Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Zmiany prawne dotyczące wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu

Legal changes for the placing construction products on the market
mgr inż. Tomasz Żuchowski  |  IZOLACJE 6/2015  |  07.08.2015  |  2
Rozporządzenie CPR (Construction Products Regulation) [1] wprowadziło obowiązek odpowiedniego oznakowania wyrobów budowlanych, tak aby było one spójne z przepisami europejskimi.
Rozporządzenie CPR (Construction Products Regulation) [1] wprowadziło obowiązek odpowiedniego oznakowania wyrobów budowlanych, tak aby było one spójne z przepisami europejskimi.
freeimages.com

1 lipca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę 89/106/EWG (Construction Products Regulation - CPR) [1].

Dokument ten zmienia zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania wyrobów budowlanych na rynku Unii Europejskiej (dotychczas określone przez dyrektywę 89/106/EWG [2]) i reguluje zasady znakowania wyrobów znakiem CE.

Rozporządzenie nadaje obligatoryjny charakter oznakowaniu CE w przypadku, gdy istnieje norma zharmonizowana wyrobu (gdy wyrób objęty jest zharmonizowaną specyfikacją techniczną - normą zharmonizowaną lub europejską oceną techniczną).

Producent deklaruje właściwości użytkowe wyrobu przy jego wprowadzaniu do obrotu i umieszcza na nim oznakowanie CE. W przypadku braku takiego dokumentu pozostawia natomiast swobodę działania państwom członkowskim.

Rozporządzenie CPR [1] wprowadziło kilka kluczowych zmian systemowych, powodujących potrzebę dokonania zmian przez państwa członkowskie w dokumentach prawa krajowego, celem zachowania spójności z przepisami europejskimi.

Czytaj też: Inicjatywy kształtujące wymagania środowiskowe dla wyrobów budowlanych 

Nowelizacja ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności [3] wprowadziła niezbędne modyfikacje systemowe, a mianowicie:

 • określono zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych objętych systemem europejskim zgodnie z CPR [1]
  - dostosowano terminologię i nazewnictwo,
  - określono zasady wyznaczenia Jednostek Oceny Technicznej (JOT),
  - wprowadzono deklarację właściwości użytkowych,
 • określono właściwości organów w zakresie wykonywania zadań administracyjnych i ich obowiązków wyni-kających z rozporządzenia CPR [1],
 • wyznaczono punkt kontaktowy ds. wyrobów budowlanych - punkt prowadzony w GUNB,
 • dostosowano przepisy ustawy o systemie oceny zgodności do rozporządzenia CPR [1].

Definicja wyrobu budowlanego

ABSTRAKT

W artykule omówiono przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej CPR (Construction Products Regulation). Przedstawiono zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu i udostępniania ich na rynku. Wskazano na obowiązujące obecnie zasady w systemie europejskim i krajowym oraz zmiany systemowe po uchwaleniu najnowszych zmian regulujących rynek wyrobów krajowych oraz kompetencje organów nadzoru rynku i mechanizmy kontrolne.

This article discusses the provisions of the Construction Products Regulation (the CPR). It presents the principles of the construction products entering the market and rules for making them available on the market. The current rules in the European and national system are pointed as well as systematic changes following the adoption of the latest modifications regulating the market of the domestic products and competencies of the market surveillance and control mechanism.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 rozporządzenia CPR [1] wyrobem budowlanym jest każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawo-wych wymagań dotyczących obiektów budowlanych.

Zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane [4] wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały, o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie wtedy, jeżeli zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi, w szczególności przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania, np. atestem PZH lub innymi dotyczącymi konkretnych grup wyrobów.

Przeczytaj także: Jak określać wartość oporu cieplnego i współczynnika przewodzenia ciepła pianek PUR/PIR w wyrobach budowlanych?

Zgodnie z art. 5.1. obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:

1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:

a) bezpieczeństwa konstrukcji,
b) bezpieczeństwa pożarowego,
c) bezpieczeństwa użytkowania,
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
e) ochrony przed hałasem i drganiami,
f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii;

2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:

a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników,
b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów;

2a) możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie szerokopasmowego dostępu do internetu;

 3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego;

NORMA ZHARMONIZOWANA

To norma ustanowiona przez europejskie organy normalizacyjne wymienione w załączniku I do dyrektywy 98/34/WE [6] na podstawie wniosków (zwanych dalej „mandatami”) wydanych przez Komisję zgodnie z art. 6 tej dyrektywy po przeprowadzeniu konsultacji ze Stałym Komitetem ds. Budownictwa, o którym mowa w art. 64 rozporządzenia.
Obecnie mamy zbiór około 450 norm zharmonizowanych, obejmujących większość wyrobów funkcjonujących na rynku. Aktualny wykaz norm zharmonizowanych zawiera komunikat Komisji Europejskiej (Dziennik urzędowy C 359).
Wyrób budowlany nieobjęty normą zharmonizowaną może być wprowadzony do obrotu, jeżeli został oznakowany znakiem budowlanym.

4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich;
 5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy;
 6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;
 7) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską;
 8) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej;
 9) poszanowanie występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej;
10) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.

Ustawa Prawo budowlane [4] posługuje się pojęciem wyrobu, natomiast ustawa o wyrobach budowlanych - pojęciem wyrobu budowlanego. Warto mieć na uwadze korelacje tych dwóch definicji. Obiekt budowlany powinien być wykonany z wyrobów, w tym wyrobów budowlanych (nie każdy wyrób jest wyrobem budowlanym, np. nie jest nim kaloryfer).

Schemat wprowadzania wyrobu budowlanego do obrotu

Na RYS. 1 przedstawiono schemat wprowadzania wyrobu budowlanego do obrotu.

RYS. 1. Zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu lub udostępniania na rynku
RYS. 1. Zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu lub udostępniania na rynku; rys.: archiwum autora

 

Zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu i udostępniania na rynku krajowym określa ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych [5]. Zgodnie z art. 5 tej ustawy wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego europejską oceną techniczną może być wprowadzony do obrotu wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem CPR [1].

Zgodnie z art. 4 ust. 1 tego dokumentu deklaracja właściwości użytkowych wyrobu budowlanego jest sporządzana przez jego producenta wyłącznie w przypadku, kiedy wyrób objęty jest normą zharmonizowaną, o której mowa w art. 17 ust 1 ww. rozporządzenia, lub jest zgodny z wydaną dla niego europejską oceną techniczną.

Przy czym uzyskanie takiej oceny nie jest dla producenta obowiązkowe (dobrowolne, jeśli nie ma normy zharmonizowanej, a producent chce znakować swój wyrób CE i udostępniać go w krajach UE).

Czytaj dalej: System europejski i krajowy

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 6/2015

Komentarze

(2)
hubapiet | 04.09.2015, 08:49
Ile sprzedawanych w Polsce drewnianych więźb dachowych jest nielegalnych? 95% czy więcej?
Drewno konstrukcyjne, jeden z najważniejszych elementów konstrukcji.

Tylko patrzeć jak ubezpieczyciele mając wypłacić odszkodowanie za uszkodzenie spowodowane np. wichurą zaczną weryfikować, czy dach zbudowany był z drewna legalnego.
szumilas | 23.05.2017, 12:12
Na miejscu ubezpieczycieli sprawdzałbym legalność więźby i wobec braku takowej odmawiał wypłaty odszkodowania. Nie wiadomo co sąd na to (a może jest jakieś orzecznictwo ugruntowane w tym zakresie?) ale wydaje się to logiczne, że wypłątę odszkodowania uzależnia się od spełnienia przepisów.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Najlepszy system stropowy?


Betonowe stropy można produkować na różne sposoby – z betonu przygotowanego na placu budowy lub w fabryce, gdzie panują kutemu optymalne warunki. ZOBACZ »Odkryj nowy wymiar bezpieczeństwa dla Twojego domu »

Żaluzje ceramiczne, szklane, wentylowane. Co wybrać?

Każdemu z nas zależy na zapewnieniu odpowiedniego bezpieczeństwa swoim bliskim i miejscu, które jest dla nas najważniejsze. Wybór...
czytaj dalej »

Które rozwiązanie sprawdzi się w Twoim przypadku? Jak ochronić wnętrze przed słońcem, hałasem lub zimnem? czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Izolacja natryskowa - co warto wiedzieć?

Dobierz najlepszy materiał izolacyjny »

Produkty polimocznikowe można stosować wszędzie tam, gdzie wymagana jest... czytaj dalej » Niski poziom ochrony cieplnej generuje wysokie koszty utrzymania budynku, stanowiące duże obciążenie budżetu... czytaj dalej »

Uszczelnianie trudnych powierzchni! Zobacz, jak to zrobić skutecznie »


Doszczelniając przegrodę od strony wewnętrznej budynku ograniczamy przenikanie pary wodnej do warstwy izolacyjnej, natomiast... ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Jak wykonać trwałe posadzki?

Jakich technologii oraz materiałów użyć do wykonania podłóg przemysłowych, naprawy betonów lub przeprowadzenia renowacji posadzek?  czytaj dalej »


Dlaczego hydroizolacja budynków jest tak ważna?

Sprawdzony sposób na przyspieszenie ocieplenia »

W budynkach nowo wznoszonych barierę dla wody gruntowej stanowi hydroizolacja zewnętrzna ścian piwnic i izolacja pod płytą fundamentową... czytaj dalej » Jakiego produktu użyć, by aplikacja była łatwa, efektywność większa, a tempo pracy ekspresowe? czytaj dalej »

Czego użyć do izolacji podłóg, dachów i fasad?


Istotną różnicą pomiędzy styropianami białymi i grafitowymi jest ich odporność na ZOBACZ »


Najlepszy produkt na tynku termoizolacji? Sprawdź »

Jak dobrać posadzkę do obiektu?

Obniżona wartość λ pozwala zmniejszyć straty energetyczne oraz wydatki na eksploatacje budynków.
czytaj dalej »

Wybierz posadzkę, która będzie funkcjonalna i łatwa w czyszczeniu... czytaj dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Triflex Polska Triflex Polska
Triflex zyskał na rynku europejskim pozycję lidera w zakresie opracowywania, kompleksowego doradztwa oraz zastosowania uszczelnień i powłok...
9/2019

Aktualny numer:

Izolacje 9/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Nowoczesne rozwiązania elewacyjne
 • - Jakość wykonania izolacji z szarego styropianu
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.