Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2019 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Charakterystyka energetyczna budynku w świetle aktualnych przepisów prawnych - wybrane aspekty

Obliczanie charakterystki energetycznej
Przykład raportu świadectwa charakterystyki energetycznej budynku
Przykład raportu świadectwa charakterystyki energetycznej budynku
Ciąg dalszy artykułu...

Przykład 4

W przykładzie czwartym określono współczynnik wykorzystania zysków ciepła w strefie ogrzewanej w n-tym miesiącu roku.

Warto wiedzieć: MIiR prowadzi centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków

Wartość współczynnika wykorzystania zysków ciepła w strefie ogrzewanej w n-tym miesiącu jest niezbędna do określenia zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji w strefie ogrzewanej QH,nd,s [kWh/rok]:

QH,nd,s = ∑ QH,nd,s,n [kWh/rok]

QH,nd,s,n = QH,ht,s,n – ηH,gn,s,n · QH,gn,s,n [kWh/m-c]

gdzie:

QH,nd,s,n - zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania i wentylacji w strefie ogrzewanej w n-tym miesiącu roku (uwzględnia się wartości większe od 0) [kWh/m-c];

QH,ht,s,n - całkowita ilość ciepła przenoszonego ze strefy ogrzewanej w n-tym miesiącu roku [kWh/m-c];

ηH,gn,s,n - współczynnik wykorzystania zysków ciepła w strefie ogrzewanej w n-tym miesiącu roku wyznaczony według normy dotyczącej energetycznych właściwości użytkowych budynków - obliczenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia (pkt. 12.2.1.1 normy PN-EN ISO 13790:2009 [10]) [-];

QH,gn,s,n - całkowite zyski ciepła w strefie ogrzewanej w n-tym miesiącu roku [kWh/m-c].

Bezwymiarowy czynnik wykorzystania zysków ciepła do ogrzewania ηH,gn [-] jest funkcją stosunku zysków ciepła do bilansu cieplnego - γH i parametru - aH, który zależy od bezwładności cieplnej budynku (γH = QH,gn/QH,ht):

– jeżeli γH > 0 oraz γH ≠ 1: hH,gn = (1 – γHaH)/(1 – γHaH+1);

– jeżeli γH = 0: ηH,gn = aH/(aH +1);

– jeżeli γH < 0: ηH,gn = 1/γH.

gdzie (dla każdego miesiąca lub sezonu i dla każdej strefy budynku):

γH - bezwymiarowy stosunek zysków ciepła do bilansu cieplnego dla trybu ogrzewania;

QH,ht - całkowita wymiana ciepła dla trybu ogrzewania, QH,ht = Qtr + Qve;

QH,gn - całkowite zyski ciepła dla trybu ogrzewania, QH,gn = Qint + Qsol;

aH - bezwymiarowy parametr liczbowy zależny od stałej czasowej τH, określany według wzoru:

aH = aH,0 + (τ/τH,0)

gdzie:

aH,0 - bezwymiarowy referencyjny parametr liczbowy (tablica 9 PN-EN ISO 13790:2009 [10]);

τ - stała czasowa strefy budynku, określona zgodnie z pkt. 12.2.1.2 PN-EN ISO 13790:2009 [10];

τH,0 - stała czasowa odniesienia (tablica 9 PN-EN ISO 13790:2009 [10]).

Przedstawiono procedurę określania współczynnika wykorzystania strat ciepła w maju dla pojedynczej strefy cieplnej budynku, z wykorzystaniem następujących danych:

  • stała czasowa t = 150 h,
  • zyski ciepła QH,gn = 115  000 kWh,
  • straty ciepła QH,ht = 76  000 kWh.

Obliczono funkcję stosunku zysków ciepła do bilansu strat:

γH = QH,gn/QH,ht = 115  000/76  000 = 1,51 > 1,00

oraz  

γH ≠ 1: ηH,gn = (1 – γHaH)/(1 – γHaH+1)

Wartość bezwymiarowego parametru liczbowy aH zależy od stałej czasowej τ, stałej czasowej odniesienia τH,0 oraz bezwymiarowego referencyjnego parametru aH,0: aH = aH,0 + (τ/τH,0).

Do obliczeń przyjęto:

  • bezwymiarowy referencyjny parametr aH,0 (tablica 9 normy PN-EN ISO 13790:2009 [10]) → aH,0 = 1,0 (dla miesięcznej metody obliczeń),
  • stałą czasową t = 150 h,
  • stałą czasową odniesienia tH,0 (tablica 9 normy PN-EN ISO 13790:2009 [10]) → τH,0 = 15 (dla miesięcznej metody obliczeń):

aH = aH,0 + (τ/τH,0) = 1,0 + (150/15) = 11

Współczynnik wykorzystania zysków ciepła s trefie ogrzewanej w n-tym miesiącu obliczono według wzoru:

ηH,gn = (1 – γHaH)/(1 – γHaH+1) = (1-1,5111)/(1-1,5111+1) = 0,66

Podsumowanie i wnioski

Określenie strat ciepła przez przenikanie według normy PN-EN 12831:2006 [4] (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej [2]) może spowodować otrzymywanie wyników obliczeń dla danego budynku o znacznej rozbieżności - w zależności od podejścia projektanta (certyfikatora).

Posługiwanie się tylko wartościami orientacyjnymi dodatkowych strat ciepła wynikających z występowania mostków cieplnych (np. na podstawie normy PN-EN ISO 14683:2008 [5]) jest niedopuszczalne.

Istnieje potrzeba opracowywania katalogów mostków cieplnych wielu często stosowanych rozwiązań zewnętrznych przegród zewnętrznych i ich złączy, ponieważ są niezbędne do poprawnego projektowania w zakresie zagadnień energetycznych oraz cieplno-wilgotnościowych.

W zakresie określania strat ciepła przez wentylację należy zwrócić uwagę, że podczas obliczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej [2], projektowanie ze względu na wymagania higieniczne nie ma nic wspólnego z projektowaną charakterystyką energetyczną budynku.

Zobacz poradnik: Nowoczesny standard energetyczny budynków

Często budynek spełniający nadrzędne wymagania higieniczne będzie zużywać więcej energii, niż będzie to wynikać ze sporządzonej na podstawie metodologii charakterystyki energetycznej budynku.

Wykonanie oceny budynku lub jego części w aspekcie energetycznym tylko do wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m²·rok)], określanego według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej [2], powoduje, że obudowa budynku często staje się aspektem drugoplanowym. Wskaźnik EP nie powinien być jedynym, miarodajnym parametrem w zakresie energooszczędności budynków nowo projektowanych i modernizowanych. Autorzy proponują ocenę budynku także pod względem wskaźnika EU - zapotrzebowania na energię użytkową.

Literatura

1. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2013 r., poz. 926).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (DzU z 2015 r., poz. 376).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno­‑użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (DzU z 2014 r., poz. 888).
4. PN-EN 12831:2006, "Instalacje grzewcze w budynkach - Metoda obliczania obciążenia cieplnego".
5. PN-EN ISO 14683:2008, "Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne".
6. Pawłowski K., Nakielska M., "Charakterystyka energetyczna budynków i lokali wg nowych wymagań cieplnych i metodologii - 2015", Materiały szkoleniowe dla Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Bydgoszcz, Toruń, Włocławek 2015.
7. PN-EN ISO 6946:2008, "Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania".
8. Pawłowski K., "Projektowanie przegród zewnętrznych w świetle nowych warunków technicznych dotyczących budynków WT 2013", Wydanie Specjalne "IZOLACJE" 2/2013, Warszawa 2013.
9. Pawłowski K., "Analiza strat ciepła przez wybrane przegrody budowlane w świetle nowych przepisów prawnych", "Materiały budowlane" 5/2015, s. 91-92.
10. PN-EN ISO 13790:2009, "Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji".

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 11/12/2015

Komentarze

(1)
ceb.com.pl | 09.05.2018, 13:32

Jest bardzo mało artykułów w internecie omawiających problem braku spełnienia wymagania warunku powierzchni okien w projektowanej charakterystyce energetycznej. Mowa tu o polu powierzchni przegród szklanych i przezroczystych o współczynniku U >= 0,9 [W/m2•K] który w budynkach wielorodzinnych (blokach) i wysokich biurowcach przeważnie nie jest spełniony. Moim zdaniem ten warunek na dzień dzisiejszy przy WT2017 dla okien U=1,1 W/m²K jest nie do spełnienia. Co do świadectw charakterystyki energetycznej warto dodać że od 09.03.2015 zgodnie z nową ustawą o charakterystyce energetycznej budynków znosi obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla wszystkich budynków oddawanych do użytkowania. Obowiązek dotyczy tylko sprzedawanych/wynajmowanych budynków/lokali oraz dla budynków, w których całkowita powierzchnia użytkowa wynosi powyżej 250 m2 i jest zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej i w których dokonywana jest obsługa interesantów. Wszystkie odstępstwa od wykonywania obecnie świadectwa charakterystyki energetycznej zawarłem na stronie ***

   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Jak błyskawicznie zlokalizować usterkę lub mostki termiczne?


Szybko znajduj ukryte usterki i skracaj czas diagnostyki... ZOBACZ »


Szukasz odpowiedniego materiału na podłogę?

Jak zapewnić suchość elewacji?

Uważasz, że oprócz wytrzymałości i cech technicznych ważna jest również estetyka wybranej posadzki?
czytaj dalej »

Konfigurator elewacji pomoże Ci w łatwy i szybki sposób dobrać optymalny system elewacyjny... czytaj dalej »

Wykonawco, szukasz nowych realizacji?


"W tych trudnych dla wszystkich czasach wychodzimy z inicjatywą pomocy i współpracy. Zależy nam aby..." ZOBACZ »


Izolacja wełną skalną - to warto wiedzieć »

Klej do płytek z funkcją hydroizolacji »

Wykorzystanie naturalnych surowców czyni wełnę skalną produktem naturalnym i... czytaj dalej » Tego typu materiałów poszukują najbardziej wymagający użytkownicy, ceniący estetykę, funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...  czytaj dalej »


Na czym polegają prace uszczelniające?

Wszystko o izolacji dachów płaskich »

Prace uszczelniające mają na celu odcięcie niebezpiecznych materiałów, substancji lub po prostu... czytaj dalej » Jeśli dach wymaga naprawy, wymiany pokrycia, ocieplenia lub docieplenia, warto... czytaj dalej »

Chemia budowlana - porady ekspertów »


Masz wątpliwości i pytania jak rozwiązać Twój problem techniczny? Dobierz stosowną technologię do Twoich potrzeb... ZOBACZ »


Jak zapewnić dobrą wibroakustykę budynku?

Wybierz najlepszy materiał do ociepleń »

Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających klientów. czytaj dalej » Czym różnią się materiały do izolacji poszczególnych elementów budynku? czytaj dalej »

Jak przygotować się do termomodernizacji domu?


Styropian jest praktycznie niezniszczalnym produktem, nie przepuszcza wody, a jeśli chodzi o zachowanie w obecności ognia, to... ZOBACZ »


Zarabiaj pieniądze sprzedając prąd

Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią?

Ilość energii jaką jest w stanie „wyprodukować” dany system fotowoltaiczny, zależy...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Planujesz wymianę dachu? Sprawdź »


Dzięki lekkości dachówek nie ma potrzeby wzmacniania Twojej starej struktury dachowej. W niektórych przypadkach jest nawet... ZOBACZ »


Żaluzje zewnętrzne - dlaczego warto je zamontować?

Szukasz pomysłu na wykończenie elewacji? Sprawdź

To doskonała inwestycja, która nie tylko podnosi wartość budynku mieszkalnego...
czytaj dalej »

Tynki cienkowarstwowe tworzą ochronno-dekoracyjną zewnętrzną warstwę o wysokiej odporności na... czytaj dalej »

Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Flowcrete Polska Sp. z o.o.
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Jesteśmy producentem i dystrybutorem materiałów do wykonywania bezspoinowch posadzek żywicznych -...
6/2020

Aktualny numer:

Izolacje 6/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Tynki renowacyjne
  • - Potencjał i funkcje dachów zielonych w miastach
Zobacz szczegóły
Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Trudno wyobrazić sobie nowoczesny dom bez jego wizytówki, czyli balkonu lub tarasu. Elementy te stanowią dodatkową powierzchnię, która pozwala na chwilę oddechu na...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.