Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Przyczyny uszkodzeń murów - błędy projektowe

Uszkodzenia spowodowane błędami projektowymi
Jakie są najczęstsze przyczyny uszkodzeń murów?
Jakie są najczęstsze przyczyny uszkodzeń murów?
Archiwum autora
Ciąg dalszy artykułu...

Amerykańska norma dotycząca projektowania konstrukcji murowych ACI 530-05/ASCE 5-05/TMS 402-05 [28] w odniesieniu do belek i nadproży wprowadza jeszcze bardziej drastyczne ograniczenia dopuszczalnych wartości ugięć od łącznego działania wszystkich obciążeń długotrwałych, a mianowicie nie powinny one przekraczać 1/600 rozpiętości efektywnej lub 7,6 mm (każdorazowo miarodajna jest wartość mniejsza).

Niemiecka norma DIN 1045-1 [28] przeznaczona do projektowania konstrukcji żelbetowych podaje dwie możliwości wpływu projektanta na konstrukcję stanowiącą podparcie ścian działowych.

Pierwsza z nich to, podobnie jak w omawianych wyżej normach, ograniczenie ugięć stropu. W przypadku, gdy na żelbetowej konstrukcji zabudowane są ścianki działowe, należy ugięcia konstrukcji ograniczyć do 1/500 rozpiętości.

Czytaj też: Co wpływa na obniżenie komfortu akustycznego w budynku? >>>

Drugie zalecenie to narzucenie minimalnej grubości stropu poprzez podwójne kryterium:

oraz   (1)

gdzie:

d - wysokość użyteczna przekroju,
li - rozpiętość obliczana według wzoru (2)

li = α · leff (2)

gdzie:

leff - rozpiętość efektywna;
α - współczynnik według TAB. 5.

TABELA 5. Wartości współczynnika α według „Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton. Teil 1: Bemessung und Konstruktion" oraz O. Wetzell „Bautechnische Zahlentafeln", Beuth Verlag, Berlin und Köln 1994.
TABELA 5. Wartości współczynnika α według [36, 37]
FOT. 15. Pozioma rysa w dolnej części ściany; fot. archiwum autora (Ł. Drobiec)
FOT. 15. Pozioma rysa w dolnej części ściany; fot. archiwum autora
FOT. 16. Ukośne i poziome zarysowanie ścianki działowej; fot. archiwum autora (Ł. Drobiec)
FOT. 16. Ukośne i poziome zarysowanie ścianki działowej; fot. archiwum autora

W wytycznych niemieckich [29] znaleźć można dodatkowe zalecenia odnośnie murowania ścianek działowych na stropach:

  • należy jak najpóźniej przystąpić do murowania ścian działowych - po zakończeniu robót stanu surowego,
  • przed wmurowaniem elementów murowych przykryć je folią w celu wyeliminowania skurczu,
  • przy dużych rozpiętościach stropu li  >  7,0 m stosować zbrojenie w spoinach wspornych ścianek działowych.

Gdy na etapie projektowania pominięty zostanie problem ugięć stropu i projektant ograniczy się do zachowania warunków ugięć z normy żelbetowej PN-B-03264:2002 [24] może dojść do zarysowania ścianek działowych zabudowanych na stropie.

Rysy powstałe na skutek ugięć podpierającej je konstrukcji mają najczęściej zróżnicowany przebieg. Obserwuje się zarówno zarysowania pionowe, jak i rysy o wyraźnym przebiegu poziomym (FOT. 15) oraz ukośnym (FOT. 16). Zarysowania poziome przebiegają zazwyczaj przez spoiny wsporne, zaś rysy ukośne wzdłuż spoin wspornych i czołowych lub także przez elementy murowe.

RYS. 21–22. Zarysowanie ścian działowych w zależności od stosunku wysokości do szerokości; rys. archiwum autora (Ł. Drobiec)
RYS. 21-22. Zarysowanie ścian działowych w zależności od stosunku wysokości do szerokości; rys. archiwum autora
RYS. 23. Zarysowanie ścian działowych w zależności od stosunku wysokości do szerokości; rys. archiwum autora (Ł. Drobiec)
RYS. 23. Zarysowanie ścian działowych w zależności od stosunku wysokości do szerokości; rys. archiwum autora
FOT. 17. Zarysowanie w rejonie naroży otworu drzwiowego; fot. archiwum autora (Ł. Drobiec)
FOT. 17. Zarysowanie w rejonie naroży otworu drzwiowego; fot. archiwum autora
RYS. 24–25. Zarysowanie ścian działowych z otworami; rys. archiwum autora (Ł. Drobiec)
RYS. 24-25. Zarysowanie ścian działowych z otworami; rys. archiwum autora

Sposób zarysowania ścian działowych spowodowany ugięciem konstrukcji je podpierającej jest podobny do zarysowań ścian pod wpływem nierównomiernego osiadania gruntu (RYS. 17-18). Przebieg rys zależy przede wszystkim od stosunku wysokości H do szerokości L ściany (RYS. 21-22 i RYS. 23).

Elementy o H/L zbliżonym do 1 wykazują najczęściej zarysowanie w układzie horyzontalnym, tuż przy poziomie stropu lub na niewielkiej wysokości licząc od powierzchni stropu.

Ściany o nieco większej szerokości najczęściej rysują się ukośnie, a dodatkowo mogą wtedy także wystąpić zarysowania poziome usytuowane bliżej środka wysokości ściany.

Natomiast w murach o szerokości znacznie większej niż wysokość najczęściej występują pionowe zarysowania oraz ukośne rysy w narożach.

Dokładne określenie granic przedziałów opisujących różne sposoby zarysowania muru nie jest możliwe, gdyż układ uszkodzeń zależy nie tylko od jej proporcji geometrycznych, ale również od stosunku sztywności ściany do sztywności stropów.

W przypadku, gdy w ścianie działowej występują otwory drzwiowe lub okienne, rysy występują zazwyczaj w rejonie naroży otworów i często mają ukośny, bądź poziomy przebieg (FOT. 17). Układ uszkodzeń zależy wtedy zarówno od stosunku H/L, jak i stopnia perforacji ściany otworami (RYS. 24-25) oraz lokalizacji otworu w ścianie.

W wypadku pojedynczego otworu zarysowania mają zazwyczaj ukośny przebieg, w górę od naroża otworu (rysy oznaczone jako "1"na RYS. 24-25). Gdy w ścianie znajduje się kilka otworów, tworzyć się mogą poziome rysy łączące ich górne narożniki (rysa "2" RYS. 25). Przykłady różnych zarysowań ścian działowych spowodowanych ugięciem stropu pokazano na FOT. 18-19FOT. 20-21 i FOT. 22-23.

Ugięcia stropów mogą być przyczyną uszkodzeń nie tylko ścian działowych, ale również i ścian nośnych.

Gdy docisk ścian wyższych kondygnacji jest na tyle mały, że umożliwia obrót uginającego się stropu na podporze, wówczas istnieje niebezpieczeństwo powstania rysy wewnętrznej rozwarstwiającej ścianę w płaszczyźnie ocieplenia wieńca (RYS. 26-27). Jeżeli wieniec nie jest ocieplony, wtedy dodatkowo powstaje zazwyczaj rysa pozioma na elewacji budynku.

FOT. 18–19. Przykłady zarysowań ścianek działowych; fot. archiwum autora (Ł. Drobiec)
FOT. 18-19. Przykłady zarysowań ścianek działowych; fot. archiwum autora
FOT. 20-21. Przykłady zarysowań ścianek działowych; fot. archiwum autora (Ł. Drobiec)
FOT. 20-21. Przykłady zarysowań ścianek działowych; fot. archiwum autora
FOT. 22–23. Przykłady zarysowań ścianek działowych; fot. archiwum autora (Ł. Drobiec)
FOT. 22–23. Przykłady zarysowań ścianek działowych; fot. archiwum autora 


Literatura

1. R. Orłowicz, L. Małyszko, "Wady i usterki ścian ceramicznych", „Przegląd Budowlany” 2/2002, s. 30-33.
2. T. Godycki-Ćwirko, "Morfologia rys w konstrukcjach z betonu", Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 1993.
3. B. Bukowski, "Morfologia rys w konstrukcjach żelbetowych i betonowych", archiwum "Inżynierii Lądowej" 4/1957, s. 391-441.
4. K. Braun, "Przyczynek do problemu awarii, katastrof i wzmacniania budowli", "Inżynieria i Budownictwo" 4/1969, s. 150-152.
5. B. Lewicki, "Rysy w ścianach i stropach budynków wielkopłytowych", prace ITB 2-3/2000, s. 5-24.
6. R. Ciesielski, "O pomiarze, opisie i interpretacji rys w konstrukcjach murowych - wskazówki instrukcyjne", "Przegląd Budowlany" 11/1987, s. 481-485.
7. L. Małyszko, R. Orłowicz, "Konstrukcje murowe. Zarysowania i naprawy", Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000.

RYS. 26–27. Zarysowania ścian nośnych wywołane ugięciem stropu i jego obrotem na podporze; rys. archiwum autora (Ł. Drobiec)
RYS. 26-27. Zarysowania ścian nośnych wywołane ugięciem stropu i jego obrotem na podporze; rys. archiwum autora


8. R. Orłowicz, L. Małyszko, J. Kindracki, "Morfologia uszkodzeń ścian i elementów wykończenia w konstrukcjach murowych", XIV Ogólnopolska Konferencja Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji, tom 1, część 2, Ustroń 1999, s. 167-192.
9. L. Rudziński, "Konstrukcje murowe. Remonty i wzmocnienia", Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2006.
10. P. Schubert, "Mauerwerk. Risse vermeiden und instandsetzen", Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart 2004.
11. P. Schubert, "Vermeiden von schädlichen Rissen in Mauerwerkbauteilen", Mauerwerk-Kalender, Ernst & Sohn 21/1996, s. 621-651.
12. Drobiec Ł.: "Przyczyny uszkodzeń murów", XXII Ogólnopolska Konferencja Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk, 7-10 marca 2007, tom 1, s. 105-147.
13. PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6. Część 1-1 "Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych".
14. Drobiec Ł., Jasiński R., Piekarczyk A., "Konstrukcje murowe według Eurokodu 6 i norm związanych", tom 1-3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, 2014, 2017.
15. PN-B-03002:2007, "Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie".
16. Ł. Drobiec, R. Jasiński, A. Piekarczyk, "Murowane zbrojone ściany osłonowe. Materiały Budowlane" 4/2003, s. 2-8.
17. P. Schubert, "Beitragsserie: Schadenfreies bauen mit Mauerwerk. Thema 2: Innen/Aubenwende - Risse durch zu grobe Verformungsunterschiede in vertikaler Richtung", Das Mauerwerk 4/2001, s. 142-144.
18. J. Kubica, Ł. Drobiec, "Zasady obliczania wzmocnień konstrukcji murowych", XIV Ogólnopolska Konferencja Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji, Ustroń 1999, tom 1, część 2, s. 73-116.
19. J. Kubica, Ł. Drobiec, "Murowane ściany usztywniające z uwagi na poziome obciążenie wiatrem - obliczanie w świetle nowelizacji PN-B-03002:1999", "Materiały Budowlane" 5/2006, s. 49-53.
20. PN-EN 845-3:2003, "Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych".
21. DIN 1053-100:2006-08, "Mauerwerk. Teil 100. Berechnung auf der Grundlage des semiprobablilistischen sicherheitskonzepts".
22. DIN 1053-1:1996, "Mauerwerk. Teil 1: Berechnung und Ausführung".
23. Ł. Drobiec, J. Kubica, "Zapobieganie zarysowaniem ścian murowych opartych na stropach żelbetowych", "Materiały Budowlane" 4/2006, s. 21-23, 72.
24. PN-B-03264:2002, "Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie".
25. PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2016-11: Eurokod 2, "Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków".
26. PN-EN 13747:2006, "Prefabrykaty z betonu. Płyty stropowe do zespolonych systemów stropowych".
27. ACI 318-02, "Building Code Requirements for Structural Concrete".
28. ACI 530-05/ASCE 5-05/TMS 402-05, "Building Code Requirements for Masonry Structures".

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 7/8/2017

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Budujesz lub remontujesz? Sprawdź ceny materiałów!


Niezależnie od tego, jak duże przedsięwzięcie przed Tobą, warto być zaopatrywał się w miejscu z gwarancją zapasu, ceny i dostępności... ZOBACZ »


Wybierz najlepszy materiał do ocieplenia budynku »

Izolacja kominku? Sprawdź, czego użyć »

W obszarze izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej, poddaszy oraz ścian działowych o konstrukcji... czytaj dalej » Dowiedz się więcej o izolacjach technicznych czytaj dalej »

Najtańszy sposób na wykonanie stropu? Sprawdź »


Oprócz znacznych oszczędności finansowych wynikających między innymi z braku dodatkowych ociepleń, możliwości prowadzenia w stropie... ZOBACZ »


Chcesz ograniczyć straty ciepła z budynku? Zobacz »

Jak usunąć wilgoć ze ścian?

W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i eketrycznej skłaniają do analizy strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów jest...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Jak dobrać posadzkę do obiektu?


Wybierz posadzkę, która będzie funkcjonalna i łatwa w czyszczeniu.... ZOBACZ »


Gdy ważna jest termoizolacyjność i estetyka...

Prace uszczelniające - postaw na niezawodne rozwiązania »

Ukryte mocowanie oznacza, że łączniki płyt są niewidoczne, co poprawia...
czytaj dalej »

Obecna praktyka projektowania i wykonywania budowli ziemnych i podłoży nawierzchni drogowych mnoży przypadki zastosowania... czytaj dalej »

Zarabiaj pieniądze sprzedając prąd »

Ilość energii jaką jest w stanie „wyprodukować” dany system fotowoltaiczny, zależy w głównej mierze od...  czytaj dalej »


Dowiedz się więcej o hydroizolacji dachów »

Innowacyjny system kompozytowych wzmocnień konstrukcji »

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » W przypadku gdy temperatura przekroczy temperaturą zeszklenia, wówczas żywica nie jest... czytaj dalej »

Czego użyć do izolacji kanałów wentylacyjnych?


Systemy ochrony energii w budownictwie i w instalacjach technicznych, spełniają najbardziej restrykcyjne normy europejskie definiując... ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Szukasz wpustu balkonowego dobrej jakości?

wpusty balkonowe suez
Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Wpust balkonowy prosty, wpust balkonowy skośny, ogrzewany lub nieogrzewany? Co wybrać? czytaj dalej »

Czego jeszcze nie wiesz o izolacji natryskowej?


Poliole to grupa wyrobów przeznaczonych do wytwarzania szerokiej gamy poliuretanów, które... ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Synthos S.A. Synthos S.A.
Grupa Kapitałowa Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie...
11/12/2019

Aktualny numer:

Izolacje 11/12/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Modernizacja poddaszy użytkowych
  • - Okładziny podłogowe
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.