Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Charakterystyka energetyczna budynku w świetle aktualnych przepisów prawnych - wybrane aspekty

Obliczanie charakterystki energetycznej
Przykład raportu świadectwa charakterystyki energetycznej budynku
Przykład raportu świadectwa charakterystyki energetycznej budynku
Ciąg dalszy artykułu...

Przykład 4

W przykładzie czwartym określono współczynnik wykorzystania zysków ciepła w strefie ogrzewanej w n-tym miesiącu roku.

Warto wiedzieć: MIiR prowadzi centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków

Wartość współczynnika wykorzystania zysków ciepła w strefie ogrzewanej w n-tym miesiącu jest niezbędna do określenia zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji w strefie ogrzewanej QH,nd,s [kWh/rok]:

QH,nd,s = ∑ QH,nd,s,n [kWh/rok]

QH,nd,s,n = QH,ht,s,n – ηH,gn,s,n · QH,gn,s,n [kWh/m-c]

gdzie:

QH,nd,s,n - zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania i wentylacji w strefie ogrzewanej w n-tym miesiącu roku (uwzględnia się wartości większe od 0) [kWh/m-c];

QH,ht,s,n - całkowita ilość ciepła przenoszonego ze strefy ogrzewanej w n-tym miesiącu roku [kWh/m-c];

ηH,gn,s,n - współczynnik wykorzystania zysków ciepła w strefie ogrzewanej w n-tym miesiącu roku wyznaczony według normy dotyczącej energetycznych właściwości użytkowych budynków - obliczenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia (pkt. 12.2.1.1 normy PN-EN ISO 13790:2009 [10]) [-];

QH,gn,s,n - całkowite zyski ciepła w strefie ogrzewanej w n-tym miesiącu roku [kWh/m-c].

Bezwymiarowy czynnik wykorzystania zysków ciepła do ogrzewania ηH,gn [-] jest funkcją stosunku zysków ciepła do bilansu cieplnego - γH i parametru - aH, który zależy od bezwładności cieplnej budynku (γH = QH,gn/QH,ht):

– jeżeli γH > 0 oraz γH ≠ 1: hH,gn = (1 – γHaH)/(1 – γHaH+1);

– jeżeli γH = 0: ηH,gn = aH/(aH +1);

– jeżeli γH < 0: ηH,gn = 1/γH.

gdzie (dla każdego miesiąca lub sezonu i dla każdej strefy budynku):

γH - bezwymiarowy stosunek zysków ciepła do bilansu cieplnego dla trybu ogrzewania;

QH,ht - całkowita wymiana ciepła dla trybu ogrzewania, QH,ht = Qtr + Qve;

QH,gn - całkowite zyski ciepła dla trybu ogrzewania, QH,gn = Qint + Qsol;

aH - bezwymiarowy parametr liczbowy zależny od stałej czasowej τH, określany według wzoru:

aH = aH,0 + (τ/τH,0)

gdzie:

aH,0 - bezwymiarowy referencyjny parametr liczbowy (tablica 9 PN-EN ISO 13790:2009 [10]);

τ - stała czasowa strefy budynku, określona zgodnie z pkt. 12.2.1.2 PN-EN ISO 13790:2009 [10];

τH,0 - stała czasowa odniesienia (tablica 9 PN-EN ISO 13790:2009 [10]).

Przedstawiono procedurę określania współczynnika wykorzystania strat ciepła w maju dla pojedynczej strefy cieplnej budynku, z wykorzystaniem następujących danych:

  • stała czasowa t = 150 h,
  • zyski ciepła QH,gn = 115  000 kWh,
  • straty ciepła QH,ht = 76  000 kWh.

Obliczono funkcję stosunku zysków ciepła do bilansu strat:

γH = QH,gn/QH,ht = 115  000/76  000 = 1,51 > 1,00

oraz  

γH ≠ 1: ηH,gn = (1 – γHaH)/(1 – γHaH+1)

Wartość bezwymiarowego parametru liczbowy aH zależy od stałej czasowej τ, stałej czasowej odniesienia τH,0 oraz bezwymiarowego referencyjnego parametru aH,0: aH = aH,0 + (τ/τH,0).

Do obliczeń przyjęto:

  • bezwymiarowy referencyjny parametr aH,0 (tablica 9 normy PN-EN ISO 13790:2009 [10]) → aH,0 = 1,0 (dla miesięcznej metody obliczeń),
  • stałą czasową t = 150 h,
  • stałą czasową odniesienia tH,0 (tablica 9 normy PN-EN ISO 13790:2009 [10]) → τH,0 = 15 (dla miesięcznej metody obliczeń):

aH = aH,0 + (τ/τH,0) = 1,0 + (150/15) = 11

Współczynnik wykorzystania zysków ciepła s trefie ogrzewanej w n-tym miesiącu obliczono według wzoru:

ηH,gn = (1 – γHaH)/(1 – γHaH+1) = (1-1,5111)/(1-1,5111+1) = 0,66

Podsumowanie i wnioski

Określenie strat ciepła przez przenikanie według normy PN-EN 12831:2006 [4] (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej [2]) może spowodować otrzymywanie wyników obliczeń dla danego budynku o znacznej rozbieżności - w zależności od podejścia projektanta (certyfikatora).

Posługiwanie się tylko wartościami orientacyjnymi dodatkowych strat ciepła wynikających z występowania mostków cieplnych (np. na podstawie normy PN-EN ISO 14683:2008 [5]) jest niedopuszczalne.

Istnieje potrzeba opracowywania katalogów mostków cieplnych wielu często stosowanych rozwiązań zewnętrznych przegród zewnętrznych i ich złączy, ponieważ są niezbędne do poprawnego projektowania w zakresie zagadnień energetycznych oraz cieplno-wilgotnościowych.

W zakresie określania strat ciepła przez wentylację należy zwrócić uwagę, że podczas obliczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej [2], projektowanie ze względu na wymagania higieniczne nie ma nic wspólnego z projektowaną charakterystyką energetyczną budynku.

Zobacz poradnik: Nowoczesny standard energetyczny budynków

Często budynek spełniający nadrzędne wymagania higieniczne będzie zużywać więcej energii, niż będzie to wynikać ze sporządzonej na podstawie metodologii charakterystyki energetycznej budynku.

Wykonanie oceny budynku lub jego części w aspekcie energetycznym tylko do wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m²·rok)], określanego według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej [2], powoduje, że obudowa budynku często staje się aspektem drugoplanowym. Wskaźnik EP nie powinien być jedynym, miarodajnym parametrem w zakresie energooszczędności budynków nowo projektowanych i modernizowanych. Autorzy proponują ocenę budynku także pod względem wskaźnika EU - zapotrzebowania na energię użytkową.

Literatura

1. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2013 r., poz. 926).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (DzU z 2015 r., poz. 376).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno­‑użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (DzU z 2014 r., poz. 888).
4. PN-EN 12831:2006, "Instalacje grzewcze w budynkach - Metoda obliczania obciążenia cieplnego".
5. PN-EN ISO 14683:2008, "Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne".
6. Pawłowski K., Nakielska M., "Charakterystyka energetyczna budynków i lokali wg nowych wymagań cieplnych i metodologii - 2015", Materiały szkoleniowe dla Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Bydgoszcz, Toruń, Włocławek 2015.
7. PN-EN ISO 6946:2008, "Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania".
8. Pawłowski K., "Projektowanie przegród zewnętrznych w świetle nowych warunków technicznych dotyczących budynków WT 2013", Wydanie Specjalne "IZOLACJE" 2/2013, Warszawa 2013.
9. Pawłowski K., "Analiza strat ciepła przez wybrane przegrody budowlane w świetle nowych przepisów prawnych", "Materiały budowlane" 5/2015, s. 91-92.
10. PN-EN ISO 13790:2009, "Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji".

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 11/12/2015

Komentarze

(1)
ceb.com.pl | 09.05.2018, 13:32

Jest bardzo mało artykułów w internecie omawiających problem braku spełnienia wymagania warunku powierzchni okien w projektowanej charakterystyce energetycznej. Mowa tu o polu powierzchni przegród szklanych i przezroczystych o współczynniku U >= 0,9 [W/m2•K] który w budynkach wielorodzinnych (blokach) i wysokich biurowcach przeważnie nie jest spełniony. Moim zdaniem ten warunek na dzień dzisiejszy przy WT2017 dla okien U=1,1 W/m²K jest nie do spełnienia. Co do świadectw charakterystyki energetycznej warto dodać że od 09.03.2015 zgodnie z nową ustawą o charakterystyce energetycznej budynków znosi obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla wszystkich budynków oddawanych do użytkowania. Obowiązek dotyczy tylko sprzedawanych/wynajmowanych budynków/lokali oraz dla budynków, w których całkowita powierzchnia użytkowa wynosi powyżej 250 m2 i jest zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej i w których dokonywana jest obsługa interesantów. Wszystkie odstępstwa od wykonywania obecnie świadectwa charakterystyki energetycznej zawarłem na stronie ***

   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Jak powstają konstrukcje nowoczesnych hal stalowych?


Jak powstają konstrukcje nowoczesnych hal stalowych? ZOBACZ »


Czy przysługuje Ci dofinansowanie na termomodernizację domu?


Dowiedz się, na czym polega rządowy program „Czyste Powietrze”, i sprawdź, czy przysługują Ci dotacje... ZOBACZ »


W 3 prostych krokach zaprojektuj elewację »

Jak uzyskać pełne uprawnienia architektoniczne?

Łatwo i szybko dobierz optymalny system elewacyjny dla budynku... czytaj dalej » Co zrobić, by samodzielnie wykonywać zawód architekta w Polsce i UE? czytaj dalej »


Zgarnij bony o wartości 100zł. Zobacz jak »

Tłumienie dźwięków uderzeniowych i drgań budynków. Zobacz »

3 kroki do Super CashBack
czytaj dalej »

Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających... czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Jak zapewnić trwałość mocowania elewacji?


Wsporniki przejmują ciężar muru i za pomocą zabetonowanych szyn kotwiących lub kotew przekazują go na ścianę nośną... ZOBACZ »


Czego jeszcze nie wiesz o ognioodporności płyt PIR?

Jak usunąć wilgoć ze ścian?

W zależności od wymagań izolacyjności, czy odporności ogniowej możemy dobrać odpowiedni rodzaj płyt...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Jak wykonać trwałe posadzki?

Jakich technologii oraz materiałów użyć do wykonania podłóg przemysłowych, naprawy betonów lub przeprowadzenia renowacji posadzek?  czytaj dalej »


Dowiedz się więcej o hydroizolacji dachów »

Popularność tego materiału rośnie. Dlaczego?

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » To nowoczesny materiał termoizolacyjny, który zdobył... czytaj dalej »

Profile okapowe - co warto o nich wiedzieć?


Wybierz technologię wykonania tarasu, balkonu czy schodów... ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Szukasz wpustu balkonowego dobrej jakości?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Wpust balkonowy prosty, wpust balkonowy skośny, ogrzewany lub nieogrzewany? Co wybrać? czytaj dalej »

Jak zatrzymać ciepło i ochronić dom przed zimnem?


Komfortowy i energooszczędny dom zapewnia swoim mieszkańcom izolację od gorąca, zimna, hałasu oraz... wysokich rachunków za ogrzewanie i klimatyzację... ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Alpha Dam Alpha Dam
O FIRMIE Alpha Dam Sp. z o.o. produkuje od ponad 10 lat profesjonalne materiały wodochronne i przeciwwilgociowe dla budownictwa.  Do 2008...
10/2019

Aktualny numer:

Izolacje 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Konserwacje i renowacje systemów ociepleń
  • - Odporność ogniowa elementów drewnianych
Zobacz szczegóły
Ulga remontowo-modernizacyjna w PIT 2017

Ulga remontowo-modernizacyjna w PIT 2017

W aktualnych przepisach prawa podatkowego nie znajdziemy wielu ulg, które obowiązywały w poprzednich latach. Wśród nich jest ulga remontowo- modernizacyjna. Niektórzy...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.