Trudne detale tarasów i balkonów

Cz. 1. Próg drzwiowy
Archiwum autora
Ciąg dalszy artykułu...

Warto zobaczyć: Balkony i tarasy - uszczelnienie drenażowe i podpłytkowe

Profile bazowe charakteryzują się znacznie lepszą ciepłochronnością od murowanego progu drzwiowego. Brak konieczności dodatkowego docieplenia tej strefy znacznie upraszcza sytuację, zwłaszcza na balkonach.

W przypadku tarasu naziemnego dość newralgiczna jest dylatacja przy progu drzwiowym. Jest to potencjalne miejsce występowania mostka termicznego, zwłaszcza gdy dylatacja między płytą a ścianą jest termoizolacją.

Do tego sytuację może utrudniać np. stopień przy drzwiach (gdy poziom płyty jest sporo niższy od poziomu posadzki w pomieszczeniu). Jak rozwiązać ten problem? Na RYS. 12 detal uszczelnienia ze stolarką – wariant z dociepleniem progu.

W takiej sytuacji – zwłaszcza przy grubej termoizolacji w gruncie – można rozważyć zastosowanie płytki o szerokości dopasowanej do grubości polistyrenu ekstrudowanego (stosowanie innego materiału jest w tej sytuacji niedopuszczalne). Identyczny będzie wariant z profilem niewymagającym dodatkowej termoizolacji.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku tarasu/balkonu z drenażowym odprowadzeniem wody. Wytyczne niemieckie wymagają wykonania min. 15 cm progu przy drzwiach, ale zezwalają jednocześnie na jego obniżenie do 5 cm pod warunkiem odprowadzenia wody opadowej bezpośrednio spod drzwi.

Układ drenażowy i zastosowanie specjalnego korytka/kratki oraz profili drzwiowych pozwala także na wykonanie progu bezbarierowego (pod warunkiem wcześniejszego zastosowania odpowiednich rozwiązań technicznych: koncepcji uszczelnienia, grubości warstw i zapasu wysokości, przy zachowaniu absolutnej szczelności ze względu na wodę opadową i ciągłości warstw termoizolacyjnych).

Problemu nie rozwiązuje samo zamontowanie kratki wpustowej. Należy uwzględnić także obecność wody rozbryzgowej oraz spiętrzającej się wody odprowadzanej przez kratkę. Przy intensywnych opadach i zbyt wolnym odprowadzaniu wody przy progu drzwiowym może dojść do spiętrzenia.

Dodatkowym niebezpieczeństwem jest to, że krawędź powłoki wodochronnej może znajdować się poniżej poziomu warstwy użytkowej i w razie „zatoru” może znaleźć się w wodzie. Aby rozwiązać ten problem, trzeba przede wszystkim zapewnić szybkie i skuteczne odprowadzanie wody opadowej.

Kratka wpustowa musi być zabezpieczona przed zapchaniem opadłymi liśćmi czy innymi zanieczyszczeniami. Dodatkowo, samo odprowadzenie wody spod drzwi musi być bardzo skuteczne, aby przy intensywnych opadach nie doszło do tworzenia się zastoin wody.

Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie niewielkiej modyfikacji strefy przy kratce (RYS. 13). Pozwala to odprowadzić wodę z kratki bezpośrednio do maty drenującej (RYS. 14). Alternatywnie można zastosować wariant pokazany na RYS. 15.

Dzięki pochyleniu kratki w kierunku połaci można zredukować oddziaływanie wody rozbryzgowej i wykonać izolację do poziomu nie niższego niż poziom warstwy użytkowej, co zmniejsza ryzyko penetracji wody pod powłokę hydroizolacyjną (tego typu rozwiązanie jest mniej podatne na ewentualne błędy wykonawcze). Na RYS. 16–18 pokazano kilka detali.

Warto zwrócić uwagę, że tego typu rozwiązanie jest także możliwe w przypadku układania płytek na kleju na macie drenującej. Wówczas należy jednak zachować próg o wysokości przynajmniej 5 cm.

Rozwiązanie progu jest także uzależnione od sposobu montowania stolarki. Na RYS. 18 stolarka mocowana jest na systemowym, ocieplonym profilu montażowym, a płyta nośna – na łączniku izotermicznym. Warstwą użytkową są płytki klejone do maty drenującej.

Zastosowanie ocieplonego profilu do mocowania stolarki pozwala na wykonanie warstwy spadkowej dochodzącej niemal do profilu, co znacznie ułatwia wykonanie tego detalu i nie tworzy jednocześnie w tym miejscu mostka termicznego.

Dodatkowo izolacja wywinięta jest na ościeżnicę i do niej mocowana (rozwiązanie systemowe), nie ma zatem ryzyka podsiąkania wody pod próg drzwiowy.

Trzeba jednak dodatkowo zadbać o odpowiednią grubość jastrychu spadkowego przy stolarce. Nie może być on zbyt cienki, aby nie doszło do uszkodzeń mechanicznych (pęknięć), ani zbyt gruby, aby zachowany został wymagany próg o wysokości 5 cm. Optymalna grubość to 4 cm.

Jeżeli nie wykonuje się warstwy spadkowej (płyta na łączniku izotermicznym ze spadkiem) lub grubość warstwy spadkowej jest mniejsza (1–2 cm), możliwe są dwa rozwiązania: wykonanie na łączniku izotermicznym warstwy zbrojącej (takiej jak w systemach dociepleń – rozwiązanie możliwe w dolnych granicach grubości) lub przyklejenie do łącznika izotermicznego odpowiednio wyprofilowanego paska polistyrenu ekstrudowanego (XPS) i wykonanie na nim warstwy zbrojącej.

Należy także zastosować odpowiedni rodzaj materiału hydroizolacyjnego. Wywinięcie niemal pod kątem prostym powłoki hydroizolacyjnej na pionową część ościeża przy braku możliwości wykonania fasety w zasadzie wyklucza rolowe materiały bitumiczne.

W praktyce pozostają materiały rolowe z tworzyw sztucznych (folie) lub materiały bezspoinowe (szlamy). Ze względu na punktowe obciążenie masy KMB przez stopki kratki zastosowanie masy KMB może być problematyczne.

Jeżeli korzysta się z materiałów bezspoinowych, w narożu należy zastosować taśmę uszczelniającą. W przypadku przyklejania do łącznika izotermicznego wyprofilowanego poziomego paska polistyrenu ekstrudowanego (XPS) wzdłuż krawędzi styku styroduru z warstwą spadkową trzeba zastosować systemową taśmę.

Do profilu ościeżnicy taśmę najlepiej przyklejać za pomocą elastycznej żywicy poliuretanowej/epoksydowej lub stosować taśmę butylową. Nie wolno także zapomnieć o wykonaniu na pionowej powierzchni paska styroduru oddzielającego jastrych spadkowy od profilu montażowego warstwy zbrojącej.

Folia (membrana) z tworzywa sztucznego czy kauczuku nie wymaga w narożniku wykonywania specjalnych zabiegów przygotowujących podłoże. Po wykonaniu izolacji można przystąpić do układania warstwy drenującej i użytkowej.

Tuż przy drzwiach musi zostać zastosowana specjalna, systemowa kratka wpustowa ułożona luźno na hydroizolacji i zamocowana z jednej strony do okładziny, a z drugiej do okapnika.

Na RYS. 19 pokazano bezbarierowe połączenie połaci balkonu z mieszkaniem. Podstawą jest systemowy termoizolacyjny profil drzwiowy, pozwalający dodatkowo na montaż drzwi bez mostka termicznego (od strony zewnętrznej w strefie pod kratką nie ma termoizolacji). Taki wariant trzeba wcześniej zaplanować.

Na RYS. 20 pokazano nieco inny wariant układu bezbarierowego. Sposób wykonania obu tych detali nie różni się od opisanego wcześniej. Łagodne przejście i niewielki kąt pochylenia kratki zapewnia tu większa (w porównaniu z płytkami na macie drenażowej) grubość warstw konstrukcji (kruszywo + płyty warstwy użytkowej). Na RYS. 21 przedstawiono detal tego typu wykonywany na tarasie.

We wszystkich przedstawionych rozwiązaniach zastosowana stolarka okienna jest przeznaczona do progów niskich (maks. 5 cm) i bezbarierowych (maks. 2 cm). Różnicę między zwykłym profilem a bezbarierowym pokazuje FOT. 9 oraz RYS. 22.

Warto zwrócić uwagę zarówno na okapnik chroniący miejsce mocowania powłoki wodochronnej, jak i na kształt profilu (pozwalający także na zastosowanie listwy mocującej materiały rolowe).

Warto przeczytać: Balkony - analiza numeryczna parametrów cieplno­-wilgotnościowych w świetle nowych wymagań cieplnych

Na podstawie zamieszczonych przykładów widać, jak istotne jest odpowiednie zaplanowanie robót i uszczegółowienie dokumentacji projektowej pod konkretny system stolarki i uszczelnienia balkonu/tarasu.

Także na tarasach naziemnych zastosowanie kratki znacznie ułatwia odprowadzenie wody spod drzwi tarasowych. Przykładowe rozwiązanie pokazano na RYS. 23. Możliwe jest także wykonanie w tym wariancie progu przy okładzinie ceramicznej ułożonej na kleju na macie drenującej.

Należy zwrócić szczególną uwagę na kolejność wykonywania prac (hydroizolacja pionowa budynku oraz warstwa ochronna/termoizolacyjna ścian w gruncie muszą być wykonane przed warstwami konstrukcji tarasu), a także na wzajemne poziomy płyty i progu drzwiowego (w przypadku wykonywania płyty na warstwie przerywającej podciąganie kapilarnej, bez fundamentów, konieczne jest staranne zagęszczenie warstw podbudowy, aby nie dochodziło do osiadania płyty). Istotne jest także wyeliminowanie mostka termicznego - nie zawsze stolarka montowana jest w licu ściany.

Warto przeczytać

SikaBond®‐T8 - izolacja i klej w jednym produkcie

System Sopro do uszczelniania balkonów i tarasów

Idealna hydroizolacja tarasu i balkonu - Tytan Hydro 2K

Wariant drenażowy pozwala nie tylko na wykonanie wręcz poziomego przejścia do pomieszczeń, lecz także na zastosowanie drzwi przesuwnych. Wymaga to zastosowania specjalnego profilu.

Przykład takiego rozwiązania pokazano na RYS. 24-26. Umożliwia ono odpływ wody, która dostanie się do poziomych prowadnic drzwi, a także zastosowanie podwójnych, magnetycznych profili uszczelniających.

Szczególnej uwagi wymaga odwodnienie połaci z niskim progiem i pełną balustradą. Nie może dojść do spiętrzenia się wody (jej poziom musi być niższy niż poziom wywinięcia izolacji na próg drzwiowy).

Dla takiej sytuacji odwodnienie musi zostać zaprojektowane. Chodzi o takie dobranie wielkości zlewni i przekrojów wpustów (głównych i awaryjnych), żeby szybkość odprowadzenia wody wykluczała jej spiętrzenie.

Zalecenia według Merkblatt Abdichtungsanschlüsse an Tür und Fensterelementen [6] przedstawiono na RYS. 27. Przekrój przelewu awaryjnego według tych wytycznych nie powinien być mniejszy niż 12,5 cm² (Ø = 4 cm).

Z kolei zalecenia szwajcarskie wymagają dwa razy większego przekroju (5×5 cm). Przykładowo, przelew o szerokości 10 cm i wysokości 5 cm jest w stanie odprowadzić 1,5 dm³/s wody opadowej, co odpowiada mniej więcej odwodnieniu 25 m² połaci tarasu.

LITERATURA

 1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690, ze zm.).
 2. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 6: Montaż okien i drzwi balkonowych”, ITB, Warszawa 2006.
 3. DIN 18195:2000-08, „Bauwerksabdichtung”.
 4. „Außenbeläge. Belagkonstruktionen mit Fliesen und Platten außerhalb von Gebäuden”, ZDB VII 2005.
 5. „Dachbegrünungsrichtlinie. Richtlinien für die Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen. Forschungsanstalt Landschaftsentwicklung Landschaftsbau”, e.V. (FLL), I 2002.
 6. Merkblatt Abdichtungsanschlüsse an Tür und Fensterelementen. Gebäudehülle Schweiz, Verband Schweizer Gebäudehüllen­‑Unternehmungen, Technische Kommission Flachdach, Uzwil 2011.
 7. Materiały Gutjahr.
 8. Materiały Dafa.
 9. Materiały Schueco.
10. Materiały Alumat.

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 11/12/2014

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Innowacyjny system kompozytowych wzmocnień konstrukcji »


W przypadku gdy temperatura przekroczy temperaturę zeszklenia, wówczas żywica nie jest... ZOBACZ »


"Wirtualne malowanie" - wykonaj symulację online »

Dobierz najlepszy materiał izolacyjny »

Obok wiedzy na temat produktów, równie istotna jest znajomość technologii, którą... czytaj dalej » Niski poziom ochrony cieplnej generuje wysokie koszty utrzymania budynku, stanowiące duże obciążenie budżetu... czytaj dalej »


Opłacalność paneli fotowoltaicznych - najnowsze informacje i porady »

Uszczelnianie obiektów inżynieryjnych - jak to robią specjaliści?

W przyszłym roku nastąpią znaczne podwyżki cen energii elektrycznej, dlatego też warto zastanowić się nad montażem paneli fotowoltaicznych.
czytaj dalej »

Jak prawidłowo chronić ściany fundamentwe i zapewnić gwarancję żywotności obiektu? czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Jak zapewnić trwałość mocowania elewacji?


Wsporniki przejmują ciężar muru i za pomocą zabetonowanych szyn kotwiących lub kotew przekazują go na ścianę nośną... ZOBACZ »


Zgarnij bony o wartości 100zł. Zobacz jak »

Jak dobrać posadzkę do obiektu?

3 kroki do Super CashBack
czytaj dalej »

Wybierz posadzkę, która będzie funkcjonalna i łatwa w czyszczeniu... czytaj dalej »

Jak wykonać trwałe posadzki?

Jakich technologii oraz materiałów użyć do wykonania podłóg przemysłowych, naprawy betonów lub przeprowadzenia renowacji posadzek?  czytaj dalej »


Dlaczego hydroizolacja budynków jest tak ważna?

Chcesz ograniczyć straty ciepła z budynku? Zobacz »

W budynkach nowo wznoszonych barierę dla wody gruntowej stanowi hydroizolacja zewnętrzna ścian piwnic i izolacja pod płytą fundamentową... czytaj dalej » W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i elektrycznej skłaniają do analizy strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów jest... czytaj dalej »

Jak mocować elewacje wentylowane?


Jak w realnych warunkach zachowują się różne systemy mocowań elewacji wentylowanych? ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Najlepszy system stropowy?


Betonowe stropy można produkować na różne sposoby – z betonu przygotowanego na placu budowy lub w fabryce, gdzie panują kutemu optymalne warunki. ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Alpha Dam Alpha Dam
O FIRMIE Alpha Dam Sp. z o.o. produkuje od ponad 10 lat profesjonalne materiały wodochronne i przeciwwilgociowe dla budownictwa.  Do 2008...
9/2019

Aktualny numer:

Izolacje 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowoczesne rozwiązania elewacyjne
  • - Jakość wykonania izolacji z szarego styropianu
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.