Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Uwarunkowania prawne budownictwa niskoenergetycznego dla projektowania i wykonawstwa w Polsce

Regulacje prawne w polskim prawodawstwie i ich skutki dla projektowania i wykonawstwa
Jakie przepisy prawne regulują sektor budownictwa niskoenergetycznego w Unii Europejskiej i ich wdrażanie w Polsce?
Jakie przepisy prawne regulują sektor budownictwa niskoenergetycznego w Unii Europejskiej i ich wdrażanie w Polsce?
Ciąg dalszy artykułu...

Ustawą o charakterystyce energetycznej budynków z 29 sierpnia 2014 r. (DzU, 2014, poz. 1200 z późniejszymi zmianami) zmieniono jednocześnie ustawę Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (DzU, 1994, Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) i ustawę o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. (DzU, 1997, Nr 115, poz. 741 z późniejszymi zmianami). Wprowadzone regulacje prawne oznaczają, że osiągnięcie celu budownictwa niemal zeroenergetycznego wymusza wprowadzenie nowych standardów projektowania i wymagań techniczno-budowlanych dla budynków oraz kreowanie instrumentów wspierających inwestorów planujących budowę lub zakup budynku energooszczędnego.

Warto zwrócić też uwagę na ważność świadectwa charakterystyki energetycznej. Przepisy prawne określają, jakie budynki i lokale i w jakich sytuacjach muszą posiadać tzw. certyfikat energetyczny, czyli dokument przedstawiający informacje w zakresie rocznego potencjalnego zapotrzebowania na energię na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia oraz zawierający porównanie tych informacji z danymi dla budynku referencyjnego.

Warto wiedzieć: Jak dobierać rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne w projektach inwestycyjnych?

Wdrożenia w prawodawstwie polskim dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 153 z 18 czerwca 2010 r.) dokonują również:

 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z 21 czerwca 2013 r. (DzU, 2013, poz. 762)
 • i rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 5 lipca 2013 r. (DzU, 2013, poz. 926)

Nowelizacja z 21 czerwca 2013 r. rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z 25 kwietnia 2012 r. (DzU, 2012, poz. 462) zaostrza obowiązek dotyczący budynków, zawarty w § 11 ust. 2 pkt. 12, w zakresie wykonywania analizy możliwości racjonalnego wykorzystania, o ile są dostępne techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. Aktualnie odnosi się on zatem do wszystkich budynków bez względu na wielkość ich powierzchni użytkowej.

Przez "wysokoefektywne systemy alternatywne zaopatrzenia w energię i ciepło" należy rozumieć zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności, gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych (w rozumieniu przepisów ustawy Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 r. (DzU, 1997, Nr 54, poz. 348 z późniejszymi zmianami)), oraz pompy ciepła.

Natomiast nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2002 r. (DzU, 2002, Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) od 1 stycznia 2014 r. wprowadza obowiązek, że budynki muszą spełniać jednocześnie wymagania co do dopuszczalnej wartości wskaźnika EP (roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną) oraz co do minimalnej izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych budynków (ścian, podłóg, dachów, stropów, okien i drzwi) i przewodów (instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej).

Do końca grudnia 2013 r. wystarczyło spełnienie jednego z tych dwóch warunków. Jest to poważne wyzwanie dla projektantów, ponieważ o wartości wskaźnika EP dla konkretnego budynku decyduje kombinacja wielu czynników, takich jak:

 • izolacja cieplna,
 • sposób wentylacji,
 • rodzaj paliwa do ogrzewania budynku, a nawet jego położenie [2].

W przedmiotowym rozporządzeniu odrębnie określono wymagania stawiane budynkom przebudowywanym.

Ustawa o efektywności energetycznej z 15 kwietnia 2011 r. (DzU, 2011, Nr 94, poz. 551 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi w zakresie swych regulacji wprowadzają do prawa polskiego dyrektywę 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylającą dyrektywę Rady 93/76/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 114 z 27 kwietnia 2006 r.) oraz częściowo dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającą i w następstwie uchylającą dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 140 z 5 czerwca 2009 r.).

Przedmiotowa ustawa jednocześnie zmieniła m.in.:

 • ustawę Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (DzU, 1994, Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami),
 • ustawę Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 r. (DzU, 1997, Nr 54, poz. 348 z późniejszymi zmianami)
 • i ustawę Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. (DzU, 2001, Nr 62, 627 z późniejszymi zmianami).

W 2012 r. uchwalono dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315 z 14 listopada 2012 r.), m.in. uchylającą dyrektywę 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylającą dyrektywę Rady 93/76/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 114 z 27 kwietnia 2006 r.) (zaimplementowaną już w prawie polskim). Polska wdrożyła ją ustawą o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r. (DzU, 2016, poz. 831).

Drugi "Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011" z 10 sierpnia 2011 r. stanowi realizację zapisu art. 14 ust. 2 dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylającej dyrektywę Rady 93/76/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 114 z 27 kwietnia 2006 r.).

Dokument ten zawiera opis planowanych środków poprawy efektywności energetycznej określających działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej w poszczególnych sektorach gospodarki, niezbędnych dla realizacji krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią na 2016 rok (uzyskanie oszczędności energii finalnej w ilości nie mniejszej niż 9% średniego krajowego zużycia tej energii w ciągu r., przy czym uśrednienie obejmuje lata 2001–2005).

Środki poprawy efektywności energetycznej w sektorze budowlanym obejmują następujące działania priorytetowe:

 • działania w sektorze mieszkalnictwa (poprzez wykorzystanie Funduszu Termomodernizacji i Remontów),
 • działania w sektorze publicznym (system zielonych inwestycji (część 1) - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej, system zielonych inwestycji (część 5) - zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych, Program Operacyjny „Oszczędność energii i promocja odnawialnych źródeł energii” dla wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w latach 2012-2017),
 • działania w sektorze przemysłu i MŚP (efektywne wykorzystanie energii (część 1) - dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach, efektywne wykorzystanie energii (część 2) - dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzących do oszczędności energii lub do wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstw) [8].

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów z 21 listopada 2008 r. (DzU, 2008, Nr 223, poz. 1459 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi umożliwia podniesienie efektywności energetycznej już istniejących budynków. Jest jednym z najlepiej wykonywanych aktów prawnych w sektorze budownictwa. Większość starych budynków nie spełnia aktualnie obowiązujących wymogów budowlanych, w tym dotyczących certyfikacji energetycznej. Dlatego wsparcie właścicieli i zarządców nieruchomości środkami finansowymi z Funduszu Termomodernizacji i Remontów pozwala realizować inwestycje termomodernizacyjne i remontowe, prowadzące do zwiększenia energooszczędności budynków.

Ustawa o odnawialnych źródłach energii z 20 lutego 2015 r. (DzU, 2015, poz. 478) w zakresie swojej regulacji transponuje do prawa polskiego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającą i w następstwie uchylającą dyrektywę 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 140 z 5 czerwca 2009 r.) oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315 z 14 listopada 2012 r.). Ustawa ta jednocześnie zmieniła m.in.:

 • ustawę Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 r. (DzU, 1997, Nr 54, poz. 348 z późniejszymi zmianami) oraz
 • ustawę Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. (DzU, 2001, Nr 62, 627 z późniejszymi zmianami).

Ustawa o odnawialnych źródłach energii z 20 lutego 2015 r. (DzU, 2015, poz. 478) jest aktem prawnym komplementarnym w stosunku do ustawy o charakterystyce energetycznej budynków z 29 sierpnia 2014 r. (DzU, 2014, poz. 1200 z późniejszymi zmianami), gdyż stwarza atrakcyjne dla inwestorów podstawy prawne wdrażania instalacji odnawialnych źródeł energii w budownictwie niskoenergetycznym.

Podsumowanie i wnioski

 • Unia Europejska dotychczas nie wprowadziła pełnych i kompleksowych uregulowań prawnych dotyczących wyłącznie budownictwa niskoenergetycznego. W tym zakresie przepisy prawne w Unii Europejskiej, a w tym i w Polsce, są rozproszone w różnych aktach prawnych.
 • Najistotniejszą konsekwencją istniejących uregulowań prawnych jest to, że do dnia 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki muszą być budynkami o niemal zerowym zużyciu energii oraz po 31 grudnia 2018 r. nowe budynki zajmowane przez władze publiczne i będące ich własnością muszą być budynkami o niemal zerowym zużyciu energii.

Takie wymogi prawne spowodowały w Polsce uchwalenie przez Radę Ministrów krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii, uwzględniającego m.in. instrumenty finansowe wspierające rozwój budownictwa efektywnego energetycznie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Literatura

1. M. Płaziak, "Domy energooszczędne i pasywne jako nieunikniona przyszłość budownictwa w Polsce", Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 21/2013, s. 173-188.
2. R. Wnuk, "Budowa domu pasywnego w praktyce", Wydawnictwo Przewodnik Budowlany, Warszawa 2012.
3. A. Kaniszewska, "Wprowadzenie do budownictwa energooszczędnego i pasywnego", 2013. Pobrane z http://www.chronmyklimat.pl/projekty/energooszczędne (dostęp: 31.12.2016).
4. Informacje o aktach prawnych Unii Europejskiej. Pobrane z http://www.europa.eu (dostęp: 31.12.2016).
5. Informacje o aktach prawnych Unii Europejskiej. Pobrane z http://buildingsplatform.org (dostęp: 31.12.2016).
6. M. Ramczyk, "Uwarunkowania prawne budownictwa energooszczędnego w Polsce" [w:] "Budownictwo energooszczędne w Polsce - stan i perspektywy”, Wesołowska M. (red.), Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno­‑Przyrodniczego, Bydgoszcz 2015, s. 45-56.
7. Dane dotyczące polskich aktów prawnych. Pobrane z http://www.sejm.gov.pl (dostęp: 31.12.2016).
8. Drugi "Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011", Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2011.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 10/2017

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak zatrzymać ciepło i ochronić dom przed zimnem?


Komfortowy i energooszczędny dom zapewnia swoim mieszkańcom izolację od gorąca, zimna, hałasu oraz... wysokich rachunków za ogrzewanie i klimatyzację... ZOBACZ »


Poznaj nowoczesne rozwiązania budowlane

Czego użyć do izolacji ścian, a czym ocieplić dach?

Obok wiedzy na temat produktów, równie istotna jest znajomość technologii, którą... czytaj dalej » Niski poziom ochrony cieplnej generuje wysokie koszty utrzymania budynku, stanowiące duże obciążenie budżetu... czytaj dalej »


Zgarnij bony o wartości 100zł. Zobacz jak »

Tłumienie dźwięków uderzeniowych i drgań budynków. Zobacz »

3 kroki do Super CashBack
czytaj dalej »

Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających... czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Jak zapewnić trwałość mocowania elewacji?


Wsporniki przejmują ciężar muru i za pomocą zabetonowanych szyn kotwiących lub kotew przekazują go na ścianę nośną... ZOBACZ »


Czego jeszcze nie wiesz o ognioodporności płyt PIR?

Uszczelnianie obiektów inżynieryjnych - jak to robią specjaliści?

W zależności od wymagań izolacyjności, czy odporności ogniowej możemy dobrać odpowiedni rodzaj płyt...
czytaj dalej »

Jak prawidłowo chronić ściany fundamentwe i zapewnić gwarancję żywotności obiektu? czytaj dalej »

Jak wykonać trwałe posadzki?

Jakich technologii oraz materiałów użyć do wykonania podłóg przemysłowych, naprawy betonów lub przeprowadzenia renowacji posadzek?  czytaj dalej »


Dowiedz się więcej o hydroizolacji dachów »

Popularność tego materiału rośnie. Dlaczego?

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » To nowoczesny materiał termoizolacyjny, który zdobył... czytaj dalej »

Jak mocować elewacje wentylowane?


Jak w realnych warunkach zachowują się różne systemy mocowań elewacji wentylowanych? ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Jak zapobiegać problemom z wilgocią budynków?


Poprawny dobór materiałów do wykonania hydroizolacji budynku i prawidłowe ich wbudowanie to podstawowe warunki, których spełnienie pozwoli uniknąć późniejszych problemów z wilgocią... ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Alpha Dam Alpha Dam
O FIRMIE Alpha Dam Sp. z o.o. produkuje od ponad 10 lat profesjonalne materiały wodochronne i przeciwwilgociowe dla budownictwa.  Do 2008...
10/2019

Aktualny numer:

Izolacje 10/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Konserwacje i renowacje systemów ociepleń
 • - Odporność ogniowa elementów drewnianych
Zobacz szczegóły
Ulga remontowo-modernizacyjna w PIT 2017

Ulga remontowo-modernizacyjna w PIT 2017

W aktualnych przepisach prawa podatkowego nie znajdziemy wielu ulg, które obowiązywały w poprzednich latach. Wśród nich jest ulga remontowo- modernizacyjna. Niektórzy...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.