Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Aktualne wymagania stawiane wyrobom do izolacji cieplnych związane z oceną obecności i uwalniania niebezpiecznych substancji

Wyroby budowlane | Substancje niebezpieczne | Deklaracje własciwości użytkowych
Aktualne wymagania stawiane wyrobom do izolacji cieplnych związane z oceną obecności i uwalniania niebezpiecznych substancji | Current requirements for thermal insulation products related to the assessment and release of dangerous substances
Aktualne wymagania stawiane wyrobom do izolacji cieplnych związane z oceną obecności i uwalniania niebezpiecznych substancji | Current requirements for thermal insulation products related to the assessment and release of dangerous substances

Ocena obecności i wydzielania niebezpiecznych substancji powinna zostać przeprowadzona zarówno w odniesieniu do europejskich, jak i krajowych przepisów i umieszczona w deklaracji właściwości użytkowych w pozycję zasadniczych charakterystyki - wydzielanie substancji niebezpiecznych.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (ang. Construction Product Regulation) [1] wymaga, aby obiekty budowlane, a tym samym wyroby budowlane, były projektowane i wykonywane w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ludzi, zwierząt domowych ani mienia oraz niewywierający szkodliwego wpływu na środowisko.

Ochrona użytkowników w pełnym cyklu życia wyrobu została ujęta w wymaganiu podstawowym nr 3 "Higiena, zdrowie i środowisko" i powinna być realizowana przy pomocy zharmonizowanych specyfikacji technicznych, usuwających przeszkody techniczne w dziedzinie budownictwa.

Zobacz też: IZOLACJE 4/2015

Bezpieczeństwo stosowania wyrobów do izolacji cieplnej jest związane z oceną obecności i wydzielania niebezpiecznych substancji, która jest jedną z zasadniczych charakterystyk wyrobów budowlanych.

Od wielu lat trwają prace zmierzające do ustanowienia europejskich norm badawczych służących ocenie obecności w wyrobie niebezpiecznych substancji, ich uwalniania do wód lub gleby oraz emisji do powietrza wewnętrznego, a rozpoczęto je na mocy mandatu M/366 dla CEN.

Prace takie prowadzone przez Komitet Techniczny CEN/TC 351 Construction Products - Assessment of release of dangerous substances, w którego składzie działa pięć grup roboczych, których zadaniem jest przygotowanie norm badawczych dotyczących:

 • uwalniania niebezpiecznych substancji do gleby, wód gruntowych i powierzchniowych,
 • emisji niebezpiecznych substancji do powietrza wewnętrznego;
 • radioaktywności,
 • badania zawartości niebezpiecznych substancji w wyrobach budowlanych i ich eluatach,
 • terminologii.
ABSTRAKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ze względu na brak ustanowionych norm badawczych w zakresie wydzielania niebezpiecznych substancji z wyrobów budowlanych nakazuje spełnienie wymagań krajowych. W niniejszym artykule przedstawiono przepisy prawne obowiązujące w Polsce związane z obecnością i wydzielaniem niebezpiecznych substancji z wyrobów budowlanych, a w szczególności wyrobów do izolacji cieplnych.

In view of non-existence of established standards for research on release of hazardous substances from construction products, Regulation (EU) No. 305/2011 of the European Parliament and the Council requires compliance with national requirement. This article presents the legal provisions in force in Poland related to the presence and emissions of hazardous substances from construction products, in particular thermal insulation products.

Najbardziej zaawansowane są prace w grupie roboczej ds. emisji niebezpiecznych substancji do powietrza wewnętrznego, która opracowała specyfikację techniczną CEN/TS 16516:2013 Construction products - Assessment of release of dangerous substances – Determination of emissions into indoor air i jest w trakcie przygotowania projektu prEN 16516 o tym samym tytule [2].

Powyższa grupa zakłada, że badania emisji lotnych związków organicznych (ang. VOC - Volatile Organic Compounds) będą przeprowadzane przy pomocy europejskich norm badawczych z serii ISO 16000 dotyczących powietrza wnętrz, od wielu lat stosowanych do badań jakości powietrza w powietrzu i w komorach laboratoryjnych, co nie rozwiązuje to jednak problemu oceny wyrobu budowlanego.

Pomimo ustanowienia badawczej normy europejskiej dotyczącej wydzielania niebezpiecznych substancji powinna ona zostać wprowadzona do norm wyrobów wraz z przypisaniem do konkretnych substancji niebezpiecznych, dopuszczalnych zawartości w wyrobie lub poziomów uwalniania i/lub klas oceny (w przygotowaniu).

Przeczytaj: Wartości deklarowane i obliczeniowe parametrów izolacyjnych materiałów budowlanych

Związki chemiczne (lub grupy związków), które zostaną wprowadzone do norm wyrobów są ujęte w liście opracowanej przez Grupę Ekspertów Komisji Europejskiej ds. Niebezpiecznych Substancji (EG-DS) tzw. Indicative List of Regulated Dangerous Substances Possibly Associated with Construction Products under the CPD zawierającej wykaz substancji, które są stosowane w produkcji wyrobów budowlanych i mogą uwalniać się do środowiska w warunkach użytkowania; ich lista została sporządzona na podstawie przepisów Unii Europejskiej oraz regulacji poszczególnych państw członkowskich.

Obecnie autorzy specyfikacji technicznych zharmonizowanych z rozporządzeniem ds. wyrobów budowlanych (CPR) [1] w pozycji zasadniczej charakterystyki: wydzielanie substancji niebezpiecznych odwołują się do spełnienia wymagań krajowych zgodnie z art. 6 ust 3 CPR. Przykładem na to są normy dla następującej grupy wyrobów do izolacji cieplnych zamieszczone w TABELI.

W wymienionych normach zharmonizowanych dla wyrobów do izolacji cieplnych w punkcie „Release of dangerous substances” (uwalnianie niebezpiecznych substancji) znajduje się zapis następującej treści:

"Przepisy krajowe dotyczące substancji niebezpiecznych mogą wymagać weryfikacji i deklarowania uwalniania i/lub zawartości niebezpiecznych substancji, gdy wyroby budowlane wprowadzane na rynek objęte są niniejszą normą. Z powodu braku europejskich zharmonizowanych metod, weryfikacja i deklaracja uwolnienia i/lub zawartości niebezpiecznych substancji powinna być wykonana z uwzględnieniem krajowych przepisów w miejscu stosowania".

W Polsce do obowiązujących przepisów dotyczących zawartości i/lub uwalniania niebezpiecznych substancji z wyrobów budowlanych należą:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie oraz kontroli zawartości tych izotopów [3],
 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania [4],
 • Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi [5],
 • Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest [6, 7],
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową [8].

Ponadto do obowiązujących w strefie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) przepisów związanych z wyrobami należy Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) [9].

W oparciu o krajowe i europejskie przepisy, wyroby do izolacji cieplnych powinny spełniać ww. wymagania zarówno w przypadku zastosowanych surowców, jak i uwalniania niebezpiecznych substancji podczas ich użytkowania.

Producent wyrobu powinien poddać ocenie wyrób z uwagi na wymagania i skład zastosowanych surowców.

W przypadku wyrobów do izolacji cieplnych mających kontakt z powietrzem wewnętrznym, produkowanych na bazie polimerów czy rozpuszczalników uzasadnione jest przeprowadzenie badania emisji lotnych związków organicznych i poddanie wyników ocenie w oparciu o Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r. [5].

Wyroby izolacyjne są źródłem styrenu, którego pary mogą uwalniać się ze styropianu (EPS) czy polistyrenu ekstrudowanego (XPS), formaldehydu emitowanego z wełny mineralnej (MW) czy wełny drzewnej (WW) oraz innych lotnych związków organicznych (VOC) - np. 1,4-dioksanu, pentafluorobutanu, śladowych ilości MDI z pianki poliuretanowej.

Wyroby pochodzenia mineralnego, takie jak wełna mineralna (MW) powinny zostać ponadto poddane badaniu promieniotwórczości naturalnej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 r. w celu kontroli zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 [3].

Izolacje powinny również spełniać wymagania w zakresie zastosowanych surowców.

Należy pamiętać o zakazie obrotu spienionymi tworzywami sztucznymi i wyrobami je zawierającymi, wyprodukowanymi przy użyciu freonów - substancji kontrolowanych zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową [8].

Rozporządzenie REACH [9] poświęcone w głównej mierze substancjom i mieszaninom dotyczy również producentów wyrobów, których jego przepisy zobowiązują do zgłaszania i rejestracji substancji oraz przekazywania informacji o substancjach niebezpiecznych; tacy producenci podlegają wymaganiom ograniczeń w stosowaniu substancji objętych załącznikiem XVII i procedurze udzielania zezwoleń dla substancji włączonych do załącznika XIV, które zostały do niego wprowadzone na mocy kolejnych rozporządzeń:

 • Rozporządzenia Komisji (UE) nr 143/2011 z dnia 17 lutego 2011 r. [10],
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 125/2012z dnia 14 lutego 2012 r. [11],
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 348/2013z dnia 17 kwietnia 2013 r. [12],
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 895/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. [13].

Jedną z nich jest heksabromocyklododekan (HBCDD) stosowany jako opóźniacz palenia między innymi w styropianie i wyrobach włókienniczych.

21 stycznia 2014 r minął termin składania wniosków o udzielanie zezwolenia na stosowanie HBCDD do Europejskiej Agencji Chemikaliów ECHA.

Po 21 lipca 2015 r. bez odpowiedniego zezwolenia zabronione jest stosowanie i wprowadzanie do obrotu substancji i mieszanin z HBCDD.

POBIERZ E-BOOK [bezpłatnie]
warunki techniczne
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki 
- stan na 2016 r.

Na mocy rozporządzenia producenci styropianu są zobligowani do zastąpienia popularnie stosowanego heksabromocyklododekanu inną substancją uniepalniającą, co nie oznacza jednak, że po dacie ostatecznej nie będzie możliwe wprowadzanie do obrotu wcześniej wyprodukowanego styropianu z zastosowaniem uniepalniacza (HCBDD) czy import wyrobów, których jest składnikiem; w określonych przypadkach będzie to możliwe.

Ponadto procedura udzielania zezwoleń dotyczy substancji i mieszanin, natomiast nie obejmuje ona wyrobów zdefiniowanych w artykule 3 rozporządzenia REACH.

Stosowne wyjaśnienie znajduje się na stronie ECHA w zakładce pytań i odpowiedzi pod adresem http://echa.europa.eu/pl/support/qas-support/search-qas [14] - odpowiedź nr 564.

Ocena stosowanych surowców do produkcji wyrobów budowlanych, jak i uwalniania z nich niebezpiecznych substancji jest jednym z istotnych zadań przepisów prawnych oraz specyfikacji technicznych chroniących użytkowników wyrobów przed szkodliwym oddziaływaniem na higienę, zdrowie i środowisko.

Obowiązek spełnienia wymagań krajowych przez producentów nałożony rozporządzeniem nr 305/2011 wskazuje, że ocena wyrobów z uwagi na wymagania dotyczące zawartości i/lub uwalniania niebezpiecznych substancji powinna stanowić nieodzowny element deklaracji właściwości użytkowych.

Literatura

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (DzU UE L 88 z 4.4.2011, s. 5).
2. 16516:2013 (prEN 16516) "Construction products - Assessment of release of dangerous substances – Determination of emissions into indoor air".
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie oraz kontroli zawartości tych izotopów, (DzU z 2007 r., nr 4, poz. 29).
4. Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania (DzU z 2013 r. nr 0, poz. 180 i 1173).
5. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski z 1996 r. nr 19, poz. 231).
6. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (DzU z 2004 nr 3 poz. 20).
7. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystane wyroby zawierające azbest (DzU z 2010 r. nr 8, poz. 31).
8. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową, (DzU z 2004 r., nr 121, poz.1263).
9. Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (DzU UE L 396 z 30 grudnia 2006 r.).
10. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 143/2011 z dnia 17 lutego 2011 r. zmieniające załącznik XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), (DzU UE L 44 z 18 lutego 2011 r.; DzU UE L 49 z 24 lutego 2011).
11. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 125/2012z dnia 14 lutego 2012 r., zmieniające załącznik XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), (DzU UE L 41 z 15 lutego 2012 r.).
12. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 348/2013z dnia 17 kwietnia 2013 r., zmieniające załącznik XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), (DzU UE L 108 z 18 kwietnia 2013 r.).
13. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 895/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r., zmieniające załącznik XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), (DzU UE L 244 z 19 sierpnia 2014 r.).
14. http://echa.europa.eu/pl/support/qas-support/search-qas.

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 4/2015

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Nowy, dostępny 24h na dobę sklep budowlany. Sprawdź »


Typowe zastosowania obejmują budynki rolnicze i magazynowe, budynki mieszkalne czy hale, gdzie wymagana jest... ZOBACZ »


Czy przysługuje Ci dofinansowanie na termomodernizację domu?


Dowiedz się, na czym polega rządowy program „Czyste Powietrze”, i sprawdź, czy przysługują Ci dotacje... ZOBACZ »


W 3 prostych krokach zaprojektuj elewację »

Jak uzyskać pełne uprawnienia architektoniczne?

Łatwo i szybko dobierz optymalny system elewacyjny dla budynku... czytaj dalej » Co zrobić, by samodzielnie wykonywać zawód architekta w Polsce i UE? czytaj dalej »


Zgarnij bony o wartości 100zł. Zobacz jak »

Tłumienie dźwięków uderzeniowych i drgań budynków. Zobacz »

3 kroki do Super CashBack
czytaj dalej »

Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających... czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Jak zapewnić trwałość mocowania elewacji?


Wsporniki przejmują ciężar muru i za pomocą zabetonowanych szyn kotwiących lub kotew przekazują go na ścianę nośną... ZOBACZ »


Czego jeszcze nie wiesz o ognioodporności płyt PIR?

Jak usunąć wilgoć ze ścian?

W zależności od wymagań izolacyjności, czy odporności ogniowej możemy dobrać odpowiedni rodzaj płyt...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Jak wykonać trwałe posadzki?

Jakich technologii oraz materiałów użyć do wykonania podłóg przemysłowych, naprawy betonów lub przeprowadzenia renowacji posadzek?  czytaj dalej »


Dowiedz się więcej o hydroizolacji dachów »

Popularność tego materiału rośnie. Dlaczego?

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » To nowoczesny materiał termoizolacyjny, który zdobył... czytaj dalej »

Jak powstają konstrukcje nowoczesnych hal stalowych?


Jak powstają konstrukcje nowoczesnych hal stalowych? ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Szukasz wpustu balkonowego dobrej jakości?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Wpust balkonowy prosty, wpust balkonowy skośny, ogrzewany lub nieogrzewany? Co wybrać? czytaj dalej »

Jak zatrzymać ciepło i ochronić dom przed zimnem?


Komfortowy i energooszczędny dom zapewnia swoim mieszkańcom izolację od gorąca, zimna, hałasu oraz... wysokich rachunków za ogrzewanie i klimatyzację... ZOBACZ »


dr inż. Halina Prejzner
dr inż. Halina Prejzner
Autorka ukończyła Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej. W latach 1998–2009 była kierownikiem Zakładu Ochrony Środowiska ITB. Od 2010 r. pełni funkcję kierownika Pracowni Ochrony Środowiska... więcej »
mgr inż. Anna Goljan
mgr inż. Anna Goljan
Anna Goljan ukończyła Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej. Od 2008 r. pracuje w Instytucie Techniki Budowlanej. Zajmuje się badaniem zawartości i uwalniania niebezpiecznych substancji z wyrob... więcej »
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Alpha Dam Alpha Dam
O FIRMIE Alpha Dam Sp. z o.o. produkuje od ponad 10 lat profesjonalne materiały wodochronne i przeciwwilgociowe dla budownictwa.  Do 2008...
10/2019

Aktualny numer:

Izolacje 10/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Konserwacje i renowacje systemów ociepleń
 • - Odporność ogniowa elementów drewnianych
Zobacz szczegóły
Ulga remontowo-modernizacyjna w PIT 2017

Ulga remontowo-modernizacyjna w PIT 2017

W aktualnych przepisach prawa podatkowego nie znajdziemy wielu ulg, które obowiązywały w poprzednich latach. Wśród nich jest ulga remontowo- modernizacyjna. Niektórzy...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.