Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2019 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Izolacje konstrukcji obiektów mostowych

Jacek Sawicki  |  IZOLACJE 2/2009  |  09.12.2010
Ciąg dalszy artykułu...
Fot. archiwum autora
Fot. 2. Wiadukty stanowią powszechnie spotykaną grupę obiektów mostowych. Pozwalają na pokonanie każdej przeszkody typu: dolina, wąwóz, inna droga kołowa, tory kolejowe itp., z wyłączeniem przeszkód wodnych. Na zdjęciu: wiadukt nad torami kolejowymi w Portland (USA)

Izolacje i ochrona stalowych konstrukcji mostowych

Stalowe konstrukcje mostowe (konstrukcje obiektów oraz ich elementy) zgodnie z art. 175–178 muszą mieć ochronę:

 • konstrukcyjną, w szczególności:
  – nie powinny się w nich znajdować miejsca trudno dostępne, nieprzewiewne – uniemożliwiające wykonanie powłok ochronnych oraz narażone na zbieranie się kurzu, pyłów, wody lub skroplin pary wodnej, rozczłonkowane elementy o gęstym skratowaniu i małych przekrojach – utrudniające wykonanie powłok ochronnych i ich renowację, strefy kontaktu z materiałami porowatymi i higroskopijnymi, miejsca (punkty) o nadmiernej koncentracji naprężeń, zwłaszcza lokalnych
  – powinny składać się z elementów o dużych gładkich powierzchniach, z żebrami usztywniającymi umieszczonymi od strony wewnętrznej, chyba że względy konstrukcyjne wymagają inaczej, z elementów bez progów zatrzymujących wodę i zanieczyszczenia, z elementów zamkniętych hermetycznie lub zapewniających odprowadzenie skroplin pary wodnej lub otwartych, o mało rozwiniętej powierzchni i wyokrąglonych narożach i krawędziach, z elementów bez karbów lub z rozwiązaniami łagodzącymi ich skutki
  – powinny mieć szczelne połączenia stykowe, w stalach trudno rdzewiejących określone naddatki przekrojów na korozję, mieć zachowane minimalne odległości od powierzchni lustra wód i gruntu
  – mieć zapewniony odpływ zbierających się wód opadowych lub skroplin pary wodnej, dostęp do wewnętrznych przestrzeni elementów zamkniętych – jeśli ich wymiary pozwolą na poruszanie się obsługi – oraz wyposażone w rozwiązania uniemożliwiające gnieżdżenie się ptactwa
 • materiałowo-strukturalną:
  – nie powinny zawierać materiałów o bardzo zróżnicowanych potencjałach elektrochemicznych, a także żużli i wtrąceń metalicznych będących wynikiem procesów spawalniczych
  – powinny być wykonane z gatunków stali o podwyższonej odporności na korozję2) lub z elementów łączonych materiałami spawalniczymi dostosowanymi do łączonych  gatunków stali
 • powierzchniową – jako ochronę stosowane są dopuszczone powłoki malarskie, metalizacyjne i metalizacyjno-malarskie.

W konstrukcjach zespolonych stalowo-betonowych, niezależnie od odpowiedniej ochrony przewidzianej dla poszczególnych materiałów, powinno być zapewnione odprowadzenie skroplin pary wodnej wydostających się z betonu i osadzających się na pasach elementów stalowych.

Izolacje i zabezpieczenia ochronne wyposażenia obiektów mostowych

W art. 180 wymienione są następujące detale w wyposażeniu obiektów mostowych: łożyska, zabezpieczenia przerw dylatacyjnych, izolacje wodoszczelne (w tym: pomostów obiektów mostowych i powierzchni konstrukcji oporowych stykających się z gruntem), nawierzchnie jezdni i chodników, krawężniki oddzielające jezdnię od chodników lub torowiska bądź ograniczające jezdnie w obiektach bez chodników, tory tramwajowe i słupy sieci trakcyjnej, urządzenia odprowadzające wody opadowe, balustrady zabezpieczające pieszych i obsługę przed upadkiem z wysokości, bariery przeciwdziałające wyjechaniu pojazdu poza jezdnię lub obiekt bądź zabezpieczające pojazdy przed najechaniem na obiekt lub przeszkody stałe znajdujące się w pobliżu jezdni, osłony zabezpieczające przed porażeniem prądem sieci trakcyjnych, ekrany przeciwhałasowe, osłony przeciwolśnieniowe, instalacje oświetleniowe, urządzenia zabezpieczające dostęp do stref obiektu w celach nadzoru i utrzymania, urządzenia mechaniczne dla ruchomych elementów konstrukcji, płyty przejściowe w strefie połączenia obiektu z nasypem drogowym, elementy zabezpieczające podpory mostów przed działaniem kry, spławu i żeglugi oraz podpory wiaduktu przed najechaniem pojazdów i skutkami wykolejenia pojazdów szynowych, tablice określające szlak żeglugowy zgodnie z odnośnymi przepisami, sprzęt i środki gaśnicze, specjalnie uformowane nisze podporowe na urządzenia umożliwiające podnoszenie ustroju nośnego, zabezpieczenia przed dostępem ptactwa i nietoperzy, zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych do ewentualnych pomieszczeń technicznych, urządzeń technicznych oraz przestrzeni zamk niętych oraz znaki pomiarowe. Każdy z wymienionych detali musi być odpowiednio ochraniany (izolowany) przed odpowiadającymi mu czynnikami destrukcyjnymi, ewentualnie zabezpieczany pod kątem bezpieczeństwa użytkowania.

W rozporządzeniu [1] zawarte są wymagania  dotyczące zapewnienia izolacji określonym detalom. W artykule wymienione zostaną tylko najistotniejsze.

Izolacje antypoślizgowe
Właściwości antypoślizgowe muszą mieć nawierzchnie jezdni, chodników, schodów, pochylni oraz urządzeń umożliwiających dostęp do elementów obiektu mostowego (art. 182).

Łożyska i elementy przekładkowe
Łożyska bądź przeguby konstrukcyjne kształtowane w konstrukcjach betonowych lub żelbetowych (art. 188 pkt 2.2 i 2.3) powinny być odporne w zależności od rodzaju zastosowanego materiału na wpływy atmosferyczne, w szczególności niskie i wysokie temperatury, ozon, promieniowanie ultrafioletowe, środki chemiczne używane do walki z gołoledzią, smary i benzyny oraz przyspieszone starzenie materiałów, a także być zabezpieczone przed korozją – zwłaszcza poprzez zapewnienie odpływu wód opadowych z ław podłożyskowych i umieszczenie nad najwyższymi poziomami wód w przypadku mostów – oraz przed zanieczyszczeniem powierzchni ślizgowych i tocznych).

Poszczególne elementy łożysk stalowych powinny być zabezpieczone odpowiednio przed korozją, w szczególności za pomocą: powłok metalizacyjnych lub powłok specjalnie utwardzonych na powierzchniach kontaktowych łożysk, materiałów nierdzewnych przewidzianych do stosowania na powierzchniach kontaktowych, zabezpieczeń antykorozyjnych identycznych, jakie przewidziano dla konstrukcji stalowej przylegającej do łożyska, ewentualnie smarów o właściwościach antykorozyjnych na powierzchniach kontaktowych (art. 201).

Przerwy dylatacyjne
Dylatacje w obiektach mostowych betonowych, stalowych i zespolonych muszą być zabezpieczone za pomocą urządzeń dylatacyjnych zamocowanych w konstrukcji obiektu mostowego, ewentualnie bitumicznych przykryć dylatacyjnych (art. 208–211) – kształtowanych w nawierzchni jezdni. Z uwagi na specyfikę obiektów mostowych zabezpieczenie takich przerw musi zapewniać szczelność połączeń, równość nawierzchni, swobodę odkształceń ustroju nośnego obiektu, zbliżone warunki ruchu dla kół pojazdów w obrębie nawierzchni i dylatacji oraz swobodę poziomych przemieszczeń zdylatowanych krawężników i odpowiednią osłonę szczelin w obrębie chodników. Zabezpieczenie przerw dylatacyjnych powinno być nieprzerwane na całej szerokości pomostu w obrębie jezdni, pasów awaryjnych, opasek, utwardzonych poboczy i chodników (art. 207).

Izolacje wodoszczelne pomostów obiektów mostowych
Do ich wykonania i zastosowania odpowiednich technik i technologii oraz drenażu obligują przepisy art. 213–223.

Nawierzchnie
Muszą być dostosowane do intensywności i charakteru ruchu pojazdów oraz sztywności pomostów (art. 224–228). W szczególności nawierzchnia obiektu mostowego – obok rozkładania obciążenia na pomost – musi tłumić efekty dynamiczne obciążeń ruchomych, mieć dobrą przyczepność do podłoża, przejmować odkształcenia płyty pomostu wywołane zmianami temperatury w przedziale od –30 do +70°C oraz działaniem obciążeń i mieć wytrzymałość na odrywanie nie mniejszą niż wytrzymałość warstw izolacji na odrywanie określoną w rozporządzeniu [1].

Nawierzchnia musi ponadto zachować równość, szorstkość, odporność na ścieranie, wpływy reologiczne i powstawanie kolein, obojętność na wpływy niskich i wysokich temperatur oraz szczelność na przenikanie wód opadowych, surowców ropopochodnych, środków odladzających itp.

Krawężniki
Muszą być wykonane z materiałów nieodkształcalnych w przedziale temperatur od –30 do +200°C, o odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie, odporności na ścieranie, działanie mrozu, chlorków, a także nasiąkliwości i przepuszczalności. Do określonych rozwiązań budowlanych muszą być dostosowane właściwe technologie hydroizolacji takich miejsc, gdzie elementy krawężników stykają się ze sobą oraz innymi ustrojami konstrukcji obiektu mostowego, a także zastosowane systemy odwodnień (art. 229–233).

Torowiska tramwajowe
Ich połączenie z obiektem mostowym powinno m.in. zapewnić trwałe przenoszenie pionowych i poziomych oddziaływań kół tramwaju przez szynę na konstrukcję pomostu z możliwie największym wytłumieniem wpływów dynamicznych, a także umożliwić wykonanie izolacji na całej szerokości pomostu i odprowadzenie z niej wód opadowych oraz mieć zapewnione odpowiednie odwodnienie i wzmocnioną warstwę ochronną na izolacji. W celu ochrony przed hałasem wywołanym przez torowisko tramwajowe powinny być zastosowane szyny bezstykowe, podkładki lub masy podlewowe pod szyny, tłumiące hałas i drgania, oraz podsypka wypełniająca torowisko (art. 234–239)

Sieci trakcyjne (kolejowe, tramwajowe)
Na obiektach mostowych muszą być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed porażeniem prądem. Zgodnie z art. 275 stosowane są w tym celu: osłony zabezpieczające pieszych przed porażeniem prądem elektrycznym z sieci jezdnej, urządzenia zabezpieczające przed zetknięciem elementów sieci jezdnej z elementami przęsła oraz urządzenia zabezpieczające przed pojawieniem się napięcia elektrycznego na konstrukcji obiektu. Wytyczne dotyczące usytuowania takich osłon zawarto w art. 276–278.

Urządzenia odprowadzające wody opadowe z obiektów mostowych
W celu zapewnienia ich sprawnego funkcjonowania należy spełnić wymagania zapisane w art. 240–250.

Ekrany przeciwhałasowe
Obecność ekranów przeciwhałasowych instalowanych na obiektach mostowych w pobliżu budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej stanowi zaporę dla hałasu pochodzącego od ruchu drogowego. Ich konstrukcja powinna gwarantować przewiew powietrza w celu odprowadzenia spalin z obiektu oraz nie powinna utrudniać  postępu światła do budynków usytuowanych przy obiekcie. Muszą być one wykonane z materiałów lekkich, trudno zapalnych, o dobrych właściwościach dźwiękochłonnych, a faktura ich powierzchni oraz farby stosowane na ich pokrycia powinny zabezpieczać przed powstawaniem odblasków od świateł pojazdów i słońca. Ściany ekranów powinny być uformowane jako płaszczyzny odbijająco-rozpraszające lub zawierać elementy dźwiękochłonne. Więcej informacji na ten temat zawierają przepisy art. 279–284.

Systemy antyrefleksyjne (osłony przeciwolśnieniowe)
Powinny być zastosowane, jeśli taka potrzeba wynika z ukształtowania drogi na obiekcie (art. 285–286).

Instalacja oświetleniowa obiektów mostowych oraz wszelkie zabezpieczenia z nią związane
Muszą być stosowane w obiektach, w których istnieje (bądź jest przewidywane) oświetlenie jezdni na dojeździe lub na dojściu do kładek dla pieszych. Powinny być wykorzystywane ewentualnie wtedy, gdy konstrukcja mostu ma zamknięte przekroje ustroju nośnego lub podpór, które wymagają dostępu i oświetlenia w celach dozoru stanu technicznego. Szczególnie istotny problem stanowi obowiązek zachowania wymagań związanych z ochroną przeciwporażeniową. M.in. w art. 289 opisano sposób umieszczania kabli zasilających latarnie w energię elektryczną, które należy umieszczać w rurach ochronnych z zapewnionym odpływem zbierającej się w nich wody, osadzonych w konstrukcji lub podwieszonych do konstrukcji.

Izolacje urządzeń obcych zamontowanych na obiektach mostowych
Obiekty mostowe, obok potrzeby zapewnienia lądowego ciągu komunikacyjnego dla pieszych, zwierząt i transportu drogowego przez przeszkody terenowe, mogą również być wykorzystywane do transportu mediów w przewodach sieci gazowych i cieczy palnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, sieci cieplnych oraz kabli elektroenergetycznych, teletechnicznych itp. Wszelkie z tym związane trasy i urządzenia zamontowane na takich obiektach muszą być umieszczone na specjalnie w tym celu wykonanych konstrukcjach niezwiązanych z konstrukcją obiektu inżynierskiego. W wyjątkowych przypadkach, gdy nie ma możliwości zastosowania odrębnych rozwiązań, dopuszcza się przeprowadzenie tych urządzeń przez obiekty mostowe, z wyjątkiem tymczasowych obiektów mostowych, pod warunkiem uzyskania zgody zarządzającego obiektem i spełnienia następujących wymagań (art. 310–315):

 • nie mogą zagrażać bezpieczeństwu ruchu na obiekcie i pod obiektem, zagrażać bezpieczeństwu konstrukcji, pogarszać wyglądu obiektu przez wystające elementy urządzeń, być wbudowane w elementy konstrukcji obiektu, utrudniać doglądanie obiektu i wykonywanie przeglądów technicznych, powinny być umieszczone na specjalnych galeriach lub wspornikach przewidzianych między dźwigarami lub pod wspornikami chodnikowymi z zastosowaniem odpowiednich osłon maskujących (z wyjątkiem kabli elektroenergetycznych, które nie powinny być umieszczone z przewodami gazowymi i cieczami palnymi we wspólnych kanałach lub w tych samych przedziałach między dźwigarami lub podłużnicami),
 • muszą zachować odległości między przewodami i urządzeniami spełniające wymagania polskiej normy i zapewniające ich przeglądy i naprawy,
 • mieć zapewniony dostęp w celach przeprowadzenia kontroli i nadzoru,
 • przechodzić przez elementy poprzeczne obiektu w specjalnie uformowanych otworach lub rurach ochronnych,
 • spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących budowy i eksploatacji przewidzianych dla poszczególnych urządzeń,
 • mieć rozwiązania techniczne umożliwiające samokompensację wydłużeń cieplnych oraz eliminację ewentualnych odkształceń urządzeń obcych wywołanych deformacją lub osiadaniem obiektu,
 • stalowe przewody i konstrukcje podpierające muszą być zabezpieczone antykorozyjnie,
 • instalacje rurowe i trasy kablowe muszą być wyposażone w urządzenia odcinające dopływ mediów, zainstalowane poza obiektem w miejscach łatwo dostępnych i zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi i dostępem osób postronnych; miejsca te powinny być odpowiednio oznakowane,
 • przewody z cieczami muszą być wyposażone w rozwiązania odpływu cieczy z tych obiektów w sytuacjach awaryjnych,
 • rurociągi i instalacje gazowe, a także kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne muszą mieć zabezpieczenia przed wpływem prądów błądzących zgodnie z wymaganiami polskiej normy (art. 312–315).

Literatura
1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (DzU z 2000 r. nr 63, poz. 735).
2. J. Sawicki, „Izolacje przeciwwodne betonowych obiektów mostowych”, IZOLACJE nr 9/2002, s. 39–48.


1) Przytoczone dane liczbowe nie dotyczą mostów odbudowywanych, rozbudowywanych i przebudowywanych, w których warunki terenowe lub konstrukcja podpór nie pozwalają na uzyskanie wymaganej odległości.

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 2/2009

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Chemia budowlana - porady ekspertów »


Masz wątpliwości i pytania jak rozwiązać Twój problem techniczny? Dobierz stosowną technologię do Twoich potrzeb... ZOBACZ »


Planujesz remont balkonu lub tarasu? Sprawdź »

7 zalet stosowania płyt warstwowych

Aby balkon lub taras nie sprawiał właścicielom kłopotów podczas użytkowania...
czytaj dalej »

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, szczególnie halowe użyteczności publicznej, przemysłowe i rolnicze bez obudowy... czytaj dalej »

Alternatywa dla wełny i styropianu »


W porównaniu do tradycyjnych metod izolacji dachu... ZOBACZ »


Konsole do elewacji wentylowanych - wiedz więcej »

Klej do płytek z funkcją hydroizolacji »

Umożliwiają osiągnięcie współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych na poziomie poniżej... czytaj dalej » Tego typu materiałów poszukują najbardziej wymagający użytkownicy, ceniący estetykę, funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...  czytaj dalej »


Na czym polegają prace uszczelniające?

Jak zabezpieczyć wnętrze przed dużym nasłonecznieniem?

Prace uszczelniające mają na celu odcięcie niebezpiecznych materiałów, substancji lub po prostu... czytaj dalej » Dużym zainteresowaniem właścicieli domów cieszy się też.. czytaj dalej »

Jak pozbyć się grzyba z elewacji?


Elewacja budynku narażona jest nie tylko na zmienne warunki atmosferyczne, lecz także na... ZOBACZ »


Szukasz specjalistycznych noży ręcznych?

Wybierz najlepszy materiał do ociepleń »

Noże z mechanizmem cofania ostrza do rękojeści, z ostrzem ukrytym w konstrukcji... czytaj dalej » Czym różnią się materiały do izolacji poszczególnych elementów budynku? czytaj dalej »

Naprawa balkonów i tarasów - czego użyć?


Balkony, tarasy, loggie i schody są elementami obiektów budowlanych stale narażonymi na niszczące czynniki środowiska... ZOBACZ »


Papa podkładowa - przepłacanie czy oszczędność?

Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią?

Wśród budowniczych wciąż trwa otwarta dyskusja na temat potrzeby stosowania papy podkładowej...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Planujesz wymianę dachu? Sprawdź »


Dzięki lekkości dachówek nie ma potrzeby wzmacniania Twojej starej struktury dachowej. W niektórych przypadkach jest nawet... ZOBACZ »


Żaluzje zewnętrzne - dlaczego warto je zamontować?

Szukasz pomysłu na wykończenie elewacji? Sprawdź

To doskonała inwestycja, która nie tylko podnosi wartość budynku mieszkalnego...
czytaj dalej »

Tynki cienkowarstwowe tworzą ochronno-dekoracyjną zewnętrzną warstwę o wysokiej odporności na... czytaj dalej »

Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Flowcrete Polska Sp. z o.o.
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Jesteśmy producentem i dystrybutorem materiałów do wykonywania bezspoinowch posadzek żywicznych -...
5/2020

Aktualny numer:

Izolacje 5/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Budowa w czasach pandemii
 • - Najczęściej popełniane błędy podczas deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych
Zobacz szczegóły
Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Trudno wyobrazić sobie nowoczesny dom bez jego wizytówki, czyli balkonu lub tarasu. Elementy te stanowią dodatkową powierzchnię, która pozwala na chwilę oddechu na...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.