Sposoby naprawy uszkodzeń okapu na tarasach i balkonach – studium przypadku

Eaves damage repair methods on terraces and balconies – case study
mgr inż. Maciej Rokiel  |  IZOLACJE 4/2020  |  20.05.2020
Poznaj metody naprawy uszkodzeń okapu na tarasach i balkonach
Poznaj metody naprawy uszkodzeń okapu na tarasach i balkonach
Fot.: M. Rokiel

Wykonanie trwałego i skutecznego uszczelnienia tarasów czy balkonów w połączeniu z wykonaniem okładziny ceramicznej wymaga zastosowania odpowiednich materiałów oraz odpowiedniej technologii. Do tego prace budowlane prowadzone muszą być w sposób zgodny ze sztuką budowlaną i charakteryzować się wysoką jakością.

Naprawa powinna likwidować przyczyny uszkodzeń, często zdarza się jednak, że likwidowane są skutki. Taka „naprawa” ma oczywiście ograniczoną czasowo trwałość, a niekiedy jej przeprowadzenie wręcz pogarsza sytuację. Najczęściej spotykaną sytuacją jest usunięcie wszystkich warstw wykończeniowych aż do płyty konstrukcyjnej.

Przyczyna takiego postępowania jest bardzo prosta. Pozostawienie istniejących warstw w razie jakiegokolwiek błędu skutkuje ponownymi problemami. Jak więc naprawiać taras czy balkon, kiedy można pozostawić część warstw konstrukcji, a kiedy konieczne jest wykonanie go praktycznie od nowa?

Należy kierować się podstawową zasadą. Wszystkie warstwy błędnie wykonstruowane, których naprawa jest niemożliwa, należy usunąć.

FOT. 1. Przykład wysoleń związanych z nieszczelnością w obszarze okapu; fot.: M. Rokiel
FOT. 1. Przykład wysoleń związanych z nieszczelnością w obszarze okapu; fot.: M. Rokiel

Przez naprawę należy tu rozumieć możliwość nadania jej takiej postaci (wymiarów, kształtu, grubości, funkcji itp.), aby spełniała ona wymogi aktualnej wiedzy budowlanej i mogła współpracować z nowymi warstwami konstrukcji. To bardzo istotne, gdyż naprawą nie będzie zasklepienie pęknięć w wylewce, która „zdylatowała się” sama (bo spękanie pojawi się ponownie), natomiast naprawą może być zamknięcie rys połączone z wykonaniem nowych dylatacji.

FOT. 2–3. Skutki zastosowania dachowych obróbek blacharskich; fot.: M. Rokiel
FOT. 2–3. Skutki zastosowania dachowych obróbek blacharskich; fot.: M. Rokiel
FOT. 4–5. Zaawansowane procesy destrukcyjne krawędzi okapu; fot.: M. Rokiel

Zdarzają się jednak sytuacje, w których na podstawie pobieżnej diagnostyki zaleca się usunięcie wszystkich warstw, nie analizując ani kosztów ani skutków takich zaleceń.

Uszkodzenia okapu

Często ulegającą destrukcji częścią tarasu czy balkonu jest okap i objawia się to zazwyczaj:

  • przeciekami w strefie okapu i związanymi z tym wysoleniami,
  • korozją obróbek okapowych,
  • destrukcją okładziny w strefie okapu, przechodzącą, przy braku prac naprawczych, w destrukcję podkładu lub wręcz płyty konstrukcyjnej.

Intensywność uszkodzeń zależy od wielu czynników, m.in.:

  • sposobu wykonania okapu (geometria),
  • zastosowanych materiałów i sposobu ich wbudowania,
  • umiejscowienia połaci (zorientowanie wobec stron świata),
  • ekspozycji na nasłonecznienie (zadaszenie, zacienienie).
FOT. 6. Początkowo objawy wysoleń są niezbyt intensywne, jednak brak szybkiej reakcji polegającej na określeniu przyczyn destrukcji i zaniechanie prac naprawczych prowadzi nieuchronnie do znacznej intensyfikacji procesów destrukcyjnych; fot.: M. Rokiel
FOT. 6. Początkowo objawy wysoleń są niezbyt intensywne, jednak brak szybkiej reakcji polegającej na określeniu przyczyn destrukcji i zaniechanie prac naprawczych prowadzi nieuchronnie do znacznej intensyfikacji procesów destrukcyjnych; fot.: M. Rokiel
FOT. 7. Destrukcja okapu na skutek wyjątkowo niekorzystnej jego geometrii; fot.: M. Rokiel
FOT. 7. Destrukcja okapu na skutek wyjątkowo niekorzystnej jego geometrii; fot.: M. Rokiel

FOT. 1 pokazuje klasyczny przykład wysoleń związanych z nieszczelnością w tym obszarze.

FOT. 2–3 to także klasyka gatunku, czyli skutek zastosowania dachowych obróbek blacharskich, FOT. 4–5 pokazują natomiast zaawansowane procesy destrukcyjne krawędzi okapu.

RYS. 1. Często spotykane błędne rozwiązanie połaci balkonów prowadzące do destrukcji pokazanej na FOT. 4–5, procesy destrukcyjne potęguje brak wykonanej izolacji podpłytkowej. Objaśnienia: 1 – płytka ceramiczna, 2 – klej do płytek, 3 – zaprawa spoinująca, 4 – jastrych dociskowy na izolacji z papy (5), 5 – izolacja z papy, 6 – elastyczna masa dylatacyjna (silikon, poliuretan), 7 – obróbka blacharska okapu, 8 – płyta konstrukcyjna balkonu; rys.: M. Rokiel
RYS. 1. Często spotykane błędne rozwiązanie połaci balkonów prowadzące do destrukcji pokazanej na FOT. 4–5, procesy destrukcyjne potęguje brak wykonanej izolacji podpłytkowej. Objaśnienia: 1 – płytka ceramiczna, 2 – klej do płytek, 3 – zaprawa spoinująca, 4 – jastrych dociskowy na izolacji z papy (5), 5 – izolacja z papy, 6 – elastyczna masa dylatacyjna (silikon, poliuretan), 7 – obróbka blacharska okapu, 8 – płyta konstrukcyjna balkonu; rys.: M. Rokiel
RYS. 2. Drugi często spotykany błąd w wykonaniu okapu – oprócz kształtu brak wywinięcia izolacji podpłytkowej na pionową część okapu. Objaśnienia: 1 – podkonstrukcja pod obróbkę blaszaną z płyty OSB wodoodpornej, 2 – marka stalowa, 3 – profil PCV okapnikowy przedłużony z siatką podtynkową; rys.: M. Rokiel

Przyczyna korozji obróbek jest jednoznaczna: zastosowanie blachy o nieodpowiedniej odporności korozyjnej (odporność na agresywną atmosferę i odporność na czynniki korozyjne występujące na balkonie/tarasie to dwie zupełnie różne rzeczy).

Przyczyn wysoleń może być kilka, jednak zawsze są związane z przeciekami wynikającymi z błędów w wykonaniu strefy okapowej.

Pierwszym objawem są zwykle wysolenia. Początkowo niezbyt intensywne (FOT. 6), jednak z upływem czasu i przy braku reakcji coraz bardziej intensywne (FOT. 1). W skrajnym przypadku (lub przy innych błędach) prowadzi to wręcz do zniszczenia strefy okapowej (FOT. 4–5 oraz FOT. 7).

Doświadczenie pokazuje, że układ obróbek pokazany na FOT. 6 i FOT. 7 występuje albo na tarasach nadziemnych albo na balkonach ocieplanych obustronnie. Wynika to wprost z układu warstw pokazanych na RYS. 1 i RYS. 2 – obróbka okapowa mocowana jest w tylko płaszczyźnie izolacji głównej połaci.

Pierwszą i podstawową przyczyną destrukcji to albo brak izolacji podpłytkowej albo jej niewłaściwe zakończenie. Przy takim wykonaniu okapu jak pokazano na FOT. 4–5, FOT. 6 i FOT. 7, powinna ona z części poziomej połaci być wywinięta za pomocą taśm na część pionową okapu i połączona z istniejącą obróbką blacharską zamocowaną w płaszczyźnie izolacji z papy.

Druga przyczyna to wyjątkowo niekorzystne rozwiązanie strefy okapowej (w zasadzie okap nie powinien być tak wykonywany, problem rozwiązałaby obróbka w płaszczyźnie płytek połaci).

W tej części, na skutek termicznego oddziaływania (roczny gradient temperatury 100°C, szokowa zmiana temperatury rzędu 50°C, np. podczas burzy), dochodzi do ruchów termicznych, czego skutkiem jest w najlepszym przypadku uszkodzenie spoin i wykruszanie się zaprawy spoinującej, a w najgorszym – odpadnięcie płytek. To z kolei, przy braku izolacji podpłytkowej i obróbek w płaszczyźnie płytek, otwiera wodzie opadowej bezpośrednią drogę do wnikania w podłoże (jastrych dociskowy, klej). Rezultatem są na początku wykwity na obróbkach blacharskich (FOT. 1, FOT. 6). Woda wypłukuje zarówno znajdujące się w kleju polimery, jak i rozpuszczalne związki matrycy cementowej, głównie węglan wapnia.

Naprawa takiego uszkodzenia wbrew pozorom nie jest łatwa. Nie ma uniwersalnej metody naprawy tego typu uszkodzeń, można bowiem wyróżnić trzy następujące przypadki:

1. Jeżeli w ogóle nie ma wykonanej izolacji podpłytkowej, to usunięcie płytek jest obligatoryjne.

2. Zdarzają się jednak sytuacje (i to wcale nie tak rzadkie), że izolację podpłytkową wykonano tylko na powierzchni poziomej, bez wywinięcia na „czoło” okapu.

3. Kolejną sytuacją, którą można zaobserwować podczas diagnostyki, to wykonanie izolacji podpłytkowej i wywinięcie jej do obróbki w płaszczyźnie izolacji głównej, ale wykwity pojawiły się na skutek reprofilacji zbyt dużego spadku klejem do płytek.

FOT. 8. Płytka zdjęta z okapu czoła balkonu, pH na powierzchni zdjętej płytki wynosiło 6–7, co wskazuje na zaawansowane procesy destrukcyjne w zaprawie klejowej; fot.: M. Rokiel

Przeanalizujmy drugi i trzeci przypadek pod kątem możliwości naprawy bez konieczności usuwania wszystkich warstw połaci.

Podstawowe pytanie to takie, czy obligatoryjne jest usuwanie płytek i jastrychu dociskowego do poziomu izolacji głównej.

Proszę popatrzeć na konkretny przypadek – balkon ocieplony z obu stron (FOT. 6). Na etapie diagnostyki nie stwierdzono przecieków przez połać ani innych objawów uszkodzeń.

Oględziny zdjętej płytki okapu czoła balkonu wykazały zaawansowane procesy destrukcyjne w zaprawie klejowej (FOT. 8).

FOT. 9. Płytka zdjęta z okapu boku balkonu, pH na powierzchni zdjętej płytki wynosiło ok. 13, co wskazuje na co wskazuje na brak zaawansowanych procesów korozyjnych; fot.: M. Rokiel
FOT. 9. Płytka zdjęta z okapu boku balkonu, pH na powierzchni zdjętej płytki wynosiło ok. 13, co wskazuje na co wskazuje na brak zaawansowanych procesów korozyjnych; fot.: M. Rokiel

Wartość współczynnika pH na powierzchni zdjętej płytki wynosiła 6–7. Wskazuje to na obecność w tym miejscu żywic polimerowych. Natomiast zdjęta przyległa płytka okapu boku balkonu wykazywała pH na poziomie 13 (FOT. 9).

Dla jastrychu pH wynosiło ok. 13, co wskazuje na brak zaawansowanych procesów korozyjnych. Warstwa kleju była mokra, mokry był także jastrych – izolacji podpłytkowej nie wykonano. Poniżej stwierdzono obecność folii z tworzywa sztucznego. Była ona jednakże tylko warstwą rozdzielającą, pod folią stwierdzono obecność izolacji międzywarstwowej wykonanej z papy zgrzanej do próbki blacharskiej okapu.

Jako że oględziny zewnętrzne nie wykazały przecieków znajdujących się poniżej poziomu izolacji międzywarstwowej można przyjąć, że izolacja ta jest skuteczna.

Czytaj też: Tarasy i balkony z warstwą użytkową z płyt kamiennych >>>

To klasyczny przykład pokazujący, że możliwa jest częściowa naprawa połaci. Skoro nie stwierdzono innych błędów, to absurdem byłoby bezkrytyczne zalecenie usunięcia wszystkich warstw do płyty konstrukcyjnej (choć takie sytuacje mają miejsce).

O czym przeczytasz w artykule?Abstrakt

Uszkodzenia okapu

Prace naprawcze  warianty naprawy:
- kompleksowy,
- lokalny

Rola kleju do płytek

W artykule podano najczęstsze uszkodzenia okapu tarasowego lub balkonowego. Przedstawiono również metody naprawy tych uszkodzeń.

Eaves damage repair methods on terraces and balconies – case study.

The paper presents the most common types of terrace or balcony eaves damage and describes effective repair methods.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 4/2020

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Płyty warstwowe - co warto wiedzieć?


Płyty warstwowe składają się z dwóch zewnętrznych okładzin metalowych, oddzielonych... ZOBACZ »


Wszystko o skutecznej hydroizolacji »

Uzyskaj pomoc w finansowaniu termomodernizacji »

Dlaczego hydroizolacja budynków jest tak ważną kwestią? Każdego roku na całym świecie czytaj dalej »

W praktyce, przeprowadzając termomodernizację budynku dociepla się ściany zewnętrzne, wymienia się okna i drzwi, modernizuje się systemy grzewcze i wentylacyjne..... czytaj dalej »

Co warto wiedzieć o ocieplaniu wełną skalną?


Konieczności ocieplania ścian zewnętrznych wynika nie tylko ze względów ekonomicznych – im lepiej izolowane ściany, tym ZOBACZ »


Systemy mocowań - jaki wybrać? Na co zwrócić uwagę?

Innowacyjne płyty styropianowe »

Dobór system mocowań elewacyjnych uzależniony jest m.in. od rodzaju materiału, z jakiego wykonane są ściany... czytaj dalej » Płyty będą mieć polepszone właściwości użytkowe i tym samym spełniać surowsze normy... czytaj dalej »

Ogniochronny bandaż pęczniejący - gdzie i kiedy go stosować?


Do prawidłowego oznaczenia przepustów instalacyjnych wykonanych przy... ZOBACZ »


Od czego zacząć termomodernizację domu? Co zrobić, aby uzyskać dotację?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Jak dzięki termomodernizacji zmniejszyć zuzycie energii na ogrzewanie domów nawet o 69%?.. czytaj dalej » Jak obliczyć spadek balkonu? Po co wykorzystywać sznur dylatacyjny? czytaj dalej »

Farby do wnętrz i elewacji - jakie powinny być?


W 2002 r. rynek farb fasadowych został zrewolucjonizowany przez farbę zolowo-krzemianową, która bazuje na całkowicie nowatorskiej koncepcji spoiw, dzięki czemu... ZOBACZ »


Jak oszczędzić na ogrzewaniu budynku?

Chcesz poprawić efektywność energetyczną domu?

Zarabiaj pieniądze sprzedając prąd... czytaj dalej » Mniej więcej jedna trzecia globalnie zużywanej energii jest obecnie wykorzystywana do ogrzewania i chłodzenia budynków... czytaj dalej »

Szukasz narzędzi i materiałów do codziennej pracy?


Szukasz produktów w specjalnych promocyjnych cenach? ZOBACZ »


Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią?

Kiedy i gdzie stosować płyty warstwowe?

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury...czytaj dalej »

Płyty warstwowe z wełny mineralnej posiadają odporność ogniową EI do... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...
czytaj dalej »


Termomodernizacja – co obejmuje w praktyce?

Kiedy zastosować izolację z keramzytu?

Izolacja keramzyt

Termomodernizacja to szereg działań, które polegają na zmianach w strukturze budynku, a także... czytaj dalej »

Keramzyt nie traci swoich właściwości wraz z upływem czasu, dlatego można... czytaj dalej »

Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
10/2020

Aktualny numer:

Izolacje 10/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Szklana fasada o podwójnym przepływie powietrza
  • - Fala renowacji
Zobacz szczegóły
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Flowcrete Polska Sp. z o.o.
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Jesteśmy producentem i dystrybutorem materiałów do wykonywania bezspoinowch posadzek żywicznych -...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.