Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Naprawa i wzmacnianie murów

Repair and reinforcement of masonry walls
Widok na fronton zabytkowej kamienicy z początku XX w. usytuowanej przy ul. Targowej 21 w Warszawie poddanej rewitalizacji. Obiekt wpisany do rejestru zabytków jako część układu urbanistycznego ulicy.
Widok na fronton zabytkowej kamienicy z początku XX w. usytuowanej przy ul. Targowej 21 w Warszawie poddanej rewitalizacji. Obiekt wpisany do rejestru zabytków jako część układu urbanistycznego ulicy.
J. Sawicki

Diagnostyka konstrukcji murowych, obejmująca przeprowadzenie badań, pomiarów i obserwacji lub też opracowań analitycznych, jest działaniem poprzedzającym ocenę stanu technicznego konstrukcji istniejących budynków. Dopiero wtedy formułuje się wnioski dotyczące możliwości i sposobu naprawy, wzmocnienia i zabezpieczenia konstrukcji na okres dalszej eksploatacji.

Ściany - w zależności od charakteru pracy statycznej i przeznaczenia - dzieli się na konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.

Ściany konstrukcyjne, zwane również nośnymi, przenoszą obciążenia od ciężaru własnego oraz obciążenia przekazywane ze stropów, dachu, balkonów, schodów, a także od parcia gruntu itp.

 • Minimalna grubość ścian konstrukcyjnych z muru o wytrzymałości charakterystycznej fk  ≥  5 MPa powinna wynosić 100 mm, a w przypadku wytrzymałości fk  <  5 MPa - 150 mm.
 • Minimalna grubość ścian usztywniających powinna wynosić 180 mm.

Ściany niekonstrukcyjne, do których zalicza się ściany działowe i osłonowe, w obliczeniach uważa się za nieprzejmujące obciążeń od innych elementów budynku, przez co można je usunąć bez szkody dla nośności całej konstrukcji budynku, np. w razie potrzeby zmiany wystroju bądź funkcji użytkowej pomieszczeń.

Ściany osłonowe stanowią wypełnienie zewnętrzne konstrukcji nośnej budynku. Przenoszą obciążenia od ciężaru własnego oraz wiatru w obrębie jednego pola wypełnienia konstrukcji, np. między słupami i poziomymi ryglami konstrukcji szkieletowej budynku. Ściany działowe są przegrodami wewnętrznymi oddzielającymi pomieszczenia budynku.

Czytaj też: Co obniża estetykę i trwałość murów licowych? >>>

Zgodnie z normą PN-EN 1996-1­‑1:2010 [1] rozróżnia się następujące rodzaje ścian (RYS. 1-4):

 • jednowarstwowa (RYS. 1-2) - ściana bez ciągłej spoiny pionowej (podłużnej) lub szczeliny na całej wysokości muru,
 • dwuwarstwowa (RYS. 3) - ściana składająca się z dwóch równoległych murów, ze spoiną podłużną wypełnioną całkowicie zaprawą murarską, połączonych ze sobą kotwami w sposób zapewniający wspólne przenoszenie obciążeń,
RYS. 1–4. Rodzaje ścian: jednowarstwowa (1), jednowarstwowa z ociepleniem (2), dwuwarstwowa (3), szczelinowa (4); 1 – warstwa nośna, 2 – tynk, 3 – izolacja termiczna, 4 – siatka, 5 – szczelina powietrzna, 6 – kotwy; rys.: archiwa autorów (L. Rudziński, A. Kroner)
RYS. 1-4. Rodzaje ścian: jednowarstwowa (1), jednowarstwowa z ociepleniem (2), dwuwarstwowa (3), szczelinowa (4); 1 - warstwa nośna, 2 - tynk, 3 - izolacja termiczna, 4 - siatka, 5 - szczelina powietrzna, 6 - kotwy; rys.: archiwa autorów
 • szczelinowa ze szczeliną wypełnioną materiałem nienośnym (RYS. 4) - ściana składająca się dwóch równoległych, pionowych warstw muru, połączonych ze sobą trwale kotwami lub zbrojeniem w spoinach wspornych, z których jedna lub obie przenoszą obciążenie pionowe; przestrzeń między obu warstwami stanowi szczelinę niewypełnioną, wypełnioną lub częściowo wypełnioną nienośnym materiałem termoizolacyjnym,
 • szczelinowa z wypełnioną szczeliną - ściana składająca się z dwóch równoległych murów ze szczeliną wypełnioną w pełni betonem lub zaprawą murarską, zespolonych za pomocą kotew lub zbrojenia w spoinach wspornych w sposób zapewniający wspólne przenoszenie obciążeń.

Mury ścian wykonuje się z następujących elementów:

 • z kamienia naturalnego w postaci bloczków, płyt, elementów łamanych i przycinanych,
 • z kamienia sztucznego, uformowane pod ciśnieniem z mieszanek zmielonych minerałów (np. kwarcu, dolomitu) i spoiwa cementowego lub żywic epoksydowo-akrylowych,
 • ceramicznych (zwykłych, poryzowanych, klinkierowych), produkowanych z glin po odpowiedniej obróbce, uformowaniu i wypaleniu w temp. od 850°C do 1000°C: cegieł pełnych, klinkierowych, modularnych, dziurawek, kratówek i pustaków pionowo drążonych,
 • silikatowych w postaci cegieł pełnych lub bloków drążonych,
 • betonowych (z betonu kruszywowego z kruszywami zwykłymi i lekkimi), wytwarzanych w postaci bloczków, pustaków i skrzynek,
 • z autoklawizowanego betonu komórkowego w postaci bloczków i płytek.

Do wykonania murów stosuje się zaprawy produkowane fabrycznie lub wytwarzane na miejscu budowy:

 • zwykłe (cementowe, cementowo-wapienne, rzadziej wapienne) o gęstości objętościowej w stanie suchym po stwardnieniu nie mniejszej niż 1300 kg/m3, stosowane do spoin o grubości większej niż 3 mm,
 • lekkie, zwane również ciepłochronnymi, o gęstości objętościowej w stanie suchym po stwardnieniu mniejszej niż 1300 kg/m3, służące do wykonywania murów o podwyższonej izolacyjności cieplnej,
 • do cienkich spoin (grubości od 0,5 mm do 3 mm), otrzymywane w wyniku wymieszania z wodą fabrycznie przygotowanych mieszanek suchych.

W zależności od sposobu ustalania składu zaprawy murarskiej rozróżnia się:

 • zaprawy projektowane (według projektu), których skład i metoda wytwarzania zostały wskazane przez producenta w celu osiągnięcia wymaganych właściwości,
 • zaprawy przepisane (według przepisu), przygotowane według wcześniej określonej receptury, których właściwości wynikają z przyjętych proporcji składników.

Badania murów

Diagnostyka techniczna to określenie stanu technicznego konstrukcji na podstawie zgromadzonej o niej wiedzy, w tym także wyników przeprowadzonych na niej badań. W przypadku konstrukcji murowych główne działania diagnostyczne można przedstawić schematycznie (RYS. 5).

RYS. 5. Schemat działań diagnostycznych; rys.: archiwa autorów (L. Rudziński, A. Kroner) na podstawie [„Budownictwo ogólne – elementy budynków, podstawy projektowania”, praca zbiorowa pod kierunkiem L. Lichołai, t. 3, Arkady, Warszawa 2008] i [L. Rudziński, „Konstrukcje murowe – remonty i wzmocnienia”, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2010]
RYS. 5. Schemat działań diagnostycznych; rys.: archiwa autorów na podstawie [2] i [3]

Analiza dokumentacji archiwalnej pozwala na rozpoznanie rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych remontowanego obiektu, w tym zwłaszcza zmian dokonywanych w konstrukcji.

Wizja lokalna, czyli oględziny ocenianej konstrukcji, pozwala na:

 • ustalenie przedmiotu, celu oraz zakresu oceny,
 • określenie rodzaju i funkcji, jaką element spełnia w ustroju,
 • ustalenie warunków pracy elementu murowego, a w szczególności warunków wilgotnościowych lub ewentualnego źródła skażenia,
 • ocenę wstępną stanu cegły, zaprawy i tynku oraz stwierdzenie ewentualnych zarysowań i ich charakteru.

Obserwacje wizualne powinny umożliwić:

 • ustalenie ewentualnych miejsc występowania uszkodzeń,
 • określenie ich rozmieszczenia,
 • wstępną ocenę przyczyn uszkodzeń,
 • niewłaściwe wykonanie lub niewłaściwe zastosowanie elementów konstrukcyjnych,
 • prawidłowość eksploatacji.

Wyniki wizji lokalnej są podstawą do wytypowania miejsc pobrania próbek do ewentualnych badań laboratoryjnych w celu określenia zmian właściwości fizycznych i ewentualnie uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku użytkowania materiałów oraz ustalenia stopnia ich skażenia w wyniku działania środowiska o zwiększonej agresywności.

Po wykonaniu oceny wstępnej przystępuje się do oceny szczegółowej obejmującej:

 • materiał konstrukcyjny ściany (badania właściwości fizycznych, mechanicznych i chemicznych),
 • analizę stanu granicznego,
 • ocenę bezpieczeństwa konstrukcji
 • wnioski i zalecenia końcowe.

Badania in situ przeprowadza się na miejscu, na obiekcie. Mogą to być:

 • badania nieniszczące (np. pomiary geodezyjne ugięć elementów konstrukcyjnych, badanie zawilgocenia ścian za pomocą aparatury elektronicznej) lub
 • odkrywki (np. fundamentów w celu sprawdzenia materiału konstrukcyjnego lub głębokości posadowienia budynku, murów w celu sprawdzenia układu i jakości poszczególnych warstw, zawilgocenia, zasolenia).

Badania laboratoryjne, wymagające zastosowania aparatury specjalistycznej, przeprowadza się na specjalnie pobranych próbkach (np. odwiertach). Zakres badań obejmuje m.in. określenie wytrzymałości pobranego materiału oraz wilgotności lub zasolenia.

Analizę stanu granicznego konstrukcji przeprowadza się po zebraniu materiałów, dotyczących wszystkich czynników mających lub mogących mieć wpływ na stan konstrukcji. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że konstrukcja może być zagrożona wskutek osiągnięcia stanu granicznego, konieczne są obliczenia sprawdzające, potwierdzające lub wykluczające możliwość osiągnięcia takiego stanu. Obliczenia powinny także dotyczyć stanu konstrukcji murowej w trakcie lub po naprawie.

Ocena stanu technicznego powinna przede wszystkim zawierać wniosek określający stopień zagrożenia wystąpieniem awarii lub uszkodzenia konstrukcji. Ponadto ocena powinna wskazać przyczyny wystąpienia uszkodzeń i sposoby ich usunięcia lub zabezpieczenia konstrukcji przed ich dalszym oddziaływaniem.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 5/2017

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Uszczelnianie trudnych powierzchni! Zobacz, jak to zrobić skutecznie »


Doszczelniając przegrodę od strony wewnętrznej budynku ograniczamy przenikanie pary wodnej do warstwy izolacyjnej, natomiast... ZOBACZ »Tych fachowców najczęściej poszukują Polacy »

Ogromna skuteczność tłumienia hałasu! Sprawdź »

3/4 Polaków deklaruje, że potrzebuje fachowca do wykonania pracy w domu lub mieszkaniu. Najczęściej poszukiwanym jest...
czytaj dalej »

Jak skutecznie wytłumić dźwięki w pomieszczeniach? Czym zaizolować podłogi, ściany i sufity? czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Co warto wiedzieć o polimocznikach?

Doskonałe rozwiązanie do izolacji dachów płaskich »

Technologia polimoczników oparta jest na zastosowaniu dwuskładnikowych powłok nakładanych metodą natrysku... czytaj dalej » Hydroizolacja dachów odbywa się przy pomocy wałków lub natryskowo - najlepszą w danym przypadku metodę dobiera się... czytaj dalej »

Ochroń wnętrze domu przed silnym słońcem » »


Markizy, żaluzje, pergole, rolety - które rozwiązanie sprawdzi się w Twoim przypadku? ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Akustyczne płyty ścienne i sufitowe »

Energooszczędne płyty warstwowe z izolacją z wełny mineralnej o unikalnych właściwościach przeciwpożarowych i strukturalnych...  czytaj dalej »


Jak zabepieczyć ocieplenie przed rwącym wiatrem?

Wykańczasz dom i potrzebne Ci wysokiej jakości materiały?

Siły działające na wybrany system ociepleń przenoszone są zarówno przez zaprawę klejową, jak i łączniki fasadowe. Dzięki...
czytaj dalej »

Dopasuj rozwiązanie do Twoich potrzeb i rodzaju wykonywach prac... czytaj dalej »

Jak trwale zabezpieczyć budynki przed wodą?

Skutecznie zabezpiecz budowane konstrukcje przed pożarem »

Rozwijamy kreatywne rozwiązania dla osiągniecia pożądanego sukcesu nawet w przypadku specjalnych projektów czytaj dalej » Masywne elementy budowlane w starych obiektach często nie spełniają wymagań przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. czytaj dalej »

Jak naprawić przeciekający dach lub balkon?


Nowoczesne technologie umożliwiają łatwą i szybką aplikację produktu, co pozwala zmniejszyć koszty i skrócić czas wykonania prac. ZOBACZ »dr inż. Andrzej Kroner
dr inż. Andrzej Kroner
Andrzej Kroner ukończył Wydział Budownictwa Lądowego na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Pracuje w Politechnice Świętokrzyskiej jako adiunkt. Zawodowo interesuje się konstrukcjami oraz re... więcej »
dr hab. inż. Lech Rudziński
dr hab. inż. Lech Rudziński
Lech Rudziński ukończył Wydział Inżynierii Budowlanej na Politechnice Warszawskiej. Pracuje w Politechnice Świętokrzyskiej jako profesor PŚk. Zawodowo interesuje się konstrukcjami murowymi i drew... więcej »
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Triflex Polska Triflex Polska
Triflex zyskał na rynku europejskim pozycję lidera w zakresie opracowywania, kompleksowego doradztwa oraz zastosowania uszczelnień i powłok...
7/8/2019

Aktualny numer:

Izolacje 7/8/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Wtórne hydroizolacje poziome
 • - Mocowanie elewacji wentylowanych
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.