Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2019 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Zmiany prawne dotyczące wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu

Legal changes for the placing construction products on the market
mgr inż. Tomasz Żuchowski  |  IZOLACJE 6/2015  |  07.08.2015  |  3
Rozporządzenie CPR (Construction Products Regulation) [1] wprowadziło obowiązek odpowiedniego oznakowania wyrobów budowlanych, tak aby było one spójne z przepisami europejskimi.
Rozporządzenie CPR (Construction Products Regulation) [1] wprowadziło obowiązek odpowiedniego oznakowania wyrobów budowlanych, tak aby było one spójne z przepisami europejskimi.
freeimages.com

1 lipca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę 89/106/EWG (Construction Products Regulation - CPR) [1].

Dokument ten zmienia zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania wyrobów budowlanych na rynku Unii Europejskiej (dotychczas określone przez dyrektywę 89/106/EWG [2]) i reguluje zasady znakowania wyrobów znakiem CE.

Rozporządzenie nadaje obligatoryjny charakter oznakowaniu CE w przypadku, gdy istnieje norma zharmonizowana wyrobu (gdy wyrób objęty jest zharmonizowaną specyfikacją techniczną - normą zharmonizowaną lub europejską oceną techniczną).

Producent deklaruje właściwości użytkowe wyrobu przy jego wprowadzaniu do obrotu i umieszcza na nim oznakowanie CE. W przypadku braku takiego dokumentu pozostawia natomiast swobodę działania państwom członkowskim.

Rozporządzenie CPR [1] wprowadziło kilka kluczowych zmian systemowych, powodujących potrzebę dokonania zmian przez państwa członkowskie w dokumentach prawa krajowego, celem zachowania spójności z przepisami europejskimi.

Czytaj też: Inicjatywy kształtujące wymagania środowiskowe dla wyrobów budowlanych 

Nowelizacja ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności [3] wprowadziła niezbędne modyfikacje systemowe, a mianowicie:

 • określono zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych objętych systemem europejskim zgodnie z CPR [1]
  - dostosowano terminologię i nazewnictwo,
  - określono zasady wyznaczenia Jednostek Oceny Technicznej (JOT),
  - wprowadzono deklarację właściwości użytkowych,
 • określono właściwości organów w zakresie wykonywania zadań administracyjnych i ich obowiązków wyni-kających z rozporządzenia CPR [1],
 • wyznaczono punkt kontaktowy ds. wyrobów budowlanych - punkt prowadzony w GUNB,
 • dostosowano przepisy ustawy o systemie oceny zgodności do rozporządzenia CPR [1].

Definicja wyrobu budowlanego

ABSTRAKT

W artykule omówiono przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej CPR (Construction Products Regulation). Przedstawiono zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu i udostępniania ich na rynku. Wskazano na obowiązujące obecnie zasady w systemie europejskim i krajowym oraz zmiany systemowe po uchwaleniu najnowszych zmian regulujących rynek wyrobów krajowych oraz kompetencje organów nadzoru rynku i mechanizmy kontrolne.

This article discusses the provisions of the Construction Products Regulation (the CPR). It presents the principles of the construction products entering the market and rules for making them available on the market. The current rules in the European and national system are pointed as well as systematic changes following the adoption of the latest modifications regulating the market of the domestic products and competencies of the market surveillance and control mechanism.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 rozporządzenia CPR [1] wyrobem budowlanym jest każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawo-wych wymagań dotyczących obiektów budowlanych.

Zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane [4] wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały, o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie wtedy, jeżeli zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi, w szczególności przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania, np. atestem PZH lub innymi dotyczącymi konkretnych grup wyrobów.

Przeczytaj także: Jak określać wartość oporu cieplnego i współczynnika przewodzenia ciepła pianek PUR/PIR w wyrobach budowlanych?

Zgodnie z art. 5.1. obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:

1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:

a) bezpieczeństwa konstrukcji,
b) bezpieczeństwa pożarowego,
c) bezpieczeństwa użytkowania,
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
e) ochrony przed hałasem i drganiami,
f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii;

2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:

a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników,
b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów;

2a) możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie szerokopasmowego dostępu do internetu;

 3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego;

NORMA ZHARMONIZOWANA

To norma ustanowiona przez europejskie organy normalizacyjne wymienione w załączniku I do dyrektywy 98/34/WE [6] na podstawie wniosków (zwanych dalej „mandatami”) wydanych przez Komisję zgodnie z art. 6 tej dyrektywy po przeprowadzeniu konsultacji ze Stałym Komitetem ds. Budownictwa, o którym mowa w art. 64 rozporządzenia.
Obecnie mamy zbiór około 450 norm zharmonizowanych, obejmujących większość wyrobów funkcjonujących na rynku. Aktualny wykaz norm zharmonizowanych zawiera komunikat Komisji Europejskiej (Dziennik urzędowy C 359).
Wyrób budowlany nieobjęty normą zharmonizowaną może być wprowadzony do obrotu, jeżeli został oznakowany znakiem budowlanym.

4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich;
 5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy;
 6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;
 7) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską;
 8) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej;
 9) poszanowanie występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej;
10) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.

Ustawa Prawo budowlane [4] posługuje się pojęciem wyrobu, natomiast ustawa o wyrobach budowlanych - pojęciem wyrobu budowlanego. Warto mieć na uwadze korelacje tych dwóch definicji. Obiekt budowlany powinien być wykonany z wyrobów, w tym wyrobów budowlanych (nie każdy wyrób jest wyrobem budowlanym, np. nie jest nim kaloryfer).

Schemat wprowadzania wyrobu budowlanego do obrotu

Na RYS. 1 przedstawiono schemat wprowadzania wyrobu budowlanego do obrotu.

RYS. 1. Zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu lub udostępniania na rynku
RYS. 1. Zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu lub udostępniania na rynku; rys.: archiwum autora

 

Zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu i udostępniania na rynku krajowym określa ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych [5]. Zgodnie z art. 5 tej ustawy wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego europejską oceną techniczną może być wprowadzony do obrotu wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem CPR [1].

Zgodnie z art. 4 ust. 1 tego dokumentu deklaracja właściwości użytkowych wyrobu budowlanego jest sporządzana przez jego producenta wyłącznie w przypadku, kiedy wyrób objęty jest normą zharmonizowaną, o której mowa w art. 17 ust 1 ww. rozporządzenia, lub jest zgodny z wydaną dla niego europejską oceną techniczną.

Przy czym uzyskanie takiej oceny nie jest dla producenta obowiązkowe (dobrowolne, jeśli nie ma normy zharmonizowanej, a producent chce znakować swój wyrób CE i udostępniać go w krajach UE).

Czytaj dalej: System europejski i krajowy

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 6/2015

Komentarze

(3)
hubapiet | 04.09.2015, 08:49
Ile sprzedawanych w Polsce drewnianych więźb dachowych jest nielegalnych? 95% czy więcej?
Drewno konstrukcyjne, jeden z najważniejszych elementów konstrukcji.

Tylko patrzeć jak ubezpieczyciele mając wypłacić odszkodowanie za uszkodzenie spowodowane np. wichurą zaczną weryfikować, czy dach zbudowany był z drewna legalnego.
szumilas | 23.05.2017, 12:12
Na miejscu ubezpieczycieli sprawdzałbym legalność więźby i wobec braku takowej odmawiał wypłaty odszkodowania. Nie wiadomo co sąd na to (a może jest jakieś orzecznictwo ugruntowane w tym zakresie?) ale wydaje się to logiczne, że wypłątę odszkodowania uzależnia się od spełnienia przepisów.
langusta | 22.10.2019, 22:22
Hubapiet ma czelność pisać na temat legalności drewna konstrukcyjnego. Szkoda, że nie wspomina o tym, iż w tych 95% znajduje się on sam prowadząc swoja firmę pod nazwą HPMP Hubert Pietrzak, sprzedając drewno konstrukcyjne bez oznaczeń i z podrobionymi dokumentami. Bravo TY.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Chemia budowlana - porady ekspertów »


Masz wątpliwości i pytania jak rozwiązać Twój problem techniczny? Dobierz stosowną technologię do Twoich potrzeb... ZOBACZ »


Planujesz remont balkonu lub tarasu? Sprawdź »

7 zalet stosowania płyt warstwowych

Aby balkon lub taras nie sprawiał właścicielom kłopotów podczas użytkowania...
czytaj dalej »

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, szczególnie halowe użyteczności publicznej, przemysłowe i rolnicze bez obudowy... czytaj dalej »

Czego użyć do napraw i uszczelnień?


Na etapie wykonywania hydroizolacji budynku warto rozważyć zastosowanie materiałów ZOBACZ »


Konsole do elewacji wentylowanych - wiedz więcej »

Klej do płytek z funkcją hydroizolacji »

Umożliwiają osiągnięcie współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych na poziomie poniżej... czytaj dalej » Tego typu materiałów poszukują najbardziej wymagający użytkownicy, ceniący estetykę, funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...  czytaj dalej »


Na czym polegają prace uszczelniające?

Jak zabezpieczyć wnętrze przed dużym nasłonecznieniem?

Prace uszczelniające mają na celu odcięcie niebezpiecznych materiałów, substancji lub po prostu... czytaj dalej » Dużym zainteresowaniem właścicieli domów cieszy się też.. czytaj dalej »

Jak pozbyć się grzyba z elewacji?


Elewacja budynku narażona jest nie tylko na zmienne warunki atmosferyczne, lecz także na... ZOBACZ »


Zobacz najnowszy numer IZOLACJI »

Wybierz najlepszy materiał do ociepleń »

W majowym wydaniu miesięcznika IZOLACJE piszemy m.in. o budowie w czasach pandemii, izolacjach wdmuchiwanych oraz elewacjach wentylowanych. czytaj dalej » Czym różnią się materiały do izolacji poszczególnych elementów budynku? czytaj dalej »

Naprawa balkonów i tarasów - czego użyć?


Balkony, tarasy, loggie i schody są elementami obiektów budowlanych stale narażonymi na niszczące czynniki środowiska... ZOBACZ »


Papa podkładowa - przepłacanie czy oszczędność?

Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią?

Wśród budowniczych wciąż trwa otwarta dyskusja na temat potrzeby stosowania papy podkładowej...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Planujesz wymianę dachu? Sprawdź »


Dzięki lekkości dachówek nie ma potrzeby wzmacniania Twojej starej struktury dachowej. W niektórych przypadkach jest nawet... ZOBACZ »


Żaluzje zewnętrzne - dlaczego warto je zamontować?

Szukasz pomysłu na wykończenie elewacji? Sprawdź

To doskonała inwestycja, która nie tylko podnosi wartość budynku mieszkalnego...
czytaj dalej »

Tynki cienkowarstwowe tworzą ochronno-dekoracyjną zewnętrzną warstwę o wysokiej odporności na... czytaj dalej »

Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Flowcrete Polska Sp. z o.o.
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Jesteśmy producentem i dystrybutorem materiałów do wykonywania bezspoinowch posadzek żywicznych -...
5/2020

Aktualny numer:

Izolacje 5/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Budowa w czasach pandemii
 • - Najczęściej popełniane błędy podczas deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.