Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Etykietowanie energetyczne w teorii i praktyce

Obowiązek posiadania świadectwa energetycznego
RYS. Przykładowy podział na klasy energetyczne urządzeń AGD
RYS. Przykładowy podział na klasy energetyczne urządzeń AGD
Archiwum autora
Ciąg dalszy artykułu...

Obowiązek posiadania świadectwa energetycznego

Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się w celu przekazania go najemcy lub kupującemu.

Przekazanie świadectwa przy sprzedaży budynku lub jego części ma na celu przede wszystkim poinformowanie o energochłonności budynków, zastosowanych w nich rozwiązaniach instalacyjno-konstrukcyjnych oraz o spełnianiu przez nie wymagań prawnych.

W przypadku, gdy budynek jest wznoszony przez samego właściciela na własne potrzeby, informacja ta, zdaniem ustawodawcy, jest zbędna. Czy decyzja ta jest zgodna z założeniami dyrektywy EPBD?

Nie sądzę. Świadectwo charakterystyki energetycznej trzeba przekazać nabywcy lub najemcy wtedy, kiedy budynek, część budynku lub lokal będzie:

  • zbywany na podstawie umowy sprzedaży,
  • zbywany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  • wynajęty.

Świadectwo należy sporządzić również dla budynków zajmowanych przez: wymiar sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej, w których dokonywana jest obsługa interesantów. Dotyczy to budynków bądź lokali o całkowitej powierzchni użytkowej przekraczającej 250 m2.

Obowiązek dotyczy także zamieszczenia świadectwa w wyraźnie widocznym miejscu. Celem tych działań jest zapewnienie wzorcowej roli organów administracji publicznej, organów wymiaru sprawiedliwości oraz prokuratury w zakresie zapewnienia stosowania i promowania rozwiązań energooszczędnych w budynkach zajmowanych przez te organy.

Czytaj też: Wentylacja w budynku - oczekiwania a wymagania >>>

Cel ten nie został jednak osiągnięty. Świadectwa energetyczne nie są eksponowane w miejscach publicznych i nie są wykorzystywane w marketingu.

Budynek na "własny użytek", czyli wolnoć Tomku w swoim domku

Przepisy ustawy o charakterystyce energetycznej budynków nie przewidują obowiązku sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej w przypadku, gdy budynek zostanie wzniesiony "na własny użytek".

Za spełnienie minimalnych wymagań odpowiada projektant na etapie tworzenia projektu architektoniczno-budowlanego, a następnie kierownik budowy na etapie jego realizacji.

Zarówno projektant, jak i kierownik budowy są zobligowani do tego, aby przy projektowaniu oraz budowie brać pod uwagę przepisy techniczno-budowlane [3].

Analiza opłacalności budowy domu jednorodzinnego o Af = 137,9 m2 dla wymagań na lata 2014, 2017 i 2021 przy kosztach budowy na lata 2016 i 2017
TABELA 3. Analiza opłacalności budowy domu jednorodzinnego o Af = 137,9 m2 dla wymagań na lata 2014, 2017 i 2021 przy kosztach budowy na lata 2016 i 2017

Zdaniem ustawodawcy, w przypadku budynków wznoszonych na własny użytek brak świadectwa nie powinien wpłynąć na spełnianie przez te budynki określonych wymogów w zakresie energooszczędności. Jest to założenie błędne, świadczące o nieznajomości zwyczajów obowiązujących na budowach budynków na własny użytek oraz wynikającego z Prawa budowlanego zakresu zmian nieistotnych, które prawie nigdy nie są poddawane weryfikacji, a mają istotny wpływ na efektywność budynku.

Przeanalizujmy zatem, co w Prawie budowlanym ujęto jako zmiany istotne (Art. 36a ust. 5).

Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w zakresie:

1) projektu zagospodarowania działki lub terenu,

2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji obiektu budowlanego, z zastrzeżeniem ust. 5a,

3) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne,

4) zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

5) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

6) wymagających uzyskania lub zmiany opinii, uzgodnień i pozwoleń, które są wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę lub do dokonania zgłoszenia:

a) budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a lub

b) przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b.

Nie odniesiono się wprost do charakterystyki energetycznej budynku, należy zatem liczyć się z potraktowaniem wszelkich zmian w tym zakresie za nieistotne.

Zmiany nieistotne, wyszczególnione w art. 36a ust. 5a, obejmują odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, takich jak zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego niebędącego obiektem liniowym, jeżeli odstąpienie łącznie spełnia następujące warunki:

1) nie przekracza 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego określonych w projekcie budowlanym,

2) nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu,

3) nie mieści się w zakresie odstępstw, o których mowa w ust. 5 pkt 3–6, z wyjątkiem odstępstwa od projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej, jeżeli odstępstwo zostało uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,

4) nie narusza przepisów techniczno-budowlanych.

O tym, czy planowana zmiana będzie istotna, czy nieistotna, decyduje projektant. To on dokonuje kwalifikacji i w przypadku zmiany nieistotnej zamieszcza w projekcie budowlanym opis i rysunek dotyczące tego odstąpienia.

Ponadto oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu zgodnie z przepisami i projektem musi zostać potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeśli był ustanowiony.

Teoretycznie zapis kwalifikujący zmianę za nieistotną wyklucza wprowadzenie zmian, które naruszają przepisy techniczno-budowlane. Praktyka wskazuje jednak, że trudno jest stwierdzić, czy dana zmiana nie narusza przepisów, zwłaszcza, że realizacją budowy na przykład domów jednorodzinnych zajmują się w dużej mierze rzemieślnicy bez należytej wiedzy budowlanej.

Ustawodawca wycofał uprawnienia budowlane dla technika budowlanego, instalacyjnego oraz odpowiednio dla majstra, a powstałą lukę pozostawił w rękach rzemieślników, najczęściej nieznających przepisów techniczno-budowlanych. Z tego powodu podczas procesu budowlanego występują "nieistotne" zmiany, które mają istotny wpływ na charakterystykę energetyczną budynku.

Do najczęściej występujących zmian traktowanych jako nieistotne zalicza się:

1. Zamianę materiału termoizolacyjnego na inny, o większej wartości współczynnika przewodzenia ciepła. Wpływ zamiany na jakość energetyczną budynku można oszacować na 2-5%.

2. Zamianę stolarki lub zastosowanie niezgodnej z prawem stolarki okiennej i drzwiowej. Wpływ zamiany na jakość energetyczną budynku można oszacować na 2-5%.

3. Zamianę źródeł ciepła na tańsze, ale o innych parametrach efektywności energetycznej. Wpływ zamiany na jakość energetyczną budynku można oszacować na 5-15%.

4. Zamianę urządzeń odzysku ciepła na tańsze, ale o innych parametrach efektywności energetycznej. Wpływ zamiany na jakość energetyczną budynku można oszacować na 5-20%.

5. Zmianę zaprojektowanego systemu grzewczego. Wpływ zamiany na jakość energetyczną budynku można oszacować na 3-10%.

6. Zmianę zaprojektowanego systemu wentylacji. Wpływ zamiany na jakość energetyczną budynku można oszacować na 5-30%.

7. Zmianę powierzchni przegród przeźroczystych. Wpływ zamiany na jakość energetyczną budynku można oszacować na 1-5%.

8. Zmianę powierzchni użytkowej (wprowadzanie w trakcie budowy poddasza ogrzewanego).

9. Szczelność powietrzna budynku bardzo często odbiega od wymagań prawnych. Wpływ zamiany na jakość energetyczną budynku można oszacować na 2-5%.

Nie wszystkie zmiany występują równocześnie, jednak najczęściej występujące odstępstwa zwiększają energochłonność budynku o 20-35%.

Zdarza się, choć rzadko, że nowe budynki dopuszczone do użytkowania nadają się od razu do termomodernizacji. Zmiany te, traktowane jako nieistotne, mają istotny wpływ na charakterystykę energetyczną budynku.

Zwolnienie z konieczności wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków budowanych na użytek własny ma istotne konsekwencje, których skutki trudno przewidzieć. Jest jednak pewne, że nowe budynki wykonywane na własny użytek prawie zawsze charakteryzują się efektywnością energetyczną niższą od wymaganej prawnie.

Czy powinniśmy zezwalać na ich użytkowanie? Moim zdaniem nie.

Bez świadectwa charakterystyki energetycznej nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy wprowadzone zmiany są niezgodne z Prawem budowlanym. Zdaniem sympatyków energooszczędności i ekologii jest to zła praktyka, zdaniem innych - to sprawa prywatna.

Po części się z tym zgadzam, jednak po kilku latach użytkowania takich budynków właściciel stwierdza, że budynek jest energochłonny i oczekuje pomocy finansowej od rządu na poprawę efektywności energetycznej. Czy w takim przypadku powinniśmy takiej pomocy udzielać?

Czytaj dalej: Na budownictwo przypada 41% całkowitego zużycia energii. Jest ono największym "konsumentem" energii oraz ma istotny wpływ na zanieczyszczanie powietrza.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 11/12/2017

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Najlepszy system stropowy?


Betonowe stropy można produkować na różne sposoby – z betonu przygotowanego na placu budowy lub w fabryce, gdzie panują kutemu optymalne warunki. ZOBACZ »Odkryj nowy wymiar bezpieczeństwa dla Twojego domu »

Żaluzje ceramiczne, szklane, wentylowane. Co wybrać?

Każdemu z nas zależy na zapewnieniu odpowiedniego bezpieczeństwa swoim bliskim i miejscu, które jest dla nas najważniejsze. Wybór...
czytaj dalej »

Które rozwiązanie sprawdzi się w Twoim przypadku? Jak ochronić wnętrze przed słońcem, hałasem lub zimnem? czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Izolacja natryskowa - co warto wiedzieć?

Dobierz najlepszy materiał izolacyjny »

Produkty polimocznikowe można stosować wszędzie tam, gdzie wymagana jest... czytaj dalej » Niski poziom ochrony cieplnej generuje wysokie koszty utrzymania budynku, stanowiące duże obciążenie budżetu... czytaj dalej »

Uszczelnianie trudnych powierzchni! Zobacz, jak to zrobić skutecznie »


Doszczelniając przegrodę od strony wewnętrznej budynku ograniczamy przenikanie pary wodnej do warstwy izolacyjnej, natomiast... ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Jak wykonać trwałe posadzki?

Jakich technologii oraz materiałów użyć do wykonania podłóg przemysłowych, naprawy betonów lub przeprowadzenia renowacji posadzek?  czytaj dalej »


Najlepszy produkt na tynku termoizolacji? Sprawdź »

Jak uzyskać pełne uprawnienia architektoniczne?

Obniżona wartość λ pozwala zmniejszyć straty energetyczne oraz wydatki na eksploatacje budynków.
czytaj dalej »

Zobacz, jak otrzymać uprawnienia do samodzielnego wykonywania zawodu architekta w Polsce i UE czytaj dalej »

Dlaczego hydroizolacja budynków jest tak ważna?

Sprawdzony sposób na przyspieszenie ocieplenia »

W budynkach nowo wznoszonych barierę dla wody gruntowej stanowi hydroizolacja zewnętrzna ścian piwnic i izolacja pod płytą fundamentową... czytaj dalej » Jakiego produktu użyć, by aplikacja była łatwa, efektywność większa, a tempo pracy ekspresowe? czytaj dalej »

Czego użyć do izolacji podłóg, dachów i fasad?


Istotną różnicą pomiędzy styropianami białymi i grafitowymi jest ich odporność na ZOBACZ »Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Triflex Polska Triflex Polska
Triflex zyskał na rynku europejskim pozycję lidera w zakresie opracowywania, kompleksowego doradztwa oraz zastosowania uszczelnień i powłok...
7/8/2019

Aktualny numer:

Izolacje 7/8/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Wtórne hydroizolacje poziome
  • - Mocowanie elewacji wentylowanych
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.