Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Płyty włókno-cementowe jako okładziny wewnętrzne

Fiber-cement sheets as internal cladding
Laboratorium Instytutu Badań Technicznych TPA - Pruszków; materiał: płyta elewacyjna włókno-cementowa EQUITONE [textura]
Laboratorium Instytutu Badań Technicznych TPA - Pruszków; materiał: płyta elewacyjna włókno-cementowa EQUITONE [textura]
Equitone

W praktyce budowlanej często obserwuje się uszkodzenia okładzin wewnętrznych pod wpływem pary wodnej i wody. Od lat poszukiwane są materiały o zwiększonej odporności na działanie tych czynników. Coraz powszechniejszym rozwiązaniem są płyty włókno-cementowe.

Wyroby budowlane z włókno-cementu, nazywane także celulozowo-cementowymi, stosowane są w budownictwie już od ponad 100 lat. Ich pomysłodawcą był czeski inżynier Ludwik Hatschek, który w 1900 r. opracował i opatentował technologię produkcji lekkiej, wytrzymałej, trwałej i niepalnej płyty azbestowo-cementowej, nazwanej eternitem [1, 2]. Płyta eternitowa stała się jednym z najbardziej popularnych pokryć dachowych XX w., aż do momentu stwierdzenia szkodliwości azbestu.

Przeczytaj też: Projektowanie budynków biurowych z wykorzystaniem nowych materiałów izolacyjnych

W rezultacie działań wielu międzynarodowych i krajowych stowarzyszeń medycznych oraz organów i instytucji administracyjnych zaprzestano od kilkunastu lat produkcji tych materiałów i rozpoczęto ich stopniowe wycofywanie z użytkowania, zaś niebezpieczny dla zdrowia składnik zastąpiono bezpiecznymi włóknami, głównie celulozowymi [1, 2].

Współcześnie płyty włókno-cementowe są wyrobem budowlanym wytwarzanym z czystych i nieszkodliwych surowców. Składają się w ok. 50-70% z cementu. Pozostałą część składników stanowią różnego rodzaju włókna mineralne (najczęściej celuloza) oraz wypełniacze (np. mączka wapienna).

Płyty takie nie zawierają azbestu ani innych składników szkodliwych dla zdrowia. Są trwałe i charakteryzują się dużą wytrzymałością na zginanie, odpornością na wilgoć i korozję biologiczną [1-3].

Płyty włókno-cementowe można stosować na okładziny wewnętrzne w miejscach narażonych na działanie pary wodnej i wody, np. w łazienkach, saunach, basenach czy salonach spa itp.

Badania płyt włókno-cementowych

W TABELI 1 (Zestawienie badanych płyt okładzinowych wewnętrznych) zestawiono dane badanych płyt stosowanych jako okładziny wewnętrzne.

ABSTRAKT

W artykule zaprezentowano wyniki badań podstawowych właściwości fizycznych i mechanicznych płyt włókno-cementowych oraz innych płyt dostępnych na polskim rynku budowlanym stosowanych głównie jako okładziny wewnętrzne. Celem pracy jest porównanie uzyskanych wyników badań płyt włókno-cementowych na tle innych wybranych płyt powszechnie stosowanych w budownictwie oraz przedstawienie analizy i wniosków.

This paper presents the results of tests of the basic physical and mechanical properties of fiber-cement she-ets and other sheeting  available on the Polish market, which are mainly used as interior cladding. The pur-pose of the paper is to compare the results obtained in testing fiber-cement sheets in comparison with other selected sheets commonly used in construction, as well as to present the analysis and conclusions.

W zakresie właściwości fizycznych wyznaczano wilgotność masową wm oraz nasiąkliwość nw. Wilgotność masową wm określono z wykorzystaniem metody suszarkowo-wagowej zgodnie z pracami J. Karysia, K. Zwierzyńskiego [4], Z. Matkowskiego, A. Pawlonki [5] oraz J. Hoły, Z. Matkowskiego [6].

Z każdego typu płyt pobierano po 3 próbki, które ważono, a następnie suszono w temp. 105ºC do stałej masy, po czym wyznaczano wilgotność masową wyrażoną w procentach według wzoru:

gdzie:

mw - masa próbki o aktualnej wilgotności [g],
ms - masa próbki wysuszonej w 105ºC [g].

Badania nasiąkliwości prowadzono na płytach przechowywanych w wodzie przez 1 godz., 2 godz., 3 godz., 24 godz. oraz przez 4 dni. Wilgotność masową określano natomiast dla próbek płyt w stanie powietrznosuchym przechowywanych do momentu badania w warunkach laboratoryjnych.

Nasiąkliwość nw określono zgodnie z pracami J. Karysia, K. Zwierzyńskiego [4], Z. Matkowskiego, A. Pawlonki [5] oraz J. Hoły, Z. Matkowskiego [6], według wzoru:

gdzie:

mn - masa próbki nasyconej wodą [g],
ms - masa próbki wysuszonej w 105ºC [g].

Wytrzymałość na zginanie (trójpunktowe) określono w odniesieniu do płyt w stanie powietrznosuchym i płyt przechowywanych w wodzie przez 1 godz., 2 godz., 3 godz., 24 godz. oraz przez 4 dni, na próbkach kwadratowych o wymiarach 250×250 mm, zgodnie z normą PN-EN 12467­ 03:2013­ 03 [3].

Każdą badaną próbkę umieszczano spodnią stroną na podporach i obciążano centralnie belką obciążeniową. Obciążano ją w taki sposób, aby jej zniszczenie nastąpiło między 10 a 30 s badania.

Prędkość badania maszyny wytrzymałościowej wynosiła 50 mm/min.

Wytrzymałość na zginanie MOR [MPa] w odniesieniu do każdego kierunku określano według wzoru:

gdzie:

F - siła niszcząca [N],
ls - rozstaw podpór [mm],
b - szerokość badanej próbki [mm],
e - średnia grubość [mm].

Wytrzymałość na zginanie płyty była średnią arytmetyczną z dwóch kierunków zginania.

Wyniki badań wilgotności i nasiąkliwości

W TABELI 2 (Zestawienie wyników badań nasiąkliwości i wilgotności badanych płyt) przedstawiono uśrednione wyniki badań wilgotności masowej wm oraz nasiąkliwości nw.

Na RYS. 1 (Wilgotność masowa wm badanych płyt) przedstawiono wyznaczone wartości wilgotności masowej wm wszystkich badanych płyt, a na RYS. 2 (Przyrost nasiąkliwości nw w funkcji czasu badanych płyt) pokazano zmianę (przyrost) nasiąkliwości nw płyt w funkcji czasu przechowywania w wodzie.

Z analizy danych zawartych w TABELI 2 oraz na RYS. 1 wynika, że najniższą wilgotnością masową wm ma płyta celulozowo-cementowa A, natomiast najwyższą płyta gipsowo-kartonowa wodoodporna D.

Na RYS. 2 widać, że najniższą nasiąkliwością w stanie pełnego nasycenia wodą charakteryzuje się płyta celulozowo-cementowa A.

Najwyższą nasiąkliwość zaobserwowano w płycie gipsowo-kartonowej D.

Nasiąkliwość płyty celulozowo-cementowej wewnętrznej A jest ponad 4 razy niższa od płyty gipsowo-kartonowej wodoodpornej D. Porównania takiego dokonano celowo, gdyż płyty gipsowo-kartonowe są obecnie najczęściej stosowanym na rynku budowlanym materiałem na okładziny wewnętrzne.

Wyniki badań wytrzymałości na zginanie

W TABELI 3 (Zestawienie wyników badań wytrzymałości na zginanie badanych płyt) przedstawiono uśrednione wyniki badań wytrzymałości na zginanie płyt MOR przeprowadzonych zgodnie normą PN-EN 12467:2013-03 [3].

Na RYS. 3 (Średnia wytrzymałość ma zginanie MOR badanych płyt w stanie powietrzno-suchym) zamieszczono wyniki badań wytrzymałości na zginanie płyt będących w stanie powietrznosuchym w chwili badania.

Z danych przedstawionych w TABELI 3 oraz na RYS. 3 można wywnioskować, że najwyższą wytrzymałością na zginanie w stanie powietrznosuchym charakteryzuje się płyta włókno-cementowa A.

Najniższą wytrzymałość ma natomiast płyta gipsowo-kartonowa wodoodporna D.

Najbardziej stabilne podczas przebywania w wodzie okazują się płyty drewnopochodne F, w przypadku których spadek wytrzymałości jest niewielki.

Na RYS. 4 (Zmiana wytrzymałości ma zginanie MOR badanych płyt w funkcji czasu przechowywania wodzie) pokazano spadek wytrzymałości na zginanie wraz z czasem przechowywania badanych płyt w wodzie.

Po 4 dniach przechowywania w wodzie spadek wytrzymałości na zginanie płyt gipsowo-kartonowej na skutek zawilgocenia jest prawie 4-krotny, podczas gdy w tym samym czasie w płycie włókno-cementowej zauważa się tylko 2-krotny spadek wytrzymałości.

Podsumowanie

W artykule zawarto wyniki badań podstawowych właściwości fizycznych i mechanicznych płyt włókno-cementowych oraz innych płyt dostępnych na rynku polskim stosowanych jako okładziny wewnętrzne.

Z analizy przedstawionych danych wynika, że spośród badanych płyt produkty włókno-cementowe charakteryzują się najniższą wilgotnością masową wm oraz nasiąkliwością w stanie pełnego nasycenia wodą.

Warto przeczytać: Specyfika i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających

Płyty te w badaniach wykazały najwyższą średnią wytrzymałość na zginanie. W przypadku tych materiałów zaobserwowano także najniższy, bo ok. dwukrotny spadek wytrzymałości na zginanie z uwagi na wzrost zawilgocenia do stanu pełnego nasycenia wodą. Największy, niemal 4-krotny spadek wytrzymałości na zginanie z powodu zawilgocenia stwierdzono w płytach gipsowo-kartonowych wodoodpornych, które charakteryzowały się najwyższą nasiąkliwością.

Stosowanie płyt cementowych, a szczególnie płyt włókno-cementowych jest bardziej wskazane do wykonywania okładzin wewnętrznych w miejscach narażonych na działanie pary wodnej i wody.

Jest to istotne w przypadku pomieszczeń narażonych na znaczne zawilgocenie, takich jak np. baseny, spa, a także łazienki, sauny itp.

Istotne jest również, że w razie wystąpienia awarii i zawilgocenia płyty te nadal będą w stanie przenosić obciążenia wynikające zarówno z ciężaru samej płyty, jak i elementów do niej przymocowanych, np. płytek ceramicznych.

LITERATURA

1. Strona internetowa: http://www.cembrit.com.
2. Strona internetowa: http://www.euronit.de.
3. PN-EN 12467-03:2013-03, "Płyty płaskie włóknisto-cementowe. Charakterystyka wyrobu i metody badań".
4. J. Karyś, K. Zwierzyński, "Pomiar wilgotności przegród budowlanych metodami elektrycznymi - wybrane problemy", V Warsztaty Rzeczoznawcy Mykologiczno-Budowlanego, PSMB, Wrocław 2006.
5. Z. Matkowski, A. Pawlonka, "Analiza nieniszczących metod badania wilgotności betonu", [praca doktorska], Politechnika Wrocławska, Wrocław 1982.
6. J. Hoła, Z. Matkowski, "Wybrane problemy dotyczące zabezpieczeń przeciwwilgociowych ścian w istniejących obiektach murowanych", "Awarie budowlane: zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje", XXIV Konferencja naukowo-techniczna, Szczecin-Międzyzdroje, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Szczecin 2009, s. 73–92.
7. T. Gorzelańczyk, K. Schabowicz, "Non-Destructive Testing of Moisture in Cellulose Fiber Cement Boards", 11thEuropean Conference on Non-Destructive Testing (ECNDT), Prague 2014.

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 5/2015

Komentarze

(1)
Maria Ziółek | 11.01.2017, 10:44

Polecam płyty elewacyjne

   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Nowy, dostępny 24h na dobę sklep budowlany. Sprawdź »


Typowe zastosowania obejmują budynki rolnicze i magazynowe, budynki mieszkalne czy hale, gdzie wymagana jest... ZOBACZ »


Czy przysługuje Ci dofinansowanie na termomodernizację domu?


Dowiedz się, na czym polega rządowy program „Czyste Powietrze”, i sprawdź, czy przysługują Ci dotacje... ZOBACZ »


W 3 prostych krokach zaprojektuj elewację »

Jak uzyskać pełne uprawnienia architektoniczne?

Łatwo i szybko dobierz optymalny system elewacyjny dla budynku... czytaj dalej » Co zrobić, by samodzielnie wykonywać zawód architekta w Polsce i UE? czytaj dalej »


Zgarnij bony o wartości 100zł. Zobacz jak »

Tłumienie dźwięków uderzeniowych i drgań budynków. Zobacz »

3 kroki do Super CashBack
czytaj dalej »

Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających... czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Jak zapewnić trwałość mocowania elewacji?


Wsporniki przejmują ciężar muru i za pomocą zabetonowanych szyn kotwiących lub kotew przekazują go na ścianę nośną... ZOBACZ »


Czego jeszcze nie wiesz o ognioodporności płyt PIR?

Jak usunąć wilgoć ze ścian?

W zależności od wymagań izolacyjności, czy odporności ogniowej możemy dobrać odpowiedni rodzaj płyt...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Jak wykonać trwałe posadzki?

Jakich technologii oraz materiałów użyć do wykonania podłóg przemysłowych, naprawy betonów lub przeprowadzenia renowacji posadzek?  czytaj dalej »


Dowiedz się więcej o hydroizolacji dachów »

Popularność tego materiału rośnie. Dlaczego?

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » To nowoczesny materiał termoizolacyjny, który zdobył... czytaj dalej »

Jak powstają konstrukcje nowoczesnych hal stalowych?


Jak powstają konstrukcje nowoczesnych hal stalowych? ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Szukasz wpustu balkonowego dobrej jakości?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Wpust balkonowy prosty, wpust balkonowy skośny, ogrzewany lub nieogrzewany? Co wybrać? czytaj dalej »

Jak zatrzymać ciepło i ochronić dom przed zimnem?


Komfortowy i energooszczędny dom zapewnia swoim mieszkańcom izolację od gorąca, zimna, hałasu oraz... wysokich rachunków za ogrzewanie i klimatyzację... ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Alpha Dam Alpha Dam
O FIRMIE Alpha Dam Sp. z o.o. produkuje od ponad 10 lat profesjonalne materiały wodochronne i przeciwwilgociowe dla budownictwa.  Do 2008...
10/2019

Aktualny numer:

Izolacje 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Konserwacje i renowacje systemów ociepleń
  • - Odporność ogniowa elementów drewnianych
Zobacz szczegóły
Ulga remontowo-modernizacyjna w PIT 2017

Ulga remontowo-modernizacyjna w PIT 2017

W aktualnych przepisach prawa podatkowego nie znajdziemy wielu ulg, które obowiązywały w poprzednich latach. Wśród nich jest ulga remontowo- modernizacyjna. Niektórzy...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.