Tarasy wentylowane – termoizolacja, hydroizolacja, okap

Ventilated terraces – thermal insulation, waterproofing, eaves
Konstrukcje i elementy konstrukcyjne powinny być projektowane, budowane i utrzymane w taki sposób, aby nadawały się do użytku w sposób ekonomiczny w okresie przewidzianym w projekcie.
Konstrukcje i elementy konstrukcyjne powinny być projektowane, budowane i utrzymane w taki sposób, aby nadawały się do użytku w sposób ekonomiczny w okresie przewidzianym w projekcie.
Rys. Renoplast

Taras nad pomieszczeniem to, niezależnie od sposobu wykonania, rodzaj dachu. Warstwą użytkową mogą być płytki ceramiczne, płyty kamienne i betonowe, deska tarasowa czy nawet żywica.

Niezależnie od rodzaju warstwy użytkowej można wyróżnić dwie koncepcje odprowadzenia wody – powierzchniową i drenażową. Ta pierwsza wymaga wykonania warstwy użytkowej z płytek ceramicznych lub kamiennych klejonych do podłoża ewentualnie z żywicy. Druga – drenażowa – daje znacznie większe możliwości aranżacji warstwy użytkowej, począwszy od płytek klejonych na jastrychu wodoprzepuszczalnym (co jest spotykane relatywnie rzadko), poprzez płyty na warstwie kruszywa, a skończywszy na płytach ułożonych na podstawkach dystansowych. Ten ostatni wariant coraz częściej nazywany jest tarasem wentylowanym. To potoczne (czy wręcz marketingowe) określenie wskazuje na pustą przestrzeń pomiędzy płytami czy deskami tarasowymi a konstrukcją połaci.

Taki wariant wykończenia może być także stosowany na tarasach naziemnych oraz na balkonach. W obu przypadkach zasada wykonywania warstwy użytkowej jest taka sama, jednak specyfika konstrukcji wymaga nieco innego podejścia projektowo-wykonawczego.

Tarasy nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Można wyróżnić następujące obciążenia działające na połać:

  • mechaniczne – obciążenia użytkowe, ciężar własny, drgania oraz obciążenia związane z różną rozszerzalnością termiczną elementów konstrukcji,
  • termiczne – obciążenia temperaturą, nagłe zmiany (szokowe) oraz długotrwałe oddziaływania cykli zamarzania–rozmarzania i związane z tym przejścia temperatury przez zero itp.,
  • chemiczne – agresywne czynniki zawarte w wodzie opadowej i powietrzu,
  • biologiczne – mikroorganizmy, mchy itp.,
  • związane z obecnością wody – celowe wydaje się wydzielenie wody jako osobnego czynnika niszczącego; choć prawie zawsze występuje w połączeniu z innymi czynnikami, jest swego rodzaju katalizatorem procesów destrukcyjnych.

Układ drenażowy może być wykonany w wariantach:

  • klasycznym (termoizolacja jest chroniona przez hydroizolację)
  • oraz odwróconym (hydroizolacja jest chroniona przez termoizolację).

Typowe układy warstw tarasu nad pomieszczeniem pokazano na RYS. 1, RYS. 2 i RYS. 3.

RYS. 1. Układ warstw tarasu nad pomieszczeniem – wariant 1. Objaśnienia: 1 – podstawka dystansowa, 2 – płyta warstwy użytkowej, 3 – przekładka ochronna, 4 – hydroizolacja, 5 – jastrych dociskowy, 6 – hydroizolacja międzywarstwowa, 7 – termoizolacja, 8 – paroizolacja, 9 – warstwa spadkowa, 10 – warstwa sczepna, 11 – płyta konstrukcyjna; rys.: M. Rokiel
RYS. 1. Układ warstw tarasu nad pomieszczeniem – wariant 1. Objaśnienia: 1 – podstawka dystansowa, 2 – płyta warstwy użytkowej, 3 – przekładka ochronna, 4 – hydroizolacja, 5 – jastrych dociskowy, 6 – hydroizolacja międzywarstwowa, 7 – termoizolacja, 8 – paroizolacja, 9 – warstwa spadkowa, 10 – warstwa sczepna, 11 – płyta konstrukcyjna; rys.: M. Rokiel
RYS. 2. Układ warstw tarasu nad pomieszczeniem – wariant 2. Objaśnienia: 1 – podstawka dystansowa, 2 – płyta warstwy użytkowej, 3 – przekładka ochronna, 4 – hydroizolacja, 5 – termoizolacja, 6 – paroizolacja i izolacja międzywarstwowa, 7 – warstwa spadkowa, 8 – warstwa sczepna, 9 – płyta konstrukcyjna; rys.: M. Rokiel
RYS. 2. Układ warstw tarasu nad pomieszczeniem – wariant 2. Objaśnienia: 1 – podstawka dystansowa, 2 – płyta warstwy użytkowej, 3 – przekładka ochronna, 4 – hydroizolacja, 5 – termoizolacja, 6 – paroizolacja i izolacja międzywarstwowa, 7 – warstwa spadkowa, 8 – warstwa sczepna, 9 – płyta konstrukcyjna; rys.: M. Rokiel
RYS. 3. Układ warstw tarasu nad pomieszczeniem – wariant 3 (układ odwrócony). Objaśnienia: 1 – podstawka dystansowa, 2 – płyta warstwy użytkowej, 3 – termoizolacja (płyty o frezowanych krawędziach), 4 – hydroizolacja i paroizolacja, 5 – warstwa spadkowa, 6 – warstwa sczepna, 7 – płyta konstrukcyjna; rys.: M. Rokiel
RYS. 3. Układ warstw tarasu nad pomieszczeniem – wariant 3 (układ odwrócony). Objaśnienia: 1 – podstawka dystansowa, 2 – płyta warstwy użytkowej, 3 – termoizolacja (płyty o frezowanych krawędziach), 4 – hydroizolacja i paroizolacja, 5 – warstwa spadkowa, 6 – warstwa sczepna, 7 – płyta konstrukcyjna; rys.: M. Rokiel

O ile dla układu z płytkami ceramicznymi za główne obciążenie należało uznać termikę, to szczegółowa analiza warstw i zjawisk w połaci układu drenażowego wykazuje, że konieczne jest zwrócenie uwagi na rodzaj i charakter obciążeń mechanicznych. Już sama warstwa płytek stanowiła bardzo dobre zabezpieczenie izolacji podpłytkowej, a do tego podłożem pod nią był jastrych dociskowy.

Układ drenażowy z warstwą użytkową na podstawkach dystansowych generuje zupełnie inne obciążenia. Oczywiście mamy do czynienia z wodą i termiką, jednak znaczną rolę zaczyna odgrywać obciążenie mechaniczne.

Zagadnienia cieplno-wilgotnościowe

Przeanalizujmy na początek układ tradycyjny pokazany na RYS. 1. Warstwa użytkowa (płyty lub ruszt z desek) na podstawkach dystansowych jest ułożona na warstwie jastrychu cementowego. Pojawia się pytanie, gdzie należy umieścić hydroizolację i z jakiego materiału należy ją wykonać.

RYS. 4. Często spotykany błędny układ warstw tarasu nad pomieszczeniem – opis w tekście (patrz także FOT. 1–2). Objaśnienia: 1 – podstawka dystansowa, 2 – płyta warstwy użytkowej, 3 – przekładka ochronna, 4 – hydroizolacja, 5 – jastrych dociskowy, 6 – warstwa rozdzielająca, 7 – termoizolacja, 8 – paroizolacja i izolacja międzywarstwowa, 9 – warstwa spadkowa, 10 – warstwa sczepna, 11 – płyta konstrukcyjna; rys.: M. Rokiel
RYS. 4. Często spotykany błędny układ warstw tarasu nad pomieszczeniem – opis w tekście (patrz także FOT. 1 i FOT. 2). Objaśnienia: 1 – podstawka dystansowa, 2 – płyta warstwy użytkowej, 3 – przekładka ochronna, 4 – hydroizolacja, 5 – jastrych dociskowy, 6 – warstwa rozdzielająca, 7 – termoizolacja, 8 – paroizolacja i izolacja międzywarstwowa, 9 – warstwa spadkowa, 10 – warstwa sczepna, 11 – płyta konstrukcyjna; rys.: M. Rokiel

Często spotykany błąd pokazano na RYS. 4. Przedstawiony tam układ jest niedopuszczalny z punktu widzenia odporności na uszkodzenia. Innymi słowy – będzie on skutecznie funkcjonował dopóki nie dojdzie do żadnego uszkodzenia powłoki wodochronnej pod podstawkami dystansowymi.Przeanalizujmy powyższy układ. Paroizolacja i izolacja międzywarstwowa umieszczona jest pod termoizolacją. Druga izolacja umiejscowiona jest bezpośrednio pod podstawkami dystansowymi. Zatem w razie jej uszkodzenia wnikającą w połać wodę zatrzyma izolacja na płycie konstrukcyjnej. Pojawia się pytanie, co będzie się dziać w połaci. Woda wnikająca w połać spowoduje zawilgocenie najpierw podkładu, a następnie termoizolacji (warstwa rozdzielająca nie zatrzyma wody, bo nie jest hydroizolacją). Rezultatem może być utworzenie się w połaci „basenu” (FOT. 1 i FOT. 2), przy czym styropian będzie leżał w wodzie.

FOT. 1. Widok odkrywki fragmentu tarasu wykonanego według schematu pokazanego na RYS. 4 po usunięciu jastrychu dociskowego; fot.: M. Rokiel FOT. 2. Widok odkrywki fragmentu tarasu wykonanego według schematu pokazanego na RYS. 4 po usunięciu jastrychu dociskowego; fot.: M. Rokiel
FOT. 1–2. Widok odkrywki fragmentu tarasu wykonanego według schematu pokazanego na RYS. 4 po usunięciu jastrychu dociskowego; fot.: M. Rokiel

Likwidacja tej usterki w tym przypadku nie będzie polegać na naprawieniu uszkodzonej powłoki wodochronnej, lecz na usunięciu wszystkich warstw połaci (mokry styropian nie wyschnie, a połać nie będzie spełniać wymagań związanych z ciepłochronnością, pojawi się przemarzanie i kondensacja).

Konstrukcje i elementy konstrukcyjne powinny być projektowane, budowane i utrzymane w taki sposób, aby nadawały się do użytku w sposób ekonomiczny w okresie przewidzianym w projekcie. Konstrukcja, z odpowiednim stopniem niezawodności, nie powinna między innymi wykazywać uszkodzeń w stopniu nieproporcjonalnym do pierwotnej przyczyny w wyniku takich wydarzeń jak powódź, obsunięcie terenu, pożar, wybuch lub w rezultacie błędów ludzkich (wymaganie odporności konstrukcji).

Odpowiedni stopień niezawodności należy określić, biorąc pod uwagę możliwe konsekwencje utraty niezawodności, jak również koszt, zakres wysiłków i czynności niezbędnych do ograniczenia ryzyka zniszczenia. Natomiast zabiegi, które powinny być podjęte, aby osiągnąć wymagany stopień niezawodności, obejmują przede wszystkim wymagania dotyczące skuteczności i trwałości zabezpieczenia wodochronnego i termicznego. Z tego powodu wykonanie w takim elemencie wodochronnego zabezpieczenia nad termoizolacją nie podlega dyskusji. Proszę zwrócić uwagę, że powierzchnia tego typu tarasu może dochodzić do kilkuset metrów kwadratowych. Nie zawsze są to małe tarasy w budynkach jednorodzinnych czy segmentowych – w ten sposób często zagospodarowuje się duże powierzchnie dachów w budynkach użyteczności publicznej czy apartamentowcach.

Czytaj też: Tarasy i balkony z warstwą użytkową z płyt kamiennych >>>

O czym przeczytasz w artykule?Abstrakt

Tarasy nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Zagadnienia cieplno-wilgotnościowe w konstrukcjach tarasów

Materiały do wykonywania hydroizolacji i termoizolacji

Dobór materiału na izolację do konkretnych rozwiązań

Okapy jako ważne detale w konstrukcjach tarasów i balkonów

Przedmiotem artykułu są zagadnienia konstrukcyjne (termoizolacja i hydroizolacja) związane z tarasami wentylowanymi. Autor rozpatruje je w odniesieniu do tarasów umiejscowionych nad pomieszczeniami ogrzewanymi oraz do tarasów nadziemnych i balkonów. Przedstawia związane z tym tematem zagadnienia cieplno-wilgotnościowe, materiały do wykonywania hydroizolacji i termoizolacji oraz problemy związane z wykańczaniem okapów.

Ventilated terraces – thermal insulation, waterproofing, eaves

This paper concerns structural issues (thermal insulation and waterproofing) regarding ventilated terraces. The author provides an analysis with reference to terraces located over heated rooms as well as overground terraces and balconies. It presents relevant thermal insulation and waterproofing issues, materials suitable for waterproofing and thermal insulation and problems related with installation of eaves fittings.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 7/8/2020

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Sprawdzone sposoby na ocieplenie budynku »


Konieczność ocieplania ścian zewnętrznych wynika nie tylko ze względów ekonomicznych – im lepiej izolowane ściany, tym... ZOBACZ »


Co warto wiedzieć o izolacji wełną celulozową?

Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią?

Wełna celulozowa chroni nie tylko przed chłodem, ale dzięki... czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury... czytaj dalej »

Co warto wiedzieć o ocieplaniu wełną skalną?


Konieczności ocieplania ścian zewnętrznych wynika nie tylko ze względów ekonomicznych – im lepiej izolowane ściany, tym ZOBACZ »


Jak wytłumić podłogę? Czego użyć?

Wszystko o izolacjach technicznych »

Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających... czytaj dalej » Produkty przeznaczone do instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, jak i... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...
czytaj dalej »


Od czego zacząć termomodernizację domu? Co zrobić, aby uzyskać dotację?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Jak dzięki termomodernizacji zmniejszyć zuzycie energii na ogrzewanie domów nawet o 69%?.. czytaj dalej » Nawierzchnia drenażowa typu kamienny dywan powstaje z połączenia naturalnego kruszywa marmurowego... czytaj dalej »

Farby do wnętrz i elewacji - jakie powinny być?


W 2002 r. rynek farb fasadowych został zrewolucjonizowany przez farbę zolowo-krzemianową, która bazuje na całkowicie nowatorskiej koncepcji spoiw, dzięki czemu... ZOBACZ »


Jak oszczędzić na ogrzewaniu budynku?

Izolacja ze szkła komórkowego - co warto wiedzieć »

Zarabiaj pieniądze sprzedając prąd... czytaj dalej » Oprócz zastosowań przemysłowych, morskich, HVAC... czytaj dalej »

Na czym polega osuszanie budynków metodą cięcia?


Profesjonalne wykonanie usługi to 100% gwarancja na zabezpieczenie budynku przed... ZOBACZ »


Uzyskaj pomoc w finansowaniu termomodernizacji »

Kiedy i gdzie stosować płyty warstwowe?

W praktyce, przeprowadzając termomodernizację budynku dociepla się ściany zewnętrzne, wymienia się okna i drzwi, modernizuje się systemy grzewcze i wentylacyjne...czytaj dalej »

Panele wybierane są przez wielu architektów jako elementy wieńczące i tworzące... czytaj dalej »

Szukasz specjalistycznych farb i produktów?


Służymy fachowym doradztwem i pomagamy w doborze systemu malarskiego... ZOBACZ »


Termomodernizacja – co obejmuje w praktyce?

Jak budować energooszczędnie?

Termomodernizacja to szereg działań, które polegają na zmianach w strukturze budynku, a także... czytaj dalej »

Przekonaj się, jakie rozwiązania sprawdzą się w nowoczesnym, energooszczędnym budownictwie... czytaj dalej »

Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
9/2020

Aktualny numer:

Izolacje 9/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Akustyka w budownictwie mieszkaniowym
  • - Renowacja i uszczelnianie cokołów
Zobacz szczegóły
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Flowcrete Polska Sp. z o.o.
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Jesteśmy producentem i dystrybutorem materiałów do wykonywania bezspoinowch posadzek żywicznych -...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.