Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Sposób eksploatacji lokalu mieszkalnego przyczyną uszkodzeń cieplno-wilgotnościowych

Analiza przyczyn uszkodzeń cieplno­‑wilgotnościowych
Usterki w mieszkaniach wynikają nie tylko z błędów projektowych czy wykonawczych, ale także z niewłaściwej eksploatacji lokalu.
Usterki w mieszkaniach wynikają nie tylko z błędów projektowych czy wykonawczych, ale także z niewłaściwej eksploatacji lokalu.
Archiwum autora
Ciąg dalszy artykułu...

Poniżej przedstawiono procedury normowe określania ryzyka rozwoju pleśni na podstawie współczynnika temperaturowego ƒRsi dla całego roku: zgodnie z [27] ocenianą wielkością jest współczynnik temperaturowy ƒRsi na wewnętrznej powierzchni przegrody:

(1)

gdzie:

θsi - temperatura powierzchni wewnętrznej [°C],
θe - temperatura powietrza wewnętrznego [°C],
θi - temperatura powietrza zewnętrznego [°C].

Aby zdiagnozować możliwość rozwoju pleśni dla każdego miesiąca w roku z uwzględnieniem średnich miesięcznych parametrów powietrza zewnętrznego i warunków użytkowania pomieszczeń, wyznacza się współczynnik ƒRsi,min.

Czytaj też: Odporność izolacji formowanej in situ z włókna celulozowego w postaci luźnej na grzyby powodujące pleśnienie

W TAB. 3 zamieszczono wyniki obliczeń pokazujące zmienność współczynnika temperaturowego ƒRsi,min przez okres 12 miesięcy dla warunków eksploatacyjnych odpowiadających:

 • warunki normowe:
  - temperatura wewnętrzna (w mieszkaniu) Ti = +20°C = θi
  - wilgotność wewnętrzna (w mieszkaniu) φ = 55%.
TABELA 3. Zmiana współczynnika temperaturowegoƒRsi, min przez okres 12 miesięcy dla parametrów klimatu wewnętrznego: Ti = +20°C, φ = 55% (przypadek normowy)
TABELA 3. Zmiana współczynnika temperaturowegoƒRsi, min przez okres 12 miesięcy dla parametrów klimatu wewnętrznego: Ti = +20°C, φ = 55% (przypadek normowy)

Krytycznym miesiącem jest ten, w którym wartość ƒRsi,min jest największa. W rozważanym przypadku jest to wartość przypadająca na luty (zaznaczona kolorem czerwonym), wówczas dla tego przypadku ƒRsi,min = ƒRsi,max = 0,686.

Możliwość wystąpienia pleśni występuje wówczas, gdy ƒRsi,max > ƒRsi,U. W związku z tym należy obliczyć ƒRsi,U – współczynnik, który charakteryzuje jakość cieplną komponentu budowlanego. Wyznacza się go na podstawie:

(2)

gdzie:

U - wartość współczynnika przenikania dla przegrody
R - oporu przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej.

Przy szacowaniu ryzyka wzrostu pleśni należy przyjmować wartość Rsi = 0,25 m2×K/W.

Dla powyższych normowych założeń warunek ƒRsi,max > ƒRsi,U nie jest spełniony, ponieważ ƒRsi,max = 0,686 < ƒRsi,U = 0,85. Wartość ƒRsi,U jest wyższa od ƒRsi,max, w związku z tym nie powinno pojawić się ryzyko wystąpienia warunków sprzyjających rozwojowi pleśni i grzybów przez cały rok kalendarzowy.

 • stan istniejący - przypadek 3:
  - temperatura wewnętrzna (w mieszkaniu) Ti = +18°C
  - wilgotność wewnętrzna (w mieszkaniu) φ = 67%.

Wykonując podobną jak w przypadku a analizę współczynnika temperaturowego ƒRsi,min przez okres 12 miesięcy dla warunków klimatu wewnętrznego, które mogą występować w analizowanym mieszkaniu (przypadek 3), otrzymano wartości zamieszczone w TAB. 4.

TABELA 4. Zmiana współczynnika temperaturowego ƒRsi,min przez okres 12 miesięcy dla parametrów klimatu wewnętrznego: Ti = +18°C, φ = 67% (przypadek 3)
TABELA 4. Zmiana współczynnika temperaturowego ƒRsi,min przez okres 12 miesięcy dla parametrów klimatu wewnętrznego: Ti = +18°C, φ = 67% (przypadek 3)

Na podstawie uzyskanych wyników można zauważyć, że ryzyko wystąpienia warunków sprzyjających rozwojowi pleśni i grzybów ma miejsce aż w 5 miesiącach. W zaznaczonych kolorem czerwonym miejscach w TAB. 4 widać, że wartości ƒRsi,min są zbliżone do wartości kryterialnej ƒRsi,U, co oznacza, że dla średnich miesięcznych parametrów powietrza zewnętrznego i warunków użytkowania pomieszczeń przez znaczną część roku istnieje możliwość powstawania życia biologicznego (rozwoju pleśni).

Dla stanu istniejącego - przypadek 4, w którym przedstawiono warunki klimatu wewnętrznego, w których nie powinien wystąpić rozwój pleśni, zmienność w czasie współczynnika temperaturowego ƒRsi,min przez okres 12 miesięcy kształtuje się w sposób przedstawiony w TAB. 5.

TABELA 5. Zmiana współczynnika temperaturowego ƒRsi,min przez okres 12 miesięcy dla parametrów klimatu wewnętrznego: Ti = +18°C, φ = 60% (metoda 1: stan istniejący – przypadek 4)
TABELA 5. Zmiana współczynnika temperaturowego ƒRsi,min przez okres 12 miesięcy dla parametrów klimatu wewnętrznego: Ti = +18°C, φ = 60% (metoda 1: stan istniejący - przypadek 4)

Dla powyższego przypadku warunek ƒRsi,max > ƒRsi,U nie jest spełniony, ponieważ ƒRsi,max = 0,73 < ƒRsi,U = 0,85.

Wartość ƒRsi,U jest wyższa od ƒRsi,max, w związku z tym dla warunków eksploatacyjnych odpowiadających przypadkowi 4 nie powinno być ryzyka wystąpienia warunków sprzyjających rozwojowi pleśni i grzybów przez cały rok kalendarzowy.

W celu przeciwdziałania sytuacji mogącej sprzyjać w przyszłości rozwojowi uszkodzeń cieplno-wilgotnościowych przyjęto 2 metody:

 • metoda 1 - utrzymanie warunków eksploatacyjnych zbliżonych do normowych.

Należy mieć jednak świadomość, że jest to działanie nie do końca doskonałe, ponieważ w praktyce bardzo trudno jest utrzymać w sposób ciągły założoną temperaturę oraz wilgotność. W związku z tym na potrzeby omawianego przypadku wyznaczono parametry klimatu, które z dużym prawdopodobieństwem pozwolą w przyszłości uniknąć korozji biologicznej przegród budowlanych, w tym muru zewnętrznego. Zalecane wartości odpowiadają omawianej wcześniej sytuacji: stan istniejący - przypadek 4:
- temperatura wewnętrzna (wewnątrz budynku, w mieszkaniu) Ti ≥ +18°C
- wilgotność wewnętrzna (wewnątrz budynku, w mieszkaniu) φ ≤ 60%.

W przypadku 4 nie został spełniony warunek ƒRsi,max > ƒRsi,U, w związku z tym dla analizowanego przypadku wartość współczynnika temperaturowego przekracza wartości normowych określonych w [23], co powoduje, że przegroda w całym roku kalendarzowym jest w stanie pobrać i odprowadzić ilość pary wodnej bez ryzyka jej kondensacji powierzchniowej.

 • metoda 2 - ocieplenie murów zewnętrznych według rozwiązania technologii ETICS.

Z inżynierskiego punktu widzenia najbardziej poprawny kierunek działania. W przypadku ocieplenia muru styropianem grubości 10 cm wartość współczynnika przenikania ciepła wynosi 0,22 W/(m2×°K) (TAB. 6) i nie przekracza wartości Umax wynoszącej 0,23 W/(m2×°K).

TABELA 6. Współczynnik przenikania ciepła U dla stropodachu wentylowanego (stan projektowany – metoda 2)
TABELA 6. Współczynnik przenikania ciepła U dla stropodachu wentylowanego (stan projektowany - metoda 2)

Dla ocieplonej przegrody zmieniają się wartości temperatur. Do analizy temperatury punktu rosy i temperatury punktu pleśni przyjęto wartości normowe:

 • temperatura zewnętrzna (na zewnątrz budynku) Te = –16°C
 • temperatura wewnętrzna (wewnątrz budynku, w mieszkaniu) Ti = +20°C
 • wilgotność wewnętrzna (wewnątrz budynku, w mieszkaniu) φ = 55%.

Dla normowych parametrów klimatycznych uzyskano następujące temperatury:

 • temperatura wewnętrznej powierzchni muru zewnętrznego wynosi Tw = +18,69°C
 • temperatura punktu rosy wynosi Tr = +10,7°C +1°C = +11,7°C
 • temperatura punktu pleśni wynosi Trp = +14,1°C.

Biorąc pod uwagę wysoce prawdopodobny sposób eksploatacji mieszkania obliczenia uwzględniające przepływ strumienia ciepła przez przegrodę po jej ociepleniu wykonano dla najbardziej negatywnie prawdopodobnych sytuacji:

 • stan projektowany - metoda 2: przypadek 1
  - temperatura wewnętrzna (w mieszkaniu) Ti = +16°C
  - wilgotność wewnętrzna (w mieszkaniu) φ = 65%
 • stan projektowany - metoda 2: przypadek 2
  - temperatura wewnętrzna (w mieszkaniu) Ti = +17°C
  - wilgotność wewnętrzna (w mieszkaniu) φ = 67%
 • stan projektowany - metoda 2: przypadek 3
  - temperatura wewnętrzna (w mieszkaniu) Ti = +18°C
  - wilgotność wewnętrzna (w mieszkaniu) φ = 67%.

Dla przywołanych powyżej przypadków temperatura na powierzchni wewnętrznej muru zewnętrznego Tw oraz odpowiadające jej temperatura punktu rosy Tr i temperatura punktu pleśni Trp wynoszą odpowiednio:

 • stan projektowany - metoda 2: przypadek 1
  - temperatura wewnętrznej powierzchni muru zewnętrznego wynosi Tw = +14,82°C
  - temperatura punktu rosy wynosi Tr = +9,7°C +1°C = +10,7°C
  - temperatura punktu pleśni wynosi Trp = +12,8°C
 • stan projektowany - metoda 2: przypadek 2
  - temperatura wewnętrznej powierzchni muru zewnętrznego wynosi Tw = +15,79°C
  - temperatura punktu rosy wynosi Tr = +10,8°C +1°C = +11,8°C.
  - temperatura punktu pleśni wynosi Trp = +14,2°C
 • stan projektowany - metoda 2: przypadek 3
  - temperatura wewnętrznej powierzchni muru zewnętrznego wynosi Tw = +16,75°C
  - temperatura punktu rosy wynosi Tr = +11,8°C +1°C = +12,8°C
  - temperatura punktu pleśni wynosi Trp = +15,2°C.

Bazując na przeprowadzonych obliczeniach stwierdzono, że po ociepleniu ścian zewnętrznych nie ma ryzyka powstawania punktu pleśni, gdyż w żadnym z analizowanych przypadków temperatura wewnętrznej powierzchni muru zewnętrznego Tw nie osiągnęła wartości niższej od temperatura punktu pleśni Trp:

 • przypadek 1 Tw = +14,82°C > Trp = +12,8°C
 • przypadek 2 Tw = +15,79°C > Trp = +14,2°C
 • przypadek 3 Tw = +16,75°C > Trp = +15,2°C

W TAB. 7 zamieszczono wyniki obliczeń przedstawiające ryzyko rozwoju pleśni na podstawie współczynnika temperaturowego ƒRsi dla całego roku dla analizowanej przegrody dla warunków eksploatacyjnych odpowiadających metodzie 2: stan projektowany - przypadek 3.

TABELA 7. Zmiana współczynnika temperaturowego fRsi,min przez okres 12 miesięcy dla parametrów klimatu wewnętrznego:Tiφ = 67% (stan projektowany - metoda 2: przypadek 3)

Dla powyższych normowych założeń warunek ƒRsi,max > ƒRsi,U nie jest spełniony, ponieważ pomimo wysokiego ƒRsi,max = 0,84, po ociepleniu przegrody zmianie ulegnie wartość współczynnika U, powodując tym samym zmianę wartości ƒRsi,U = 0,94.

Wartość ƒRsi,U jest wyższa od ƒRsi,max, w związku z tym nie powinno być ryzyka wystąpienia warunków sprzyjających rozwojowi pleśni i grzybów przez cały rok kalendarzowy: ƒRsi,max = 0,84 < ƒRsi,U = 0,94.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 10/2017

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Nowy, dostępny 24h na dobę sklep budowlany. Sprawdź »


Typowe zastosowania obejmują budynki rolnicze i magazynowe, budynki mieszkalne czy hale, gdzie wymagana jest... ZOBACZ »


Czy przysługuje Ci dofinansowanie na termomodernizację domu?


Dowiedz się, na czym polega rządowy program „Czyste Powietrze”, i sprawdź, czy przysługują Ci dotacje... ZOBACZ »


W 3 prostych krokach zaprojektuj elewację »

Jak uzyskać pełne uprawnienia architektoniczne?

Łatwo i szybko dobierz optymalny system elewacyjny dla budynku... czytaj dalej » Co zrobić, by samodzielnie wykonywać zawód architekta w Polsce i UE? czytaj dalej »


Zgarnij bony o wartości 100zł. Zobacz jak »

Tłumienie dźwięków uderzeniowych i drgań budynków. Zobacz »

3 kroki do Super CashBack
czytaj dalej »

Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających... czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Jak zapewnić trwałość mocowania elewacji?


Wsporniki przejmują ciężar muru i za pomocą zabetonowanych szyn kotwiących lub kotew przekazują go na ścianę nośną... ZOBACZ »


Czego jeszcze nie wiesz o ognioodporności płyt PIR?

Jak usunąć wilgoć ze ścian?

W zależności od wymagań izolacyjności, czy odporności ogniowej możemy dobrać odpowiedni rodzaj płyt...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Jak wykonać trwałe posadzki?

Jakich technologii oraz materiałów użyć do wykonania podłóg przemysłowych, naprawy betonów lub przeprowadzenia renowacji posadzek?  czytaj dalej »


Dowiedz się więcej o hydroizolacji dachów »

Popularność tego materiału rośnie. Dlaczego?

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » To nowoczesny materiał termoizolacyjny, który zdobył... czytaj dalej »

Jak powstają konstrukcje nowoczesnych hal stalowych?


Jak powstają konstrukcje nowoczesnych hal stalowych? ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Szukasz wpustu balkonowego dobrej jakości?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Wpust balkonowy prosty, wpust balkonowy skośny, ogrzewany lub nieogrzewany? Co wybrać? czytaj dalej »

Jak zatrzymać ciepło i ochronić dom przed zimnem?


Komfortowy i energooszczędny dom zapewnia swoim mieszkańcom izolację od gorąca, zimna, hałasu oraz... wysokich rachunków za ogrzewanie i klimatyzację... ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Alpha Dam Alpha Dam
O FIRMIE Alpha Dam Sp. z o.o. produkuje od ponad 10 lat profesjonalne materiały wodochronne i przeciwwilgociowe dla budownictwa.  Do 2008...
10/2019

Aktualny numer:

Izolacje 10/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Konserwacje i renowacje systemów ociepleń
 • - Odporność ogniowa elementów drewnianych
Zobacz szczegóły
Ulga remontowo-modernizacyjna w PIT 2017

Ulga remontowo-modernizacyjna w PIT 2017

W aktualnych przepisach prawa podatkowego nie znajdziemy wielu ulg, które obowiązywały w poprzednich latach. Wśród nich jest ulga remontowo- modernizacyjna. Niektórzy...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.