Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2019 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Naprawa i wzmacnianie murów

Repair and reinforcement of masonry walls
Widok na fronton zabytkowej kamienicy z początku XX w. usytuowanej przy ul. Targowej 21 w Warszawie poddanej rewitalizacji. Obiekt wpisany do rejestru zabytków jako część układu urbanistycznego ulicy.
Widok na fronton zabytkowej kamienicy z początku XX w. usytuowanej przy ul. Targowej 21 w Warszawie poddanej rewitalizacji. Obiekt wpisany do rejestru zabytków jako część układu urbanistycznego ulicy.
J. Sawicki

Diagnostyka konstrukcji murowych, obejmująca przeprowadzenie badań, pomiarów i obserwacji lub też opracowań analitycznych, jest działaniem poprzedzającym ocenę stanu technicznego konstrukcji istniejących budynków. Dopiero wtedy formułuje się wnioski dotyczące możliwości i sposobu naprawy, wzmocnienia i zabezpieczenia konstrukcji na okres dalszej eksploatacji.

Ściany - w zależności od charakteru pracy statycznej i przeznaczenia - dzieli się na konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.

Ściany konstrukcyjne, zwane również nośnymi, przenoszą obciążenia od ciężaru własnego oraz obciążenia przekazywane ze stropów, dachu, balkonów, schodów, a także od parcia gruntu itp.

 • Minimalna grubość ścian konstrukcyjnych z muru o wytrzymałości charakterystycznej fk  ≥  5 MPa powinna wynosić 100 mm, a w przypadku wytrzymałości fk  <  5 MPa - 150 mm.
 • Minimalna grubość ścian usztywniających powinna wynosić 180 mm.

Ściany niekonstrukcyjne, do których zalicza się ściany działowe i osłonowe, w obliczeniach uważa się za nieprzejmujące obciążeń od innych elementów budynku, przez co można je usunąć bez szkody dla nośności całej konstrukcji budynku, np. w razie potrzeby zmiany wystroju bądź funkcji użytkowej pomieszczeń.

Ściany osłonowe stanowią wypełnienie zewnętrzne konstrukcji nośnej budynku. Przenoszą obciążenia od ciężaru własnego oraz wiatru w obrębie jednego pola wypełnienia konstrukcji, np. między słupami i poziomymi ryglami konstrukcji szkieletowej budynku. Ściany działowe są przegrodami wewnętrznymi oddzielającymi pomieszczenia budynku.

Czytaj też: Co obniża estetykę i trwałość murów licowych? >>>

Zgodnie z normą PN-EN 1996-1­‑1:2010 [1] rozróżnia się następujące rodzaje ścian (RYS. 1-4):

 • jednowarstwowa (RYS. 1-2) - ściana bez ciągłej spoiny pionowej (podłużnej) lub szczeliny na całej wysokości muru,
 • dwuwarstwowa (RYS. 3) - ściana składająca się z dwóch równoległych murów, ze spoiną podłużną wypełnioną całkowicie zaprawą murarską, połączonych ze sobą kotwami w sposób zapewniający wspólne przenoszenie obciążeń,
RYS. 1–4. Rodzaje ścian: jednowarstwowa (1), jednowarstwowa z ociepleniem (2), dwuwarstwowa (3), szczelinowa (4); 1 – warstwa nośna, 2 – tynk, 3 – izolacja termiczna, 4 – siatka, 5 – szczelina powietrzna, 6 – kotwy; rys.: archiwa autorów (L. Rudziński, A. Kroner)
RYS. 1-4. Rodzaje ścian: jednowarstwowa (1), jednowarstwowa z ociepleniem (2), dwuwarstwowa (3), szczelinowa (4); 1 - warstwa nośna, 2 - tynk, 3 - izolacja termiczna, 4 - siatka, 5 - szczelina powietrzna, 6 - kotwy; rys.: archiwa autorów
 • szczelinowa ze szczeliną wypełnioną materiałem nienośnym (RYS. 4) - ściana składająca się dwóch równoległych, pionowych warstw muru, połączonych ze sobą trwale kotwami lub zbrojeniem w spoinach wspornych, z których jedna lub obie przenoszą obciążenie pionowe; przestrzeń między obu warstwami stanowi szczelinę niewypełnioną, wypełnioną lub częściowo wypełnioną nienośnym materiałem termoizolacyjnym,
 • szczelinowa z wypełnioną szczeliną - ściana składająca się z dwóch równoległych murów ze szczeliną wypełnioną w pełni betonem lub zaprawą murarską, zespolonych za pomocą kotew lub zbrojenia w spoinach wspornych w sposób zapewniający wspólne przenoszenie obciążeń.

Mury ścian wykonuje się z następujących elementów:

 • z kamienia naturalnego w postaci bloczków, płyt, elementów łamanych i przycinanych,
 • z kamienia sztucznego, uformowane pod ciśnieniem z mieszanek zmielonych minerałów (np. kwarcu, dolomitu) i spoiwa cementowego lub żywic epoksydowo-akrylowych,
 • ceramicznych (zwykłych, poryzowanych, klinkierowych), produkowanych z glin po odpowiedniej obróbce, uformowaniu i wypaleniu w temp. od 850°C do 1000°C: cegieł pełnych, klinkierowych, modularnych, dziurawek, kratówek i pustaków pionowo drążonych,
 • silikatowych w postaci cegieł pełnych lub bloków drążonych,
 • betonowych (z betonu kruszywowego z kruszywami zwykłymi i lekkimi), wytwarzanych w postaci bloczków, pustaków i skrzynek,
 • z autoklawizowanego betonu komórkowego w postaci bloczków i płytek.

Do wykonania murów stosuje się zaprawy produkowane fabrycznie lub wytwarzane na miejscu budowy:

 • zwykłe (cementowe, cementowo-wapienne, rzadziej wapienne) o gęstości objętościowej w stanie suchym po stwardnieniu nie mniejszej niż 1300 kg/m3, stosowane do spoin o grubości większej niż 3 mm,
 • lekkie, zwane również ciepłochronnymi, o gęstości objętościowej w stanie suchym po stwardnieniu mniejszej niż 1300 kg/m3, służące do wykonywania murów o podwyższonej izolacyjności cieplnej,
 • do cienkich spoin (grubości od 0,5 mm do 3 mm), otrzymywane w wyniku wymieszania z wodą fabrycznie przygotowanych mieszanek suchych.

W zależności od sposobu ustalania składu zaprawy murarskiej rozróżnia się:

 • zaprawy projektowane (według projektu), których skład i metoda wytwarzania zostały wskazane przez producenta w celu osiągnięcia wymaganych właściwości,
 • zaprawy przepisane (według przepisu), przygotowane według wcześniej określonej receptury, których właściwości wynikają z przyjętych proporcji składników.

Badania murów

Diagnostyka techniczna to określenie stanu technicznego konstrukcji na podstawie zgromadzonej o niej wiedzy, w tym także wyników przeprowadzonych na niej badań. W przypadku konstrukcji murowych główne działania diagnostyczne można przedstawić schematycznie (RYS. 5).

RYS. 5. Schemat działań diagnostycznych; rys.: archiwa autorów (L. Rudziński, A. Kroner) na podstawie [„Budownictwo ogólne – elementy budynków, podstawy projektowania”, praca zbiorowa pod kierunkiem L. Lichołai, t. 3, Arkady, Warszawa 2008] i [L. Rudziński, „Konstrukcje murowe – remonty i wzmocnienia”, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2010]
RYS. 5. Schemat działań diagnostycznych; rys.: archiwa autorów na podstawie [2] i [3]

Analiza dokumentacji archiwalnej pozwala na rozpoznanie rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych remontowanego obiektu, w tym zwłaszcza zmian dokonywanych w konstrukcji.

Wizja lokalna, czyli oględziny ocenianej konstrukcji, pozwala na:

 • ustalenie przedmiotu, celu oraz zakresu oceny,
 • określenie rodzaju i funkcji, jaką element spełnia w ustroju,
 • ustalenie warunków pracy elementu murowego, a w szczególności warunków wilgotnościowych lub ewentualnego źródła skażenia,
 • ocenę wstępną stanu cegły, zaprawy i tynku oraz stwierdzenie ewentualnych zarysowań i ich charakteru.

Obserwacje wizualne powinny umożliwić:

 • ustalenie ewentualnych miejsc występowania uszkodzeń,
 • określenie ich rozmieszczenia,
 • wstępną ocenę przyczyn uszkodzeń,
 • niewłaściwe wykonanie lub niewłaściwe zastosowanie elementów konstrukcyjnych,
 • prawidłowość eksploatacji.

Wyniki wizji lokalnej są podstawą do wytypowania miejsc pobrania próbek do ewentualnych badań laboratoryjnych w celu określenia zmian właściwości fizycznych i ewentualnie uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku użytkowania materiałów oraz ustalenia stopnia ich skażenia w wyniku działania środowiska o zwiększonej agresywności.

Po wykonaniu oceny wstępnej przystępuje się do oceny szczegółowej obejmującej:

 • materiał konstrukcyjny ściany (badania właściwości fizycznych, mechanicznych i chemicznych),
 • analizę stanu granicznego,
 • ocenę bezpieczeństwa konstrukcji
 • wnioski i zalecenia końcowe.

Badania in situ przeprowadza się na miejscu, na obiekcie. Mogą to być:

 • badania nieniszczące (np. pomiary geodezyjne ugięć elementów konstrukcyjnych, badanie zawilgocenia ścian za pomocą aparatury elektronicznej) lub
 • odkrywki (np. fundamentów w celu sprawdzenia materiału konstrukcyjnego lub głębokości posadowienia budynku, murów w celu sprawdzenia układu i jakości poszczególnych warstw, zawilgocenia, zasolenia).

Badania laboratoryjne, wymagające zastosowania aparatury specjalistycznej, przeprowadza się na specjalnie pobranych próbkach (np. odwiertach). Zakres badań obejmuje m.in. określenie wytrzymałości pobranego materiału oraz wilgotności lub zasolenia.

Analizę stanu granicznego konstrukcji przeprowadza się po zebraniu materiałów, dotyczących wszystkich czynników mających lub mogących mieć wpływ na stan konstrukcji. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że konstrukcja może być zagrożona wskutek osiągnięcia stanu granicznego, konieczne są obliczenia sprawdzające, potwierdzające lub wykluczające możliwość osiągnięcia takiego stanu. Obliczenia powinny także dotyczyć stanu konstrukcji murowej w trakcie lub po naprawie.

Ocena stanu technicznego powinna przede wszystkim zawierać wniosek określający stopień zagrożenia wystąpieniem awarii lub uszkodzenia konstrukcji. Ponadto ocena powinna wskazać przyczyny wystąpienia uszkodzeń i sposoby ich usunięcia lub zabezpieczenia konstrukcji przed ich dalszym oddziaływaniem.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 5/2017

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Wybierz najlepszy materiał do ociepleń »


Czym różnią się materiały do izolacji poszczególnych elementów budynku? ZOBACZ »


Poznaj sposoby izolacji dachu płaskiego »

Jak wykonać ocieplenie w systemie ETICS?

Jaki materiał zastosować na dachu płaskim, zielonym, odwróconym, a jak na dachu pokrytym wcześniej papą termozgrzewalną?
czytaj dalej »

W przypadku budynków istniejących należy dokładnie sprawdzić jakość... czytaj dalej »

Uzyskaj tytuł mgr. inż. i uprawnienia budowlane!


Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte podczas studiów drugiego stopnia... ZOBACZ »


Jak zabezpieczyć budynek przed drganiami?

Skuteczna ochrona przed wilgocią »

Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających klientów. czytaj dalej » W budynkach nowo wznoszonych barierę dla wody gruntowej stanowi hydroizolacja zewnętrzna ścian piwnic i... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...  czytaj dalej »


Na czym polegają prace uszczelniające?

Wszystko o izolacji instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych »

Prace uszczelniające mają na celu odcięcie niebezpiecznych materiałów, substancji lub po prostu... czytaj dalej » Produkty przeznaczone do instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, jak i... czytaj dalej »

Chemia budowlana - porady ekspertów »


Masz wątpliwości i pytania jak rozwiązać Twój problem techniczny? Dobierz stosowną technologię do Twoich potrzeb... ZOBACZ »


Czego użyć do izolacji dachu?

Czym ocieplić piwnicę lub garaż?

Rozwiązaniem, które zapewnia optymalne zaizolowanie są... czytaj dalej » Izolacja stropów nad garażami podziemnymi musi spełniać wysokie wymagania akustyczne, cieplne i przeciwpożarowe... czytaj dalej »

Malowanie kafli krok po kroku »


Malowanie kafli to wciąż mało popularny sposób zmiany wystroju wnętrza... ZOBACZ »


Co warto wiedzieć o systemach natryskowych?

Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią?

Budynek ocieplony pianką jest szczelny akustycznie a przede wszystkim...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Planujesz wymianę dachu? Sprawdź »


Dzięki lekkości dachówek nie ma potrzeby wzmacniania Twojej starej struktury dachowej. W niektórych przypadkach jest nawet... ZOBACZ »


Elewacja, która wygląda jak drewno, marmur czy kamień »

Szukasz pomysłu na wykończenie elewacji? Sprawdź

Ładna fasada stanowi wizerunek budynku. Estetyczny wygląd elewacji często...
czytaj dalej »

Tynki cienkowarstwowe tworzą ochronno-dekoracyjną zewnętrzną warstwę o wysokiej odporności na... czytaj dalej »

Ekspert Budowlany - zlecenia

dr inż. Andrzej Kroner
dr inż. Andrzej Kroner
Andrzej Kroner ukończył Wydział Budownictwa Lądowego na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Pracuje w Politechnice Świętokrzyskiej jako adiunkt. Zawodowo interesuje się konstrukcjami oraz re... więcej »
dr hab. inż. Lech Rudziński
dr hab. inż. Lech Rudziński
Lech Rudziński ukończył Wydział Inżynierii Budowlanej na Politechnice Warszawskiej. Pracuje w Politechnice Świętokrzyskiej jako profesor PŚk. Zawodowo interesuje się konstrukcjami murowymi i drew... więcej »
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
7/8/2020

Aktualny numer:

Izolacje 7/8/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Tarasy wentylowane
 • - Zastosowanie kruszyw lekkich
Zobacz szczegóły
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Flowcrete Polska Sp. z o.o.
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Jesteśmy producentem i dystrybutorem materiałów do wykonywania bezspoinowch posadzek żywicznych -...
Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Trudno wyobrazić sobie nowoczesny dom bez jego wizytówki, czyli balkonu lub tarasu. Elementy te stanowią dodatkową powierzchnię, która pozwala na chwilę oddechu na...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.