Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Naprawa rys i wzmocnienia ścian

Cz. 2. Zszycie rys zbrojeniem - technologia, zastosowane materiały i analiza obliczeniowa
Nieskuteczne naprawy zarysowań przez blachy mocowane do muru śrubami
Nieskuteczne naprawy zarysowań przez blachy mocowane do muru śrubami
R. Jasiński

Naprawa muru poprzez zszycie rys za pomocą zbrojenia powoduje wzrost wytrzymałości muru na rozciąganie w kierunku równoległym do spoin wspornych oraz zazwyczaj na ścinanie i ściskanie [1-2].

Metodę tę powinno się stosować, gdy przyczyna powstawania uszkodzeń nie jest jednoznacznie określona i nie ma możliwości jej wyeliminowania [3], gdy przyczyn powstawania zarysowań jest wiele i nie da się w pełni wszystkich wyrugować lub gdy przyczyna jest dobrze rozpoznana, lecz nie ma technicznych możliwości jej całkowitego usunięcia. Zszycie rys można zastosować również w wypadku, gdy zachodzi konieczność wzmocnienia muru z uwagi na dodatkowe obciążenia, np. wynikające z planowanych przebudów i nadbudów.

Technologia wykonania i stosowane materiały

Technologia wykonania wzmocnienia polega na usunięciu zaprawy spoiny wspornej (najczęściej mechanicznie) na głębokość 4-6 cm (FOT. 1), umieszczeniu w wykonanej bruździe zaprawy za pomocą specjalnego aplikatora (FOT. 2), osadzeniu w niej pręta zbrojeniowego (FOT. 3) i wypełnieniu bruzdy zaprawą (FOT. 4) aż do lica muru [1-10]. Gdy mur nie jest tynkowany, a zaprawa stosowana do osadzenia prętów zszywających istotnie różni się barwą od zaprawy spoin, to podczas realizacji wzmocnienia można pozostawić bruzdę o głębokości około centymetra do wypełnienia zaprawą w kolorystyce podobnej do zastosowanej w murze. Przed aplikacją zaprawy i prętów zszywających bruzdę należy obficie polać wodą.

 FOT 1–4. Technologia wykonania naprawy przez zszycie rysy; fot. archiwum autora
FOT 1-4. Technologia wykonania naprawy przez zszycie rysy; fot. archiwum autora

Mury o grubości jednej cegły najczęściej zszywa się z jednej strony (rys. 1), a mury grubsze można zszywać z dwóch stron (rys. 2). Czasem zszyciu na dwóch płaszczyznach ściany towarzyszy również założenie kotew poprzecznych, szczególnie w murach warstwowych, szczelinowych lub murach z wewnętrzną zasypką (rys. 3). Kotwy takie można osadzać na zaprawie w nawierconych otworach, można też wykorzystać kotwy specjalne o przekroju spiralnym, niewymagające obecności zaprawy. W wypadku konieczności uzyskania większej wytrzymałości można również zastosować podwójne pręty w każdej bruździe (rys. 4). Wówczas zaleca się, aby bruzda miała głębokość 6 cm.

 RYS. 1–4. Wzmocnienie muru przez zszycie rysy zbrojeniem: mur grubości jednej cegły (1), mur grubości większej niż 1 cegła (2), mur warstwowy z zasypką (3), podwójne pręty w bruździe (4); rys. archiwum autora
RYS. 1-4. Wzmocnienie muru przez zszycie rysy zbrojeniem: mur grubości jednej cegły (1), mur grubości większejniż 1 cegła (2), mur warstwowy z zasypką (3), podwójne pręty w bruździe (4); rys. archiwum autora
1 - naprawiana rysa, 2 - wzmocnienie przez zszycie rys, 3 - kotwy poprzeczne

Głębokość bruzdy, bez względu na to, czy wykonuje się ją z jednej, czy z obu stron ściany, nie powinna przekraczać 1/3 grubości muru [2]. W pracy [7] zalecono dodatkowo, przed wykonaniem zszycia muru, wypełnić rysę metodą iniekcji. W wypadku zarysowań o rozwarciu mniejszym niż 0,4 mm zabieg taki nie jest jednak konieczny. Alternatywą dla iniekcji jest wykonanie przemurowania. W praktyce podczas zszywania muru często wykonuje się właśnie przemurowania (FOT. 5).

 FOT. 5. Przykład zszycia rysy i przemurowania; fot. Z. Pająk
FOT. 5. Przykład zszycia rysy i przemurowania; fot. Z. Pająk

Rozstaw prętów zszywających i ich długość powinny wynikać z obliczeń statyczno-wytrzymałościowych (zob. "Analiza obliczeniowa", poniżej). W wypadku, gdy takich obliczeń się nie prowadzi, wzmocnienie projektuje się najczęściej na tzw. inżynierskie wyczucie. Wiele publikacji [7, 11] podaje wytyczne dotyczące zasad rozmieszczania prętów zszywających i przyjmowania ich długości. Na ogół zaleca się, aby długość zakotwienia pręta zbrojeniowego Lz poza rysę wynosiła co najmniej 50 cm, a rozstaw prętów c - maksymalnie co 3-4 spoiny wsporne w murze wzniesionym z klasycznej cegły.

W pracy [12] podjęto próbę określenia potrzebnej długości zakotwienia prętów LZ. W tym celu wykonano obliczenia numeryczne, modelując pracę wzmocnionego muru. W analizie obliczeniowej zastosowano uproszczony mikromodel, w którym elementy murowe i spoiny modelowano jako tarcze izotropowe pracujące w płaskim stanie naprężenia. W kolejnych obliczeniach zmieniano długość zakotwienia LZ i jego średnicę j.

Na rys. 5 pokazano wykres przedstawiający zależność koncentracji poziomych naprężeń rozciągających smax/sśr od długości zakotwienia LZ i średnicy prętów j. Analizowano wielkości naprężeń w przekroju usytuowanym na końcach długości zakotwienia. Z wykresu wynika, że ze wzrostem długości LZ, niezależnie od średnicy prętów, następuje zmniejszenie koncentracji naprężeń w analizowanym przekroju. Przy długości LZ = 100 cm stosunek maksymalnych naprężeń rozciągających smax do naprężeń średnich sśr wykosi około 1,3, a gdy długość zakotwienia pręta poza rysę LZ = 50 cm, stosunek ten wynosi już ponad 2,0.

 RYS. 5. Zależność koncentracji poziomych naprężeń rozciągających w pionowym przekroju od długości zakotwienia Lz i średnicy prętów według [12]
RYS. 5. Zależność koncentracji poziomych naprężeń rozciągających w pionowymprzekroju od długości zakotwienia Lz i średnicy prętów według [12]

Należy zatem przyjąć, że długość zakotwienia powinna wynosić około 100 cm, i to niezależnie od średnicy zastosowanych prętów. Przy takiej długości prętów maleje bowiem prawdopodobieństwo powstania rys wtórnych, zlokalizowanych poza obszarem wzmocnionym. W pracy [5] podano, że długość zakotwienia równą LZ = 50 cm można przyjmować jedynie w wypadku, gdy na końcach prętów zastosuje się haki proste. Haki takie albo osadza się poziomo w zaprawie w wykutej bruździe (która wówczas musi na końcach zostać odpowiednio pogłębiona), albo umieszcza w spoinach czołowych, co wymaga dodatkowego wybruzdowania tych spoin (FOT. 5).

ABSTRAKT

Artykuł jest drugim spośród serii prac poświęconych naprawie rys i sposobom wzmacniania murowanych ścian. Przedstawia pierwszą część zagadnień związanych ze zszyciem rys zbrojeniem: technologię, zastosowane materiały i analizę obliczeniową.

Crack repair and strengthening of masonry walls. Part 2: Stapling by reinforcement – technology, materials and calculations

This article is the second of a series of papers dedicated to repairs of cracks and ways of strengthening masonry walls. It presents the first portion of the issues related to stapling with reinforcement: technology, materials used, and computational analysis.

Do klasycznego zszywania rys wykorzystuje się pręty o średnicach do 10 mm, gdyż muszą się one zmieścić w bruździe wykonanej w spoinie wspornej. W wypadku, gdy zszycie realizuje się w bruzdach wyciętych w elementach murowych, ograniczenie to nie występuje. W pracy [5] rekomenduje się stasowanie prętów ze stali nierdzewnej. Zgodnie z punktem 4.3.3 normy PN-EN 1996-1-1 [13] stal zbrojeniowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna być dostatecznie trwała, albo jako stal antykorozyjna, albo odpowiednio zabezpieczona.

W przypadku, gdy stal węglowa wymaga osłony w celu zapewnienia odpowiedniej trwałości, należy ją galwanizować w taki sposób, aby powłoka cynkowa nie była cieńsza niż niezbędna do zapewnienia żądanej trwałości lub stal powinna mieć zapewnioną odpowiednią ochronę, na przykład poprzez pokrycie jej warstwą żywicy epoksydowej. Rodzaj stali zbrojeniowej i minimalny stopień jej zabezpieczenia należy dobierać odpowiednio do klasy ekspozycji w miejscu stosowania.

Wzmacniane murowane ściany pracują zazwyczaj w środowisku suchym (klasa ekspozycji MX1 według PN-EN 1996-2 [14] - wnętrze budynku lub otynkowany mur w ścianach zewnętrznych, nienarażonych na średnie lub silne działanie deszczu, zabezpieczony przed zawilgoceniem), są narażone na działanie wilgoci lub zamoczenie (klasa ekspozycji MX2 według [14] - mury w ścianach zewnętrznych chronione przez gzymsy lub okapy, niepodlegające silnemu działaniu deszczu ani mrozu) oraz są narażane na cykliczne zamrażanie/rozmrażanie (klasa ekspozycji MX3 według [14]).

W tablicy zamieszczonej w punkcie 4.3.3 normy PN-EN 1996-1-1 [13] podano wytyczne dotyczące doboru stali zbrojeniowej z uwagi na trwałość. Wynika z niej, że niezabezpieczoną stal węglową stosować można jedynie w murach pracujących w klasie ekspozycji MX1 oraz MX3 w murze otynkowanym. Gdy ściana znajduje się w klasie ekspozycji MX2, należy stasować stal węglową zabezpieczoną przez cynkowanie lub inną równoważną metodą. Przy wyższych klasach ekspozycji norma [13] zaleca już stosowanie austenitycznej stali nierdzewnej.

Oprócz tradycyjnego zbrojenia ze stali węglowej lub nierdzewnej coraz częściej stosuje się zbrojenie systemowe o przekroju spiralnym ze stali austenitycznej [1, 3, 6, 9, 15] lub jako zbrojenie wykorzystuje się elementy niemetaliczne: pręty bazaltowe [2, 16] oraz laminaty FRP (fibre-reinforced polymer) [2, 4, 8]. Pręty spiralne są polecane w wielu publikacjach [1, 3, 6, 9, 15] jako dobra alternatywa dla zszycia przy użyciu zwykłych prętów ze stali węglowej. W wypadku zastosowania zbrojenia niemetalicznego nie ma problemów z zapewnieniem odpowiedniej trwałości naprawy.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 2/2018

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak zapewnić trwałość mocowania elewacji?


Wsporniki przejmują ciężar muru i za pomocą zabetonowanych szyn kotwiących lub kotew przekazują go na ścianę nośną... ZOBACZ »


Czego użyć do izolacji balkonu, a czego do izolacji dachu?

Szukasz wpustu balkonowego dobrej jakości?

Najczęściej spotykane w polskim budownictwie dachy to dachy płaskie, pokryte papą lub blachą, więc... czytaj dalej » Wpust balkonowy prosty, wpust balkonowy skośny, ogrzewany lub nieogrzewany? Co wybrać? czytaj dalej »

Jak i czym ocieplić poddasze?


W systemie termoizolacji na krokwiach, która z pewnością jest najbardziej efektywną metodą termoizolacji, stosuje się... ZOBACZ »Gdy ważna jest termoizolacyjność i estetyka...

Tłumienie dźwięków uderzeniowych i drgań budynków. Zobacz »

Ukryte mocowanie oznacza, że łączniki płyt są niewidoczne, co poprawia...
czytaj dalej »

Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających... czytaj dalej »

Dlaczego hydroizolacja budynków jest tak ważna?

Wyniki badań statystycznych wskazują, że ok. 80% wszystkich uszkodzeń obiektów budowlanych sprowadza się w rezultacie do problemów z nieszczelną hydroizolacją.  czytaj dalej »


Chcesz ograniczyć straty ciepła z budynku? Zobacz »

Jak usunąć wilgoć ze ścian?

W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i eketrycznej skłaniają do analizy strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów jest...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Jak dobrać posadzkę do obiektu?


Wybierz posadzkę, która będzie funkcjonalna i łatwa i czyszczeniu... ZOBACZ »


Dowiedz się więcej o hydroizolacji dachów »

Wypróbuj aplikację projektową i stwórz własną wizualizację »

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » Dodaj własne zdjęcie i dopasuj kolory elewacji lub wnętrza do swojego budynku! czytaj dalej »

Czego użyć do izolacji kanałów wentylacyjnych?


Systemy ochrony energii w budownictwie i w instalacjach technicznych, spełniają najbardziej restrykcyjne normy europejskie definiując... ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Szukasz wpustu balkonowego dobrej jakości?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Wpust balkonowy prosty, wpust balkonowy skośny, ogrzewany lub nieogrzewany? Co wybrać? czytaj dalej »

Czego jeszcze nie wiesz o izolacji natryskowej?


Poliole to grupa wyrobów przeznaczonych do wytwarzania szerokiej gamy poliuretanów, które... ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Synthos S.A. Synthos S.A.
Grupa Kapitałowa Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie...
11/12/2019

Aktualny numer:

Izolacje 11/12/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Modernizacja poddaszy użytkowych
  • - Okładziny podłogowe
Zobacz szczegóły
Ulga remontowo-modernizacyjna w PIT 2017

Ulga remontowo-modernizacyjna w PIT 2017

W aktualnych przepisach prawa podatkowego nie znajdziemy wielu ulg, które obowiązywały w poprzednich latach. Wśród nich jest ulga remontowo- modernizacyjna. Niektórzy...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.