Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Sposoby uszczelnień i metody renowacji zawilgoconych ścian piwnic

Technologie osuszania i zabezpieczania murów podziemnej części budynków - materiały i technologie
FOT. 13. Ściana piwnicy zabezpieczona lepikiem asfaltowym
FOT. 13. Ściana piwnicy zabezpieczona lepikiem asfaltowym
TEKTUM.com
Ciąg dalszy artykułu...

Materiały i technologie

Lepiki asfaltowe

Lepiki to mieszanka asfaltów, wypełniaczy i substancji uplastyczniających. Są to gęste lub półpłynne masy nanoszone na zimno. Grubość powłoki asfaltowej wynosi ok 1 mm. Używa się ich do wykonywania pionowych izolacji przeciwwilgociowych. Stosowane są również do sklejania papy i wypełniania nieszczelności w powłokach izolacyjnych.

Prace izolacyjne z użyciem lepików prowadzi się przy temperaturze od +5°C do +40°C.

Niektóre lepiki mają w swoim składzie włókna celulozowe lub inne. Dzięki nim powłoka izolująca jest zdecydowanie mocniejsza niż w przypadku stosowania lepików zwykłych. Takie lepiki mogą być stosowane nawet w temperaturze ujemnej.

Czytaj też: Uciążliwa pleśń na ścianie - skąd się bierze i jak ją zwalczać? >>>

Oprócz lepików nanoszonych na zimno istnieją lepiki, które przed nakładaniem trzeba podgrzać do odpowiedniej temperatury. Są to tak zwane lepiki nanoszone na gorąco. Jednak masy takie powoli wychodzą z użycia.

Masy asfaltowe

Stosuje się je głównie do konserwacji i napraw bitumicznych pokryć dachowych, a zwłaszcza uszkodzeń papy. Można z nich wykonywać także samodzielne bezspoinowe pokrycia bitumiczne. Zawierają rozpuszczalniki organiczne, nie powinny więc mieć styczności ze styropianem i polistyrenem ekstrudowanym.

Dwuskładnikowe masy bitumiczne

Uzyskuje się z nich grubowarstwową powłokę o dużej elastyczności. Nadają się do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

Grubość wykonywanej powłoki wynosi do 6 mm. Stosuje się je na wszystkie materiały mineralne. Polecane są do  izolacji pionowych i poziomych. Nie niszczą styropianu, mogą więc być używane do mocowania płyt styropianowych do fundamentów. Nakłada się je pacą lub poprzez natryskiwanie, zarówno na suche, jak i na wilgotne powierzchnie. Jedna warstwa takiej masy tworzy izolację przeciwwilgociową. Dwie, trzy warstwy tworzą izolację przeciwwodną.

Poszczególne warstwy mogą być zbrojone tkaniną z włókna szklanego w zależności od wytycznych zwartych w projekcie technologicznym wykonywania izolacji. W przypadku izolowania fundamentów można je zasypywać już po 24 godzinach.

Dwuskładnikowe masy bitumiczne stosuje się w temperaturze od +1°C do +35°C.

Masy asfaltowo-żywiczne

RYS. 6. Schemat ułożenia mas bitumicznych. Objaśnienia: 1 – grunt, 2 – uszczelnienie przejść, 3, 4 – uszczelnienie styków i faseta, 5 – masa bitumiczna, 6 – folia ochronno-drenażowa; rys.: Koester
RYS. 6. Schemat ułożenia mas bitumicznych. Objaśnienia: 1 -grunt, 2 - uszczelnienie przejść, 3, 4 - uszczelnienie styków i faseta, 5 - masa bitumiczna, 6 - folia ochronno-drenażowa; rys.: Koester

Są to półpłynne masy o doskonałych właściwościach klejących. Wykonuje się z nich izolacje przeciwwilgociowe, a po nałożeniu 3-4 warstw - także cięższe izolacje przeciwwodne. Całkowita grubość powłoki jako samodzielnej izolacji przeciwwodnej waha się od 1 do 10 (15) mm. Służą również do sklejania papy i konserwacji bitumicznych pokryć dachowych. Nie są polecane do wykonywania izolacji wewnątrz domu. Mają niszczące działanie na styropian i polistyren ekstrudowany. Dobrze za to wnikają w porowatą strukturę podłoża. Nanosi się je pędzlem lub szczotką dekarską. Podobnie jak masy bitumiczne, mogą być zbrojone odpowiednią tkaniną.

Masy asfaltowo-kauczukowe

Po nałożeniu tworzą elastyczną, gumowatą powłokę. Nadają się do wykonywania pionowych i poziomych izolacji przeciwwilgociowych oraz przeciwwodnych. Stosuje się je wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Niektóre zawierają, a niektóre nie zawierają rozpuszczalników organicznych (dyspersyjnych mas bitumiczno-kauczukowych). Zawsze więc trzeba to sprawdzić, gdy powłoka ma się stykać ze styropianem lub polistyrenem ekstrudowanym. Stosuje się je w temperaturze od +5°C do +30°C. Niektóre wzbogacone są włóknami zbrojącymi, dzięki którym można je nanosić na lekko wilgotne podłoża. Do niektórych dodawana jest również glina bentonitowa.

Sprzedawane są też masy asfaltowo-kauczukowe, które można nakładać przy każdej temperaturze.

Powłoki pęczniejące - bentonit

RYS. 7. Schematyczny układ warstw izolacji przeciwwodnej przy zastosowaniu płyt bentonitu. Objaśnienia: 1 – beton, 2 – włókna zapewniające przyczepność do betonu, 3 – tkanina PP, 4 – granulowany bentonit Voclay, 5 – włóknina PP, 6 – folia; rys.: CETCO
RYS. 7. Schematyczny układ warstw izolacji przeciwwodnej przy zastosowaniu płyt bentonitu. Objaśnienia: 1 - beton, 2 - włókna zapewniające przyczepność do betonu, 3  - tkanina PP, 4 - granulowany bentonit Voclay, 5 - włóknina PP, 6 - folia; rys.: CETCO
RYS. 8. Schemat budowy maty bentonitowej do izolacji przeciwwodnej podziemnych części budowli. Objaśnienia: 1 – folia polietylenowa HDPE, 2 – bentonit, 3 – zabezpieczająca siateczka polipropylenowa; rys.: CETCO
RYS. 8. Schemat budowy maty bentonitowej do izolacji przeciwwodnej podziemnych części budowli. Objaśnienia: 1 - folia polietylenowa HDPE, 2 - bentonit, 3 - zabezpieczająca siateczka polipropylenowa; rys.: CETCO

Jest to chemicznie obojętny ił wulkaniczny. Ma on pewną specyficzną właściwość: w kontakcie z wodą zwiększa swoją objętość nawet szesnastokrotnie.

Jeśli uniemożliwi mu się swobodne pęcznienie, to po nawilżeniu zamieni się w żel, który nie przepuszcza wody ani pary wodnej. Właśnie w takiej formie tworzy on znakomitą izolację przeciwwodną. Bentonit, którego pęcznienie nie zostanie ograniczone, nie uzyska takich właściwości hydroizolacyjnych.

Materiały bentonitowe wykorzystuje się najczęściej do ciężkich izolacji przeciwwodnych. Nie jest wówczas konieczne wykonywanie drenażu. Bentonit sprzedawany jest w postaci mat lub membran.

Maty powstają poprzez zespolenie trzech komponentów: warstwy granulatu bentonitowego, umieszczonego między tkaniną i włóknina polipropylenową. Zespolenie w jednorodny wyrób zapewnia proces igłowania.

Maty mocuje się je gwoździami do istniejącej konstrukcji bądź mocuje się je w szalunku przed wylaniem mieszanki betonowej w celu zapewnienia zespolenia się maty z uszczelnianą konstrukcją.

Membrany zbudowane są z warstwy bentonitu sodowego, która z jednej strony jest osłonięta folią separacyjną, która ulega rozpuszczeniu w kontakcie z wodą, a z drugiej zespolona z bardzo wytrzymałą membraną PP.

Membrany mają grubość ok. 2,3 mm, mocuje się je specjalnym klejem, muszą być skierowane folią rozpuszczalną do uszczelnianej konstrukcji (membrana PP na zewnątrz od strony przewidywanego oddziaływania wody gruntowej).

Bentonit sodowy jest przetworzoną skałą osadową, której głównym składnikiem jest minerał ilasty montmorylonit sodowy. Minerał ten jest pozyskiwany z miejsca naturalnego występowania, modyfikowany dla zwiększenia efektywności działania i przetwarzany do postaci różnych materiałów hydroizolacyjnych.

Wysoka pojemność wymiany kationowej tego minerału oraz sodowy charakter kompleksu sorpcyjnego decydują o jego unikatowych właściwościach fizycznych, z których najważniejsze to: wysoki stopień dyspersji (wysoko zawartość frakcji <  2 m) oraz duże wartości granicy płynności, wskaźnika plastyczności, kohezji, chłonności wody i pęcznienia, przy bardzo niskich wartościach współczynnika wodoprzepuszczalności.

Pod wpływem wody suchy bentonit przeobraża się w silnie pęczniejący żel. Pęczniejąc swobodnie, może zwiększyć objętość nawet 15-krotnie.

Dla właściwego funkcjonowania hydroizolacje bentonitowe wymagają ograniczenia swobody pęcznienia przez dociśnięcie do izolowanej powierzchni.

Wysokie ciśnienie pęcznienia bentonitu Volclay powoduje samoczynne zasklepianie się przebić izolacji, jeżeli po zainstalowaniu nastąpi z jakiegoś powodu jej uszkodzenie.

Konsekwencją silnego pęcznienia jest również zdolność do uszczelniania nieznacznych zarysowań izolowanej konstrukcji betonowej, spowodowanych np. osiadaniem podłoża, ruchami sejsmicznymi czy skurczem betonu.

Izolacja kurtynowa

Izolacja kurtynowa - najczęściej projektowana, jako wtórna iniekcyjna izolacja przeciwwodna zarówno pionowa, jak i pozioma, którą można wykonać bez odkopywania całości obiektu. Stosuje sie ją na ogół w budynkach istniejących, gdzie na skutek nieszczelności izolacji pierwotnej, wystąpiły znaczące przecieki wodne spowodowane oddziaływaniem wód gruntowych. Materiały iniekcyjne stosowane do takiej iniekcji nie mogą oddziaływać z otaczającym gruntem i wodą gruntową.

Może być stosowana lokalnie w części gdzie występują przecieki, lub dla całości części podziemnej budynku. Rozplanowanie otworów powinno być poprzedzone dokładna analizą stanu technicznego ścian podziemnych i podłogi na gruncie lub posadzki w piwnicy.

Iniekcja może być jedno lub wielostopniowa w zależności od warunków gruntowo-wodnych i stanu technicznego przegrody. Najczęściej stosowane iniekty to hydrożele, bentonity lub poliuretany na bazie żywic.

Literatura

1. H. Stankiewicz, "Zabezpieczenie budowli przed wilgocią, wodą gruntową i korozją", Arkady, Warszawa 1984.
2. M. Rokiel, "Hydroizolacje w budownictwie. Poradnik. Wybrane zagadnienia w praktyce", wyd. 2, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009.
3. Z. Pieniążek, "Osuszanie ścian murowych", XIV Ogólnopolska Konferencja Warsztaty Pracy Projektanta konstrukcji, PZiTB, Bielsko Biała 1999.
4. PN-80/B-01800:1980, "Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i żelbetowe - Klasyfikacja i określenie środowisk".
5. K. Tauszyński, "Budownictwo ogólne", Warszawa 1975.
6. P. Dusza, "Osuszanie budynków metodą mikrofalową", praca dyplomowa, niepublikowane, Gliwice 2000.
7. Prace własne autorów, wykonywane jako opinie i ekspertyzy techniczne.
8. B. Francke, "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych", część C zeszyt 5 "Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków", Warszawa 2016.
9. R. Wójcik, "Uciec przed wilgocią. Metoda parafinowej iniekcji termohermetycznej", "Inżynier Budownictwa" 3/2009

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »

[osuszanie murów, osuszanie ścian, osuszanie, izolacje przeciwwodne, izolacje przeciwwilgociowe, hydroizolacje, zawilgocenie murów, technologie osuszania, osuszanie naturalne, metody osuszania, osuszanie kondensacyjne, osuszanie absorpcyjne, osuszanie mikrofalowe, iniekcja grawitacyjna, izolacje przeciwwodne, termoiniekcja, ściany piwnic, osuszanie powietrza, przegrody budowlane, renowacja ścian, zawilgocenie ścian]

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 6/2018

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Najlepszy system stropowy?


Betonowe stropy można produkować na różne sposoby – z betonu przygotowanego na placu budowy lub w fabryce, gdzie panują kutemu optymalne warunki. ZOBACZ »Odkryj nowy wymiar bezpieczeństwa dla Twojego domu »

Żaluzje ceramiczne, szklane, wentylowane. Co wybrać?

Każdemu z nas zależy na zapewnieniu odpowiedniego bezpieczeństwa swoim bliskim i miejscu, które jest dla nas najważniejsze. Wybór...
czytaj dalej »

Które rozwiązanie sprawdzi się w Twoim przypadku? Jak ochronić wnętrze przed słońcem, hałasem lub zimnem? czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Izolacja natryskowa - co warto wiedzieć?

Dobierz najlepszy materiał izolacyjny »

Produkty polimocznikowe można stosować wszędzie tam, gdzie wymagana jest... czytaj dalej » Niski poziom ochrony cieplnej generuje wysokie koszty utrzymania budynku, stanowiące duże obciążenie budżetu... czytaj dalej »

Uszczelnianie trudnych powierzchni! Zobacz, jak to zrobić skutecznie »


Doszczelniając przegrodę od strony wewnętrznej budynku ograniczamy przenikanie pary wodnej do warstwy izolacyjnej, natomiast... ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Jak wykonać trwałe posadzki?

Jakich technologii oraz materiałów użyć do wykonania podłóg przemysłowych, naprawy betonów lub przeprowadzenia renowacji posadzek?  czytaj dalej »


Najlepszy produkt na tynku termoizolacji? Sprawdź »

Jak uzyskać pełne uprawnienia architektoniczne?

Obniżona wartość λ pozwala zmniejszyć straty energetyczne oraz wydatki na eksploatacje budynków.
czytaj dalej »

Zobacz, jak otrzymać uprawnienia do samodzielnego wykonywania zawodu architekta w Polsce i UE czytaj dalej »

Dlaczego hydroizolacja budynków jest tak ważna?

Sprawdzony sposób na przyspieszenie ocieplenia »

W budynkach nowo wznoszonych barierę dla wody gruntowej stanowi hydroizolacja zewnętrzna ścian piwnic i izolacja pod płytą fundamentową... czytaj dalej » Jakiego produktu użyć, by aplikacja była łatwa, efektywność większa, a tempo pracy ekspresowe? czytaj dalej »

Czego użyć do izolacji podłóg, dachów i fasad?


Istotną różnicą pomiędzy styropianami białymi i grafitowymi jest ich odporność na ZOBACZ »Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Triflex Polska Triflex Polska
Triflex zyskał na rynku europejskim pozycję lidera w zakresie opracowywania, kompleksowego doradztwa oraz zastosowania uszczelnień i powłok...
7/8/2019

Aktualny numer:

Izolacje 7/8/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Wtórne hydroizolacje poziome
  • - Mocowanie elewacji wentylowanych
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.