Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Uwarunkowania prawne budownictwa niskoenergetycznego dla projektowania i wykonawstwa w Polsce

Regulacje prawne w polskim prawodawstwie i ich skutki dla projektowania i wykonawstwa
Jakie przepisy prawne regulują sektor budownictwa niskoenergetycznego w Unii Europejskiej i ich wdrażanie w Polsce?
Jakie przepisy prawne regulują sektor budownictwa niskoenergetycznego w Unii Europejskiej i ich wdrażanie w Polsce?
Ciąg dalszy artykułu...

Regulacje prawne w polskim prawodawstwie i ich skutki dla projektowania i wykonawstwa

Polska, od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej, ma obowiązek zaimplementowania w prawie polskim każdej uchwalonej przez nią dyrektywy. Stan wdrażania unijnych aktów prawnych dotyczących budownictwa niskoenergetycznego do prawodawstwa polskiego nie jest pełny.

Przeczytaj: Świadectwa charakterystyki energetycznej w teorii i praktyce

Aktualnie w Polsce w obszarze budownictwa niskoenergetycznego obowiązują następujące akty prawne i dokumenty [6, 7]:

 • ustawa o charakterystyce energetycznej budynków z 29 sierpnia 2014 r. (DzU, 2014, poz. 1200 z późniejszymi zmianami),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej z 27 lutego 2015 r. (DzU, 2015, poz. 376),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji z 17 lutego 2015 r. (DzU, 2015, poz. 246),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji z 17 lutego 2015 r. (DzU, 2015, poz. 247),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową z 21 stycznia 2008 r. (DzU, 2008, Nr 17, poz. 104 z późniejszymi zmianami),
 • obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową z 28 maja 2013 r. (DzU, 2013, poz. 1210),
 • rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową z 28 grudnia 2009 r. (DzU, 2009, Nr 224, poz. 1802),
 • ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r. (DzU, 2016, poz. 831),
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii z 10 sierpnia 2012 r. (DzU, 2012, poz. 962),
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie sposobu obliczania ilości energii pierwotnej odpowiadającej wartości świadectwa efektywności energetycznej oraz wysokości jednostkowej opłaty zastępczej z 4 września 2012 r. (DzU, 2012, poz. 1039),
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej z 23 października 2012 r. (DzU, 2012, poz. 1227),
 • obwieszczenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej z 21 grudnia 2012 r. (M.P., 2013, poz. 15),
 • rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej audytora efektywności energetycznej z 14 września 2011 r. (DzU, 2011, Nr 210, poz. 1248),
 • ustawa Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. (DzU, 2001, Nr 62, 627 z późniejszymi zmianami),
 • ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 r. (DzU, 1997, Nr 54, poz. 348 z późniejszymi zmianami),
 • Polityka energetyczna Polski do 2030 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 10 listopada 2009 r. (dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r.),
 • Drugi "Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011", Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 10 sierpnia 2011 r.,
 • ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (DzU, 1994, Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z 25 kwietnia 2012 r. (DzU, 2012, poz. 462),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z 21 czerwca 2013 r. (DzU, 2013, poz. 762),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2002 r. (DzU, 2002, Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 5 lipca 2013 r. (DzU, 2013, poz. 926),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych z 16 sierpnia 1999 r. (DzU, 1999, Nr 74, poz. 836 z późniejszymi zmianami),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych z 27 listopada 2009 r. (DzU, 2009, Nr 205, poz. 1584),
 • ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów z 21 listopada 2008 r. (DzU, 2008, Nr 223, poz. 1459 z późniejszymi zmianami),
 • obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów z 2 kwietnia 2014 r. (DzU, 2014, poz. 712),
 • ozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego z 17 marca 2009 r. (DzU, 2009, Nr 43, poz. 346),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów z 17 marca 2009 r. (DzU, 2009, Nr 43, poz. 347),
 • ustawa o odnawialnych źródłach energii z 20 lutego 2015 r. (DzU, 2015, poz. 478),
 • "Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych", Minister Gospodarki, Warszawa, 2010,
 • "Uzupełnienie do Krajowego Planu Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych", Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2 grudnia 2011 r.

Poniższe akty prawne dokonują w zakresie swych regulacji wdrożenia w prawie polskim dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 153 z 18 czerwca 2010 r.):

 • ustawa o charakterystyce energetycznej budynków z 29 sierpnia 2014 r. (DzU, 2014, poz. 1200 z późniejszymi zmianami),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej z 27 lutego 2015 r. (DzU, 2015, poz. 376),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji z 17 lutego 2015 r. (DzU, 2015, poz. 246),
 • oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji z 17 lutego 2015 r. (DzU, 2015, poz. 247) i pozostałe akty wykonawcze do tej ustawy.
DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 10/2017

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Budujesz lub remontujesz? Sprawdź ceny materiałów!


Niezależnie od tego, jak duże przedsięwzięcie przed Tobą, warto być zaopatrywał się w miejscu z gwarancją zapasu, ceny i dostępności... ZOBACZ »


Wybierz najlepszy materiał do ocieplenia budynku »

Izolacja kominku? Sprawdź, czego użyć »

W obszarze izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej, poddaszy oraz ścian działowych o konstrukcji... czytaj dalej » Dowiedz się więcej o izolacjach technicznych czytaj dalej »

Najtańszy sposób na wykonanie stropu? Sprawdź »


Oprócz znacznych oszczędności finansowych wynikających między innymi z braku dodatkowych ociepleń, możliwości prowadzenia w stropie... ZOBACZ »


Chcesz ograniczyć straty ciepła z budynku? Zobacz »

Jak usunąć wilgoć ze ścian?

W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i eketrycznej skłaniają do analizy strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów jest...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Jak dobrać posadzkę do obiektu?


Wybierz posadzkę, która będzie funkcjonalna i łatwa w czyszczeniu.... ZOBACZ »


Gdy ważna jest termoizolacyjność i estetyka...

Prace uszczelniające - postaw na niezawodne rozwiązania »

Ukryte mocowanie oznacza, że łączniki płyt są niewidoczne, co poprawia...
czytaj dalej »

Obecna praktyka projektowania i wykonywania budowli ziemnych i podłoży nawierzchni drogowych mnoży przypadki zastosowania... czytaj dalej »

Zarabiaj pieniądze sprzedając prąd »

Ilość energii jaką jest w stanie „wyprodukować” dany system fotowoltaiczny, zależy w głównej mierze od...  czytaj dalej »


Dowiedz się więcej o hydroizolacji dachów »

Innowacyjny system kompozytowych wzmocnień konstrukcji »

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » W przypadku gdy temperatura przekroczy temperaturą zeszklenia, wówczas żywica nie jest... czytaj dalej »

Czego użyć do izolacji kanałów wentylacyjnych?


Systemy ochrony energii w budownictwie i w instalacjach technicznych, spełniają najbardziej restrykcyjne normy europejskie definiując... ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Szukasz wpustu balkonowego dobrej jakości?

wpusty balkonowe suez
Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Wpust balkonowy prosty, wpust balkonowy skośny, ogrzewany lub nieogrzewany? Co wybrać? czytaj dalej »

Czego jeszcze nie wiesz o izolacji natryskowej?


Poliole to grupa wyrobów przeznaczonych do wytwarzania szerokiej gamy poliuretanów, które... ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Synthos S.A. Synthos S.A.
Grupa Kapitałowa Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie...
11/12/2019

Aktualny numer:

Izolacje 11/12/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Modernizacja poddaszy użytkowych
 • - Okładziny podłogowe
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.