Maciej Król, prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński Geopolimery w budownictwie

Geopolimery w budownictwie Geopolimery w budownictwie

W wyniku produkcji jednej tony klasycznego cementu przedostaje się do atmosfery tona dwutlenku węgla. Podczas syntezy geopolimerów, które mogą mieć podobne zastosowanie, wydziela się 4–8 razy mniej CO2...

W wyniku produkcji jednej tony klasycznego cementu przedostaje się do atmosfery tona dwutlenku węgla. Podczas syntezy geopolimerów, które mogą mieć podobne zastosowanie, wydziela się 4–8 razy mniej CO2 przy zużyciu 2–3 razy mniejszej energii. Z tego powodu cement geopolimerowy nazwano zielonym cementem. Jest ekologiczny i wytrzymały, a mimo to rzadko stosowany w budownictwie.

prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński, mgr inż. Błażej Gwozdowski Nanocementy i nanobetony

Nanocementy i nanobetony Nanocementy i nanobetony

Rozwój nanotechnologii przyniósł nowe możliwości poprawy właściwości fizycznych i chemicznych betonu. Jest on także szansą na uzyskanie zupełnie nowych cech, jak transparentość, zdolność do samoregeneracji...

Rozwój nanotechnologii przyniósł nowe możliwości poprawy właściwości fizycznych i chemicznych betonu. Jest on także szansą na uzyskanie zupełnie nowych cech, jak transparentość, zdolność do samoregeneracji czy samooczyszczania.

mgr inż. Sebastian Czernik Technologia wykonywania gładzi gipsowych

Technologia wykonywania gładzi gipsowych Technologia wykonywania gładzi gipsowych

Podczas prac wykończeniowych w nowych budynkach, a także podczas remontów w obiektach modernizowanych często zachodzi konieczność zastosowania dodatkowej, cienkiej warstwy materiału, której zadaniem jest...

Podczas prac wykończeniowych w nowych budynkach, a także podczas remontów w obiektach modernizowanych często zachodzi konieczność zastosowania dodatkowej, cienkiej warstwy materiału, której zadaniem jest wyrównanie powierzchni ścian i sufitów oraz nadanie im oczekiwanej gładkości. Cienką warstwą spełniającą funkcję wykończeniową jest gładź, wykonywana z drobnoziarnistych materiałów na bazie cementu, gipsu, wapna lub polimerów.

Najnowsze produkty i technologie

Fabryka Styropianu ARBET Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie? Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś...

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś jednak porusza się ważne kwestie dotyczące kwestii użytkowych, w tym – ich odpowiedniej izolacji.

KOESTER Polska Sp. z o.o. Köster – Specjaliści od hydroizolacji

Köster – Specjaliści od hydroizolacji Köster – Specjaliści od hydroizolacji

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas...

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas renowacji budynków historycznych, jak i w trakcie budowy nowych obiektów – proponuje skuteczne rozwiązanie każdego problemu związanego ze szkodliwym oddziaływaniem wody i wilgoci.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby...

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby tradycyjne – od wielu lat stosowane w budownictwie, a także nowatorskie, zaawansowane technologicznie rozwiązania gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

GERARD AHI Roofing Kft. Oddział w Polsce Sp. z o.o. | RTG Roof Tile Group Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Tremco CPG Poland Sp. z o.o. Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość...

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość oraz łatwość utrzymania w czystości, rozwiązania posadzkowe na bazie żywic syntetycznych są powszechnie stosowane w zakładach produkcyjnych z różnych branż.

Blachy Pruszyński, mgr inż. Piotr Olgierd Korycki Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej...

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej obudowy, takiej jak: płyty warstwowe, systemy oparte na bazie kaset stalowych wzdłużnych, warstwowe przekrycia dachowe z elementem nośnym w postaci blach trapezowych. Wymienione rozwiązania mają szereg zalet, m.in. małą masę jednostkową, możliwość montażu niezależnie od warunków atmosferycznych,...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami...

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami Technicznymi lub w skrócie WT – stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania wszystkich rodzajów budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych, spełniających funkcje użytkowe budynków. Ten akt prawny jest aktem wykonawczym do Ustawy Prawo budowlane i określa...

Seban Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy...

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy chętniej stosują technologie korzystające z energii odnawialnej.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.