Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2019 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Artykuł sponsorowany

Systemowe profile okapowe - profesjonalna obróbka balkonu

Renoplast  |  10.11.2016  |  4
Jak chronić obróbki blacharskie na balkonach i tarasach przed korozją?
Jak chronić obróbki blacharskie na balkonach i tarasach przed korozją?
fot. Maciej Rokiel

Jednym z newralgicznych miejsc tarasu czy balkonu jest okap. Specyfika tego detalu wymaga rozwiązania problemów związanych z termoizolacją i hydroizolacją.

Jednak największym problemem, z jakim borykają się użytkownicy tarasów i balkonów jest korozja obróbek blacharskich. Dotyczy to także balkonów i tarasów nowych, które nie przeciekają i nie wykazują żadnych innych uszkodzeń.

Pierwszym wizualnym objawem jest zazwyczaj łuszczenie się powłoki ochronnej na obróbce (fot. 1a, b), a następnie ewidentna już korozja obróbek - dochodzi do degradacji powłoki i widać rdzawe plamy (fot. 1c-d).

Rzeczywisty stan obróbek pokazują jednak odkrywki. Brak zewnętrznych uszkodzeń lub ich niewielka intensywność wcale nie musi świadczyć o braku korozji. Dopiero usunięcie fragmentu płytki pokazuje obecność intensywnych zjawisk korozyjnych na powierzchni obróbki przekrytej płytką (fot 2).

Pierwsze wizualne objawy korozji obróbek blacharskich Pierwsze wizualne objawy korozji obróbek blacharskich
fot. 1a, b - pierwsze wizualne objawy korozji obróbek blacharskich

Co ciekawe, okap wykonano zgodnie z zaleceniami producenta systemu hydroizolacji, który wprost zaleca, że uszczelnienie na styku z obróbką blacharską należy wykonać za pomocą taśmy. Samą obróbkę blacharską (w materiałach technicznych brakuje jakiejkolwiek informacji o rodzaju możliwych do stosowania blach, a także o ograniczeniach) należy wklejać w świeżo nałożoną warstwę szlamu i zamocować ją mechanicznie. Górną powierzchnię, do której ma być mocowana taśma należy pokryć szlamem i wkleić taśmę. Blacha musi być czysta (odkurzona i odtłuszczona) oraz sucha.


Widoczna korozja obróbek - dochodzi do degradacji powłoki i widocznych rdzawych plam
fot. 1c, d - widoczna korozja obróbek - dochodzi do degradacji powłoki i widocznych rdzawych plam 

Drugi przykład - okap wykonany także z obróbek blacharskich. Poniżej rynna odprowadzająca wodę z połaci do rury spustowej. Na fot. 1a, b widać pierwsze objawy korozji obróbek na zewnątrz. Na fot. 3 pokazano stan obróbek po wykonaniu odkrywki.

Producent systemu wymagał zabezpieczenia blachy pod szlamem żywicą epoksydową z posypką z piasku kwarcowego. Takowej w tym przypadku nie wykonano. Pojawiła się jednak korozja na powierzchni niemającej kontaktu ze szlamem.

Odpowiedzieć należy zatem na pytanie, co jest przyczyną korozji obróbek blacharskich. Przy wykonywaniu warstw i elementów konstrukcji balkonu należy stosować wyłącznie systemowe rozwiązania. Przez słowo "system" należy tu rozumieć kompatybilne ze sobą materiały. Elementy konstrukcji muszą być także odporne na oddziaływujące na nie obciążenia, w przypadku obróbek będą to obciążenia termiczne (szokowa/dobowa zmiana temperatury rzędu 500C jak i roczny gradient 1000C), czynniki atmosferyczne (woda, promieniowanie UV), obciążenia chemiczne (agresywne czynniki znajdujące się w powietrzu i np. w środkach czyszczących) oraz ewentualne obciążenia mechaniczne.


Profil okapowy balkonowy K40 Renoplast Okapnik balkonowy K30 Renoplast
Profil okapowy balkonowy K40 RenoplastOkapnik balkonowy K30 Renoplast

W przypadku obróbek przez słowo "system" należy także rozumieć takie dobranie hydroizolacji (szlamu), blachy i sposobu jej mocowania, aby nie doszło do wzajemnych, negatywnych oddziaływań.

Rodzaj obróbek zastosowanych w omawianych powyżej przypadkach jednoznacznie potwierdza oficjalny dokument, jakim była deklaracja zgodności. Zastosowano blachę płaską przeznaczoną do wykonywania wykończeniowych obróbek dachowych i ściennych oraz do wykańczania obiektów budowlanych.

korozja obróbek widoczna po wykonaniu odkrywki korozja obróbek widoczna po wykonaniu odkrywki
fot. 2 - korozja obróbek widoczna po wykonaniu odkrywki fot. 3 - korozja obróbek widoczna po wykonaniu odkrywki

Jako specyfikację techniczną przywołano normy: PN-EN 10169-1:2006 Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w sposób ciągły - Część 1: Postanowienia ogólne (definicje, materiały, tolerancje, metody badań), PN-EN 10143:2008 Blachy i taśmy stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły - Tolerancje wymiarów i kształtu oraz PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, taśmy i płyty - Tolerancje kształtu i wymiarów wyrobów walcowanych na zimno. Jako że taras jest rodzajem dachu, można by sądzić, że nadają się one także do zastosowań w tego typu obiektach.

Deklarowano takie cechy jak grubość i rodzaj powłoki organicznej, masa powłoki metalicznej i kategorię korozyjności atmosfery - w zależności od rodzaju powłoki od C1 do C5. Ten punkt deklarowanych właściwości powinien już zmusić do zastanowienia, jeżeli nawet nie wzbudzić poważnych wątpliwości - nie ze względu na deklarowane cechy, lecz na charakter obciążeń korozyjnych występujących na tarasie. Rodzaj i grubość powłoki ochronnej ma zasadniczy wpływ na odporność korozyjną, jednak w omawianych obróbkach jest to odporność na korozję atmosferyczną - i jest to wprost powiedziane.


Przywołana tu symbolami od C1 do C5 kategoria korozyjności dotyczy jedynie atmosfery (odpowiednio od bardzo małej do bardzo dużej - PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 2: Klasyfikacja środowisk - patrz tabela 1), nie mówi natomiast nic o odporności na inne agresywne czynniki/media.

Aby zapewnić wymaganą odporność obróbki z blachy powlekanej, należy dobrać rodzaj i grubość powłoki z tworzywa do agresywności środowiska i czasu jego oddziaływania, temperatury, ewentualnych naprężeń. W tabeli 1 podano szacunkową odporność tworzyw sztucznych, a odporność blach powlekanych na korozyjną atmosferę przedstawia się następująco (tabela 2):

Tabela 1: Szacunkowa odporność tworzyw sztucznych na agresywne media

Rodzaj tworzywa Mocne kwasy Mocne alkalia Węglowod. aromat. Alkohole Ketony Benzyna
Polichlorek
winylu twardy

+

+

+

+

0

+

Polichlorek
winylu miękki

0

0

-

-

-

-

Polistyren

+

+

-

+

-

0

Polietylen
sztywny

+

+

0

+

+

0

Żywica
epoksydowa

+

+

+

+

0

0

Polimetakrylan
metylu

+

0

-

+

-

-

Octan celulozy

-

-

+

+

0

0

Azotan
celulozy

0

0

+

+

-

0

Policztero-
fluoroetylen

+

+

+

+

+

+

(+) - odporny    
(-) - nieodporny
(0) - rozpuszcza się powoli lub pęcznieje

Tabela 2: Szacunkowa odporność powłok z tworzyw sztucznych na korozyjność atmosfery

Powłoka Odporna na korozyjność atmosfery klasy
Poliester 25µm C3
Poliester 35µm C4
Poliester 50µm C5
Poliuretan 35µm C4
Poliuretan 50µm C5
PVDF 25µm C3
PVDF 35µm C4
PVC(P) Plastisol 175µm/td> C5

Podane w tabeli 1 korozyjne środowiska mają, wbrew pozorom, niewiele wspólnego z agresywnymi mediami oddziaływującymi na obróbkę tarasu/balkonu. Po pierwsze, są one mocowane w świeżym szlamie lub żywicy. O ile powłoka żywiczna stanowi zabezpieczenie przynajmniej wewnętrznej (znajdującej się pod pytkami) części obróbki, to szlam oddziaływuje na powłokę zabezpieczającą pH wynoszącym 13-14.

Mamy więc do czynienia z silnie zasadowym środowiskiem. Pytanie pierwsze - jaka jest odporność powłoki na tak alkaliczne oddziaływanie szlamu? Czy jest to poparte badaniami? Po drugie - jaka jest przyczepność szlamu do powłoki? Stosowanie obróbek bez tych podstawowych badań jest niedopuszczalne.

Czy rozwiązaniem może być zatem zastosowanie żywicy? Nie do końca. O ile żywica zabezpieczy przed oddziaływaniem szlamu to pozostaje jeszcze wysunięta część okapu. Tu katalizatorem problemów są uszkodzenia mechaniczne w połączeniu z wodą, często stojącą w ze względu na kontrspadek. Jeżeli do tego dodamy stałą obecność tlenu i wodę tworzącą, chociażby okresowo, elektrolit, mamy do czynienia z tworzeniem się ogniwa, co w konsekwencji daje niemal idealne warunki do korozji metalu.

Panaceum nie stanowią także blachy ocynkowane. Rzadko kiedy zwraca się uwagę na jeden z podstawowych wymogów montażu i eksploatacji blach ocynkowanych - pH od 3 do 9. Wynika to z wpływu wartości pH na szybkość korozji cynku (rys A). Na destrukcję powłok cynkowych mogą mieć wpływ także alkaliczne preparaty czyszczące stosowane zwłaszcza do usuwania tłustych (oleje, smary) zanieczyszczeń (w środowisku alkalicznym powierzchnia cynku ulega nadtrawieniu).

Rozwiązaniem problemu są systemowe profile okapowe.

rys A - wpływ wartości pH na szybkość korozji cynku [4]
rys A - wpływ wartości pH na szybkość korozji cynku [4]

Doświadczenie pokazuje, że jest to jedyny sposób uniknięcia późniejszych uszkodzeń. Dlaczego jest to rozwiązanie najlepsze? Po pierwsze - ze względu na głębokość obsadzenia profilu - znaczna różnica współczynników rozszerzalności termicznej profilu, jastrychu i płytki, przy gradiencie temperatury dochodzącym do 1000C, skutkują znacznymi zmianami długości i związanymi z tym naprężeniami termicznymi. Dlatego tradycyjna obróbka może podchodzić pod płytkę na 5-6 cm i powinna być dodatkowo mocowana mechanicznie w połowie tej odległości.

Systemowy profil połączony z odpowiednim zamocowaniem mechanicznym, gwarantuje odpowiednią (ani za dużą, ani za małą) głębokość obsadzenia. Z tradycyjnymi obróbkami różnie bywa. Równie ważne jest dopasowanie systemowego profilu do rodzaju warstwy użytkowej, dodatkowe kształtki (narożne, dylatacyjne, odbojniki, haki i rynny) oraz możliwość wariantowania rozwiązania okapu. Także kształt i faktura powierzchni ułatwia poprawne uszczelnienie tego newralgicznego elementu. Nie bez znaczenia jest także bardzo estetyczny wygląd profilu i samego okapu. Systemowe profile pozwalają także na eleganckie i łatwe wykończenie krawędzi płytek.


Jednak najistotniejszą rzeczą jest odporność systemowego profilu na te czynniki, które wywołują i powodują korozję zwykłych obróbek. Jest to przede wszystkim alkaliczne środowisko szlamu lub kleju (to ono powoduje destrukcję zwykłych obróbek blacharskich). Należy podkreślić, że wspomnianą odporność nadaje powłoka ochronna, która dodatkowo powinna chronić cały profil zarówno przed korozyjnością atmosfery, jak i agresywnymi mediami stosowanymi do mycia i czyszczenia połaci. Jednocześnie powinna być odporna na typowe uszkodzenia mechaniczne, które mogą pojawić się zarówno podczas montażu, jak i w trakcie eksploatacji. Producent systemu profili musi zatem posiadać badania potwierdzające wspomniane właściwości.

Pytanie, czy problemu nie rozwiąże obsadzenie zwykłej obróbki w żywicy? Niestety nie. Wprawdzie starannie nałożona i ciągła powłoka zabezpieczy obróbkę przed alkalicznym oddziaływaniem szlamu, ale tylko w miejscu nałożenia. Pozostaje nierozwiązany problem odporności obróbki w strefie niezabezpieczonej żywicą.

Reasumując, do wykonania obróbek okapów stosować można tylko przebadane systemy profili okapowych, zabezpieczonych odporną na alkalia powłoką, które są przeznaczone na tarasy i balkony. Absolutnie nie wolno stosować obróbek dachowych.

Literatura:

  1. PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 2: Klasyfikacja środowisk
  2. Außenbeläge. Belagkonstruktionen mit Fliesen und Platten außerhalb von Gebäuden, ZDB VII.2005
  3. M. Zubielewicz, M. Gawron - Korozja profili okapowych. Materiały Budowlane 5/2016
  4. M. Głuszko - Zagadnienia ochrony antykorozyjnej konstrukcji stalowych oraz urządzeń elektroenergetycznych eksploatowanych w warunkach atmosferycznych, IEI, 2008 
  5. M. Nowicka-Nowak, M. Zubielewicz - Zabezpieczenia antykorozyjne istniejących konstrukcji metalowych, WPPK 2016
  6. Materiały firmy Renoplast
  7. Materiały firmy Balex Metal
  8. Materiały firmy Atlas
 Renoplast RENO­PLAST Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 14
34-300 Żywiec
tel.: +48 33 863 78 89
tel.: +48 605 336 888
E-​mail:

Komentarze

(3)
Zygmunt | 14.04.2017, 18:34
Systemowe profile doskonale się u mnie sprawdziły- w końcu!
Krystian | 14.04.2017, 18:35
Jakie rozwiązanie będzie Państwa zdaniem najlepsze do altanki? Od lat borykam się z problemem korozji :(
ania | 14.11.2018, 10:20
Często widzę w Warszawie budynki z "zardzewiałymi" balkonami... I to wcale nie stare bloki...
   1 / 1   
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
10/2020

Aktualny numer:

Izolacje 10/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Szklana fasada o podwójnym przepływie powietrza
  • - Fala renowacji
Zobacz szczegóły
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Flowcrete Polska Sp. z o.o.
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Jesteśmy producentem i dystrybutorem materiałów do wykonywania bezspoinowch posadzek żywicznych -...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.