Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2019 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Sposób eksploatacji lokalu mieszkalnego przyczyną uszkodzeń cieplno-wilgotnościowych

Analiza przyczyn uszkodzeń cieplno­‑wilgotnościowych
Usterki w mieszkaniach wynikają nie tylko z błędów projektowych czy wykonawczych, ale także z niewłaściwej eksploatacji lokalu.
Usterki w mieszkaniach wynikają nie tylko z błędów projektowych czy wykonawczych, ale także z niewłaściwej eksploatacji lokalu.
Archiwum autora
Ciąg dalszy artykułu...

Poniżej przedstawiono procedury normowe określania ryzyka rozwoju pleśni na podstawie współczynnika temperaturowego ƒRsi dla całego roku: zgodnie z [27] ocenianą wielkością jest współczynnik temperaturowy ƒRsi na wewnętrznej powierzchni przegrody:

(1)

gdzie:

θsi - temperatura powierzchni wewnętrznej [°C],
θe - temperatura powietrza wewnętrznego [°C],
θi - temperatura powietrza zewnętrznego [°C].

Aby zdiagnozować możliwość rozwoju pleśni dla każdego miesiąca w roku z uwzględnieniem średnich miesięcznych parametrów powietrza zewnętrznego i warunków użytkowania pomieszczeń, wyznacza się współczynnik ƒRsi,min.

Czytaj też: Odporność izolacji formowanej in situ z włókna celulozowego w postaci luźnej na grzyby powodujące pleśnienie

W TAB. 3 zamieszczono wyniki obliczeń pokazujące zmienność współczynnika temperaturowego ƒRsi,min przez okres 12 miesięcy dla warunków eksploatacyjnych odpowiadających:

 • warunki normowe:
  - temperatura wewnętrzna (w mieszkaniu) Ti = +20°C = θi
  - wilgotność wewnętrzna (w mieszkaniu) φ = 55%.
TABELA 3. Zmiana współczynnika temperaturowegoƒRsi, min przez okres 12 miesięcy dla parametrów klimatu wewnętrznego: Ti = +20°C, φ = 55% (przypadek normowy)
TABELA 3. Zmiana współczynnika temperaturowegoƒRsi, min przez okres 12 miesięcy dla parametrów klimatu wewnętrznego: Ti = +20°C, φ = 55% (przypadek normowy)

Krytycznym miesiącem jest ten, w którym wartość ƒRsi,min jest największa. W rozważanym przypadku jest to wartość przypadająca na luty (zaznaczona kolorem czerwonym), wówczas dla tego przypadku ƒRsi,min = ƒRsi,max = 0,686.

Możliwość wystąpienia pleśni występuje wówczas, gdy ƒRsi,max > ƒRsi,U. W związku z tym należy obliczyć ƒRsi,U – współczynnik, który charakteryzuje jakość cieplną komponentu budowlanego. Wyznacza się go na podstawie:

(2)

gdzie:

U - wartość współczynnika przenikania dla przegrody
R - oporu przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej.

Przy szacowaniu ryzyka wzrostu pleśni należy przyjmować wartość Rsi = 0,25 m2×K/W.

Dla powyższych normowych założeń warunek ƒRsi,max > ƒRsi,U nie jest spełniony, ponieważ ƒRsi,max = 0,686 < ƒRsi,U = 0,85. Wartość ƒRsi,U jest wyższa od ƒRsi,max, w związku z tym nie powinno pojawić się ryzyko wystąpienia warunków sprzyjających rozwojowi pleśni i grzybów przez cały rok kalendarzowy.

 • stan istniejący - przypadek 3:
  - temperatura wewnętrzna (w mieszkaniu) Ti = +18°C
  - wilgotność wewnętrzna (w mieszkaniu) φ = 67%.

Wykonując podobną jak w przypadku a analizę współczynnika temperaturowego ƒRsi,min przez okres 12 miesięcy dla warunków klimatu wewnętrznego, które mogą występować w analizowanym mieszkaniu (przypadek 3), otrzymano wartości zamieszczone w TAB. 4.

TABELA 4. Zmiana współczynnika temperaturowego ƒRsi,min przez okres 12 miesięcy dla parametrów klimatu wewnętrznego: Ti = +18°C, φ = 67% (przypadek 3)
TABELA 4. Zmiana współczynnika temperaturowego ƒRsi,min przez okres 12 miesięcy dla parametrów klimatu wewnętrznego: Ti = +18°C, φ = 67% (przypadek 3)

Na podstawie uzyskanych wyników można zauważyć, że ryzyko wystąpienia warunków sprzyjających rozwojowi pleśni i grzybów ma miejsce aż w 5 miesiącach. W zaznaczonych kolorem czerwonym miejscach w TAB. 4 widać, że wartości ƒRsi,min są zbliżone do wartości kryterialnej ƒRsi,U, co oznacza, że dla średnich miesięcznych parametrów powietrza zewnętrznego i warunków użytkowania pomieszczeń przez znaczną część roku istnieje możliwość powstawania życia biologicznego (rozwoju pleśni).

Dla stanu istniejącego - przypadek 4, w którym przedstawiono warunki klimatu wewnętrznego, w których nie powinien wystąpić rozwój pleśni, zmienność w czasie współczynnika temperaturowego ƒRsi,min przez okres 12 miesięcy kształtuje się w sposób przedstawiony w TAB. 5.

TABELA 5. Zmiana współczynnika temperaturowego ƒRsi,min przez okres 12 miesięcy dla parametrów klimatu wewnętrznego: Ti = +18°C, φ = 60% (metoda 1: stan istniejący – przypadek 4)
TABELA 5. Zmiana współczynnika temperaturowego ƒRsi,min przez okres 12 miesięcy dla parametrów klimatu wewnętrznego: Ti = +18°C, φ = 60% (metoda 1: stan istniejący - przypadek 4)

Dla powyższego przypadku warunek ƒRsi,max > ƒRsi,U nie jest spełniony, ponieważ ƒRsi,max = 0,73 < ƒRsi,U = 0,85.

Wartość ƒRsi,U jest wyższa od ƒRsi,max, w związku z tym dla warunków eksploatacyjnych odpowiadających przypadkowi 4 nie powinno być ryzyka wystąpienia warunków sprzyjających rozwojowi pleśni i grzybów przez cały rok kalendarzowy.

W celu przeciwdziałania sytuacji mogącej sprzyjać w przyszłości rozwojowi uszkodzeń cieplno-wilgotnościowych przyjęto 2 metody:

 • metoda 1 - utrzymanie warunków eksploatacyjnych zbliżonych do normowych.

Należy mieć jednak świadomość, że jest to działanie nie do końca doskonałe, ponieważ w praktyce bardzo trudno jest utrzymać w sposób ciągły założoną temperaturę oraz wilgotność. W związku z tym na potrzeby omawianego przypadku wyznaczono parametry klimatu, które z dużym prawdopodobieństwem pozwolą w przyszłości uniknąć korozji biologicznej przegród budowlanych, w tym muru zewnętrznego. Zalecane wartości odpowiadają omawianej wcześniej sytuacji: stan istniejący - przypadek 4:
- temperatura wewnętrzna (wewnątrz budynku, w mieszkaniu) Ti ≥ +18°C
- wilgotność wewnętrzna (wewnątrz budynku, w mieszkaniu) φ ≤ 60%.

W przypadku 4 nie został spełniony warunek ƒRsi,max > ƒRsi,U, w związku z tym dla analizowanego przypadku wartość współczynnika temperaturowego przekracza wartości normowych określonych w [23], co powoduje, że przegroda w całym roku kalendarzowym jest w stanie pobrać i odprowadzić ilość pary wodnej bez ryzyka jej kondensacji powierzchniowej.

 • metoda 2 - ocieplenie murów zewnętrznych według rozwiązania technologii ETICS.

Z inżynierskiego punktu widzenia najbardziej poprawny kierunek działania. W przypadku ocieplenia muru styropianem grubości 10 cm wartość współczynnika przenikania ciepła wynosi 0,22 W/(m2×°K) (TAB. 6) i nie przekracza wartości Umax wynoszącej 0,23 W/(m2×°K).

TABELA 6. Współczynnik przenikania ciepła U dla stropodachu wentylowanego (stan projektowany – metoda 2)
TABELA 6. Współczynnik przenikania ciepła U dla stropodachu wentylowanego (stan projektowany - metoda 2)

Dla ocieplonej przegrody zmieniają się wartości temperatur. Do analizy temperatury punktu rosy i temperatury punktu pleśni przyjęto wartości normowe:

 • temperatura zewnętrzna (na zewnątrz budynku) Te = –16°C
 • temperatura wewnętrzna (wewnątrz budynku, w mieszkaniu) Ti = +20°C
 • wilgotność wewnętrzna (wewnątrz budynku, w mieszkaniu) φ = 55%.

Dla normowych parametrów klimatycznych uzyskano następujące temperatury:

 • temperatura wewnętrznej powierzchni muru zewnętrznego wynosi Tw = +18,69°C
 • temperatura punktu rosy wynosi Tr = +10,7°C +1°C = +11,7°C
 • temperatura punktu pleśni wynosi Trp = +14,1°C.

Biorąc pod uwagę wysoce prawdopodobny sposób eksploatacji mieszkania obliczenia uwzględniające przepływ strumienia ciepła przez przegrodę po jej ociepleniu wykonano dla najbardziej negatywnie prawdopodobnych sytuacji:

 • stan projektowany - metoda 2: przypadek 1
  - temperatura wewnętrzna (w mieszkaniu) Ti = +16°C
  - wilgotność wewnętrzna (w mieszkaniu) φ = 65%
 • stan projektowany - metoda 2: przypadek 2
  - temperatura wewnętrzna (w mieszkaniu) Ti = +17°C
  - wilgotność wewnętrzna (w mieszkaniu) φ = 67%
 • stan projektowany - metoda 2: przypadek 3
  - temperatura wewnętrzna (w mieszkaniu) Ti = +18°C
  - wilgotność wewnętrzna (w mieszkaniu) φ = 67%.

Dla przywołanych powyżej przypadków temperatura na powierzchni wewnętrznej muru zewnętrznego Tw oraz odpowiadające jej temperatura punktu rosy Tr i temperatura punktu pleśni Trp wynoszą odpowiednio:

 • stan projektowany - metoda 2: przypadek 1
  - temperatura wewnętrznej powierzchni muru zewnętrznego wynosi Tw = +14,82°C
  - temperatura punktu rosy wynosi Tr = +9,7°C +1°C = +10,7°C
  - temperatura punktu pleśni wynosi Trp = +12,8°C
 • stan projektowany - metoda 2: przypadek 2
  - temperatura wewnętrznej powierzchni muru zewnętrznego wynosi Tw = +15,79°C
  - temperatura punktu rosy wynosi Tr = +10,8°C +1°C = +11,8°C.
  - temperatura punktu pleśni wynosi Trp = +14,2°C
 • stan projektowany - metoda 2: przypadek 3
  - temperatura wewnętrznej powierzchni muru zewnętrznego wynosi Tw = +16,75°C
  - temperatura punktu rosy wynosi Tr = +11,8°C +1°C = +12,8°C
  - temperatura punktu pleśni wynosi Trp = +15,2°C.

Bazując na przeprowadzonych obliczeniach stwierdzono, że po ociepleniu ścian zewnętrznych nie ma ryzyka powstawania punktu pleśni, gdyż w żadnym z analizowanych przypadków temperatura wewnętrznej powierzchni muru zewnętrznego Tw nie osiągnęła wartości niższej od temperatura punktu pleśni Trp:

 • przypadek 1 Tw = +14,82°C > Trp = +12,8°C
 • przypadek 2 Tw = +15,79°C > Trp = +14,2°C
 • przypadek 3 Tw = +16,75°C > Trp = +15,2°C

W TAB. 7 zamieszczono wyniki obliczeń przedstawiające ryzyko rozwoju pleśni na podstawie współczynnika temperaturowego ƒRsi dla całego roku dla analizowanej przegrody dla warunków eksploatacyjnych odpowiadających metodzie 2: stan projektowany - przypadek 3.

TABELA 7. Zmiana współczynnika temperaturowego fRsi,min przez okres 12 miesięcy dla parametrów klimatu wewnętrznego:Tiφ = 67% (stan projektowany - metoda 2: przypadek 3)

Dla powyższych normowych założeń warunek ƒRsi,max > ƒRsi,U nie jest spełniony, ponieważ pomimo wysokiego ƒRsi,max = 0,84, po ociepleniu przegrody zmianie ulegnie wartość współczynnika U, powodując tym samym zmianę wartości ƒRsi,U = 0,94.

Wartość ƒRsi,U jest wyższa od ƒRsi,max, w związku z tym nie powinno być ryzyka wystąpienia warunków sprzyjających rozwojowi pleśni i grzybów przez cały rok kalendarzowy: ƒRsi,max = 0,84 < ƒRsi,U = 0,94.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 10/2017

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Chemia budowlana - porady ekspertów »


Masz wątpliwości i pytania jak rozwiązać Twój problem techniczny? Dobierz stosowną technologię do Twoich potrzeb... ZOBACZ »


Planujesz remont balkonu lub tarasu? Sprawdź »

7 zalet stosowania płyt warstwowych

Aby balkon lub taras nie sprawiał właścicielom kłopotów podczas użytkowania...
czytaj dalej »

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, szczególnie halowe użyteczności publicznej, przemysłowe i rolnicze bez obudowy... czytaj dalej »

Czego użyć do napraw i uszczelnień?


Na etapie wykonywania hydroizolacji budynku warto rozważyć zastosowanie materiałów ZOBACZ »


Konsole do elewacji wentylowanych - wiedz więcej »

Klej do płytek z funkcją hydroizolacji »

Umożliwiają osiągnięcie współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych na poziomie poniżej... czytaj dalej » Tego typu materiałów poszukują najbardziej wymagający użytkownicy, ceniący estetykę, funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...  czytaj dalej »


Na czym polegają prace uszczelniające?

Jak zabezpieczyć wnętrze przed dużym nasłonecznieniem?

Prace uszczelniające mają na celu odcięcie niebezpiecznych materiałów, substancji lub po prostu... czytaj dalej » Dużym zainteresowaniem właścicieli domów cieszy się też.. czytaj dalej »

Jak pozbyć się grzyba z elewacji?


Elewacja budynku narażona jest nie tylko na zmienne warunki atmosferyczne, lecz także na... ZOBACZ »


Zobacz najnowszy numer IZOLACJI »

Wybierz najlepszy materiał do ociepleń »

W majowym wydaniu miesięcznika IZOLACJE piszemy m.in. o budowie w czasach pandemii, izolacjach wdmuchiwanych oraz elewacjach wentylowanych. czytaj dalej » Czym różnią się materiały do izolacji poszczególnych elementów budynku? czytaj dalej »

Naprawa balkonów i tarasów - czego użyć?


Balkony, tarasy, loggie i schody są elementami obiektów budowlanych stale narażonymi na niszczące czynniki środowiska... ZOBACZ »


Papa podkładowa - przepłacanie czy oszczędność?

Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią?

Wśród budowniczych wciąż trwa otwarta dyskusja na temat potrzeby stosowania papy podkładowej...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Planujesz wymianę dachu? Sprawdź »


Dzięki lekkości dachówek nie ma potrzeby wzmacniania Twojej starej struktury dachowej. W niektórych przypadkach jest nawet... ZOBACZ »


Żaluzje zewnętrzne - dlaczego warto je zamontować?

Szukasz pomysłu na wykończenie elewacji? Sprawdź

To doskonała inwestycja, która nie tylko podnosi wartość budynku mieszkalnego...
czytaj dalej »

Tynki cienkowarstwowe tworzą ochronno-dekoracyjną zewnętrzną warstwę o wysokiej odporności na... czytaj dalej »

Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Flowcrete Polska Sp. z o.o.
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Jesteśmy producentem i dystrybutorem materiałów do wykonywania bezspoinowch posadzek żywicznych -...
5/2020

Aktualny numer:

Izolacje 5/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Budowa w czasach pandemii
 • - Najczęściej popełniane błędy podczas deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych
Zobacz szczegóły
Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Trudno wyobrazić sobie nowoczesny dom bez jego wizytówki, czyli balkonu lub tarasu. Elementy te stanowią dodatkową powierzchnię, która pozwala na chwilę oddechu na...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.