Projektowanie budynków biurowych z wykorzystaniem nowych materiałów termoizolacyjnych

Cz. 1. Ściany budowane w systemie ETICS
mgr inż. Jerzy Żurawski  |  IZOLACJE 11/12/2014  |  22.06.2015  |  1
Projektowanie budynków biurowych z wykorzystaniem nowych materiałów termoizolacyjnych. cz. 1. Ściany budowane w systemie ETICS | Office building design that utilises new heat insulating materials. Part 1: Walls constructed using the ETICS system
Projektowanie budynków biurowych z wykorzystaniem nowych materiałów termoizolacyjnych. cz. 1. Ściany budowane w systemie ETICS | Office building design that utilises new heat insulating materials. Part 1: Walls constructed using the ETICS system
Archiwum autora

Uzyskanie wymaganych wartości granicznych w zakresie izolacyjności cieplnej w budynkach biurowych może okazać się trudnym zadaniem.

Pomóc może zastosowanie droższych materiałów izolacyjnych. Czy takie rozwiązanie może być jednocześnie korzystne ekonomicznie?

Od 2021 r. wszystkie nowe budynki będą musiały charakteryzować się niemal zerowym zużyciem energii. Nowe budynki samorządowe powinny spełniać ten warunek już od 2019 r.

Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1] kraje członkowskie mają opracować własną definicję budynków o niemal zerowym zużyciu energii.

Budynek o niemal zerowym zużyciu energii

Termin ten oznacza budynek o bardzo wysokiej charakterystyce energetycznej, czyli o niskim czy niemal zerowym zużyciu energii. Energia powinna w dużym stopniu pochodzić ze źródeł odnawialnych, wytwarzana na miejscu lub w pobliżu budynku.

Przeczytaj: Ściany zewnętrzne – kryteria wyboru rozwiązań materiałowych

W znowelizowanych warunkach technicznych, czyli w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT 2013) [2], określono nowe wymagania w zakresie dopuszczalnego poziomu zużycia energii w odniesieniu do budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i służby zdrowia.

Stopniowe zaostrzanie wymagań prawnych będzie wiązało się ze zwiększaniem grubości izolacji termicznej przegród lub wykorzystaniem materiałów o lepszych parametrach izolacyjnych. Działanie te zwiększą jednocześnie koszty budowy.

Pojawia się zatem pytanie, czy w przypadku budynków biurowych wznoszonych w centrach miejskich, gdzie działki budowlane są kosztowne, a dostępne powierzchnie – ograniczone, wykorzystanie droższych materiałów o korzystniejszych parametrach izolacyjnych jest uzasadnione ekonomicznie. Takim materiałem są np. pianki rezolowe.

Budynki biurowe w świetle znowelizowanych wymagań prawnych

ABSTRAKT

W pierwszej części artykułu przedstawiono analizę kosztów i grubości ocieplenia ścian w systemie ETICS w odniesieniu do powierzchni biurowych zgodnie z wymaganiami izolacyjności cieplnej, które zaczną obowiązywać od 2017 r. i od 2021 r. Porównano izolacyjność systemów z zastosowaniem włóknistych materiałów izolacyjnych oraz systemów z pianką rezolową. Pokazano możliwość zwrotu nakładów poniesionych na droższe materiały izolacyjne dzięki wykorzystaniu dodatkowej powierzchni użytkowej.

The first part of the article presents an analysis of costs and thickness of thermal insulation of walls constructed using the ETICS system, in relation to office space and in accordance with thermal performance requirements that will become applicable as of 2017 and 2021. The article compares thermal performance of systems that utilise fibrous insulation materials and phenolic foam. It also presents the possibility of obtaining return on investment in more expensive insulation materials owing to the use of additional floor space.

Budynki użyteczności publicznej to obiekty przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług (w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych), turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym oraz inne budynki przeznaczone do wykonywania podobnych funkcji. Za budynki użyteczności publicznej uznaje się również budynki biurowe i socjalne.

W znowelizowanych warunkach technicznych WT 2013 [2] określono wymagania szczegółowe oraz wymagania ogólne. Oba muszą zostać spełnione.

Zgodnie z §328 pkt 1: „budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych – również oświetlenia wbudowanego, powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający spełnienie wymagań minimalnych” [2].

Zobacz też: Ekologiczne aspekty wykorzystania wybranych materiałów stosowanych jako izolacje termiczne

Wymagania szczegółowe obejmujące przegrody budowlane oraz wyposażenie techniczne budynku mają odpowiadać co najmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej określonym w załączniku do rozporządzenia, a powierzchnia okien odpowiadać wymaganiom określonym w pkt 2.1. załącznika do rozporządzenia. Wymagania graniczne obejmują:

 • maksymalne dopuszczalne parametry izolacyjne przegród budowlanych – współczynnik przenikania ciepła U,
 • szczelność budynku n50,
 • ochronę przed przegrzewaniem,
 • minimalną grubość izolacji termicznej instalacji budynku.

 

 

W TABELACH 1–2 przedstawiono wymagania w odniesieniu do budynków użyteczności publicznej.

Należy zwrócić uwagę, że w bardzo krótkim czasie wymagania w zakresie dopuszczalnych wartości współczynnika przenikania ciepła ulegną stopniowemu zaostrzaniu.

Dodatkowo, w odniesieniu do pomieszczeń wewnętrznych między strefą ogrzewaną a nieogrzewaną wprowadzono istotne ograniczenia UCmaks.. Aby spełnić to wymaganie, trzeba będzie stosować izolację również wewnątrz budynku.

Warto przeczytać: Projektowanie izolacji cieplnych od wewnątrz

Oprócz wymagań szczegółowych określono wymagania ogólne w zakresie maksymalnych wartości wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej – EP [kWh/(m²·rok)], określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych – również do oświetlenia wbudowanego (TABELA 3).

Spełnienie warunków w zakresie izolacji termicznej ścian

Zgodnie z wymaganiami określonymi w WT 2013 [2] wartości współczynnika przenikania ciepła UC ścian, dachów, stropów i stropodachów wszystkich rodzajów budynków, uwzględniające poprawki ze względu na pustki powietrzne w warstwie izolacji, łączniki mechaniczne przechodzące przez warstwę izolacyjną oraz opady na dach o odwróconym układzie warstw, obliczone zgodnie z polskimi normami dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła oraz przenoszenia ciepła przez grunt, nie mogą być większe niż wartość UCmaks.. Normy przywoływane w rozporządzeniu to PN-EN ISO 6946:2008 [3] oraz PN-EN ISO 10211:2008 [4].

Spełnienie wymagań stawianych przegrodom budowlanych będzie ulegać zmianom. Zaostrzenie wymagań nastąpi w 2017 r. i 2021 r., co może spowodować pewne trudności projektowe i wykonawcze, zwłaszcza w wypadku ścian wentylowanych z okładziną kamienną, blachą lub podobnych.

Grubość ścian może sięgnąć nawet ponad 50 cm, przy grubości samej izolacji ponad 30 cm. Może mieć to wpływ na zwiększenie powierzchni działki pod zabudowę lub zmniejszenie powierzchni użytkowej pomieszczeń biurowych.

Analiza poprawy izolacyjności w systemie ETICS

POBIERZ E-BOOK [bezpłatnie]
warunki techniczne
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki
– stan na 2014 r.

Ściany w budynkach biurowych wykonywane są najczęściej w systemie ETICS jako konstrukcje dwuwarstwowe z częścią nośną wykonaną z:

 • gazobetonu, pustaka poryzowanego, ceramicznego – w budynkach niskich,
 • żelbetu, cegły silikatowej – w budynkach powyżej 4 kondygnacji.

Izolacją są najczęściej włókniste materiały izolacyjne (WMI) lub styropian. Aktualnie najlepsze parametry izolacji termicznej do ocieplania w systemie ETICS ma pianka rezolowa. Na RYS. przedstawiono szczegóły systemu z wykorzystaniem tego materiału.

Zazwyczaj konstrukcja ściany dwuwarstwowej składa się z:

 • części nośnej ścian – żelbetowej, z cegły silikatowej, ceramicznej lub z różnego rodzaju pustaków,
 • warstwy izolacyjnej klejonej i łączonej za pomocą łączników lub wyłącznie łączonej za pomocą specjalnych łączników,
 • zewnętrznej warstwy zbrojącej zatopionej w kleju,
 • tynku zewnętrznego cienkowarstwowego.

Ze względu na izolacyjność termiczną przegrody ważną rolę w dwuwarstwowej konstrukcji ściany odgrywają:

 • parametry materiału termoizolacyjnego: pianki, wełny, styropianu,
 • współczynnik przewodzenia ciepła łączników mechanicznych stosowanych w metodzie ETICS.
Przeczytaj

Izolacyjność cieplna wysokoprężnej pianki poliuretanowej w aerozolu

O izolacyjności przegrody jedynie w niewielkim stopniu decyduje natomiast materiał zastosowany na część nośną przegrody.

W analizie pominięto poprawkę na nieciągłość izolacji, gdyż czynnik ten zależy od jakości wykonawstwa i może wystąpić w każdym rodzaju ściany i materiału termoizolacyjnego.

Przy wyborze rozwiązań kierowano się dostępnymi na rynku standardowymi grubościami materiału termoizolacyjnego.

Spełnienie wymagań na 2017 r.

W 2017 r. spełnienie wymagań związane będzie z projektowaniem ścian o wartości współczynnika przenikania ciepła U ≤ 0,23 W/(m²·K). W przypadku ściany z żelbetu gr. 20 cm lub cegły silikatowej gr. 24 cm z zastosowaniem tradycyjnych materiałów (np. włóknistych materiałów izolacyjnych) należy liczyć się z grubością przegrody ok. 40 cm.

W zależności od rodzaju zastosowanego materiału izolacyjnego oraz systemu mocowania grubość włóknistych materiałów izolacyjnych (WMI) będzie się wahać od 16 do 18 cm.

Pojawia się pytanie, czy zastosowanie w budynkach biurowych nowoczesnych materiałów o niskim współczynniku przewodzenia ciepła będzie uzasadnione ekonomicznie. Analizę wykonano dla budynku biurowego zlokalizowanego w centrum dużego miasta, gdzie koszty wynajmu wynoszą 60 zł/m².

Do analiz przyjęto dwie metody mocowania: za pomocą kleju oraz łączników mechanicznych lub za pomocą łączników mechanicznych.
Przy zastosowaniu WMI o λW2 = 0,036 W/(m·K) i kołków ze stali nierdzewnej o λS1 = 15–17 W/(m·K), grubość ściany będzie wynosić 38 cm, a przy WMI o λW1 = 0,042 W/(m·K) i kołkach ze stali nierdzewnej – 40 cm.

Jeśli zastosuje się piankę rezolową, grubość izolacji według wymagań obowiązujących w 2017 r. wyniesie 9 cm, a całej przegrody – 31 cm. Przy ograniczonej powierzchni działki ściany ocieplone pianką rezolową pozwolą zwiększyć powierzchnię użytkową o 7 cm do 9 cm na m.b. ściany zewnętrznej.

W TABELACH 4–5 zamieszczono parametry przegród spełniające wymagania na 2017 r.

Aby przeanalizować wpływ materiału izolacyjnego na powierzchnię biurową oraz zużycie energii w budynku biurowym sześciokondygnacyjnym przy zastosowaniu włóknistych materiałów izolacyjnych (WMI) oraz pianki rezolowej (PR), przyjęto następujące założenia:

 • maksymalna dopuszczalna powierzchnia zabudowy to 928,8 m²;
 • przegrody spełniają wymagania prawne w 2017 r. oraz w 2021 r.;
 • geometria budynku odpowiada parametrom przestawionym w TABELI 6.

Przy zastosowaniu pianki rezolowej (PR) powierzchnia użytkowa zwiększy się o 75,8 m², co stanowi wzrost o ok. 1,4% powierzchni użytkowej uzyskanej przy stosowaniu WMI o λ równej 0,042 W/(m·K).

W TABELI 7 zamieszczono wyniki obliczeń, a w TABELI 8 – koszty eksploatacyjne.

Przy zastosowaniu pianki rezolowej wartość współczynnika przenikania ścian U wynosi 0,207 W/(m²·K). Koszty budowy wzrastają o 188 326 zł, co stanowi 34 zł/m² p.u.

Czas zwrotu poniesionych zwiększonych nakładów przy wykonaniu izolacji termicznej pianką rezolową to ok. 3 lata (SPBT = 3,34 lat), przy standardowym sezonie grzewczym i lokalizacji inwestycji w Warszawie oraz przy cenie wynajmu 60 zł/m² p.u. Budowa budynków w strefach łagodniejszych nieznacznie wydłuży czas zwrotu do maks. 4 lat.

Przy niższych kosztach najmu czas zwrotu poniesionych nakładów będzie odpowiednio dłuższy. Wybudowanie budynku w strefach chłodniejszych skróci czas zwrotu poniesionych nakładów do ok. 3 lat.

Zastosowanie pianki rezolowej o bardzo dobrych parametrach izolacyjnych w budynkach biurowych jest więc uzasadnione ekonomicznie. Ponadto może zmienić się również zacienie przegród przezroczystych.

Mniejsza grubość ścian pozwoli zmniejszyć koszty montażu okien na konsolach, co w budynkach biurowych o stosunkowo dużej powierzchni przeszklonej może mieć wpływ na koszty budowy.

Spełnienie wymagań na 2021 r. (2019 r.)

Całą procedurę obliczeniową powtórzono w odniesieniu do wymagań prawnych (WT 2013 [2]) obowiązujących od 2021 r. Spełnienie minimalnych wymagań prawnych w zakresie przegród zewnętrznych może się okazać niewystarczające.

Jednak dla uproszczenia analizy przyjęto, że spełnienie minimalnych wymagań w zakresie wartości współczynnika przenikania ciepła ścian pozwoli spełnić wymagania w zakresie EP dla całego budynku.

Aby spełnić wymagania w zakresie izolacji ścian z 2021 r. przy konstrukcji nośnej z żelbetu gr. 20 cm lub cegły silikatowej gr. 24 cm, należy przyjąć izolację z włóknistych materiałów izolacyjnych (WMI) o λ = 0,042 W/(m·K) gr. 22 cm, a przy użyciu WMI o λ = 0,036 W/(m·K) – gr. 20 cm.

Jeżeli zastosuje się piankę rezolową (PR), grubość izolacji cieplnej wyniesie tylko 10 cm. Ocieplenie ścian pianką rezolową pozwoli zwiększyć powierzchnie użytkową o 99 m², co stanowi 1,86% powierzchni użytkowej budynku izolowanego WMI o l = 0,042 W/(m·K). W TABELACH 9–10 podano obliczenia parametrów izolacyjnych, a w TABELACH 11–12 zamieszczono analizę kosztów.

Zobacz także: Rynek materiałów termoizolacyjnych w Polsce

Czas zwrotu poniesionych zwiększonych nakładów na wykonanie izolacji termicznej pianką rezolową to SPBT = 2 lata przy koszcie wynajęcia powierzchni biurowej wynoszącym 60 zł/m².

Stosowanie materiałów o bardzo dobrych parametrach izolacyjnych, choć droższych inwestycyjnie o 34,5 zł/m² p.u., jest opłacalne w sytuacji, gdy występują ograniczenia powierzchni zabudowy oraz gdy koszty wynajmu są tak wysokie, jak w omawianym przykładzie.

Ponadto zmiany w technologiach mocowania izolacji termicznych są tak dynamiczne, że opisane w artykule rozwiązania mogą być zamieniane na efektywniejsze ekonomicznie i energetycznie.

LITERATURA

1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (DzUrz L 153 z 18.06.2010 s. 13–35).
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2013 r., poz. 926).
3. PN-EN ISO 6946:2008, „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczeń”.
4. PN-EN ISO 10211:2008, „Mostki cieplne w budynkach. Strumienie ciepła i temperatury powierzchni. Obliczenia szczegółowe”.
5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzU 2012 nr 0 poz. 462).
6. PN-EN ISO 13790:2009, „Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia”.
7. PN-EN ISO 13370:2001, „Właściwości cieplne budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metody obliczania”.
8. PN-EN 12831:2006 „Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego”.
9. PN-EN ISO 13789:2008, „Cieplne właściwości użytkowe budynków. Współczynniki przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację. Metoda obliczania”.
10. PN-EN ISO 10077-1:2007, „Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła”.
11. PN-83/B-03430/Az3:2000, „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej”.
12. PN-EN 13829:2002, „Właściwości cieplne budynków. Określanie przepuszczalności powietrznej budynków. Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora”.
13. PN-EN ISO 9836:1997, „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”.
14. PN-EN ISO 10456:2004, „Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych”.
15. Aprobata techniczna ITB AT-15-9158/2013.

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 11/12/2014

Komentarze

(1)
Sitnepres | 04.02.2015, 08:27

Czyli zaczniemy inwestować w pianki natryskowe i płyty poliuretanowe

   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Nowy, dostępny 24h na dobę sklep budowlany. Sprawdź »


Typowe zastosowania obejmują budynki rolnicze i magazynowe, budynki mieszkalne czy hale, gdzie wymagana jest... ZOBACZ »


Jak zatrzymać ciepło i ochronić dom przed zimnem?


Komfortowy i energooszczędny dom zapewnia swoim mieszkańcom izolację od gorąca, zimna, hałasu oraz... wysokich rachunków za ogrzewanie i klimatyzację... ZOBACZ »


Poznaj nowoczesne rozwiązania budowlane

Czego użyć do izolacji ścian, a czym ocieplić dach?

Obok wiedzy na temat produktów, równie istotna jest znajomość technologii, którą... czytaj dalej » Niski poziom ochrony cieplnej generuje wysokie koszty utrzymania budynku, stanowiące duże obciążenie budżetu... czytaj dalej »


Zgarnij bony o wartości 100zł. Zobacz jak »

Tłumienie dźwięków uderzeniowych i drgań budynków. Zobacz »

3 kroki do Super CashBack
czytaj dalej »

Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających... czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Jak zapewnić trwałość mocowania elewacji?


Wsporniki przejmują ciężar muru i za pomocą zabetonowanych szyn kotwiących lub kotew przekazują go na ścianę nośną... ZOBACZ »


Czego jeszcze nie wiesz o ognioodporności płyt PIR?

Uszczelnianie obiektów inżynieryjnych - jak to robią specjaliści?

W zależności od wymagań izolacyjności, czy odporności ogniowej możemy dobrać odpowiedni rodzaj płyt...
czytaj dalej »

Jak prawidłowo chronić ściany fundamentwe i zapewnić gwarancję żywotności obiektu? czytaj dalej »

Jak wykonać trwałe posadzki?

Jakich technologii oraz materiałów użyć do wykonania podłóg przemysłowych, naprawy betonów lub przeprowadzenia renowacji posadzek?  czytaj dalej »


Dowiedz się więcej o hydroizolacji dachów »

Popularność tego materiału rośnie. Dlaczego?

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » To nowoczesny materiał termoizolacyjny, który zdobył... czytaj dalej »

Jak mocować elewacje wentylowane?


Jak w realnych warunkach zachowują się różne systemy mocowań elewacji wentylowanych? ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Jak zapobiegać problemom z wilgocią budynków?


Poprawny dobór materiałów do wykonania hydroizolacji budynku i prawidłowe ich wbudowanie to podstawowe warunki, których spełnienie pozwoli uniknąć późniejszych problemów z wilgocią... ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Alpha Dam Alpha Dam
O FIRMIE Alpha Dam Sp. z o.o. produkuje od ponad 10 lat profesjonalne materiały wodochronne i przeciwwilgociowe dla budownictwa.  Do 2008...
10/2019

Aktualny numer:

Izolacje 10/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Konserwacje i renowacje systemów ociepleń
 • - Odporność ogniowa elementów drewnianych
Zobacz szczegóły
Ulga remontowo-modernizacyjna w PIT 2017

Ulga remontowo-modernizacyjna w PIT 2017

W aktualnych przepisach prawa podatkowego nie znajdziemy wielu ulg, które obowiązywały w poprzednich latach. Wśród nich jest ulga remontowo- modernizacyjna. Niektórzy...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.