Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2019 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Certyfikat CE dla celulozowych izolacji termicznych, na podstawie normy zharmonizowanej

Certyfikat CE | Izolacje termiczne | Materiały celulozowe | Izolacje z celulozy
mgr  Robert Zaorski  |  IZOLACJE 5/2014  |  28.04.2017
Certyfikat CE dla celulozowych izolacji termicznych, na podstawie normy zharmonizowanej | Harmonised norm for CE certification of loose fill cellulose insulation materials
Certyfikat CE dla celulozowych izolacji termicznych, na podstawie normy zharmonizowanej | Harmonised norm for CE certification of loose fill cellulose insulation materials
Derowerk

Do marca 2014 r. każdy kraj Unii Europejskiej do swojego katalogu norm włączył normę zharmonizowaną EN 15101-1:2013 [1] dotyczącą wyrobów z celulozy w postaci luźnej (LFCI) formowanych in situ.

Norma zharmonizowana dla celulozy jest drugą z kolei w opracowywanej serii dokumentów zharmonizowanych dla materiałów izolacyjnych instalowanych metodą wdmuchiwania i obejmuje również mniej popularne izolacje jak wełna drzewna czy produkty niszowe nieznane na polskim rynku, np. trawę morską.

W obiegowym przekonaniu celuloza to przede wszystkim izolacje termiczne powstałe w procesie recyklingu makulatury gazetowej instalowane metodą wdmuchiwania. Wynika to z dominującej roli dostawców celulozowych izolacji termicznych tej kategorii.

Materiały te są chętnie stosowane jako izolacja termiczna ścian, podłóg, stropów, dachów i stropodachów. 95% robót ociepleniowych celulozą wykonywanych jest metodą wdmuchiwania na sucho. Pozostałe 5% to roboty ociepleniowe realizowane metodą natrysku na mokro.

Zalety izolacji z celulozy

Celuloza jest ekologicznym materiałem izolacyjnym. Wytworzenie tego produktu generuje najmniejszą ilość gazów cieplarnianych spośród wszystkich materiałów izolacyjnych. W dobie dbałości o ochronę środowiska ma to zasadnicze znaczenie.

Wykorzystanie izolacji celulozowej przyczynia się do zmniejszenia masy odpadowej papieru oraz stanowi bufor dla dwutlenku węgla, który w przeciwnym razie trafiłby do atmosfery.

Warto pamiętać, że w procesie wzrostu drzew, z których otrzymywana jest celuloza, na każdy jej kilogram z atmosfery pobierane jest i wiązane w strukturze materiału 1,4 kg CO2. W wielokryterialnych metodologiach oceny budynków izolacja z celulozy charakteryzuje się potencjałem wpływania na globalne ocieplenie poniżej 0, czyli jej zastosowanie zmniejsza ślad węglowy budynku.

Izolacja termiczna z celulozy pomaga więc spełnić zapis o zrównoważonym budownictwie pkt. 7 Załącznika 1 Rozporządzenia nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG [2].

ABSTRAKT

W artykule omówiono zmiany na rynku izolacji termicznych wynikające z wprowadzenia normy zharmonizowanej dla materiałów celulozowych. Poruszono problematykę związaną z dopuszczalnym zakresem zastosowania tych izolacji termicznych oraz przedstawiono wymogi prawne stosowania produktów certyfikowanych na podstawie normy zharmonizowanej.

The article defines changes on the thermal insulation market resulting from the publication of the new harmonised standard for loose fill cellulose insulation materials. It also informs about viable field of application and possible challenges for installation of the product certified according to the norm.

Jako materiał izolacyjny celuloza powstała z papieru gazetowego stosowana jest od ponad 100 lat na całym świecie. Charakteryzuje się niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła i dużą opornością na przepływ powietrza. Dzięki temu jest świetnym izolatorem termicznym i akustycznym. Jej higroskopijne właściwości i odporność na rozwój grzybów chronią budynki przed szkodami powodowanymi wilgocią.

W konstrukcjach, w których inne materiały zawodzą, celuloza bardzo dobrze się sprawdza [3], np. w niewentylowanych stropodachach drewnianych krytych papą. Celuloza pozytywnie wpływa też na bezpieczeństwo pożarowe budynków.

Materiał izolacyjny impregnowany jest związkami uniepalniającymi, dzięki czemu w sytuacji pożarowej nie spala się, a ulega powolnemu zwęglaniu. Wierzchnia warstwa chroni głębsze warstwy izolacji i zapobiega rozprzestrzenianiu się pożaru.

Celuloza charakteryzuje się ponadto dobrą izolacyjnością akustyczną, potęgowaną metodą instalacji: materiał jest wdmuchiwany i szczelnie wypełnia dostępne przegrody. Dlatego włókna celulozowe produktów o dużej oporności na przepływ powietrza stosowane są jako dźwiękoizolacja. Wykonuje się także natryski dźwiękochłonne z włókien celulozowych.

Zastosowania izolacji celulozowych

Aby izolacja wdmuchiwana spełniła swoje funkcje w ścianach, wymaga przygotowania przegród. Możliwe jest stosowanie celulozowych izolacji termicznych do ociepleń domów prefabrykowanych i tradycyjnych w konstrukcji szkieletu drewnianego (FOT. 1), ocieplenia ścian domów murowanych (np. z bloczków lub cegieł), domów z muru pruskiego i z bali z dobudowaniem zewnętrznej warstwy elewacyjnej lub przy ocieplaniu ścian od wewnątrz (FOT. 2).

Największą część robót ociepleniowych stanowią międzykrokwiowe i podkrokwiowe ocieplenia dachów skośnych (FOT. 3). Celulozą najłatwiej, najszybciej i najdokładniej ociepla się stropy i podłogi (FOT. 4–5), zwłaszcza w konstrukcjach wiązarowych. Powszechne jest stosowanie izolacji z włókien celulozowych do ociepleń stropodachów, w tym stropodachów wentylowanych (FOT. 6).

Izolacje wdmuchiwane wymagają minimalnego otworu instalacyjnego, co zachęca do stosowania izolacji termicznych także jako dociepleń przegród z już istniejącymi warstwami izolacyjnymi.

Metodą natrysku warstwy izolacyjnej z celulozy skutecznie ociepla się wszelkie powierzchnie zakrzywione: sklepienia i łuki, najczęściej spotykane w budownictwie zabytkowym i sakralnym. Warstwa celulozy mieszana jest z wodą i natryskiwana na docieplaną powierzchnię. Umożliwia to ocieplenie tych skomplikowanych połaci jednolitą warstwą materiału higroskopijnego o żądanej grubości, bez strat powodowanych niedopasowaniem płyt izolacyjnych (FOT. 7).

Celuloza w normie EN 15101-1:2013

Zakres przedmiotowy normy EN 15101-1:2013 [1] jest bardzo obszerny. Produkty certyfikowane CE zgodnie z tym standardem to produkty dopuszczone do stosowania jako izolacja termiczna i akustyczna: stropów i stropodachów (w tym stropodachów wentylowanych), dachów płaskich, jako izolacja międzykrokwiowa i podkrokwiowa dachów skośnych, a także jako izolacja ścian, w tym murów wielowarstwowych.

Lista parametrów deklarowanych według normy jest wyjątkowo duża i obejmuje charakterystyki obowiązkowo deklarowane i badane również w procesie uzyskiwania europejskiej aprobaty technicznej dla celulozy (zgodnie ze wspólną wykładnią procedur oceny CUAP).
Wstępne badanie typu (czyli pierwsze badanie próbek produktów) i zakres deklaracji producenta obejmują:

 • współczynnik przewodzenia ciepła λ – mierzony w odniesieniu do całego zakresu gęstości, przy czym najgorszy wynik zaokrąglany jest w górę do 0,001 W/(m·K) i ten współczynnik jest podstawą do określenia l deklarowanej;
 • opór cieplny Rd – zaokrąglany w dół z dokładnością do 0,05 (m²·K)/W i deklarowany w kolejnych krokach co 0,05 (m²·K)/W;
 • osiadanie w otwartym nadmuchu (SH);
 • osiadanie w zamkniętych przegrodach (SC) – norma wymaga deklarowania gęstości, w której osiadanie materiału w zamkniętej przegrodzie wynosi mniej niż 1%, czyli jest w praktyce niemierzalne;
 • klasę reakcji na ogień (w tym reakcji na ogień w typowym zastosowaniu); produkty izolacyjne z celulozy w zależności od rodzaju i miejsca zastosowania mają klasę reakcji na ogień od E (najczęściej w odniesieniu do gr. < 10 cm) do nawet B-s2,d0 (gr. > 10 cm); należą więc do materiałów NRO;
 • trwałość użytkowa – przyjmuje się, że minimalna trwałość materiału izolacyjnego z celulozy wynosi 50 lat;
 • nasiąkliwość w wodzie;
 • współczynnik oporu dyfuzyjnego – w razie braku badań norma dopuszcza przyjęcie wartości 1;
 • emisję niebezpiecznych substancji – norma odsyła producenta do przepisów krajowych;
 • właściwości przyspieszające korozję metali;
 • odporność na rozwój pleśni;
 • oporność przepływu powietrza – bardzo ważna charakterystyka materiału, zwłaszcza w odniesieniu do przegród takich jak stropodach wentylowany, gdzie materiał wbudowuje się z najmniejszą gęstością. Istotna jest również do oceny izolacyjności akustycznej materiału;
 • współczynnik pochłaniania dźwięku α.

Tak duży zakres deklarowanych cech umożliwi pełną certyfikację produktu pod kątem dopuszczalności w każdym zastosowaniu przewidzianym przez normę.

Norma zharmonizowana nakłada również na producentów dodatkowe obowiązki informacyjne. Certyfikowanie produktu wymaga przygotowania innych kart informacyjnych: tabelarycznego zestawienia oporu cieplnego w odniesieniu do stosowanych grubości i gęstości materiału.

W przypadku deklarowania zastosowania produktu do ociepleń powierzchni płaskich w otwartym nadmuchu producent lub upoważniony przedstawiciel przedstawia tabelę oporu cieplnego uwzględniającą osiadanie.

 

Norma przewiduje przeprowadzenie testów osiadania w zależności od deklarowanych zastosowań: testy klimatyczne w wypadku otwartego nadmuchu, testy wibracyjne dla przegród zamkniętych (np. przy ocieplaniu międzykrokwiowym) (RYS.) oraz kombinację testów pobudzania zderzeniowego i klimatycznych do zastosowań typu stropodach wentylowany (FOT. 8). Ostatni z testów jest elementem zakładowej kontroli produkcji.

Grubość warstwy materiału izolacyjnego nadmuchanego na płaską powierzchnię stropu, stropodachu lub podłogi zmniejsza się w okresie całej trwałości użytkowej produktu do wartości docelowej. Zazwyczaj grubość docelowa jest o kilka do kilkunastu procent mniejsza niż grubość wdmuchiwania. Jest to powszechne zjawisko dotyczące materiałów izolacyjnych, a izolacji wdmuchiwanych w szczególności.

Dotychczasowa praktyka obejmowała określenie w europejskiej aprobacie technicznej wskaźnika osiadania, o którego wartość wykonawca zwiększał warstwę nadmuchiwanej izolacji. Tu natomiast wprowadzono pojęcie klas osiadania izolacji w otwartym nadmuchu.

Oznaczenie klasy składa się z liter SH (settlement horizontal – ­osiadanie na powierzchniach horyzontalnych) oraz liczby odpowiadającej danemu zakresowi osiadania. Klasa osiadania jest informacją istotną dla projektanta i inwestora i odnosi się do zjawiska osiadania na przestrzeni 50-letniej trwałości użytkowej produktu.

Ten parametr znajdzie się też w deklaracji właściwości użytkowych produktu. Stosuje się go podczas obliczania oporu cieplnego izolacji w otwartym nadmuchu, czyli przy ociepleniach celulozą stropów nieużytkowych, stropodachów wentylowanych i niewentylowanych.

Warto porównać te zapisy z wcześniej opublikowaną normą dotyczącą materiałów izolacyjnych z wełny mineralnej – PN-EN 14064:2010 [4], wprowadzającej 3 klasy osiadania oznaczane S1 – S2 – S3. W normie PN-EN 15101-1:2013 [5] dotyczącej ekologicznych izolacji celulozowych oznaczenie liczbowe deklarowanej klasy wzrasta co 5 jednostek: SH0 – SH5 – SH10. Klasy S i SH odpowiadają tym samym procentowym wartościom osiadania. W TABELI 1 przedstawiono zestawienie porządkujące te dwie różne nomenklatury.

Wskaźnik osiadania uzyskany w wyniku badań służy przyporządkowaniu do określonej klasy. Klasa ta jest jednocześnie poprawką na osiadanie, uwzględnianą podczas deklarowania oporu cieplnego przy otwartym nadmuchu (TABELa 2).

Projektant izolacji i inwestor mają częściowo ułatwione zadanie: tabela pokazuje, jaki opór cieplny uzyskuje się przy danej grubości zasypu. Zastanawia jedynie oznaczenie liczby worków zużywanych na m².

Zapis ten pozostaje nieczytelny: jeżeli w trakcie wdmuchiwania materiał ze względu na ciężar właściwy surowca wymaga uzyskania większej gęstości dla większej grubości zasypu, wystarczające byłoby wskazanie gęstości na m³ w miejsce liczby worków. Gęstość materiału w otwartym nadmuchu zależy od klasy maszyny do wdmuchiwania i poprawności ustawienia ciągu węży przesyłowych, a w mniejszym stopniu od skali kompresji materiału izolacyjnego.

W tzw. izolacji rdzeniowej murów warstwowych, w docieplaniu wewnątrzszczelinowym i docieplaniu zamkniętych przegród połaci dachów skośnych nie powinno występować zjawisko osiadania. Norma zobowiązuje producentów do uzyskania takiej gęstości w odniesieniu do danego zastosowania, przy której osiadanie w wyniku badania wibracyjnego wynosi mniej niż 1% i jest w praktyce niemierzalne.

Alternatywą są długotrwałe badania terenowe, niemniej norma nie podaje ani wytycznych do ich prowadzenia, ani czasu ich trwania. Zebrane wyniki badań wraz ze wstępnym badaniem typu dla przewodności cieplnej służą przygotowaniu dodatkowych informacji normatywnych dotyczących materiału, w tym tabeli oporu cieplnego.

Jeżeli produkt izolacyjny jest deklarowany jako izolacja termiczna do ociepleń np. połaci dachów skośnych i ścian, producent powinien na podstawie badań zadeklarować gęstość wykluczającą osiadanie w przegrodach tego typu. Podobnie jak w odniesieniu do otwartego nadmuchu producent wystawia i przygotowuje stosowną tabelę (TABELA 3).

Ponownie pojawia się pytanie o sens informowania o zużyciu w workach na m² warstwy o danej grubości. Drugim powodem podawania w wątpliwość celowości publikowania tak przygotowanej karty informacyjnej jest jej wiarygodność.

Należy w tym miejscu przywołać zapisy CUAP [6] dla celulozy. Producent zobowiązany jest przygotować wytyczne wykonawcze wdmuchiwania izolacji termicznej. Dokument ten również podlega ocenie. Należy zwrócić uwagę, że wytyczne wykonawcze renomowanych producentów przedstawiają pełną wiedzę techniczną: gęstość minimalna jest warunkowana wymiarami ocieplanej przegrody, rodzajem materiałów, z których jest zbudowana, a także kątem jej nachylenia.

Informacje te powinny być przekazywane na szkoleniach wstępnych i autoryzacyjnych dla wykonawców ociepleń metodą wdmuchiwania. Wykonawca dysponuje wtedy pełną wiedzą techniczną, by prawidłowo wbudować produkt w daną przegrodę. Jeśli bierze się pod uwagę tylko gęstość wynikającą z karty oporu cieplnego, łatwo popełnić błąd i nie doszacować wymaganej gęstości.

Tę dodatkową odpowiedzialność producenta za prawidłowe wyszkolenie i przygotowanie wykonawcy zawiera druga część normy PN EN 15101-2:2013 [7]. Wielokrotnie przy okazji omawiania wytycznych wykonawczych dla producentów podkreśla się obowiązek zestawienia gęstości materiału do poziomu adekwatnego do ­ocieplanej przegrody. Potwierdzeniem uzyskania odpowiedniej gęstości jest protokół odbioru po wykonaniu izolacji.

Żaden z liczących się producentów celulozowych izolacji termicznych nie zaryzykuje podważenia wiarygodności branży przez wadliwe wykonawstwo nawet konkurencyjnych materiałów. Należy spodziewać się silnej samoregulacji branży, czego pierwszym zwiastunem jest powołanie Europejskiego Stowarzyszenia Izolacji Celulozowych oraz włączenie do tej organizacji Związku Producentów Izolacji Celulozowych zarejestrowanego we Francji.

Obowiązek certyfikacji

W rezultacie wprowadzenia normy EN 15101-1:2013 [1] rozporządzenie nr 305/2011 [2] nakłada na producentów izolacji celulozowych obowiązek certyfikacji ich produktów certyfikatem CE. Obowiązek ten dotyczy producentów lub importerów z siedzibą w państwach Unii Europejskiej i członków EFTA.

W myśl rozporządzenia nr 305/2011 [2] certyfikat CE wydawany jest na podstawie europejskiej aprobaty technicznej lub normy zharmonizowanej. Materiały izolacyjne z celulozy, które przed lipcem 2013 r. posiadały ważną europejską aprobatę techniczną, uzyskują certyfikat CE na podstawie aprobaty technicznej do końca okresu jej obowiązywania.

Celulozowe materiały izolacyjne nieposiadające europejskiej aprobaty technicznej lub mające ważność dobiegającą końca należy certyfikować na podstawie normy zharmonizowanej.

Problem dwóch dokumentów odniesienia będzie trwał przynajmniej do 2018 r. Wtedy zakończy się okres ważności ostatnich europejskich aprobat technicznych wydanych dla izolacji celulozowych.

Ponieważ nie wszyscy producenci materiałów celulozowych dołożyli starań, aby przebadać swoje produkty i przedłużyć ważność aprobat do 2018 r., począwszy od 2015 r. liczba europejskich aprobat technicznych materiałów celulozowych będzie konsekwentnie zmniejszana. Wzrastać będzie natomiast udział produktów certyfikowanych na podstawie normy zharmonizowanej. To prawdziwy test spójności zapisów norm.

Największą korzyścią wynikającą z ogłoszenia normy zharmonizowanej dla celulozy jest uporządkowanie sytuacji prawnej tych materiałów izolacyjnych. Rozporządzenie nr 305/2011 [2] i delegacja mandatu dla CEN w celu opracowania normy celulozowej wprowadziły w 2013 r. zamęt na rynku materiałów celulozowych.

Wykorzystali to nierzetelni producenci próbujący wprowadzać do obrotu materiały, których jakość pozostawiała wiele do życzenia. Zamierzali wykorzystać coraz większy rynek izolacji tworzony latami przez renomowanych dostawców.

Od lipca 2013 r. do marca 2014 r. na polskim rynku trwał szturm tanich materiałów celulozowych, których producenci wykorzystali niejasne przepisy i dostarczali produkty niespełniające podstawowych wymagań. Utrudniało to funkcjonowanie rzetelnych dostawców materiałów izolacyjnych oferujących produkty z certyfikatem CE.

Dzięki wprowadzeniu normy zharmonizowanej sytuacja na rynku materiałów celulozowych stała się przejrzysta: niedozwolone jest stosowanie materiałów izolacyjnych z celulozy nieposiadających certyfikatu CE i deklaracji właściwości użytkowych dostępnych w języku polskim. Złamanie tego przepisu podlega karze grzywny w trybie przewidzianym przez kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

LITERATURA

 1. EN 15101-1:2013, „Thermal insulation products for buildings. In-situ formed loose fill cellulose (LFCI) products. Specification for the products before installation”.
 2. Rozporządzenie nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (DzUrz L 88 z 4.4.2011, s. 5–43).
 3. C. Fülle, N. Werther, „Dauerhaftigkeit unbelüfteter Flachdachkonstruktionen”, „Holzbau” nr 6/2009, s. 14–18 [tłumaczenie na język polski dostępne na stronie www.derowerk.pl].
 4. PN-EN 14064:2010, „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) w postaci niezwiązanej formowane in situ. Część 1: Specyfikacja wyrobów w postaci niezwiązanej, przed ich zastosowaniem”.
 5. PN-EN 15101-1:2013, „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z celulozy w postaci luźnej (LFCI) formowane in situ. Część 1: Specyfikacja wyrobów przed zastosowaniem”.
 6. „Common Understanding of Assessment Procedure: In-situ formed loose fill thermal insulation material and/or acoustic insulation material made of vegetable or animal fibres”, CUAP VI 2003.
 7. PN-EN 15101-2:2013, „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z celulozy w postaci luźnej (LFCI) formowane in situ. Część 2: Specyfikacja wyrobów po zastosowaniu”.
 8. M. Drećka, „Termoizolacyjne systemy natryskowe – właściwości i zastosowanie”, „IZOLACJE”, nr 1/2013, s. 40–44.
 9. E. Haupt, „Naturbaustoffe und Brandschutz. Brandverhalten von Zellulose überzeugt Bauherren, Behörden und Feuerwehr”, „Isoliertechnik”, nr 3/1998, s. 40–43 [tłumaczenie na www.derowerk.pl].
 10. J. Sawicki, „Celulozowe izolacje termiczne”, „IZOLACJE”, nr 3/2006, s. 18–20.
 11. Materiały informacyjne firmy Derowerk.
 12. Materiały informacyjne firmy X-Floc.
 13. Materiały informacyjne firmy Isofloc.
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 5/2014

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Chemia budowlana - porady ekspertów »


Masz wątpliwości i pytania jak rozwiązać Twój problem techniczny? Dobierz stosowną technologię do Twoich potrzeb... ZOBACZ »


Planujesz remont balkonu lub tarasu? Sprawdź »

7 zalet stosowania płyt warstwowych

Aby balkon lub taras nie sprawiał właścicielom kłopotów podczas użytkowania...
czytaj dalej »

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, szczególnie halowe użyteczności publicznej, przemysłowe i rolnicze bez obudowy... czytaj dalej »

Czego użyć do napraw i uszczelnień?


Na etapie wykonywania hydroizolacji budynku warto rozważyć zastosowanie materiałów ZOBACZ »


Konsole do elewacji wentylowanych - wiedz więcej »

Klej do płytek z funkcją hydroizolacji »

Umożliwiają osiągnięcie współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych na poziomie poniżej... czytaj dalej » Tego typu materiałów poszukują najbardziej wymagający użytkownicy, ceniący estetykę, funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...  czytaj dalej »


Na czym polegają prace uszczelniające?

Jak zabezpieczyć wnętrze przed dużym nasłonecznieniem?

Prace uszczelniające mają na celu odcięcie niebezpiecznych materiałów, substancji lub po prostu... czytaj dalej » Dużym zainteresowaniem właścicieli domów cieszy się też.. czytaj dalej »

Jak pozbyć się grzyba z elewacji?


Elewacja budynku narażona jest nie tylko na zmienne warunki atmosferyczne, lecz także na... ZOBACZ »


Zobacz najnowszy numer IZOLACJI »

Wybierz najlepszy materiał do ociepleń »

W majowym wydaniu miesięcznika IZOLACJE piszemy m.in. o budowie w czasach pandemii, izolacjach wdmuchiwanych oraz elewacjach wentylowanych. czytaj dalej » Czym różnią się materiały do izolacji poszczególnych elementów budynku? czytaj dalej »

Naprawa balkonów i tarasów - czego użyć?


Balkony, tarasy, loggie i schody są elementami obiektów budowlanych stale narażonymi na niszczące czynniki środowiska... ZOBACZ »


Papa podkładowa - przepłacanie czy oszczędność?

Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią?

Wśród budowniczych wciąż trwa otwarta dyskusja na temat potrzeby stosowania papy podkładowej...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Planujesz wymianę dachu? Sprawdź »


Dzięki lekkości dachówek nie ma potrzeby wzmacniania Twojej starej struktury dachowej. W niektórych przypadkach jest nawet... ZOBACZ »


Żaluzje zewnętrzne - dlaczego warto je zamontować?

Szukasz pomysłu na wykończenie elewacji? Sprawdź

To doskonała inwestycja, która nie tylko podnosi wartość budynku mieszkalnego...
czytaj dalej »

Tynki cienkowarstwowe tworzą ochronno-dekoracyjną zewnętrzną warstwę o wysokiej odporności na... czytaj dalej »

Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Flowcrete Polska Sp. z o.o.
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Jesteśmy producentem i dystrybutorem materiałów do wykonywania bezspoinowch posadzek żywicznych -...
5/2020

Aktualny numer:

Izolacje 5/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Budowa w czasach pandemii
 • - Najczęściej popełniane błędy podczas deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych
Zobacz szczegóły
Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Trudno wyobrazić sobie nowoczesny dom bez jego wizytówki, czyli balkonu lub tarasu. Elementy te stanowią dodatkową powierzchnię, która pozwala na chwilę oddechu na...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.