Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2019 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego

Joints of masonry walls using polyurethane glue
Podstawowym warunkiem uzyskania dobrej energochłonności budynku jest ograniczenie strat ciepła wynikających z jego przenikania przez ścianę zewnętrzną - tzn. wykonanie nieprzerwanej warstwa o dużym oporze cieplnym.
Podstawowym warunkiem uzyskania dobrej energochłonności budynku jest ograniczenie strat ciepła wynikających z jego przenikania przez ścianę zewnętrzną - tzn. wykonanie nieprzerwanej warstwa o dużym oporze cieplnym.
Fot.: I. Galman, R. Jasiński

Norma 1996-1-1+A1:2013-05P [1] wymaga, żeby ściany wzajemnie prostopadłe lub ukośne łączone były ze sobą w sposób zapewniający przekazanie z jednej ściany na drugą obciążeń pionowych i poziomych. Może to być zrealizowane przez: przewiązanie muru, łączniki lub zbrojenie przedłużone w każdą ze ścian.

Zaleca się, aby krzyżujące się ściany nośne były wznoszone równocześnie, zapewniając właściwe przewiązanie elementów murowych w płaszczyźnie ich styku. EC6 w postanowieniach ogólnych wymaga, aby konstrukcja i połączenia jej części składowych zapewniły odpowiednią stateczność i sztywność w trakcie wznoszenia i w okresie jej użytkowania.

Czytaj też: Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych systemami FRCM w świetle badań i zaleceń normowych >>>

Alternatywą łączenia ścian może być konstrukcja połączenia wypełnionego klejem poliuretanowym lub zaprawą. Rozwiązanie takie jest bardzo proste w wykonaniu, nawet gdy spoiny wsporne nie leżą w tej samej płaszczyźnie. Nośność takiego rozwiązania w ujęciu normy [1] może być zupełnie pominięta, jednak jak wykazano w badaniach ścian ścinanych [2], wpływ kleju poliuretanowego był bardzo korzystny na wartości naprężeń ścinających, które dominują w połączeniu. Zasadniczym celem wykonanych badań było określenie zachowania się połączeń ścian bez wiązania murarskiego ze spoinami czołowymi wypełnionymi klejem poliuretanowym. (RYS. 1-4)

Połączenie z zastosowaniem łączników metalowych lub zbrojenia powinno być pod względem konstrukcyjnym równoważne połączeniu przez wiązanie w murze, a z drugiej strony nie powodować pogorszenia innych parametrów ściany, np. izolacyjności termicznej czy akustycznej.

RYS. 1–4. Połączenie ścian: przez przewiązanie pełne – węzeł murarski (1), za pośrednictwem łączników (2), z udziałem zbrojenia strukturalnego (3), za pośrednictwem zaprawy lub kleju poliuretanowego (4). Objaśnienia: 1 – łącznik ścienny, 2 – zbrojenie strukturalne pełniące funkcję łącznika ścian, 3 – zbrojenie strukturalne ściany, 4 – czołowa spoina wypełniona klejem; rys.: I. Galman, R. Jasiński
RYS. 1-4. Połączenie ścian: przez przewiązanie pełne - węzeł murarski (1), za pośrednictwem łączników (2), z udziałem zbrojenia strukturalnego (3), za pośrednictwem zaprawy lub kleju poliuretanowego (4). Objaśnienia: 1 - łącznik ścienny, 2 - zbrojenie strukturalne pełniące funkcję łącznika ścian, 3 - zbrojenie strukturalne ściany, 4 - czołowa spoina wypełniona klejem; rys.: I. Galman, R. Jasiński

Podstawowym warunkiem uzyskania dobrej energochłonności budynku jest ograniczenie strat ciepła wynikających z jego przenikania przez ścianę zewnętrzną. W tym celu w ścianie musi być wykonana nieprzerwana warstwa o dużym oporze cieplnym. W węzłach i połączeniach konstrukcyjnych oraz mocowaniach wymaga to zastosowania specjalnych wyrobów budowlanych - zdolnych do przenoszenia obciążeń, a jednocześnie charakteryzujących się dobrą izolacyjnością cieplną.

Patrząc przez pryzmat bezpieczeństwa i fizyki budowli, połączenia ścian murowanychnabierają istotnego znaczenia w procesie projektowania, eksploatacji i utrzymania budowli. Szerokie prace nad polepszeniem izolacyjności termicznej całej konstrukcji, a także połączeń wymuszone są przepisami.

Zgodnie z art. 20 dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [3] państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są do prowadzenia wszelkiego rodzaju działań w celu umożliwienia efektywnego wykorzystania energii przez małych odbiorców energii.

Narożniki ukształtowane w miejscach połączeń ścian to miejsca newralgiczne często ulegające uszkodzeniu. W porównaniu do prostych płaszczyzn, precyzyjne wykonanie narożnika jest bardziej skomplikowane zarówno na etapie murowania, wykańczania czy też ewentualnej modernizacji.
Przyczyną uszkodzeń narożników są nie tylko czynniki mechaniczne, ale także efekty błędów wykonania ocieplenia i izolacji oraz biologiczną deterioracją.

Literatura

1. PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05P, Eurokod 6, "Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla niezbrojonych i zbrojonych konstrukcji murowych".
2. R. Jasiński, Ł. Drobiec, "Comparison Research of Bed Joints Construction and Bed Joints Reinforcement on Shear Parameters of AAC Masonry Walls", "Journal of Civil Engineering and Architecture", Vol. 10, 12, 2016, s. 1329-1343, DOI: 10.17265/1934-7359/2016.12.004.
3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, str. 13).
4. A. Ujma, "Zjawiska cieplno-wilgotnościowe uwzględniane w projektowaniu przegród budowlanych" "IZOLACJE" 5/2013, s. 14-19.
5. A. Ujma, "Izolacyjność cieplna ściany zewnętrznej z elewacją wentylowaną", "IZOLACJE" 11/12/2016, s. 86-100.
6. T. Theodosioua, K. Tsikaloudakia, D. Bikas, "Analysis of the Thermal Bridging Effect on Ventilated Facades", "Procedia Environmental Science" 38/2017, s. 397-404.
7. N.V. Capuzzo, M.R.S. Correa, M.A. Ramalho, "Distribution of vertical loads between interconnected masonry walls with and without a top slab", 14th International Brick & Block Masonry Conference IBMac, 2008, Sydney (CD-ROM).
8. L.O. Castro, R.C.S.S. Alvarenga, R.M. Silva, "Experimental evaluation of the interaction between strength concrete block walls under vertical loads", "Revista IBRACON de Estruturas e Materiais" Vol. 9, No. 5, 2016 (CD-ROM).
9. S. Paganoni, D. D’Ayala, "Testing and design procedure for corner connections of masonry heritage buildings strengthened by metallic grouted anchors", "Engineering Structures" 70/2014, s. 278-293.
10. G. Maddaloni, A. Balsamo, M. Di Ludovico, A. Prota, "Out of Plane Experimental Behavior of T-Shaped Full Scale Masonry Orthogonal Walls Strengthened with Innovative Composite Systems", Fourth International Conference on Sustainable Construction Materials and Technologies, Las Vegas 2016 (CD-ROM).
11. G. Maddaloni, M. Di Ludovico, A. Balsamo, A. Prota, "Out-of-plane experimental behaviour of T-shaped full scale masonry wall strengthened with composite connections", Composites, Part B. 93, 2016, s. 328-343.
12. M.R.S. Corrêa, E.M.S. Moreira, M.A. Ramalho, "Experimental small-scale analysis of the connections between structural clay block work masonry walls submitted to vertical loads", 11th Canadian Masonry Symposium, Toronto 2009 (CD-ROM).
13. I. Galman, R. Jasiński, "Joints in masonry walls", "Acta Scientiarum Polonorum Architectura" vol. 17 nr 4, 2018, s. 83-92, DOI: 10.22630/ASPA.2018.17.4.43.
14. I. Galman, R. Jasiński, "Attempt to Describe the Mechanism of Work of Masonry Joints", "IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering" 471, 052054, 2019, DOI:10.1088/1757­‑899X/471/5/052054.
15. I. Galman, R. Jasiński, "Badanie połączeń ścian murowych", "Materiały Budowlane" 10/2017, s. 94-96, DOI: 10.15199/33.2017.10.32.
16. Ł. Drobiec, R. Jasiński, "Wpływ rodzaju zaprawy na parametry mechaniczne z ABK poddanych ściskaniu", "Materiały Budowlane" 4/2015, str. 3-7, DOI: 10.15199/33.2015.04.02.
17. Ł. Drobiec, R. Jasiński, "Wpływ rodzaju zaprawy na parametry mechaniczne murów z betonu komórkowego poddanych ścinaniu", "Materiały Budowlane" 5/2015, s. 106-109, DOI: 10.15199/33.2015.05.44.
18. Ł. Drobiec, R. Jasiński, "Wpływ rodzaju zaprawy na parametry mechaniczne murów poddanych ścinaniu - odkształcalność postaciowa", "Materiały Budowlane" 7/2015, s. 116-119, DOI: 10.15199/33.2015.07.32.

O czym przeczytasz w artykule?Abstrakt

Przegląd badań doświadczalnych połączeń ścian

Badania własne

Wnioski i kierunki dalszych badań

W artykule zostały przedstawione wyniki badań własnych połączeń ścian wykonanych z elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Do połączenia dwóch płatów ścian zastosowano klej (piankę) poliuretanowy wykorzystywany powszechnie do murowania ścian w miejsce tradycyjnej zaprawy mineralnej. Badania przeprowadzono na autorskim stanowisku badawczym umożliwiającym realizację ścinana połączenia ścian przy minimalnym udziale zginania. Analizowano morfologię zarysowań i mechanizm zniszczenia, porównano zależności obciążenie – przemieszczenie badanych modeli oraz modeli świadków, w których użyto klasycznego wiązania murarskiego. Wykazano zróżnicowany mechanizm zarysowania i zniszczenia oraz różnice w nośności dwóch typów połączenia.

Joints of masonry walls using polyurethane glue

The article presents the results of own tests over joints in walls made of masonry elements of autoclaved aerated concrete (AAC). Polyurethane glue (foam) was used instead of traditional mineral mortar to join two wall panels, commonly adopted in masonry walls. The tests were carried out on the author’s test stand allowing to shear the walls joint with minimum bending. The morphology of scratching and the mechanism of destruction were analyzed, the dependence of load, and displacement of the tested and witness models, where the classic masonry bond was used, were compared. A varied mechanism of scratching and destruction, as well as differences in the load capacity of two types of joints, have been demonstrated.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »

[ściany, mury, połączenie ścian, łączenie ścian, prace badawcze, poliuretan, PUR, klej poliuretanowy, klej PUR, zaprawa PUR, zaprawa poliuretanowa, mostki cieplne, elementy murowe]

Ten artykuł jest PŁATNY. Aby go przeczytać, wykup dostęp.
DOSTĘP ABONAMENTOWY
DOSTĘP SMS
Dostęp za pomocą SMS czasowo zawieszonyReklamacje usługi prosimy zgłaszać przez formularz reklamacyjny
Masz już abonament - zaloguj się:
:
:
zapomniałem hasła
Nie posiadasz konta - kliknij i załóż »
Nie masz abonamentu - wykup dostęp:
Abonament umożliwia zalogowanym użytkownikom dostęp do wszystkich płatnych treści na naszym portalu.
Dostępne opcje abonamentowe:
Pakiet: dwuletnia prenumerata papierowa (20 numerów) + dwuletni dostęp do wszystkich treści portalu - 224,00 zł
Prenumerata + dostęp do treści on-line w promocyjnej cenie. ► ZAMÓW
Pakiet: roczna prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do wszystkich treści portalu - 124,00 zł
Prenumerata + dostęp do treści on-line w promocyjnej cenie. ► ZAMÓW
Pakiet: półroczna prenumerata papierowa (5 numerów) + półroczny dostęp do wszystkich treści portalu - 75,00 zł
renumerata + dostęp do treści on-line w promocyjnej cenie. ► ZAMÓW
Prenumerata edukacyjna - wersja papierowa + NOWOŚĆ: roczny dostęp do portalu - 75,00 zł
dla studentów: prenumerata + dostęp do treści portalu
Prenumerata elektroniczna (730 dni) - 168,00 zł
Dwuletni dostęp do wszystkich płatnych treści naszego portalu.
Prenumerata elektroniczna (365 dni) - 93,00 zł
Roczny dostęp do wszystkich płatnych treści naszego portalu.
Prenumerata elektroniczna (30 dni) - 18,00 zł
Trzydziestodniowy dostęp do wszystkich płatnych treści naszego portalu.
Bezpłatny roczny dostęp dla prenumeratorów - 0,00 zł
Jeśli zakupiłeś roczną prenumeratę papierową, otrzymasz za darmo dostęp do wszystkich treści elektronicznych serwisu (prosimy o podanie nr faktury lub nr klienta w uwagach do zamówienia, po weryfikacji danych skontaktujemy się z Tobą). Dostęp na czas trwania prenumeraty papierowej!
Bezpłatny dwuletni dostęp dla prenumeratorów - 0,00 zł
Jeśli zakupiłeś dwuletnią prenumeratę papierową, otrzymasz za darmo dostęp do wszystkich treści elektronicznych serwisu (prosimy o podanie nr faktury lub nr klienta w uwagach do zamówienia, po weryfikacji danych skontaktujemy się z Tobą). Dostęp na czas trwania prenumeraty papierowej!
Regulamin korzystania z portalu Izolacje.com.pl - zobacz regulamin
Uwagi prosimy zgłaszać na adres:
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 11/12/2019

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Przepis na idealnie gładkie i naturalnie białe ściany »


Szybko znajduj ukryte usterki i skracaj czas diagnostyki... ZOBACZ »


Szybki montaż stropu – jak to zrobić »

Jak dobrać optymalną elewację do budynku?

Różne wysokości konstrukcyjne stropów i różne rozstawy...
czytaj dalej »

Począwszy od wyboru rodzaju budynku, w pierwszym kroku, w kolejnych wskaż... czytaj dalej »

Jak przygotować się do termomodernizacji domu?


Styropian jest praktycznie niezniszczalnym produktem, nie przepuszcza wody, a jeśli chodzi o zachowanie w obecności ognia, to... ZOBACZ »


Czego użyć do izolacji dachu?

Potrzebny Ci wysokiej jakości tynk?

Rozwiązaniem, które zapewnia optymalne zaizolowanie są... czytaj dalej » Tego typu materiałów poszukują najbardziej wymagający użytkownicy, ceniący estetykę, funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...  czytaj dalej »


Na czym polegają prace uszczelniające?

Wszystko o izolacji instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych »

Prace uszczelniające mają na celu odcięcie niebezpiecznych materiałów, substancji lub po prostu... czytaj dalej » Produkty przeznaczone do instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, jak i... czytaj dalej »

Chemia budowlana - porady ekspertów »


Masz wątpliwości i pytania jak rozwiązać Twój problem techniczny? Dobierz stosowną technologię do Twoich potrzeb... ZOBACZ »


Jak zapewnić dobrą wibroakustykę budynku?

Wybierz najlepszy materiał do ociepleń »

Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających klientów. czytaj dalej » Czym różnią się materiały do izolacji poszczególnych elementów budynku? czytaj dalej »

Jak przygotować się do termomodernizacji domu?


Styropian jest praktycznie niezniszczalnym produktem, nie przepuszcza wody, a jeśli chodzi o zachowanie w obecności ognia, to... ZOBACZ »


Zarabiaj pieniądze sprzedając prąd

Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią?

Ilość energii jaką jest w stanie „wyprodukować” dany system fotowoltaiczny, zależy...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Planujesz wymianę dachu? Sprawdź »


Dzięki lekkości dachówek nie ma potrzeby wzmacniania Twojej starej struktury dachowej. W niektórych przypadkach jest nawet... ZOBACZ »


Żaluzje zewnętrzne - dlaczego warto je zamontować?

Szukasz pomysłu na wykończenie elewacji? Sprawdź

To doskonała inwestycja, która nie tylko podnosi wartość budynku mieszkalnego...
czytaj dalej »

Tynki cienkowarstwowe tworzą ochronno-dekoracyjną zewnętrzną warstwę o wysokiej odporności na... czytaj dalej »

Ekspert Budowlany - zlecenia

dr inż. Radosław Jasiński
dr inż. Radosław Jasiński
Radosław Jasiński ukończył Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej specjalności Konstrukcje Budowlane – Mosty. Zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Konstrukcji Budowlanych od ro... więcej »
dr inż. Iwona Galman
dr inż. Iwona Galman
Iwona Galman ukończyła studia na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej, specjalność: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie. Jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Inżynierii Budowl... więcej »
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
6/2020

Aktualny numer:

Izolacje 6/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Tynki renowacyjne
  • - Potencjał i funkcje dachów zielonych w miastach
Zobacz szczegóły
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Flowcrete Polska Sp. z o.o.
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Jesteśmy producentem i dystrybutorem materiałów do wykonywania bezspoinowch posadzek żywicznych -...
Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Trudno wyobrazić sobie nowoczesny dom bez jego wizytówki, czyli balkonu lub tarasu. Elementy te stanowią dodatkową powierzchnię, która pozwala na chwilę oddechu na...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.