Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2019 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Analiza techniczno-ekonomiczna źródeł zasilania budynku energooszczędnego

Technical and economic analysis of power supply sources for an energy-efficient building
Wymaganie oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej jest jednym z sześciu podstawowych wymagań stawianych budynkom zawartym w Ustawie Prawo budowlane.
Wymaganie oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej jest jednym z sześciu podstawowych wymagań stawianych budynkom zawartym w Ustawie Prawo budowlane.
www.freeimages.com

Na świecie obserwujemy coraz większe zużycie energii, mimo usilnego wprowadzania coraz to bardziej zaawansowanych technicznie rozwiązań mających je ograniczać. Należy przy tym zauważyć, iż przeważająca część konsumowanej energii pochodzi nadal ze źródeł pierwotnych kopalnych, konwencjonalnych, takich jak węgiel, gaz czy ropa naftowa (RYS. 1 i RYS. 2). Poszukuje się zatem coraz intensywniej różnego rodzaju alternatywnych rozwiązań, których zadaniem jest zmniejszenie zużycia tejże energii.

W budownictwie działania te to wprowadzanie "budownictwa energooszczędnego", w którym główny nacisk kładzie się na stosowanie ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię oraz racjonalne jej wykorzystanie w trakcie eksploatacji obiektu budowlanego. Działania te znalazły wyraz w kreowanych przepisach natury prawnej, normalizacyjnej oraz różnego rodzaju regulacjach technicznych. Nie sposób wymienić tutaj wszystkich dokumentów dotyczących powyższych zagadnień. Praktyczne znaczenie w promowaniu budownictwa energooszczędnego mają [2-5]. Podstawowe wymagania Unii Europejskiej w zakresie wymagań dla budynków sformułowano między innymi w dyrektywach [2], [6].

RYS. 1. Zużycie energii w skali światowej; rys.: na podstawie [1]
RYS. 1. Zużycie energii w skali światowej; rys.: na podstawie [1]
 RYS. 2. Globalne zużycie energii; rys.: na podstawie [18]
RYS. 2. Globalne zużycie energii; rys.: na podstawie [18]

Wymaganie oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej jest jednym z sześciu podstawowych wymagań stawianych budynkom zawartym w [3].
Długofalowe, strategiczne cele polityki energetycznej UE w ścisłym powiązaniu z polityką przeciwdziałania zmianom klimatycznym zostały zdefiniowane przez Radę Europejską w marcu 2007 r., zobowiązując państwa członkowskie UE do osiągnięcia następujących celów do 2020 r.:

  • redukcja przynajmniej 20% emisji gazów cieplarnianych UE w porównaniu z poziomem z 1990 r.,
  • zwiększenie udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii do 20% oraz zwiększenie udziału biopaliw w transporcie do 10%,
  • poprawa efektywności energetycznej o 20%.

W Polsce dokumentem o charakterze praktycznym ujmującym kwestie energooszczędności są Warunki Techniczne [5].

Należy zdawać sobie sprawę z faktu, iż uzyskanie zawartych w nich wymagań w zakresie wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP = 70 kWh/(m2·rok) jest niemożliwe do zrealizowania jedynie poprzez odpowiednią ekonomicznie uzasadnioną grubość materiału izolacyjnego przegród budowlanych.

  • Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła będzie nieunikniona.
  • Budynki należy wyposażyć w systemy wykorzystujące energię ze źródeł traktowanych jako odnawialne.

Jeśli mowa o rozwiązaniach zaopatrzenia w ciepło, to obecnie istnieje wiele możliwości w tym zakresie np. kotły na biomasę, pompy ciepła typu powietrze–woda, powietrze–powietrze czy też pompy ciepła gruntowe z wymiennikiem pionowym lub poziomym do ogrzewania budynku czy łącznie ogrzewania i przygotowania c.w.u.

Czytaj też: Rola termoizolacji w systemach ETICS wobec rosnących wymagań ochrony cieplnej budynków >>>

Zastosowanie wymienionych systemów uzależnione jest od zasobności portfela inwestora oraz warunków klimatycznych, a także wielkości i lokalizacji działki. Dla inwestora oprócz nakładów inwestycyjnych interesujące będą również koszty eksploatacyjne w dłuższym okresie użytkowania. Te natomiast uzależnione są od ceny nośnika energii oraz zużycia paliwa (zapotrzebowania na energię użytkową i sprawności systemu dostarczania ciepła).

Poznaj założenia analiz

Literatura

1. https://yearbook.enerdata.net/total-energy/world-consumption­‑statistics.html (dostęp: 10.09.2018 r.).
2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dn. 19.05.2010 r. w sprawie jakości energetycznej
budynków.
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DzU Nr 89, poz. 414, z późniejszymi zmianami).
4. Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów (DzU 2008, nr 223, poz. 1459, z późniejszymi zmianami).
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2017 r., poz. 2285).
6. Dyrektywa Rady z dn. 13.09.1993 r. mająca na celu ograniczenie emisji CO2 przez podniesienie skuteczności energetycznej (93/76/EWG).
7. https://www.tauron.pl/dla-domu/prad/taryfa-sprzedawcy (dostęp: 12.09.2018 r.).
8. https://www.weglokokskraj.pl/pl/sprzedaz-wegla/ekogroszek­‑skarbek (dostęp: 12.09.2018 r.).
9. pellasx.pl/ogrzewanie-pelletem/Pelle (dostęp: 12.09.2018 r.).
10. pgnig.pl/dla-domu/taryfa (dostęp: 12.09.2018 r.).
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 27.02.2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (DzU z 2015 r., poz. 376, z późniejszymi zmianami).
12. W. Rogowski, "Rachunek opłacalności inwestycji. Wyzwania teorii i potrzeby praktyki", Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013 r.
13. www.katowice.energiaisrodowisko.pl/energia-w-twoim-miescie/13-dynamika-wzrostu-cen (dostęp: 12.09.2018 r.).
14. stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskaźniki-cen/wskaźniki-cen-towarow-i-uslug-pot-inflacja (dostęp: 12.09.2018 r.).
15. www.obligacjeskarbowe.pl/oferta-obligacji/obligacje-2-letnie-dos/dos0920 (dostęp: 12.09.2018 r.).
16. PN-EN 12831-1:2017-08, "Charakterystyka energetyczna budynków. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego, cz. 1. Obciążenie cieplne".
17. PN-EN ISO 52016-1:2017-09, "Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia, wewnętrzne temperatury oraz jawne i utajone obciążenia cieplne. Część 1: Procedury obliczania".
18. www.retscreen.net (dostęp: 02.09.2018 r.).
19. www.retscreen.net/Clean Energy Project Analysis/RETScreen Engineering&Cases Textbook (dostęp: 02.09.2018 r.).
20. www.kb.pl/porady/cennik-elewacji (dostęp: 20.09.2018 r.).
21. www.viessmann.pl (dostęp: 20.09.2018 r.).
22. www.vaillant.pl (dostęp: 20.09.2018 r.).
23. www.dedietrich.pl (dostęp: 20.09.2018 r.).
24. www.buderus.com/pl/pl (dostęp: 20.09.2018 r.).
25. www.galmet.com.pl (dostęp: 20.09.2018 r.).
26. www.defro.pl (dostęp: 20.09.2018 r.).
27. www.kospel.pl/pl (dostęp: 20.09.2018 r.).
28. www.elterm.pl (dostęp: 20.09.2018 r.).
29. www.stiebel-eltron.pl (dostęp: 20.09.2018 r.).
30. www.dimplex.pl (dostęp: 20.09.2018 r.).
31. www.nibe.pl (dostęp: 20.09.2018 r.).

O czym przeczytasz w artykule?Abstrakt

Założenia analiz

Metoda analizy poszczególnych wariantów

Przedmiot analiz

Charakterystyka wariantów

Wyniki obliczeń i ich analiza

Artykuł stanowi studium przypadku dla energooszczędnego budynku jednorodzinnego, dla którego dokonano wielowariantowej analizy zastosowania współczesnych źródeł energii. W rozważaniach przyjęto jako odniesienie ogrzewanie kotłem gazowym z tradycyjnymi grzejnikami płytowymi. Porównano je z alternatywnymi systemami grzewczymi, takimi jak: kocioł na paliwo stałe (ekogroszek, pellet), kocioł elektryczny, piece akumulacyjne, pompa ciepła typu powietrze–woda oraz pompa ciepła typu solanka–woda z ogrzewaniem wodnym podłogowym. Analizy przeprowadzono w programie RETScreen. 

Technical and economic analysis of power supply sources for an energy-efficient building

The article is a case study for an energy-efficient single-family building, for which a multivariate analysis of the use of modern energy sources has been carried out. A considered reference was heating with a gas boiler with traditional panel radiators. They were compared with alternative heating systems such as solid fuel boiler (eco-pea coal, pellets), electric boiler, storage stoves, air-to-water heat pump and brine-to-water heat pump with water floor heating. The analyzes were carried out in the RETScreen program.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »

[budynek energooszczędny, energooszczędność, budownictwo energooszczędne, koszty energii, termomodernizacja, zużycie energii, kotły na paliwa stałe, budynek jednorodzinny, ogrzewanie budynku, system grzewczy]

Ten artykuł jest PŁATNY. Aby go przeczytać, wykup dostęp.
DOSTĘP ABONAMENTOWY
DOSTĘP SMS
Dostęp za pomocą SMS czasowo zawieszonyReklamacje usługi prosimy zgłaszać przez formularz reklamacyjny
Masz już abonament - zaloguj się:
:
:
zapomniałem hasła
Nie posiadasz konta - kliknij i załóż »
Nie masz abonamentu - wykup dostęp:
Abonament umożliwia zalogowanym użytkownikom dostęp do wszystkich płatnych treści na naszym portalu.
Dostępne opcje abonamentowe:
Pakiet: dwuletnia prenumerata papierowa (20 numerów) + dwuletni dostęp do wszystkich treści portalu - 224,00 zł
Prenumerata + dostęp do treści on-line w promocyjnej cenie. ► ZAMÓW
Pakiet: roczna prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do wszystkich treści portalu - 124,00 zł
Prenumerata + dostęp do treści on-line w promocyjnej cenie. ► ZAMÓW
Pakiet: półroczna prenumerata papierowa (5 numerów) + półroczny dostęp do wszystkich treści portalu - 75,00 zł
renumerata + dostęp do treści on-line w promocyjnej cenie. ► ZAMÓW
Prenumerata edukacyjna - wersja papierowa + NOWOŚĆ: roczny dostęp do portalu - 75,00 zł
dla studentów: prenumerata + dostęp do treści portalu
Prenumerata elektroniczna (730 dni) - 168,00 zł
Dwuletni dostęp do wszystkich płatnych treści naszego portalu.
Prenumerata elektroniczna (365 dni) - 93,00 zł
Roczny dostęp do wszystkich płatnych treści naszego portalu.
Prenumerata elektroniczna (30 dni) - 18,00 zł
Trzydziestodniowy dostęp do wszystkich płatnych treści naszego portalu.
Bezpłatny roczny dostęp dla prenumeratorów - 0,00 zł
Jeśli zakupiłeś roczną prenumeratę papierową, otrzymasz za darmo dostęp do wszystkich treści elektronicznych serwisu (prosimy o podanie nr faktury lub nr klienta w uwagach do zamówienia, po weryfikacji danych skontaktujemy się z Tobą). Dostęp na czas trwania prenumeraty papierowej!
Bezpłatny dwuletni dostęp dla prenumeratorów - 0,00 zł
Jeśli zakupiłeś dwuletnią prenumeratę papierową, otrzymasz za darmo dostęp do wszystkich treści elektronicznych serwisu (prosimy o podanie nr faktury lub nr klienta w uwagach do zamówienia, po weryfikacji danych skontaktujemy się z Tobą). Dostęp na czas trwania prenumeraty papierowej!
Regulamin korzystania z portalu Izolacje.com.pl - zobacz regulamin
Uwagi prosimy zgłaszać na adres:
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 11/12/2019

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Płyty warstwowe - co warto wiedzieć?


Płyty warstwowe składają się z dwóch zewnętrznych okładzin metalowych, oddzielonych... ZOBACZ »


Wszystko o skutecznej hydroizolacji »

Uzyskaj pomoc w finansowaniu termomodernizacji »

Dlaczego hydroizolacja budynków jest tak ważną kwestią? Każdego roku na całym świecie czytaj dalej »

W praktyce, przeprowadzając termomodernizację budynku dociepla się ściany zewnętrzne, wymienia się okna i drzwi, modernizuje się systemy grzewcze i wentylacyjne..... czytaj dalej »

Co warto wiedzieć o ocieplaniu wełną skalną?


Konieczności ocieplania ścian zewnętrznych wynika nie tylko ze względów ekonomicznych – im lepiej izolowane ściany, tym ZOBACZ »


Systemy mocowań - jaki wybrać? Na co zwrócić uwagę?

Innowacyjne płyty styropianowe »

Dobór system mocowań elewacyjnych uzależniony jest m.in. od rodzaju materiału, z jakiego wykonane są ściany... czytaj dalej » Płyty będą mieć polepszone właściwości użytkowe i tym samym spełniać surowsze normy... czytaj dalej »

Ogniochronny bandaż pęczniejący - gdzie i kiedy go stosować?


Do prawidłowego oznaczenia przepustów instalacyjnych wykonanych przy... ZOBACZ »


Od czego zacząć termomodernizację domu? Co zrobić, aby uzyskać dotację?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Jak dzięki termomodernizacji zmniejszyć zuzycie energii na ogrzewanie domów nawet o 69%?.. czytaj dalej » Jak obliczyć spadek balkonu? Po co wykorzystywać sznur dylatacyjny? czytaj dalej »

Farby do wnętrz i elewacji - jakie powinny być?


W 2002 r. rynek farb fasadowych został zrewolucjonizowany przez farbę zolowo-krzemianową, która bazuje na całkowicie nowatorskiej koncepcji spoiw, dzięki czemu... ZOBACZ »


Jak oszczędzić na ogrzewaniu budynku?

Chcesz poprawić efektywność energetyczną domu?

Zarabiaj pieniądze sprzedając prąd... czytaj dalej » Mniej więcej jedna trzecia globalnie zużywanej energii jest obecnie wykorzystywana do ogrzewania i chłodzenia budynków... czytaj dalej »

Szukasz narzędzi i materiałów do codziennej pracy?


Szukasz produktów w specjalnych promocyjnych cenach? ZOBACZ »


Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią?

Kiedy i gdzie stosować płyty warstwowe?

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury...czytaj dalej »

Płyty warstwowe z wełny mineralnej posiadają odporność ogniową EI do... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...
czytaj dalej »


Termomodernizacja – co obejmuje w praktyce?

Kiedy zastosować izolację z keramzytu?

Izolacja keramzyt

Termomodernizacja to szereg działań, które polegają na zmianach w strukturze budynku, a także... czytaj dalej »

Keramzyt nie traci swoich właściwości wraz z upływem czasu, dlatego można... czytaj dalej »

Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
10/2020

Aktualny numer:

Izolacje 10/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Szklana fasada o podwójnym przepływie powietrza
  • - Fala renowacji
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.