Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Klasyfikacja metod docieplania od wewnątrz

Classification of internal thermal insulation amendment methods
Poznaj kryteria klasyfikacji i wyboru metod docieplania budynków od wewnątrz
Poznaj kryteria klasyfikacji i wyboru metod docieplania budynków od wewnątrz
Fot. R. Wójcik
Ciąg dalszy artykułu...

Metoda jednostronnej bariery

Metodę jednostronnej bariery przedstawiono schematycznie na RYS. 2. Rozwiązanie polega na zwiększeniu oporu cieplnego przegrody (1) warstwą termoizolacyjną (2) o dowolnej wartości oporu cieplnego, oddzieloną od środowiska wewnętrznego paroizolacją (6). Takie rozwiązanie powstrzymuje dyfuzję pary wodnej z wnętrza pomieszczenia w kierunku zewnętrznym. Nadal nierozwiązany pozostaje problem kondensacji pary wodnej napływającej w okresie letnim od strony środowiska zewnętrznego w kierunku wnętrza pomieszczenia, jak również problem wilgoci pochodzącej z opadów atmosferycznych. Wadą takiego rozwiązania jest całkowite zablokowanie wysychania wilgoci do wnętrza pomieszczenia.

Teoretycznie letnia kondensacja powinna być szczególnie niekorzystna w przypadku pomieszczeń klimatyzowanych w okresie letnim. Prowadzone przez autora badania kilku budynków docieplonych metodą "jednostronnej bariery" (w tym również klimatyzowanych w okresie letnim), w których wystąpiły problemy wilgotnościowe w stopniu wymagającym ponownego wykonania prac dociepleniowych, potwierdzają te obawy.

Pomiary prowadzone bezpośrednio po rozebraniu eksploatowanej w okresie kilkunastu lat zabudowy dociepleniowej, składającej się z 12 cm wełny mineralnej, paroizolacji polietylenowej oraz osłony g-k na ruszcie z profili blaszanych, wykazały występowanie miejsc o lokalnie podwyższonym poziomie zawilgocenia. Problemy wilgotnościowe występowały szczególnie w miejscach intensywnego oddziaływania wód opadowych od strony zewnętrznej (okresowo uszkodzone rynny, wadliwie zabezpieczone gzymsy, uszkodzenia korozyjne powierzchni zewnętrznej elewacji itp.). Ustalenie w takich przypadkach bilansu wilgoci i wskazanie udziału poszczególnych źródeł wymagałoby prowadzenia długotrwałych badań, co nie było możliwe ze względu na konieczność szybkiego zakończenia remontu.

Dobre warunki do prowadzenia szczegółowych badań występowały w przeznaczonym do rozbiórki budynku byłego laboratorium budownictwa UWM w Olsztynie. Doświadczalnie sprawdzono, że funkcjonujące tam przez 15 lat docieplania z jednostronną paroizolacją bardzo dobrze się sprawdzały, na przegrodach wykonywanych zarówno z cegły silikatowej, jak i z płyt PW8. Ściany docieplone od wewnątrz wełną mineralną grubości 12 cm, osłonięte folią polietylenową oraz płytami g-k na ruszcie z profili zimnogiętych, po upływie kilkunastu lat eksploatacji znajdowały się w bardzo dobrym, powietrzno-suchym stanie. Nie stwierdzono występowania jakichkolwiek problemów mykologicznych, co wskazywało na skuteczność tego rozwiązania. Należy jednak zaznaczyć, że badany obiekt pełnił funkcje biurowo-dydaktyczne, a wilgotność powietrza wewnętrznego w sezonie zimowym była w nim zazwyczaj bardzo niska i nie przekraczała poziomu 30-40%. Poprawnie zmontowane płyty PW8, składające się z warstwy poliuretanu w obudowie z blach falistych, są również wodo- i paroszczelne, pozytywnej opinii nie można więc rozszerzać na inne rozwiązania materiałowe.

Metoda docieplania z jednostronną barierą może być obecnie zaliczona do najczęściej stosowanych rozwiązań w Polsce. Docieplenie warstwą termoizolacyjną szczelnie osłoniętą paroizolacją, która nie dopuszcza dopływu wilgoci od strony pomieszczenia, wymaga monitorowania stanu fasady, jednak z wykonawczego punktu widzenia jest to wariant zdecydowanie najłatwiejszy. Teoretyczne założenie, że para wodna w okresie zimowym nie dyfunduje w głąb przegrody, wyklucza możliwość kondensacji pary wodnej we wnętrzu przegrody. Uzyskanie takiego stanu wymaga jednak monitorowania oddziaływań atmosferycznych i dobrej jakości robót. Praktyka wskazuje, że w niektórych przypadkach paroizolacje są wykonywane wadliwie. Najczęściej popełnianymi błędami są brak wymaganych zakładów oraz uszkadzanie folii podczas wykonywania kolejnych etapów prac (głównie instalacyjnych), a także pozostawianie wewnętrznych pustek lub celowe wykonywanie szczelin powietrznych. Na FOT. przedstawiono pozostawione pustki wewnętrzne w okolicach nadproży, które zidentyfikowano podczas prac eksperckich prowadzonych w związku z zakwestionowaniem jakości robót dociepleniowych.

FOT. Wewnętrzne pustki powietrzne pozostawione w nadprożu łukowym – docieplenie na ruszcie podczas demontażu; fot.: R. Wójcik
FOT. Wewnętrzne pustki powietrzne pozostawione w nadprożu łukowym - docieplenie na ruszcie podczas demontażu; fot.: R. Wójcik

Wady metody polegającej na docieplaniu warstwami termoizolacyjnymi osłoniętymi wewnętrzną paroizolacją mogą się uwidaczniać podczas ulewnego deszczu. Wilgoć w takich przypadkach nie może wysychać do wnętrza, przez co w docieplonej przegrodzie utrzymuje się stan podwyższonego zawilgocenia.

Odrębnym, równie ważnym, problemem jest wysychanie pozalewowe, które rutynowo badano w szerokim zakresie, na przykład po powodziach w gminie Wilków. W nawodnionych przegrodach z wewnętrznymi izolacjami termicznymi i paroizolacjami obserwowano praktycznie zahamowanie procesu wysychania przegród. Proces wysychania muru uruchamiało dopiero usunięcie wszystkich warstw docieplających.

Podczas projektowania szczegółów występują również liczne utrudnienia w strefach ościeży okiennych oraz cienkich filarków międzyokiennych, gdzie praktycznie nie ma miejsca na ułożenie dodatkowych warstw. Choć w tych przypadkach z założenia powinno się przyjmować rozwiązania umożliwiające transport pary wodnej w kierunku wewnętrznym, to praktyka wykazuje na trend zgoła odmienny.

Metoda aktywna kapilarnie

Metoda aktywna kapilarnie (RYS. 3) polega na zwiększeniu oporu cieplnego warstwą izolacyjną, wykonaną z materiału o wysokiej zdolności do transportu kapilarnego wody. Pierwowzorem tego typu współczesnych materiałów są tradycyjne tynki wapienno-piaskowe, które bardzo dobrze chronią powierzchnie geometrycznych mostków cieplnych (naroży ścian) przed rozwojem pleśni, nawet w pomieszczeniach o okresowo podwyższonej zawartości wilgoci w powietrzu.

Bardzo dobre właściwości transportowe tynków wapiennych, które umożliwiają skuteczną redystrybucję kondensatu pary wodnej poza strefę bezpośredniego skraplania, buforowanie wilgoci zawartej w powietrzu wewnętrznym oraz stabilny odczyn zasadowy, są atutami również współcześnie produkowanych materiałów krzemianowo-wapiennych. Dodatkowa modyfikacja włóknami celulozowymi lub perlitem ekspandowanym, a ostatnio również aerożelami, nie zakłóca przemieszczania się wody objętościowej, a w większości rozwiązań materiałowych nawet je wspomaga. Właściwości te charakteryzuje współczynnik transportu kapilarnego Dw [m2/s], który bardzo silnie zależy od zawartości wilgoci oraz temperatury (przedział zmienności obejmuje nawet kilka rzędów wielkości [2]). Oznaczenie przeprowadza się w pełnym zwilżaniu powierzchni materiału, które w równym stopniu zapewnia wypełnienie zarówno małych, jak i dużych kapilar.

W odniesieniu do materiałów aktywnych kapilarnie szczególnie istotna jest redystrybucja wilgoci występująca wówczas, gdy źródło wilgoci jest ograniczone. Właściwość tę charakteryzuje współczynnik redystrybucji wilgoci (Dww), który zależy od współczynnika nasiąkliwości powierzchniowej wody (aktywności kapilarnej) w [kg/(m2·s0,5)], zawartości wody u [kg/m3] oraz zawartości wody podczas swobodnego nasączania uf [kg/m3]. Zoptymalizowanie tych parametrów przez dobór składu surowców, ich odpowiedni przemiał oraz proces utwardzający autoklawizacji wykluczający rozmiękanie sprawia, że materiały aktywne kapilarnie ugruntowały swoją pozycję nie tylko w zwalczaniu pleśni i buforowaniu zawartości wilgoci w powietrzu, lecz także jako docieplenie wewnętrzne przegród [λ = 0,065÷0,1 W/(m·K)].

Oczywiście, w okresie bezpośredniego oddziaływania źródeł wilgoci walory termoizolacyjne materiałów aktywnych kapilarnie zostają znacznie ograniczone.

Czytaj też: Izolacje termiczne zewnętrznych ścian budynków wykonywane od wewnątrz >>>

W zastosowaniu do dociepleń wewnętrznych transport wilgoci w różnych fazach nie został dostatecznie przebadany. Pierwsze próby podjęli pracownicy Instytutu Fizyki Budowli im. Fraunhofera: Daniel Zirkelbach, Andrea Binder oraz Hartwig M. Künzel, którzy opracowali nową laboratoryjną metodę testowania, odzwierciedlającą transport wilgoci w materiale w warunkach nieizotermicznych [3]. Stanowiska pomiarowe zaprojektowano w taki sposób, aby móc badać aktywność kapilarną izolacji wewnętrznej bez bezpośredniego kontaktu materiału z wodą w postaci ciekłej. Wymodelowano przepływ pary wodnej oraz wody w przeciwnych kierunkach.

Podobne badania, również z bezpośrednim kontaktem z wodą objętościową, są prowadzone w Laboratorium Fizyki Budowli Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Do badań rozkładu zawartości wilgoci wykorzystuje się metodę absorpcji promieniowania podczerwonego. Uzyskane wyniki badań przedstawiono w pracy [4].

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 10/2019

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zarabiaj pieniądze sprzedając prąd »

Maksymalną mocą jaką można wykorzystać bezpośrednio z energii słonecznej na jednym metrze kwadratowym powierzchni jest tzw. stała słoneczna, która wynosi...  czytaj dalej »


Czego użyć do izolacji balkonu, a czego do izolacji dachu?

Jak uzyskać pełne uprawnienia architektoniczne?

Najczęściej spotykane w polskim budownictwie dachy to dachy płaskie, pokryte papą lub blachą, więc... czytaj dalej » Co zrobić, by samodzielnie wykonywać zawód architekta w Polsce i UE? czytaj dalej »

Jak i czym ocieplić poddasze?


W systemie termoizolacji na krokwiach, która z pewnością jest najbardziej efektywną metodą termoizolacji, stosuje się... ZOBACZ »Gdy ważna jest termoizolacyjność i estetyka...

Tłumienie dźwięków uderzeniowych i drgań budynków. Zobacz »

Ukryte mocowanie oznacza, że łączniki płyt są niewidoczne, co poprawia...
czytaj dalej »

Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających... czytaj dalej »

Jak zapewnić trwałość mocowania elewacji?


Wsporniki przejmują ciężar muru i za pomocą zabetonowanych szyn kotwiących lub kotew przekazują go na ścianę nośną... ZOBACZ »


Chcesz ograniczyć straty ciepła z budynku? Zobacz »

Jak usunąć wilgoć ze ścian?

W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i eketrycznej skłaniają do analizy strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów jest...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Jak dobrać posadzkę do obiektu?


Wybierz posadzkę, która będzie funkcjonalna i łatwa i czyszczeniu... ZOBACZ »


Dowiedz się więcej o hydroizolacji dachów »

Popularność tego materiału rośnie. Dlaczego?

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » To nowoczesny materiał termoizolacyjny, który zdobył... czytaj dalej »

Czego użyć do izolacji kanałów wentylacyjnych?


Systemy ochrony energii w budownictwie i w instalacjach technicznych, spełniają najbardziej restrykcyjne normy europejskie definiując... ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Szukasz wpustu balkonowego dobrej jakości?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Wpust balkonowy prosty, wpust balkonowy skośny, ogrzewany lub nieogrzewany? Co wybrać? czytaj dalej »

Czego jeszcze nie wiesz o izolacji natryskowej?


Poliole to grupa wyrobów przeznaczonych do wytwarzania szerokiej gamy poliuretanów, które... ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Synthos S.A. Synthos S.A.
Grupa Kapitałowa Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie...
11/12/2019

Aktualny numer:

Izolacje 11/12/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Modernizacja poddaszy użytkowych
  • - Okładziny podłogowe
Zobacz szczegóły
Ulga remontowo-modernizacyjna w PIT 2017

Ulga remontowo-modernizacyjna w PIT 2017

W aktualnych przepisach prawa podatkowego nie znajdziemy wielu ulg, które obowiązywały w poprzednich latach. Wśród nich jest ulga remontowo- modernizacyjna. Niektórzy...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.