Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Płyty włókno-cementowe jako okładziny wewnętrzne

Fiber-cement sheets as internal cladding
Laboratorium Instytutu Badań Technicznych TPA - Pruszków; materiał: płyta elewacyjna włókno-cementowa EQUITONE [textura]
Laboratorium Instytutu Badań Technicznych TPA - Pruszków; materiał: płyta elewacyjna włókno-cementowa EQUITONE [textura]
Equitone

W praktyce budowlanej często obserwuje się uszkodzenia okładzin wewnętrznych pod wpływem pary wodnej i wody. Od lat poszukiwane są materiały o zwiększonej odporności na działanie tych czynników. Coraz powszechniejszym rozwiązaniem są płyty włókno-cementowe.

Wyroby budowlane z włókno-cementu, nazywane także celulozowo-cementowymi, stosowane są w budownictwie już od ponad 100 lat. Ich pomysłodawcą był czeski inżynier Ludwik Hatschek, który w 1900 r. opracował i opatentował technologię produkcji lekkiej, wytrzymałej, trwałej i niepalnej płyty azbestowo-cementowej, nazwanej eternitem [1, 2]. Płyta eternitowa stała się jednym z najbardziej popularnych pokryć dachowych XX w., aż do momentu stwierdzenia szkodliwości azbestu.

Przeczytaj też: Projektowanie budynków biurowych z wykorzystaniem nowych materiałów izolacyjnych

W rezultacie działań wielu międzynarodowych i krajowych stowarzyszeń medycznych oraz organów i instytucji administracyjnych zaprzestano od kilkunastu lat produkcji tych materiałów i rozpoczęto ich stopniowe wycofywanie z użytkowania, zaś niebezpieczny dla zdrowia składnik zastąpiono bezpiecznymi włóknami, głównie celulozowymi [1, 2].

Współcześnie płyty włókno-cementowe są wyrobem budowlanym wytwarzanym z czystych i nieszkodliwych surowców. Składają się w ok. 50-70% z cementu. Pozostałą część składników stanowią różnego rodzaju włókna mineralne (najczęściej celuloza) oraz wypełniacze (np. mączka wapienna).

Płyty takie nie zawierają azbestu ani innych składników szkodliwych dla zdrowia. Są trwałe i charakteryzują się dużą wytrzymałością na zginanie, odpornością na wilgoć i korozję biologiczną [1-3].

Płyty włókno-cementowe można stosować na okładziny wewnętrzne w miejscach narażonych na działanie pary wodnej i wody, np. w łazienkach, saunach, basenach czy salonach spa itp.

Badania płyt włókno-cementowych

W TABELI 1 (Zestawienie badanych płyt okładzinowych wewnętrznych) zestawiono dane badanych płyt stosowanych jako okładziny wewnętrzne.

ABSTRAKT

W artykule zaprezentowano wyniki badań podstawowych właściwości fizycznych i mechanicznych płyt włókno-cementowych oraz innych płyt dostępnych na polskim rynku budowlanym stosowanych głównie jako okładziny wewnętrzne. Celem pracy jest porównanie uzyskanych wyników badań płyt włókno-cementowych na tle innych wybranych płyt powszechnie stosowanych w budownictwie oraz przedstawienie analizy i wniosków.

This paper presents the results of tests of the basic physical and mechanical properties of fiber-cement she-ets and other sheeting  available on the Polish market, which are mainly used as interior cladding. The pur-pose of the paper is to compare the results obtained in testing fiber-cement sheets in comparison with other selected sheets commonly used in construction, as well as to present the analysis and conclusions.

W zakresie właściwości fizycznych wyznaczano wilgotność masową wm oraz nasiąkliwość nw. Wilgotność masową wm określono z wykorzystaniem metody suszarkowo-wagowej zgodnie z pracami J. Karysia, K. Zwierzyńskiego [4], Z. Matkowskiego, A. Pawlonki [5] oraz J. Hoły, Z. Matkowskiego [6].

Z każdego typu płyt pobierano po 3 próbki, które ważono, a następnie suszono w temp. 105ºC do stałej masy, po czym wyznaczano wilgotność masową wyrażoną w procentach według wzoru:

gdzie:

mw - masa próbki o aktualnej wilgotności [g],
ms - masa próbki wysuszonej w 105ºC [g].

Badania nasiąkliwości prowadzono na płytach przechowywanych w wodzie przez 1 godz., 2 godz., 3 godz., 24 godz. oraz przez 4 dni. Wilgotność masową określano natomiast dla próbek płyt w stanie powietrznosuchym przechowywanych do momentu badania w warunkach laboratoryjnych.

Nasiąkliwość nw określono zgodnie z pracami J. Karysia, K. Zwierzyńskiego [4], Z. Matkowskiego, A. Pawlonki [5] oraz J. Hoły, Z. Matkowskiego [6], według wzoru:

gdzie:

mn - masa próbki nasyconej wodą [g],
ms - masa próbki wysuszonej w 105ºC [g].

Wytrzymałość na zginanie (trójpunktowe) określono w odniesieniu do płyt w stanie powietrznosuchym i płyt przechowywanych w wodzie przez 1 godz., 2 godz., 3 godz., 24 godz. oraz przez 4 dni, na próbkach kwadratowych o wymiarach 250×250 mm, zgodnie z normą PN-EN 12467­ 03:2013­ 03 [3].

Każdą badaną próbkę umieszczano spodnią stroną na podporach i obciążano centralnie belką obciążeniową. Obciążano ją w taki sposób, aby jej zniszczenie nastąpiło między 10 a 30 s badania.

Prędkość badania maszyny wytrzymałościowej wynosiła 50 mm/min.

Wytrzymałość na zginanie MOR [MPa] w odniesieniu do każdego kierunku określano według wzoru:

gdzie:

F - siła niszcząca [N],
ls - rozstaw podpór [mm],
b - szerokość badanej próbki [mm],
e - średnia grubość [mm].

Wytrzymałość na zginanie płyty była średnią arytmetyczną z dwóch kierunków zginania.

Wyniki badań wilgotności i nasiąkliwości

W TABELI 2 (Zestawienie wyników badań nasiąkliwości i wilgotności badanych płyt) przedstawiono uśrednione wyniki badań wilgotności masowej wm oraz nasiąkliwości nw.

Na RYS. 1 (Wilgotność masowa wm badanych płyt) przedstawiono wyznaczone wartości wilgotności masowej wm wszystkich badanych płyt, a na RYS. 2 (Przyrost nasiąkliwości nw w funkcji czasu badanych płyt) pokazano zmianę (przyrost) nasiąkliwości nw płyt w funkcji czasu przechowywania w wodzie.

Z analizy danych zawartych w TABELI 2 oraz na RYS. 1 wynika, że najniższą wilgotnością masową wm ma płyta celulozowo-cementowa A, natomiast najwyższą płyta gipsowo-kartonowa wodoodporna D.

Na RYS. 2 widać, że najniższą nasiąkliwością w stanie pełnego nasycenia wodą charakteryzuje się płyta celulozowo-cementowa A.

Najwyższą nasiąkliwość zaobserwowano w płycie gipsowo-kartonowej D.

Nasiąkliwość płyty celulozowo-cementowej wewnętrznej A jest ponad 4 razy niższa od płyty gipsowo-kartonowej wodoodpornej D. Porównania takiego dokonano celowo, gdyż płyty gipsowo-kartonowe są obecnie najczęściej stosowanym na rynku budowlanym materiałem na okładziny wewnętrzne.

Wyniki badań wytrzymałości na zginanie

W TABELI 3 (Zestawienie wyników badań wytrzymałości na zginanie badanych płyt) przedstawiono uśrednione wyniki badań wytrzymałości na zginanie płyt MOR przeprowadzonych zgodnie normą PN-EN 12467:2013-03 [3].

Na RYS. 3 (Średnia wytrzymałość ma zginanie MOR badanych płyt w stanie powietrzno-suchym) zamieszczono wyniki badań wytrzymałości na zginanie płyt będących w stanie powietrznosuchym w chwili badania.

Z danych przedstawionych w TABELI 3 oraz na RYS. 3 można wywnioskować, że najwyższą wytrzymałością na zginanie w stanie powietrznosuchym charakteryzuje się płyta włókno-cementowa A.

Najniższą wytrzymałość ma natomiast płyta gipsowo-kartonowa wodoodporna D.

Najbardziej stabilne podczas przebywania w wodzie okazują się płyty drewnopochodne F, w przypadku których spadek wytrzymałości jest niewielki.

Na RYS. 4 (Zmiana wytrzymałości ma zginanie MOR badanych płyt w funkcji czasu przechowywania wodzie) pokazano spadek wytrzymałości na zginanie wraz z czasem przechowywania badanych płyt w wodzie.

Po 4 dniach przechowywania w wodzie spadek wytrzymałości na zginanie płyt gipsowo-kartonowej na skutek zawilgocenia jest prawie 4-krotny, podczas gdy w tym samym czasie w płycie włókno-cementowej zauważa się tylko 2-krotny spadek wytrzymałości.

Podsumowanie

W artykule zawarto wyniki badań podstawowych właściwości fizycznych i mechanicznych płyt włókno-cementowych oraz innych płyt dostępnych na rynku polskim stosowanych jako okładziny wewnętrzne.

Z analizy przedstawionych danych wynika, że spośród badanych płyt produkty włókno-cementowe charakteryzują się najniższą wilgotnością masową wm oraz nasiąkliwością w stanie pełnego nasycenia wodą.

Warto przeczytać: Specyfika i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających

Płyty te w badaniach wykazały najwyższą średnią wytrzymałość na zginanie. W przypadku tych materiałów zaobserwowano także najniższy, bo ok. dwukrotny spadek wytrzymałości na zginanie z uwagi na wzrost zawilgocenia do stanu pełnego nasycenia wodą. Największy, niemal 4-krotny spadek wytrzymałości na zginanie z powodu zawilgocenia stwierdzono w płytach gipsowo-kartonowych wodoodpornych, które charakteryzowały się najwyższą nasiąkliwością.

Stosowanie płyt cementowych, a szczególnie płyt włókno-cementowych jest bardziej wskazane do wykonywania okładzin wewnętrznych w miejscach narażonych na działanie pary wodnej i wody.

Jest to istotne w przypadku pomieszczeń narażonych na znaczne zawilgocenie, takich jak np. baseny, spa, a także łazienki, sauny itp.

Istotne jest również, że w razie wystąpienia awarii i zawilgocenia płyty te nadal będą w stanie przenosić obciążenia wynikające zarówno z ciężaru samej płyty, jak i elementów do niej przymocowanych, np. płytek ceramicznych.

LITERATURA

1. Strona internetowa: http://www.cembrit.com.
2. Strona internetowa: http://www.euronit.de.
3. PN-EN 12467-03:2013-03, "Płyty płaskie włóknisto-cementowe. Charakterystyka wyrobu i metody badań".
4. J. Karyś, K. Zwierzyński, "Pomiar wilgotności przegród budowlanych metodami elektrycznymi - wybrane problemy", V Warsztaty Rzeczoznawcy Mykologiczno-Budowlanego, PSMB, Wrocław 2006.
5. Z. Matkowski, A. Pawlonka, "Analiza nieniszczących metod badania wilgotności betonu", [praca doktorska], Politechnika Wrocławska, Wrocław 1982.
6. J. Hoła, Z. Matkowski, "Wybrane problemy dotyczące zabezpieczeń przeciwwilgociowych ścian w istniejących obiektach murowanych", "Awarie budowlane: zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje", XXIV Konferencja naukowo-techniczna, Szczecin-Międzyzdroje, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Szczecin 2009, s. 73–92.
7. T. Gorzelańczyk, K. Schabowicz, "Non-Destructive Testing of Moisture in Cellulose Fiber Cement Boards", 11thEuropean Conference on Non-Destructive Testing (ECNDT), Prague 2014.

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 5/2015

Komentarze

(1)
Maria Ziółek | 11.01.2017, 10:44

Polecam płyty elewacyjne

   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Najlepszy system stropowy?


Betonowe stropy można produkować na różne sposoby – z betonu przygotowanego na placu budowy lub w fabryce, gdzie panują kutemu optymalne warunki. ZOBACZ »Odkryj nowy wymiar bezpieczeństwa dla Twojego domu »

Żaluzje ceramiczne, szklane, wentylowane. Co wybrać?

Każdemu z nas zależy na zapewnieniu odpowiedniego bezpieczeństwa swoim bliskim i miejscu, które jest dla nas najważniejsze. Wybór...
czytaj dalej »

Które rozwiązanie sprawdzi się w Twoim przypadku? Jak ochronić wnętrze przed słońcem, hałasem lub zimnem? czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Izolacja natryskowa - co warto wiedzieć?

Dobierz najlepszy materiał izolacyjny »

Produkty polimocznikowe można stosować wszędzie tam, gdzie wymagana jest... czytaj dalej » Niski poziom ochrony cieplnej generuje wysokie koszty utrzymania budynku, stanowiące duże obciążenie budżetu... czytaj dalej »

Uszczelnianie trudnych powierzchni! Zobacz, jak to zrobić skutecznie »


Doszczelniając przegrodę od strony wewnętrznej budynku ograniczamy przenikanie pary wodnej do warstwy izolacyjnej, natomiast... ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Jak wykonać trwałe posadzki?

Jakich technologii oraz materiałów użyć do wykonania podłóg przemysłowych, naprawy betonów lub przeprowadzenia renowacji posadzek?  czytaj dalej »


Dlaczego hydroizolacja budynków jest tak ważna?

Sprawdzony sposób na przyspieszenie ocieplenia »

W budynkach nowo wznoszonych barierę dla wody gruntowej stanowi hydroizolacja zewnętrzna ścian piwnic i izolacja pod płytą fundamentową... czytaj dalej » Jakiego produktu użyć, by aplikacja była łatwa, efektywność większa, a tempo pracy ekspresowe? czytaj dalej »

Czego użyć do izolacji podłóg, dachów i fasad?


Istotną różnicą pomiędzy styropianami białymi i grafitowymi jest ich odporność na ZOBACZ »


Najlepszy produkt na tynku termoizolacji? Sprawdź »

Jak dobrać posadzkę do obiektu?

Obniżona wartość λ pozwala zmniejszyć straty energetyczne oraz wydatki na eksploatacje budynków.
czytaj dalej »

Wybierz posadzkę, która będzie funkcjonalna i łatwa w czyszczeniu... czytaj dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Triflex Polska Triflex Polska
Triflex zyskał na rynku europejskim pozycję lidera w zakresie opracowywania, kompleksowego doradztwa oraz zastosowania uszczelnień i powłok...
9/2019

Aktualny numer:

Izolacje 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowoczesne rozwiązania elewacyjne
  • - Jakość wykonania izolacji z szarego styropianu
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.