Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2019 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Grunty i farby podkładowe – błędy i braki w wymaganiach norm oraz problemy jakościowe

dr inż. Artur Pałasz  |  IZOLACJE 1/2013  |  10.09.2014  |  1
Grunty i farby podkładowe – błędy i braki w wymaganiach norm oraz problemy jakościowe | Primer paints and dispersion primers – flaws and omissions found in the requirements imposed by norms, and quality problems
Grunty i farby podkładowe – błędy i braki w wymaganiach norm oraz problemy jakościowe | Primer paints and dispersion primers – flaws and omissions found in the requirements imposed by norms, and quality problems
Ciąg dalszy artykułu...

Zdolność do wzmacniania podłoża

Aby zbadać zdolność gruntu do wzmacniania podłoża, przygotowuje się znormalizowaną masę szpachlową, z której otrzymuje się podłoże do badania odporności na szorowanie na mokro, oraz oznacza się liczbę cyklicznych posuwów szczoteczki do przetarcia podłoża.

Na powłoki otrzymane z tej samej próbki masy szpachlowej nanosi się dwukrotnie pędzlem badany grunt, po czym pozostawia do kondycjonowania w warunkach laboratoryjnych. Następnie ponownie oznacza się odporność na szorowanie na mokro.

Wzrost odporności na szorowanie podłoża – powłoki z otrzymanej masy szpachlowej jest miarą zdolności do wzmacniania słabego podłoża. Dobry grunt powinien wzmocnić podłoże tak, aby wytrzymało co najmniej 20 posuwów więcej niż przed zagruntowaniem.

Oznaczenie to wskazuje na zdolność gruntu do zwiększania wytrzymałości gruntowanego podłoża.

Odporność powłoki gruntu na wodę

W celu określenia tej właściwości podłoże (np. tynk cementowo­‑wapienny) po zagruntowaniu pokrywa się farbą nawierzchniową, np. farbą dyspersyjną do malowania wnętrz. Utworzona powłoka gruntu zazwyczaj pokrywana jest dopiero po 24 godz. (jeśli przerwa jest krótsza, należy to zaznaczyć).

Nawet jeśli odczeka się z malowaniem powierzchniowym 24 godz. od gruntowania, to i tak trzeba wiedzieć, czy powłoka gruntu jest odporna na wodę. Woda z farby może bowiem rozmiękczyć powłokę gruntu i zemulgować ją podczas aplikacji farby.

Podczas badania w odpowiedni sposób otrzymuje się powłoki gruntu na płytkach szklanych i pozostawia do kondycjonowania w laboratorium. Następnie na powłoce ustawia się odwróconą szalkę Petriego wypełnioną wodą destylowaną i prowadzi badanie odporności na wodę w ciągu 4 godz. Po tym czasie szalkę z wodą zdejmuje się z powłoki i pozostawia do oceny w ciągu kolejnych 3 godz. Dopuszcza się nieznaczne zmętnienie powłoki gruntu po 4 godz. badania.

Po 3 kolejnych godzinach schnięcia na powłoce nie może być zauważalnych zmian. Nie dopuszcza się spęcherzenia, całkowitego zbielenia powłoki ani pomarszczenia. Jeżeli powłoka dyspersji polimerowej (tu pochodząca z gruntu) mięknie pod wpływem wody i robi się mlecznobiała, to znaczy, że została zemulgowana.

Jeżeli zastosujemy na ścianie taki grunt i następnie po wyschnięciu rozpoczniemy malowanie farbą dyspersyjną, powłoka gruntu zostanie zemulgowana przez wodę i zmieszana z farbą podczas aplikacji (zdjęta z podłoża). Czas ustalony w badaniu wynosi 4 godz., ponieważ żadna farba dyspersyjna na rynku nie wysycha dłużej.

Przepuszczalność pary wodnej

Grunt nie może blokować transportu pary wodnej przez podłoże. Z tego powodu przeprowadza się badanie, w którym oznacza się, jaka jest przepuszczalność pary wodnej podłoża nasyconego gruntem w porównaniu z tym samym podłożem przed gruntowaniem. Badanie to wykonuje się w identyczny sposób jak podczas oznaczania przepuszczalności pary wodnej przez powłoki malarskie.

Największą tendencję do ograniczania przepuszczalności wodnej mają powłoki uzyskane z gruntów o dużej ilości suchej pozostałości oraz gruntów wytworzonych na dyspersjach o drobnych cząstkach polimeru. Dopuszczalne ograniczenie przepuszczalności pary wodnej przez zagruntowane podłoże określono w TWT nr 4:2006 [3].

Przyczepność międzywarstwowa

Badanie to wykonuje się na pomalowanych gruntem połówkach różnego rodzaju podłoży, m.in. cegły ceramicznej, płytki cementowo-wapiennej i szpachlówki gipsowej. Po wymaganym czasie kondycjonowania pokrywa się zagruntowane podłoża farbami dyspersyjnymi rodzaju S (odpornymi na szorowanie na mokro), M (odpornymi na mycie) oraz T (odpornymi na tarcie), według normy PN­‑C-81914:1998 [4]. Po 96 godz. mierzy się przyczepność na części zagruntowanej i niezagruntowanej.

Badany grunt nie może pogarszać przyczepności powłok malarskich, a najlepiej byłoby, gdyby ją poprawiał. Niestety, jak pokazują badania, bardzo dużo gruntów osłabia przyczepność powłok. Spowodowane jest to użyciem niewłaściwej dyspersji polimerowej, a także jej ilością. Powodem może być także słaba odporność powłoki gruntu na wodę.

Stosowanie w obniżonej temperaturze

WARTO PRZEECZYTAĆ

Właściwości farb i tynków cienkowarstwowych a teorie na ich temat

Skąd się biorą rysy na powierzchni tynków renowacyjnych?

Grunt umieszcza się w szczelnie zamkniętym pojemniku w chłodziarce laboratoryjnej na 2 godz. w temp. 5,0–0,5°C. Po tym czasie nanosi się go szybko na płytki szklane w sposób wskazany w normie i umieszcza z powrotem w chłodziarce w tej samej temperaturze. Po 24 godz. płytki wyjmuje się i ocenia, czy powłoka została utworzona.

Jeżeli nie wykazuje ona spękań (również pod 10-krotnym powiększeniem), jest gładka, równa, błyszcząca, bez innych wad, to grunt jest przydatny do nanoszenia w obniżonej temperaturze.

Oznaczenie to jest to bardzo ważne, ponieważ pozwala ocenić, czy dany grunt można stosować w pomieszczeniach nieogrzewanych, szczególnie w okresie wczesnowiosennym i późnojesiennym.

Badanie pozostałości na sicie

Oceny tej dokonuje się na znormalizowanym sicie z brązu cynowego. Sito o boku oczka kwadratowego 0,063 mm (63 mm) waży się na wadze analitycznej, mocuje w uchwycie przyrządu sitowego i przesącza się przez nie odważkę badanego gruntu.

Wypłukiwanie wykonuje się za pomocą wody destylowanej aż do uzyskania klarownego przesączu. Następnie sito demontuje się z przyrządu (obręczy) i suszy do stałej masy w temp. 105°C. Po ostudzeniu waży się je na wadze analitycznej i oblicza masę pozostałości na sicie (w procentach).

Oznaczenie to wskazuje na obecność w gruncie koagulatów dyspersji polimerowej, która podczas produkcji lub w trakcie przechowywania gruntu została zniszczona. Wskazuje także na obecność zanieczyszczeń.

Przyspieszone starzenie gruntu

Odważkę gruntu umieszcza się w szczelnie zamkniętym słoiku na 72 godz. w cieplarce o temp. 50°C. Przechowywanie próbki w cieplarce w podwyższonej temperaturze jest celowe, ponieważ każde podniesienie temp. o 10°C dwukrotnie przyspiesza zmiany zachodzące w wyrobie. Po wyjęciu i ostudzeniu oznacza się pozostałość na sicie.

Oznaczenie to wskazuje na tendencję dyspersji polimerowej do koagulacji w wyniku procesów kinetycznych.

Zdolność do rozcieńczania wodą

Odważkę gruntu rozcieńcza się w stosunku wagowym 1:1 wodą destylowaną. Próbkę pozostawia się na dobę w warunkach laboratoryjnych, po czym miesza dokładnie mieszadłem mechanicznym i oznacza pozostałość na sicie 0,063 mm. W wyniku rozcieńczania słabe jakościowo dyspersje i ich emulgatory mogą nie wytrzymać i doprowadzić do koagulacji cząstek polimeru.

Oznaczenie to wskazuje na zdolność gruntu do rozcieńczania bez utraty jego własności. Pozwala także sprawdzić, czy dobrano dyspersję polimerową o odpowiedniej jakości.

W normie PN-C-81906:2003 [2] zdolność do rozcieńczania wodą ocenia się zaraz po wymieszaniu z wodą i tylko wizualnie – obserwuje się, czy nie nastąpiło rozwarstwienie mieszaniny. Oznaczenie wykonywane w ten sposób jest niewystarczające, gdyż nie określa wytrąconego polimeru ilościowo.

Odczyn pH

Znormalizowanie granic pH wyrobów malarskich wodorozcieńczalnych (nie tylko gruntów) jest bardzo ważne, ponieważ pozwala wyeliminować wyroby, które powodują wysuszenie, pomarszczenie czy pieczenie skóry u osoby malującej. Odpowiednie pH jest ważne także ze względu na wrażliwość wielu podłoży na środowisko kwaśne i alkaliczne.

Często po malowaniu pojawiają się różne plamy, które mogą być skutkiem wzbudzenia gruntu zastosowanego przed malowaniem i brakiem odporności pigmentów ­zawartych w farbie na kwasowość dyspersji polimerowej zastosowanej w gruncie. Plamy mogą być wywołane także wzbudzeniem pewnych związków chemicznych uśpionych po karbonizacji tynków zawierających wapno.

Farby podkładowe

Przyjęło się mawiać, że wszelkie farby podkładowe nanoszone pod tynki cienkowarstwowe poprawiają ich przyczepność. Badania laboratoryjne pokazują jednak, że jest odwrotnie – większość farb podkładowych znacznie obniża przyczepność wypraw tynkarskich (TABELA 3).

Zazwyczaj farby podkładowe pod tynki cienkościenne zawierają gruboziarnisty napełniacz, najczęściej piasek kwarcowy lub kalcyt (węglan wapniowy). Pozornie wydawałoby się, że składnik ten powinien poprawiać przyczepność dzięki wystającym ziarnom, tymczasem wprowadzenie grubego ziarna i jego późniejsze wystawanie z powłoki powoduje osłabienie przyczepności w miejscach występowania napełniacza.

Im większa cząstka (zarówno piasku kwarcowego, jak i kalcytu), tym mniejsza powierzchnia właściwa, a zatem mniejsza powierzchnia styku wyprawy z ziarnem.

Te same farby podkładowe po wyeliminowaniu gruboziarnistego napełniacza uzyskiwały w badaniach lepsze wyniki przyczepności międzywarstwowej z wyprawą tynkarską. Napełniacz gruboziarnisty może poprawić jedynie aplikację tynku, ponieważ dzięki niemu masa tynkarska się nie ślizga. Jest to jedyny powód zastosowania tego składnika.

Problemem jest również zawartość dyspersji polimerowej. ­Zazwyczaj producenci przygotowują farby o stężeniu objętościowym pigmentów i napełniaczy (SOP) większym niż w tynku, a to oznacza, że powłoka farby podkładowej jest znacznie słabsza niż tynk – jest najsłabszym miejscem w układzie podłoże–farba–wyprawa. Oczywiście ma na to wpływ także jakość dyspersji polimerowej.

Farby podkładowe przeznaczone do wnętrz, pod wszelkie nawierzchniowe farby dyspersyjne, muszą przede wszystkim bardzo dobrze kryć i mieć bardzo dobrą przyczepność do podłoża. Stosuje się je, gdy przemalowane mają zostać podłoża o kontrastowych kolorach lub kolor ma być zmieniony z ciemnego na jasny.

Wówczas farba podkładowa powinna być odpowiednio tańsza od farby nawierzchniowej, a tym samym może być mniej odporna mechanicznie. Może więc spełniać wymagania klasy M – tworzyć powłoki odporne na mycie (wytrzymałość na szorowanie w graniach 150–750 cykli) według normy PN-C-81914:1998 [4]. Wskazane jest, aby do pełnego pokrycia zużywało się nie więcej niż 100 cm³/m² farby podkładowej.

Prawidłowe określenie krycia jakościowego i ilościowego jest istotne, ponieważ stosowana powszechnie norma ISO, opierająca się na pomiarach współczynnika kontrastu, zawiera błędy i podaje niemiarodajne wyniki. Poprawieniem i uzupełnieniem jest metoda opisana w TWT nr 19:2011 [5]. W dokumencie tym krycie wyrażone jest zużyciem (lub wydajnością) farby do pełnego pokrycia z litra farby.

PODSUMOWANIE

Tylko za pomocą dokładnych i wnikliwych badań można właściwie scharakteryzować produkowane wyroby i określić ich jakość w porównaniu z innymi obecnymi na rynku. Zdobyta w ten sposób wiedza może przyczynić się do produkowania lepszych jakościowo i – co najważniejsze – tańszych wyrobów. Dlatego wszelkie informacje techniczne przedstawiane w kartach produktów czy instrukcjach stosowania powinny być oparte na badaniach laboratoryjnych.

Od Redakcji: Autor nawiązuje w artykule do tez zawartych w publikacji S. Chłądzyńskiego „Kiedy środek gruntujący jest naprawdę środkiem gruntującym” zamieszczonej w nr. 10/2012 miesięcznika IZOLACJE.

LITERATURA

  1. PN-78/C-01700, „Wyroby lakierowe. Nazwy i określenia”.
  2. PN-C-81906:2003, „Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania”.
  3. TWT nr 4:2006, „Wodorozcieńczalne grunty dyspersyjne do wzmacniania porowatych podłoży”.
  4. PN-C-81914:1998, „Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków”.
  5. TWT nr 19:2011, „Farby dyspersyjne do wymalowań wewnętrznych”.
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 1/2013

Komentarze

(1)
maxxym | 16.03.2015, 21:40
Artykuł właścicwie bez wartości, gdyż nie podaje konkretnych nazw handlowych badanych produktów.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Przeglądaj materiały budowlane w okazyjnych cenach!


Panele warstwowe są dostępne w różnych kolorach, grubościach izolacji i mogą być produkowane w oparciu o indywidualne wymagania dotyczące długości. ZOBACZ »


Jak dobrać posadzkę do obiektu?


Wybierz posadzkę, która będzie funkcjonalna i łatwa w czyszczeniu.... ZOBACZ »


Jakie są rodzaje płyt warstwowych?

Prace uszczelniające - postaw na niezawodne rozwiązania »

Ukryte mocowanie oznacza, że łączniki płyt są niewidoczne, co poprawia...
czytaj dalej »

Obecna praktyka projektowania i wykonywania budowli ziemnych i podłoży nawierzchni drogowych mnoży przypadki zastosowania... czytaj dalej »

Pierwszy krok do pozbycia się wilgoci »


Walka z pojawiającą się wilgocią na ścianach powinna zacząć się od... ZOBACZ »


Wybierz najlepszy materiał do ocieplenia budynku »

Balkony i tarasy - jaką technologię wykonania wybrać?

W obszarze izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej, poddaszy oraz ścian działowych o konstrukcji... czytaj dalej » Bardzo istotne jest odpowiednie wykończenie okapu tarasu czy balkonu... czytaj dalej »

Ten system gwarantuje doskonałą izolację termiczną i akustyczną »


Innowacyjny system o wyjątkowym i ekskluzywnym wyglądzie, który poprawia współczesne przestrzenie mieszkalne. ZOBACZ »


Doskonała alternatywna dla tradycyjnych izolacji »

Wibroizolacja i wibroakustyka - co warto wiedzieć?

Dzięki swoim właściwościom – m.in. wysokiej odporności na ściskanie, wodoszczelności, paroszczelności... czytaj dalej » To jedyna dostępna na polskim rynku ściana dwuwarstwowa, w której obie warstwy – mur i ocieplenie, wykonane są z tego samego materiału... czytaj dalej »

Zatrzymaj ciepło i ochroń dom przed zimnem »


Dużym zainteresowaniem właścicieli domów cieszy się też... ZOBACZ »


Czego użyć do izolacji dachu?

Czego jeszcze nie wiesz o izolacji balkonów?

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » Tradycyjne systemy balkonowe sprawdzają się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wykonawstwo jest na najwyższym poziomie... czytaj dalej »

Najtańszy sposób na wykonanie stropu? Sprawdź »


Przekonaj się, jak wiele zalet ma nowa generacja stropów gęstożebrowych ZOBACZ »


Trwałe mocowanie izolacji - czego użyć?

Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią?

Które parametry gwarantują stabilność układu ociepleniowego i przeciwdziałają drganiom wywołanym przez siły ssące wiatru?
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...  czytaj dalej »


Czego użyć do izolacji kanałów wentylacyjnych?


Systemy ochrony energii w budownictwie i w instalacjach technicznych, spełniają najbardziej restrykcyjne normy europejskie definiując... ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Synthos S.A. Synthos S.A.
Grupa Kapitałowa Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie...
1/2020

Aktualny numer:

Izolacje 1/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Szron na dachu
  • - Ile można zyskać na termomodernizacji?
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.