Zagadnienia cieplno-wilgotnościowe dotyczące stropodachów

Thermal and humidity consideration of roof ceilings
dr inż. Paweł Krause  |  IZOLACJE 4/2018  |  30.04.2018
Stropodach zabezpiecza wnętrze budynku przed opadami atmosferycznymi oraz zmianami temperatury.
Stropodach zabezpiecza wnętrze budynku przed opadami atmosferycznymi oraz zmianami temperatury.
AlphaDam
Ciąg dalszy artykułu...

Poniżej podano podstawowe zasady projektowania i konstruowania stropodachów wentylowanych z uwagi na prawidłową wentylacji przestrzeni nad stropem nad ostatnią kondygnacją [3].

1. Ruch powietrza w wentylowanej przestrzeni powietrznej stropodachu może być wywołany:

  • oddziaływaniem wiatru,
  • różnicą temperatur powietrza wewnątrz przestrzeni wentylowanej a temperaturą powietrza zewnętrznego, która powoduje różnicę ciśnień wywołującą konwekcyjny ruch powietrza.

2. Lokalizacja otworów nawiewnych i wywiewnych w stropodachu zależy od przyczyny ruchu powietrza oraz od kształtu i wymiarów przestrzeni przewietrzanej.
3. W stropodachach dwudzielnych o przestrzeni powietrznej kilkudziesięciocentymetrowej odległości między otworami wlotowymi i wylotowymi może dochodzić do 25-30 m.
4. W stropodachach o przestrzeni powietrznej niewysokiej (do 20 cm) odległość między tymi otworami może wynosić maksymalnie 12-15 m.
5. Przestrzeń wentylowana powinna być lokalizowana zawsze ponad warstwą termoizolacyjną.
6. Przy sytuowaniu zewnętrznych ścian podłużnych budynku w kierunku północ–południe wentylacja powinna być powodowana różnicą temperatur, w tym przypadku należy zachować jak największą różnicę wysokości wlotów i wylotów powietrza.
7. Przy sytuowaniu ścian podłużnych w kierunku wschód–zachód wentylacja powinna być powodowana parciem wiatru, wówczas otwory wentylacyjne nawiewne i wywiewne należy umieszczać 5-10 cm ponad warstwą termoizolacji.
8. Otwory wentylacyjne powinny być sytuowane pod gzymsem.
9. Wskazane jest stosować otwory wentylacyjne w formie ciągłej szczeliny lub w postaci równomiernie rozłożonych otworów (np. z cegły dziurawki, sączków ceramicznych itp.); przy stosowaniu większych otworów odstęp ich nie powinien przekraczać 1 m.

Stropodachy, dachy płaskie wentylowane i dachy odwrócone wymagają szczegółowych rozwiązań i detali projektowych dostosowanych do klimatu. Analizując szereg projektów, jedynie w nielicznych można znaleźć szczegółowe obliczenia cieplno-wilgotnościowe, w tym prawidłowe obliczenia związane z kondensacją międzywarstwową oraz kondensacją powierzchniową.

Poznaj: Skutki braku wentylacji w dachu nad basenem

Przykładowe wydruki obliczeń kondensacji międzywarstwowej oraz przyrostu wilgotności pokazano na rys. 1 i rys. 2.

Podobnie w niewielkiej grupie projektów można znaleźć kompleksowe obliczenia np. przyrostu ilości kondensatu w przekroju przegrody w czasie. Praktycznie nie są wykonywane obliczenia wskaźnika temperaturowego fRsi w miejscach połączenia stropodachu ze ścianami - elementy dwuwymiarowe. Autor w swojej praktyce zawodowej nie spotkał w projektach analiz sprzężonego przepływy ciepła i pary wodnej w elementach jedno- lub dwuwymiarowych.

Przykład fragmentu analizy jednoczesnego przepływu ciepła i wilgoci pokazano na rys. 4-6.

Błędy wykonawcze

W odniesieniu do dachów płaskich, stropodachów pełnych, wentylowanych i odwróconych lista błędów wykonawczych jest niestety dość długa.
Istotnymi nieprawidłowościami okazują się błędy obróbek blacharskich w tym niewłaściwa długość, zbyt małe odsunięcie od płaszczyzny ściany, niewłaściwe odgięcia itp.

W wielu przypadkach błędnie wykonywane jest pokrycie dachowe: niewłaściwie połączenia dachowe arkuszy, niestaranne podklejanie przy elementach pionowych np. murkach ogniowych itp.

FOT. 1–2. Błędy w obróbkach blacharskich przy dachu; fot.: archiwum autora
FOT. 1-2. Błędy w obróbkach blacharskich przy dachu; fot.: archiwum autora
FOT. 3–4. Błędy w obróbkach blacharskich przy oknach połaciowych w dachu płaskim; fot.: archiwum autora
FOT. 3-4. Błędy w obróbkach blacharskich przy oknach połaciowych w dachu płaskim; fot.: archiwum autora
FOT. 5–6. Typowe błędy przy wykonywaniu pokrycia z papy; fot.: archiwum autora
FOT. 5-6. Typowe błędy przy wykonywaniu pokrycia z papy; fot.: archiwum autora

Błędów wynikających z niewłaściwie wykonanych pokryć stropodachów można w większości uniknąć, o ile wykonawcy i inspektorzy nadzoru przestrzegać będą wymagań zawartych w stosownych wytycznych np. instrukcji ITB 461/2011: "Wymagania w zakresie projektowania wykonywania i odbioru pokryć dachowych z wyrobów rolowanych".

Przy wykonywaniu podłoża należy przestrzegać następujących wymagań:

  • podłoża pod pokrycia powinny odpowiadać wymaganiom norm przedmiotowych,
  • podłoże musi mieć taką wytrzymałość i sztywność, żeby pod wpływem obciążeń zewnętrznych nie wystąpiło uszkodzenie pokrycia dachowego. Na połaciach o pochyleniu minimalnym, a także w korytach odwadniających o takim spadku należy uwzględniać ugięcie konstrukcji nośnej oraz tolerancje montażowe,
  • powierzchnia podłoża powinna być równa; prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m nie powinien przekraczać 5 mm, ze względu na zastoiny wody,
  • krawędzie, naroża i styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów ponad dachowych należy wyokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym,
  • przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach, od strony kalenicy, należy wykonać odboje o górnej krawędzi poziomej lub nachylonej przeciwnie od spadku połaci dachowej.

LITERATURA:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2017 r., poz. 2285).
 2. PN-EN ISO 6946:2017-10, "Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metody obliczania".
 3. K. Patoka, "Wentylacja dachów i stropodachów. Poradnik", DW Medium, Warszawa 2013.
 4. T Steidl, P. Krause, "Docieplenia dachów w kontekście zagadnień cieplno-wilgotnościowych i zabezpieczeń przed wodą opadową", konferencja szkoleniowa "Dachy fasady fundamenty. Zagadnienia cieplno-wilgotnościowe i wodochronne budynków", ArtMediaTechnics, Gdańsk 2013.
 5. P. Krause, T. Steidl, "Zagadnienia cieplno-wilgotnościowe dotyczące stropodachów. Szczelność powietrza i izolacyjność termiczna", konferencja szkoleniowa "Dachy tarasy balkony roboty zimowe", ArtMediaTechnics, Warszawa 2016.
 6. T. Steidl, "Instrukcja obsługi programu THERM z przykładami", niepublikowane.
 7. T. Steidl, P. Krause, "Błędy projektowe i wykonawcze stropodachów pełnych, wentylowanych i odwróconych", konferencja szkoleniowa, ArtMediaTechnics, Warszawa 2014.
 8. PN-EN ISO 13788:2013-05, "Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej. Metody obliczania".
 9. PN-EN ISO 10211:2017-09, "Mostki cieplne w budownictwie. Strumienie ciepła i temperatury powierzchni. Obliczenia szczegółowe".
10. PN-EN 12207:2001, "Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja".

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »

[stropodach, stropodachy, ściany zewnętrzne, przegrody budowlane, stropodach wentylowany, przepływ powietrza, wymiana powietrza, warunki techniczne, dach płaski, dachy płaskie, mostki cieplne, obróbki blacharskie, pokrycia dachowe]

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 4/2018

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Uszczelnianie trudnych powierzchni! Zobacz, jak to zrobić skutecznie »


Doszczelniając przegrodę od strony wewnętrznej budynku ograniczamy przenikanie pary wodnej do warstwy izolacyjnej, natomiast... ZOBACZ »Tych fachowców najczęściej poszukują Polacy »

Szybki montaż stropu - jak to zrobić »

3/4 Polaków deklaruje, że potrzebuje fachowca do wykonania pracy w domu lub mieszkaniu. Najczęściej poszukiwanym jest...
czytaj dalej »

Oprócz znacznych oszczędności finansowych wynikających między innymi z braku dodatkowych ociepleń, możliwości prowadzenia w stropie instalacji, montażu stropu bez użycia dźwigów i... czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Szukasz wpustu balkonowego dobrej jakości?

Doskonałe rozwiązanie do izolacji dachów płaskich »

Wpust balkonowy prosty, skośny, ogrzewany, nieogrzewany... Dobierz odpowiedni czytaj dalej » Hydroizolacja dachów odbywa się przy pomocy wałków lub natryskowo - najlepszą w danym przypadku metodę dobiera się... czytaj dalej »

Ochroń wnętrze domu przed silnym słońcem » »


Markizy, żaluzje, pergole, rolety - które rozwiązanie sprawdzi się w Twoim przypadku? ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Akustyczne płyty ścienne i sufitowe »

Energooszczędne płyty warstwowe z izolacją z wełny mineralnej o unikalnych właściwościach przeciwpożarowych i strukturalnych...  czytaj dalej »


Jak zabepieczyć ocieplenie przed rwącym wiatrem?

Jak uzyskać pełne uprawnienia architektoniczne?

Siły działające na wybrany system ociepleń przenoszone są zarówno przez zaprawę klejową, jak i łączniki fasadowe. Dzięki...
czytaj dalej »

Zobacz, jak otrzymać uprawnienia do samodzielnego wykonywania zawodu architekta w Polsce i UE czytaj dalej »

Jak trwale zabezpieczyć budynki przed wodą?

Skutecznie zabezpiecz budowane konstrukcje przed pożarem »

Rozwijamy kreatywne rozwiązania dla osiągniecia pożądanego sukcesu nawet w przypadku specjalnych projektów czytaj dalej » Masywne elementy budowlane w starych obiektach często nie spełniają wymagań przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. czytaj dalej »

Izolacje piwnic i garaży. Jakie rozwiązanie wybrać?


Bierzemy pod uwagę wszystkie czynniki takie jak np. wymagania techniczne obiektu, dzięki czemu jesteśmy w stanie dopasować idealną oszczędność energii do wskazanego pomieszczenia. ZOBACZ »Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Triflex Polska Triflex Polska
Triflex zyskał na rynku europejskim pozycję lidera w zakresie opracowywania, kompleksowego doradztwa oraz zastosowania uszczelnień i powłok...
7/8/2019

Aktualny numer:

Izolacje 7/8/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Wtórne hydroizolacje poziome
  • - Mocowanie elewacji wentylowanych
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.