Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Warunki techniczne wykonania i odbioru warstw uszczelnienia z geomembranami

Cz. 2. Postępowanie na placu budowy
Piotr Jermołowicz  |  IZOLACJE 1/2015  |  31.08.2015
Archiwum autora

Składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych, wylewiska nieczystości i substancji toksycznych oraz wszelkiego rodzaju zbiorniki ziemne, żelbetowe i stalowe są szczególną grupą obiektów, w których zastosowane geosyntetyki powinny podlegać surowemu reżimowi technologicznemu.

Poszczególne etapy planowanej inwestycji najczęściej realizowane są w następującej kolejności:

 • lokalizacja inwestycji,
 • określenie warunków hydrogeologicznych,
 • określenie przekroju,
 • wybór materiału geomembranowego,
 • określenie jego grubości,
 • zaplanowanie detali związanych ze skarpami i obsypką,
 • zaplanowali detali związanych z rowem kotwiącym,
 • oszacowanie stateczności skarp i warstw obsypki,
 • wykonanie projektu i opisanie szczegółów konstrukcyjnych,
 • wybór strategii badań spoin (niszczących i nieniszczących),
 • projektowanie połączeń i wyposażenia,
 • kontrola powstawania nieszczelności warstw i sposoby naprawy,
 • kontrola jakości,
 • odbiór końcowy budowy.

Zobacz cz. 1: Warunki techniczne wykonania i odbioru warstw uszczelnienia z zastosowaniem geomembran

Przygotowanie podłoża

Podłoże gruntowe pod uszczelnienie z geomembrany do głębokości 15 cm powinno być utworzone z gruntów o średnicy ziaren nieprzekraczających 2,0 mm i w zależności od rodzaju obiektu odpowiadać zapisom Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk [1], oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie [2].

ABSTRAKT

W drugiej części artykułu dotyczącego warunków technicznych wykonania i odbioru warstw uszczelnienia z zastosowaniem geomembran omówiono etapy przygotowania podłoża pod uszczelnienie, warunki dostawy i składowania materiału na placu budowy, przebieg kontroli jakości robót i procedury odbioru. Wymieniono metody wykonywania spoin oraz badań nieniszczących i niszczących.

Conduct on construction site

The second part of the article concerning technical construction and commissioning requirements for layers of sealing the utilise geomembranes discusses subsequent stages of preparing the base for sealing and the conditions for delivery and storage of material on site, as well as the course of work quality control and the commissioning procedure. The article also specifies the methods of performing joints, as well as non-destructive and destructive testing.

Układanie geomembran na podłożu naturalnym wymaga szczególnie dokładnego jego przygotowania, usunięcia korzeni, kamieni i innych ostrokrawędzistych przedmiotów oraz gruntów słabych (torfów i namułów).

Nie dopuszcza się układania geomembran na podłożu nawodnionym i przy lokalnych wysiąkach wody. Tego typu powierzchnie powinny być zdrenowane. Ze względu na to, że geomembrany silnie podlegają procesom reologicznym, niedopuszczalne jest pozostawienie kamieni w podłożu.

Podłoże powinno spełniać warunki I i II stanu granicznego nośności i użytkowania.

Maksymalna dopuszczalna głębokość kolein w trakcie układania geomembrany nie może przekraczać 10 mm. Podłoża betonowe i skalne powinny być starannie wygładzone bez wyraźnych spękań i ostrych krawędzi. Wszelkie załamania powierzchni i naroża powinny być zaokrąglone krzywizną o promieniu ok. 50 mm.

Często w takich przypadkach projektuje się zastosowanie geowłóknin ochronnych jedno- lub dwustronnych, co minimalizuje ryzyko przebicia od strony podłoża. W trakcie wykładania geomembran w zbiornikach z płaszczem stalowym należy zwrócić uwagę na dokładność zeszlifowania spoin oraz dokładność usunięcia wszelkich elementów montażowych.

Przygotowanie podłoża pod geomembrany powinno być nadzorowane przez geotechnika. Powinna odbyć się wizja lokalna z udziałem przedstawicieli inwestora, wykonawcy robót ziemnych, firmy instalującej geomembranę i nadzoru inwestorskiego. Z wizji lokalnej sporządza się protokół z ewentualnymi zastrzeżeniami co do jakości oraz wszelkimi uwagami dotyczącymi koordynacji prac.

Dostawa geomembran na plac budowy

Do wykonywania uszczelnień z tworzyw sztucznych na różnego rodzaju obiektach dopuszcza się jedynie geomembrany mające deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z normą materiałową lub z aprobatą techniczną. Właściwa identyfikacja wyrobu na budowie jest podstawą kontroli jakości wyrobu i decyduje o jakości wykonanego obiektu.

Sam wygląd zewnętrzny geomembrany nie może być podstawą oceny, chyba że wyrób i jego opakowanie są wyposażone w niebudzące wątpliwości znaki identyfikacyjne producenta (FOT. 1-2) i zawierają odpowiednie oznakowania z numeracją partii produkcyjnej i poszczególnych bel wraz z podaniem systemu kontroli jakości producenta.

W przypadku dostarczenia na budowę wyrobu niezawierającego znaków identyfikacyjnych należy przeprowadzić badania polegające głównie na stwierdzeniu, że wyrób posiada parametry zgodne z deklarowanymi w danych producenta i został wyprodukowany z odpowiedniego granulatu (RYS. 1). W przypadku wystąpienia sporu między dostawcą a odbiorcą geomembrany przeprowadza się certyfikację wyrobu.

Zobacz też: Awarie i uszkodzenia konstrukcji z geosyntetykami - błędy projektowe i wykonawcze

Certyfikat zgodności jest dokumentem wystawionym przez upoważnioną do tego stronę trzecią, najczęściej akredytowane laboratorium z potwierdzeniem, że dostarczony wyrób na konkretne zadanie jest zgodny z aprobatą techniczną, znakiem CE lub danymi technicznymi wykazanymi w karcie wyrobu.

Każda dostawa na plac budowy powinna posiadać ważne świadectwo systemu kontroli jakości producenta, kartę gwarancyjną producenta materiału oraz charakterystyczną i widoczną metkę na każdej beli. Sprawdzeniu podlega:

 • nazwa producenta geomembrany,
 • nazwa handlowa geomembrany,
 • rodzaj tworzywa sztucznego,
 • nazwa i producent granulatu, z którego wytworzono geomembranę,
 • numery rolek z danej partii,
 • data produkcji,
 • okres gwarancji na dostarczona partię materiału,
 • grubość geomembrany,
 • wymiary i masa rolki.

W momencie dostawy należy zdjąć lub spisać informacje zawarte na belach i zatrzymać do momentu odbioru całości obiektu. Rozwijanie losowo wybranych bel dla oceny ich jakości w warunkach budowy jest bardzo trudne i rzadko tę czynność się przeprowadza.

Stąd najlepiej dokonać tego w trakcie układania pierwszej partii geomembrany. Należy przy tym zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia powierzchni, zabrudzenia i istnienie obcych ciał po wewnętrznych stronach rozwijanych bel.

Transport i składowanie geomembran

Czynności związane z transportem, przemieszczaniem wewnątrz budowy oraz składowaniem powinny odpowiadać instrukcji producenta, gdyż od tego również zależy spełnienie warunków gwarancji udzielonej przez producenta. Należy używać sprzętu budowlanego, który nie powoduje uszkodzeń mechanicznych materiału.

Do podnoszenia i przemieszczania należy stosować zawiesia z pasm tkaninowych o gwarantowanych wytrzymałościach na zerwanie (z reguły producenci zaopatrują każdą rolkę materiału w dwa zawiesia z taśm PES) (FOT. 3). Można stosować również belki trawersowe (FOT. 4). Nie dopuszcza się natomiast stosowania zawiesi z lin stalowych.

Materiał powinien być składowany na obszarze chronionym, na suchym i płaskim podłożu, oczyszczonym z ostrokrawędzistych ziaren i przedmiotów, a także zabezpieczonym przez wpływami atmosferycznymi (FOT. 5).

Warto przeczytać

Analiza pracy wałów przeciwpowodziowych z ekranem szczelnym z geomembrany

Geosyntetyki w inżynierii lądowej

Jeżeli instrukcja producenta nie przewiduje inaczej, belki geomembrany należy składować w 3-4 warstwach w formie pryzmy lub z przekładkami międzywarstwowymi w postaci belek drewnianych. Dolna warstwa powinna być zabezpieczona przed stoczeniem się drewnianymi klinami.

Kontrola i zapewnienie jakości na budowie

Ze wszystkich do tej pory znanych geosyntetyków żaden nie jest tak wymagający jak geomembrany. Najmniejsza nieszczelność materiału lub połączenia może spowodować wyciek izolowanej cieczy pod ciśnieniem hydrostatycznym.

Dlatego tak ważne jest opracowanie i wdrożenie kontroli jakości (KJ) i procedur zapewnienia jakości (ZJ). Należy pamiętać, że woda gruntowa lub swobodnie płynąca jest żywiołem nieznoszącym jakichkolwiek błędów ludzkich.

Plan kontroli jakości

Plan kontroli jakości powinien być uzgodniony między projektantem, inspektorem nadzoru i wykonawcą. Prawidłowy tok postępowania prowadzący do zapewnienia jakości uszczelnienia zawiera:

 • udokumentowanie rozładunku przywiezionych rolek geomembrany (sprawdzenie i opisanie poszczególnych rolek, sprawdzenie atestów producenta, numeracji rolek itp.);
 • kontrolowanie składowania i przenoszenia rolek na budowie;
 • wyselekcjonowanie próbek do badań (w przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego materiału);
 • sprawdzenie oznaczeń pobranych próbek w powiązaniu z numeracją fabryczną rolek i przy zaznaczeniu kierunków wzdłuż i w poprzek beli;
 • przeprowadzenie wspólnego przeglądu wykonanego podłoża pod geomembranę przez inspektora nadzoru, wykonawcę robót ziemnych i instalatora geomembrany;
 • w trakcie układania geomembrany - codzienne notowanie w dzienniku budowy warunków pogodowych (temperatury, wilgotności powietrza, opadów deszczu i intensywności wiatru). Jeżeli warunki pogodowe są niezgodne z warunkami określonymi w planie kontroli jakości, inspektor nadzoru zobowiązany jest przerwać układanie geomembrany;
 • sprawdzenie poprawności rozmieszczania poszczególnych rolek w powiązaniu z projektem;
 • przed rozpoczęciem i zakończeniem wykonywania spoin - wykonanie próbnego zgrzewania. Pobrane próbki ze spoin należy zerwać na zrywarce polowej na budowie. Jeżeli próbnie wykonane spoiny nie odpowiadają jakościowo wymaganiom producenta, należy odrzucić brygadę wykonującą roboty lub sprzęt stosowany na budowie;
 • w odniesieniu do kolejno wykonywanych spoin - przyjęcie sposobu oznaczania i udokumentowanie tego na planie montażu (należy wpisać nazwisko operatora sprzętu, rodzaj stosowanego sprzętu, datę i godzinę wykonania konkretnej spoiny oraz warunki pogodowe);
 • kontrolowanie na bieżąco każdej spoiny jedną z metod nieniszczących;
 • wybranie miejsca pobrania próbek do badań niszczących. Inspektor nadzoru powinien nadzorować wycinanie próbek przez ekipę instalatora geomembrany. Pobieranie próbek powinno być również udokumentowane z określeniem miejsca pobrania, daty, warunków otoczenia, numeracji;
 • interpretowanie na bieżąco wyników badań polowych i laboratoryjnych przez inspektora nadzoru i przez instalatora w celu przyjęcia lub odrzucenia wykonanej partii robót;
 • ścisły nadzór załatanych miejsc pobrania próbek do badań niszczących oraz przeprowadzenie badań nieniszczących nowo wykonanych spoin;
 • w czasie wykonywania robót - systematyczny przegląd całej powierzchni geomembrany służący zlokalizowaniu i udokumentowaniu różnych defektów;
 • przed układaniem warstwy ochronnej - odbiór zakrywanej części geomembrany. Układanie obsypki na powierzchni geomembrany powinno być ściśle nadzorowane, gdyż może spowodować jej uszkodzenie.

Układanie geomembrany

Najważniejszym aspektem instalacji geomembran są spoiny - połączenia poszczególnych arkuszy geomembrany. Prawidłowe wykonawstwo spoin decyduje o szczelności całego układu. Dlatego też zagadnienie to powinno być przedmiotem opracowań praktycznych i teoretycznych skierowanych do wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.

Osiągnięcie stosownego zasobu wiedzy na temat połączeń geomembran na budowie nie tylko przez operatora sprzętu zgrzewającego, lecz także przez projektanta i nadzór inwestorski powinno doprowadzić do eliminacji wielu błędów.

Poszczególne bele geomembrany powinny być rozmieszczane na placu budowy tak, aby ograniczyć do niezbędnego minimum ich przemieszczanie (FOT. 6). Rozwijanie poszczególnych bel powinno odbywać się za pośrednictwem specjalnych belek trawersowych, osi z kółkami ogumionymi lub stojaków łożyskowanych.

POBIERZ E-BOOK [bezpłatnie]
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki
– stan na 2015 r.

Należy przestrzegać zasad układania poszczególnych arkuszy geomembrany:

 • najpierw instalować pasma na skarpach, rozwijać je od korony do podstawy skarpy, unikając przy tym wszelkich zbędnych naprężeń w geomembranie;
 • poszczególne pasma układać prostopadle do skarpy, dzięki czemu spoiny nie stanowią przeszkody dla spływu wód opadowych;
 • unikać układania geomembrany na zbyt stromych skarpach. Jest to często przyczyną awarii uszczelnienia;
 • w dnie składowiska rozwijać poszczególne pasma wzdłuż spadku dna, zaczynając od najniższego punktu;
 • unikać schodzenia się wielu spoin w jednym punkcie, szczególnie w narożach uszczelnianych obiektów.

Zaleca się rozwijanie pasm przewidzianych do zgrzewania w danym dniu o jednakowej porze, aby wyeliminować napięcia wynikające z efektów temperaturowych. Wynikiem korozji naprężeniowej może być rozerwanie materiału w miejscu połączenia. Powierzchnie kontaktu, czyli zakłady poszczególnych pasm, powinny być wyrównane na całej długości i mieć jednakową szerokość dla danej technologii łączenia.

Powierzchnie kontaktowe łączonych pasm powinny być wolne od zanieczyszczeń, kurzu, wilgoci i innych substancji obcych. Optymalna temperatura otoczenia w trakcie wykonywania połączeń powinna wynosić od +5°C do +40°C.

Nie należy dopuszczać do tego, aby roboty były wykonywane w temperaturze geomembrany niższej niż +5°C. Łączenie geomembrany przy niższych temperaturach otoczenia dopuszcza się sporadycznie pod warunkiem stosowania na budowie specjalnych tuneli ocieplanych.

Wykonywanie robót w takich warunkach powinno być poprzedzone odpowiednim przygotowaniem łączonych powierzchni i prowadzone pod szczególnym nadzorem niezależnej jednostki badawczej. Nie należy również prowadzić tego rodzaju robót w trakcie silnego wiatru i deszczu. Wilgoć w istotny sposób wpływa na jakość spoin, dlatego każdorazowo przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić punkt rosy.

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 1/2015

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak powstają konstrukcje nowoczesnych hal stalowych?


Jak powstają konstrukcje nowoczesnych hal stalowych? ZOBACZ »


Czy przysługuje Ci dofinansowanie na termomodernizację domu?


Dowiedz się, na czym polega rządowy program „Czyste Powietrze”, i sprawdź, czy przysługują Ci dotacje... ZOBACZ »


W 3 prostych krokach zaprojektuj elewację »

Jak uzyskać pełne uprawnienia architektoniczne?

Łatwo i szybko dobierz optymalny system elewacyjny dla budynku... czytaj dalej » Co zrobić, by samodzielnie wykonywać zawód architekta w Polsce i UE? czytaj dalej »


Zgarnij bony o wartości 100zł. Zobacz jak »

Tłumienie dźwięków uderzeniowych i drgań budynków. Zobacz »

3 kroki do Super CashBack
czytaj dalej »

Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających... czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Jak zapewnić trwałość mocowania elewacji?


Wsporniki przejmują ciężar muru i za pomocą zabetonowanych szyn kotwiących lub kotew przekazują go na ścianę nośną... ZOBACZ »


Czego jeszcze nie wiesz o ognioodporności płyt PIR?

Jak usunąć wilgoć ze ścian?

W zależności od wymagań izolacyjności, czy odporności ogniowej możemy dobrać odpowiedni rodzaj płyt...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Jak wykonać trwałe posadzki?

Jakich technologii oraz materiałów użyć do wykonania podłóg przemysłowych, naprawy betonów lub przeprowadzenia renowacji posadzek?  czytaj dalej »


Dowiedz się więcej o hydroizolacji dachów »

Popularność tego materiału rośnie. Dlaczego?

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » To nowoczesny materiał termoizolacyjny, który zdobył... czytaj dalej »

Profile okapowe - co warto o nich wiedzieć?


Wybierz technologię wykonania tarasu, balkonu czy schodów... ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Szukasz wpustu balkonowego dobrej jakości?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Wpust balkonowy prosty, wpust balkonowy skośny, ogrzewany lub nieogrzewany? Co wybrać? czytaj dalej »

Jak zatrzymać ciepło i ochronić dom przed zimnem?


Komfortowy i energooszczędny dom zapewnia swoim mieszkańcom izolację od gorąca, zimna, hałasu oraz... wysokich rachunków za ogrzewanie i klimatyzację... ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Alpha Dam Alpha Dam
O FIRMIE Alpha Dam Sp. z o.o. produkuje od ponad 10 lat profesjonalne materiały wodochronne i przeciwwilgociowe dla budownictwa.  Do 2008...
10/2019

Aktualny numer:

Izolacje 10/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Konserwacje i renowacje systemów ociepleń
 • - Odporność ogniowa elementów drewnianych
Zobacz szczegóły
Ulga remontowo-modernizacyjna w PIT 2017

Ulga remontowo-modernizacyjna w PIT 2017

W aktualnych przepisach prawa podatkowego nie znajdziemy wielu ulg, które obowiązywały w poprzednich latach. Wśród nich jest ulga remontowo- modernizacyjna. Niektórzy...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.