Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 1/2017 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Artykuł sponsorowany

Ocena mikrosfer szklanych 3M™ GLASS BUBBLES w zakresie odbijania słonecznego promieniowania cieplnego

Ocena mikrosfer szklanych 3M™ GLASS BUBBLES w zakresie odbijania słonecznego promieniowania cieplnego
Ocena mikrosfer szklanych 3M™ GLASS BUBBLES w zakresie odbijania słonecznego promieniowania cieplnego
3M Poland Sp. z o.o.

Rozwijający się rynek budownictwa mieszkaniowego spowodował większe zapotrzebowanie na energię elektryczną do chłodzenia w regionach o cieplejszym klimacie. Popyt ten stworzył firmom powłokowym możliwości w zakresie badania powłok odbijających ciepło promieniowania słonecznego jako środka do zwalczania rosnących kosztów energii. Dwa popularne obszary badane w zakresie architektury to powłoki dachowe i ścienne. Standardowo powłoki odbijające słoneczne promieniowanie cieplne charakteryzują się wysokimi wartościami reflektancji i emitancji w obszarze podczerwieni termicznej. Wodorozcieńczalny biały elastomer oraz asfalt pigmentowany aluminium stanowią dwa rodzaje powłok stosowanych na tym rozwijającym się rynku. Istnieje wiele rodzajów spoiw w klasie elastomerowej. Niniejszy artykuł koncentruje się na wykorzystaniu spoiwa w 100% opartego na akrylu w recepturze z białym pigmentem.

Rozkład widmowy promieniowania słonecznego jest podzielony na trzy obszary: ultrafioletu (200–400 nm – 5% energii światła słonecznego), widoczny (400–700 nm – 45% energii światła słonecznego) i bliskiej podczerwieni (700–2500 nm – 49% energii światła słonecznego i odczuwalnej w postaci ciepła). Około 96% promieniowania światła słonecznego przypada w zakresie 400–2500 nm, zatem analiza danych w tym obszarze jest przedmiotem szczególnego zainteresowania.

Wartości współczynnika odbicia promieniowania słonecznego wynoszą zazwyczaj powyżej 80% dla powłok skomponowanych specjalnie jako „zimne” farby dachowe, co oznacza, że pochłaniają i/lub przenoszą <20% energii padającej. Emitancja cieplna jest miarą tego, jak łatwo powierzchnia pozbywa się ciepła, dlatego powierzchnia o dużej emitancji będzie wydzielała ciepło łatwiej, a tym samym osiągała równowagę w niższej temperaturze. To sprawia, że pożądane jest również uzyskanie wysokich wartości emitancji dla powłok zewnętrznych. Całkowity współczynnik odbicia promieniowania słonecznego (TSR) jest średnią ważoną tego, jak dobrze materiał odbija energię przy każdej określonej długości fali energii słonecznej. Norma ASTM C1483 definiuje pokrycie RCC (Radiation Control Coating) jako powłokę nakładaną w stanie ciekłym, mającą reflektancję promieniowania słonecznego 0,8 oraz emitancję podczerwieni w temperaturze otoczenia co najmniej 0,8. Dowiedz się więcej o działalności 3M Poland >>

Własności emitancji i całkowitej reflektanci promieniowania słonecznego są wykorzystywane razem do obliczania współczynnika odbicia promieniowania słonecznego (SRI), który zazwyczaj wynosi zero dla powierzchni czarnej i 100 do białego wzorca. Wartości SRI mogą przekroczyć 100, zgodnie z definicją, w obliczeniach dla chłodnych materiałów. Wartości SRI można wprowadzić do standardowych modułów kalkulatorów kosztów energii do obliczania całkowitych kosztów potencjalnych oszczędności energii. Przy korzystaniu z tych kalkulatorów muszą być brane pod uwagę inne czynniki, takie jak wartości izolacyjne, region geograficzny i bieżące koszty energii prądu, aby wymienić tylko kilka.

Zazwyczaj w celu uzyskania bardzo skutecznego rozproszenia promieniowania padającego widzialnego i podczerwonego stosuje się rutylowy dwutlenek tytanu, ze względu na jego wysoki współczynnik załamania i stosunek wielkości cząstek do tych specyficznych pasm długości fali.

Kolejną opcją do rozważenia przy komponowaniu powłok odbijających cieplne promieniowanie słoneczne są mikrosfery szklane 3M™ Glass Bubbles. Cząstki te są mikropęcherzykami ze szkła sodowo-wapniowo- borokrzemianowego, które są puste w środku, mają zmienną wytrzymałość, niską gęstość oraz są wodoodporne. Pęcherzyki takie mają zastosowania komercyjne w wielu gałęziach przemysłu, takich jak ropy naftowej i gazu, motoryzacyjnym oraz farb i powłok. Ich wydrążona budowa idealnie nadaje im zróżnicowaną efektywność w zakresie rozpraszania światła ze względu na różnice współczynników załamania światła względem innych materiałów w ich otoczeniu, takich jak spoiwa i inne dodatki.

Niniejszy artykuł ocenia wpływ trzech różnych gatunków mikrosfer szklanych względem konwencjonalnego wypełniacza oraz dostępnej w handlu mieszanki stałych mikrosfer w 100% akrylowym elastomerowym systemie lateksowym. Porównania są wykonane względem dostępnych w handlu wodnych akrylowo elastomerowych powłok dachowych. Zbadane zostaną właściwości takie jak reflektancja promieniowania słonecznego, emisyjność i zalety termiczne, ponieważ odnoszą się one do potencjalnych oszczędności energii dla białych elastomerowych wodorozcieńczalnych lateksowych powłok dachowych. Przeprowadzono również skróconą ocenę przyspieszonego oddziaływania zewnętrznych czynników atmosferycznych i odporności na przywieranie zanieczyszczeń (DPUR). Ocena innych właściwości wydajności elastomerowych pokryć dachowych jest poza zakresem niniejszego opracowania i będzie przewidziana w przyszłych badaniach. Obejmują one wydłużenie, przepuszczalność i absorpcja pary wodnej, ognioodporność i odporność na grzyby, aby wymienić tylko kilka. Jak wykorzystać naukę w życiu codziennym - 3M Poland >>

Metody i materiały doświadczalne

Listę składów białych farb stosowanych w tym badaniu przedstawiono w TABELI 1.

Tabela 1

Standardowa kontrolna receptura zawierała 2,3% objętościowych TiO2 i 18,7% objętościowych węglanu wapnia w stanie mokrym. W stanie suchym odpowiada to 5,3% obj. TiO2, 35,3% obj. CaCO3, 56,7% obj. spoiwa akrylowego oraz około 2,7% obj. innych składników. Gotowa farba zawierała 52% obj. cząstek stałych, SOP 42% była matowa (połysk < 5) oraz miała lepkość 100–125 jednostek Krebsa. Parametry aplikacyjne, takie jak lepkość, rozpływność i odpienienie, można regulować za pomocą odpowiednich dodatków. Dla tego preparatu LZO wynosiły około 50 gramów/litr. Kolejne preparaty zawierające 3M™ Glass Bubbles lub mieszankę mikrosfer dostępnych w handlu (CMB) wykonano poprzez zastąpienie tej samej ilości, objętościowo, aby zachować taki sam udział PVC jak dla innych pigmentów i wypełniaczy. Mikrosfery szklane i CMB dodano pod koniec przygotowania receptury (po sporządzeniu pasty i ujednorodnieniu), tak aby zminimalizować ich zniszczenie. Ogólne właściwości ocenianych wypełniaczy są przedstawione w TABELI 2.

Tabela 2

Tabela 3

Wybrano trzy różne gatunki mikrosfer szklanych, aby objąć szeroki zakres gęstości, wytrzymałości i wielkości cząstek. Dobrano węglan wapnia, ponieważ jest on powszechnie stosowany w tego rodzaju preparatach i zastosowano go w przykładowej dostępnej w handlu farbie do celów porównania. CMB i CaCO3 stanowią stałe, niekuliste cząsteczki, w przeciwieństwie do mikrosfer szklanych, które są wydrążonymi sferami ze szkła sodowo borokrzemianowego. Wszystkie farby nanoszono na czarne/białe arkusze Leneta o nieprzejrzystości 3B lub blachy aluminiowe walcowane 3003 H14 (6”×12”) przy użyciu różnych metod aplikacji oraz metod wylewana filmu dla otrzymania żądanej grubości warstwy. Docelowa grubość suchej warstwy wynosiła 15–20 milicali (380–508 mikronów). W niektórych przypadkach wymagało to więcej niż jednej warstwy. Przyspieszone badania atmosferyczne były przeprowadzone przy niższych grubościach warstwy suchej (50–100 mikronów). Powłoki pozostawiono do wyschnięcia, na co najmniej 3 - 7 dni, zależnie od badania. TABELA 3 odwołuje się do metod badawczych stosowanych w tych badaniach.

Wyniki i omówienie

Zmętnienia w wystąpiły w zakresie od 99–101 dla wszystkich próbek. Przy większej grubości nakładania filmu stosowanej w tym badaniu (15–20 milicali/380–508 mikronów) możliwe było uzyskanie receptury o niższej zawartości TiO2 (2,3% obj.) przy nadal utrzymującym się dopuszczalnym kryciu podłoża. Połysk dla wszystkich próbek wyniósł <5 na liczniku 60° wskazującym oznaczenie zmatowienia dla wszystkich próbek. Początkowe wartości współczynnika odbicia wynosiły odpowiednio 92,7, 87,7 i 89,1 dla CaCO3, CMB oraz dla dostępnej na rynku farby. Wartości te były znacznie niższe niż w próbkach z mikropęcherzykami szklanymi GB1 (3M™ Glass Bubbles K-1) = 94,9, GB2 (3M™ Glass Bubbles S-22) = 94,8, GB3 (3M™ Glass Bubbles iM16K) = 95,6, co wskazuje, że próbki zawierające 3M™ Glass Bubbles uzyskują wstępnie jaśniejszy/bielszy wygląd.

Reflektancja promieniowania słonecznego

Całkowite odbicie energii słonecznej mierzono przy użyciu spektrofotometru Perkin Elmer Model 950, który był zmodyfikowany do pomiaru UV-VIS-NIR za pomocą kuli całkującej. W obliczeniach zastosowano metody ASTM E903/G173 oraz programy matematyczne dla uzyskania TSR dla każdej powłoki na różnych podłożach. Wyniki przedstawiono na RYS. 1–3.

 RYS. 1 Reflektancja promieniowania słonecznego na białym papierze Leneta
RYS. 1 Reflektancja promieniowania słonecznego na białym papierze Leneta
 RYS. 2 Reflektancja promieniowania słonecznego na czarnym papierze Leneta
RYS. 2 Reflektancja promieniowania słonecznego na czarnym papierze Leneta
 RYS. 3 Reflektancja promieniowania słonecznego na aluminium 3003
RYS. 3 Reflektancja promieniowania słonecznego na aluminium 3003

Ogólnie wszystkie próbki uzyskały dobre wyniki w zakresie reflektancji promieniowania słonecznego, jak wskazują wartości TSR przekraczające 80% na aluminium i białych podłożach. Gatunki GB (zwłaszcza GB3, czyli 3M™ Glass Bubbles iM16K) uzyskały bardzo dobre wyniki, średnio 3–6% wyższe wartości TSR. Analiza całkowitego rozkładu widmowego (RYS. 4) wskazuje, że gatunki mikrosfer szklanych uzyskują dobre wyniki w całym spektrum światła słonecznego, zwłaszcza w zakresie widzialnym i podczerwieni. Należy zauważyć, że wytrzymałość mikrosfer szklanych stanowi decydujący czynnik doboru ze względu na przetwórstwo i zmienność aplikacji. W danych konkretnych warunkach aplikacji należy ocenić mikrosfery szklane o większej/mniejszej wytrzymałości na zgniecenie pod kątem zapewnienia ich przetrwania. GB3 (3M™ Glass Bubbles iM16K) zapewniał zarówno mniejszy rozmiar, jak i wyższą wytrzymałość, a tym samym może on być bardziej przydatny w wielu recepturach, dla których można stosować nakładanie poprzez natryskiwanie.

 RYS. 4 Zbiorcza krzywe spektralne reflektanci promieniowania słonecznego
RYS. 4 Zbiorcza krzywe spektralne reflektanci promieniowania słonecznego

Badanie emitancji cieplnej

Testy emisyjności przeprowadzono przy użyciu przenośnego urządzenia wraz z elementami kalibracyjnymi ze stali czarnej oraz ze stali nierdzewnej. Wyniki przedstawiono na RYS 5.

 RYS. 5 Wyniki badań emisyjności
RYS. 5 Wyniki badań emisyjności

Wszystkie wartości emisyjności wynosiły > 90% dla badanych próbek. Dane zostały wprowadzone do kalkulatora współczynnika odbicia promieniowania słonecznego, natomiast ogólne wyniki przedstawiono w TABELI 4. Wyliczona teoretyczna temperatura powierzchni dachu jest także uwzględniona dla każdej odpowiedniej wartości SRI. Dane te wskazują, że najwyższa reflektancja promieniowania słonecznego oraz najniższa obliczeniowa temperatura powierzchni dachu są otrzymywane dla materiałów z mikropęcherzykami szklanymi.

Tabela 4

W tym konkretnym badaniu, zarówno największe mikrosfery GB1 (K-1), jak i najmniejsze mikrosfery GB3 (iM16K) wykazywały podobne wyniki dla odbicia promieniowania słonecznego i emisyjności. Próbka z GB1 (K-1) jednak uzyskała bardziej szorstką i lekko lepką powierzchnię w porównaniu z próbką GB3 (iM16K). Skaningowa mikroskopia elektronowa suchego filmu farby również wykazywała wyższy procent pęknięcia mikrosfer w filmie GB1 (K-1) w porównaniu z GB3 (iM16K), który ma znacznie wyższą wytrzymałość na zgniatanie.

Test nagrzewania promiennikiem podczerwieni

Wyposażenie laboratoryjne zostało opracowane w celu oceny termicznych zalet tych farb odbijających cieplne promieniowanie słoneczne dla wewnętrznej temperatury dachów budowli. Pomalowane blachy aluminiowe w gatunku 3003 poddawano naświetleniu żarówką 250W/reflektor R40/120V/promiennika podczerwieni przez 1 godz. Próbki miały wymiar 6×5 cm, natomiast żarówkę umieszczono w odległości 10 cm od podłoża. Termopara typu K i rejestrator były przymocowane do tylnej części płyty aluminium, która został umieszczony na płytce ceramicznej, z małym otworem wyciętym dla termopary. Wartości temperatury zebrane przez czterdzieści minut i po jednej godzinie przedstawiono w TABELI 5.

Tabela 5

Wszystkie farby zmodyfikowane mikropęcherzykami szklanymi uzyskiwały średnie temperatury 5–10°F niższe niż inne farby oceniane w tym badaniu. W niektórych przypadkach delta temperatury była rzędu 15–20°F niższa, w porównaniu do dostępnych w handlu systemów lakierniczych.

Dodatkowe badanie parametrów powłoki w zależności od SOP dla GB3, czyli 3M™ Glass Bubbles iM16K

3M™ Glass Bubbles iM16K wykazały pewne interesujące właściwości w zakresie odbicia promieniowania słonecznego i ciepła, oprócz zalet związanych z przetwarzaniem i wyglądem. Przeprowadzono drugie badanie w celu oceny skutków wyższego i niższego obciążenia mikrosfer szklanych w zakresie tych samych właściwości. Sporządzono dwie dodatkowe farby z SOP 28% i 55%, które odpowiadały 20 do 50% udziałowi objętościowemu w suchym filmie farby. Wyniki są przedstawione w TABELI 6. Nie stwierdzono istotnych różnic w wartościach współczynnika reflektancji promieniowania słonecznego, ale dalsze badania z zastosowaniem testu promiennikiem podczerwieni wskazują niższe całkowite temperatury tylnej strony przy zwiększonym obciążeniu mikrosfer jak pokazano na RYS. 6. W zależności od obciążenia mikrosfer, temperatura wahała się od 7–15°F niżej niż dla odpowiedniej farby z wypełniaczem w postaci węglanu wapnia.

TAbela 6

 RYS. 6 Krzywe testu promiennika podczerwieni dla mikrosfer szklanych 3
RYS. 6 Krzywe testu promiennika podczerwieni dla mikrosfer szklanych 3

Przyspieszone badania oddziaływania warunków atmosferycznych

Malowane panele aluminiowe poddano 1000 godzin przyspieszonego testu atmosferycznego QUV. Dodatkowo do pomiaru współczynnika odbicia mierzono również połysk i kolor po 24 godzinnym badaniu DPUR. Wyniki przedstawiono w TABELI 7.

Tabela 7

Wszystkie farby wykazały dobrą odporność na warunki atmosferyczne po 1000h testu QUV. Próbka z CaCO3 oraz farba dostępna w handlu wykazywały największe straty połysku odpowiednio 38 i 19%. Minimalną zmianę koloru odnotowano na wszystkich próbkach z wyjątkiem farby dostępnej w handlu, która miała DE rzędu 1.57, z którego większość pochodziła ze wskaźnika zażółcenia (Db). GB3 uzyskała najniższy DE i najwyższy współczynnik odbicia po badaniu. W ten sposób miała najczystszy/najjaśniejszy wygląd. Przypuszcza się, że rosnąca wielkość cząstek przyczynia się do wyższego przyciągania cząsteczek zanieczyszczeń, obniżając w ten sposób% odzysku reflektancji po teście suchych zanieczyszczeń. GB1 i CMB wykazały największe wizualne schropowacenie powierzchni ze względu na wielkość. Ponadto próbki GB1 faktycznie dały bardziej miękkie filmy, które nie były pożądane dla tej oceny.

Dodatkowe doświadczenie: zastosowanie mikrosfer szklanych jako dodatku końcowego

Jako ostatni eksperyment, dodawano GB3 (iM16K) i mieszankę handlowych mikrosfer do próbki farby dostępnej w handlu na poziomie w przybliżeniu równym 18% objętościowych (na mokro) w farbie. Próbki zbadano w taki sam sposób, jak opisano wcześniej dla porównań reflektancji promieniowania słonecznego i emitancji termicznej. Wyniki podano na RYS. 7 i 8.

 RYS. 7 Wyniki badań promiennikiem podczerwieni po dodatku końcowego wypełniaczy do farby dostępnej na rynku
RYS. 7 Wyniki badań promiennikiem podczerwieni po dodatku końcowego wypełniaczy do farby dostępnej na rynku
 RYS. 8 Skumulowane krzywe reflektancji promieniowania słonecznego dla dodatku końcowego wypełniaczy do farby dostępnej na rynku
RYS. 8 Skumulowane krzywe reflektancji promieniowania słonecznego dla dodatku końcowego wypełniaczy do farby dostępnej na rynku

Ogólne wyniki wskazują, że dodatek końcowy mikrosfer szklanych (GB3) może poprawić reflektancję promieniowania słonecznego oraz właściwości termiczne. Należy zauważyć, że artykuł ten dotyczy jedynie zalet odbicia promieniowania słonecznego w przypadku malowania konstrukcji na zewnątrz i nie uwzględnia żadnych zalet systemów powlekania od wewnątrz.

We wszystkich przypadkach wszystkie gatunki mikrosfer szklanych dodano podczas mieszania z małą prędkością za pomocą mieszadła śmigłowego. Poprzednie badania wykazały, że dodawanie mikrosfer szklanych z zastosowaniem mieszania z tarczą Cowlesa lub inną o wysokim ścinaniu, naraża je na wyższe straty spowodowane ich rozbijaniem.

Oszczędności energii

W celu oszacowania potencjalnych oszczędności energii związanych z powłokami w technologii „chłodnego dachu” opracowane zostały różne kalkulatory oszczędności energii. Jeden z takich kalkulatorów można znaleźć na stronie internetowej:
http://web.ornl.gov/sci/roofs+walls/facts/CoolCalcEnergy.htm.

Należy zauważyć, że jest to tylko jeden z przykładów kalkulatorów kosztów, które mogą być użyte. Operator musi wprowadzić wiele szczegółowych wartości danych, takich jak wartość R, SR, emisyjności podczerwieni, koszty energii, sprawność urządzenia i położenie geograficzne, natomiast moduł komputerowy obliczy potencjalne roczne oszczędności netto w oparciu o czynniki, ogrzewania i chłodzenia. Kalkulator ten działa przede wszystkim dla dachów o niewielkim pochyleniu, a wyniki są podawane jako potencjalne oszczędności roczne w porównaniu do czarnych dachów. Receptury muszą brać pod uwagę koszty surowców względem potencjalnych oszczędności energii w celu określenia optymalnych parametrów receptury. Przykłady materiałów ocenianych w tym badaniu są przedstawione w TABELI 8. W tym przykładzie zastosowano wartość R równą 10, a sprawność klimatyzacji przyjęto jako 2. Jako lokalizację przyjęto Miami (USA).

Tabela 8

Podsumowanie

W tym badaniu wszystkie białe farby generalnie wykazują możliwe do przyjęcia w branży wartości wstępnego współczynnika reflektancji promieniowania słonecznego („RCMA – Odblaskowe Pokrycia Dachowe i LEED V4”, listopad 2015), a więc oferują różne stopnie potencjalnych oszczędności stosunku do czarnego dachu odniesienia. Powłoki wykonane z 3M™ Glass Bubbles zapewniają najwyższy stopień potencjalnych oszczędności energii w oparciu o wypełniacze badane w tym doświadczeniu.

Badanie to nie bierze pod uwagę innych parametrów, które kwalifikują możliwą do przyjęcia elastomerową powłokę dachu, takich jak wydłużenie, odporność na wodę itp. Końcowe receptury muszą być zbadane dla wszystkich określonych właściwości w celu ustalenia odbioru końcowego według specyfikacji klienta. Nowe badania sugerują utrzymanie pewnych minimalnych wartości SRI po rzeczywistych okresach oddziaływań zewnętrznych warunków atmosferycznych. Te i inne badania, takie jak wpływ mikrosfer szklanych na reflektancję promieniowania słonecznego kolorowych farb, mogą stanowić podstawę do dalszych badań.

Białe farby elastomerowe w tym badaniu odnoszą się do dachów o niskim stopniu nachylenia, takich jakie wykorzystuje się w zastosowaniach przemysłowych. Wyższe pochylenia dachów wykorzystujące inne kolory dla zastosowań mieszkaniowych mogłyby wykorzystać zalety tych samych materiałów. Białe wodorozcieńczalne elastomerowe akrylowe powłoki dachowe wykonane z mikropęcherzykami szklanymi mogą zapewnić receptury alternatywne do innych konwencjonalnych wypełniaczy stosowanych w tych powłokach. Mniejsze mikrosfery szklane zapewniają zwiększoną reflektancję promieniowania słonecznego i zalety termiczne, co w konsekwencji może doprowadzić do oszczędności energii. Mniejsze mikrosfery szklane zapewniają również wyższą wytrzymałość, co mogłyby być korzystne dla aplikacji o wyższych ciśnieniach, takich jak natrysk hydrodynamiczny. Ponadto mniejsze mikrosfery uzyskują gładszy wygląd i dobrą odporność na przywieranie zanieczyszczeń. Wielkość tych zalet należy oceniać dla poszczególnych receptur dla ich konkretnych zastosowań i składów.   

Informacje techniczne, porady i inne stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie lub dostarczone przez pracowników 3M, oparte są na testach lub doświadczeniach, które 3M uważa za wiarygodne, ale dokładność lub kompletność tych informacji nie jest gwarantowana.

Autorzy pragną przekazać podziękowania następującym osobom:

Jean-Marie Ruckebusch (starszy specjalista obsługi technicznej), Connie Forehand (laborant), Andy Peterson (pomoc techniczna), Terri Shefelbine (Specjalista ds. badań) oraz David Burns (Starszy specjalista ds. badań) za ich wiedzę techniczną i wsparcie przy zbieraniu danych oraz przy testach.

 3M Poland Przedstawicielstwo w Polsce:
3M Poland Sp. z o.o.
Al. Katowicka 117, 05-830 Nadarzyn
Tel.: +48 883 345 865
, www.3M.pl 

 

(3M Poland, GLASS BUBBLES)

Komentarze

(2)
Fimo | 15.05.2018, 12:46
Ostatnio sprawdzałem właśnie pod kątem takich parametrów i warto tym się kierować
szuPan | 12.06.2018, 15:18
Dane ciekawie, warto się bliżej zastanowić
   1 / 1   
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Synthos S.A. Synthos S.A.
Grupa Kapitałowa Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie...
7/8/2018

Aktualny numer:

Izolacje 7/8/2018
W miesięczniku m.in.:
  • - Izolacje techniczne
  • - Badanie skuteczności prac iniekcyjnych
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.