Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2019 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Ocieplanie przegród zewnętrznych celulozą w świetle nowych wymagań cieplnych

Właściwości celulozy | Docieplanie celulozą
Ocieplanie przegród zewnętrznych celulozą w świetle nowych wymagań cieplnych | Heat insulation of external envelope with cellulose in view of the new heat insulation requirements
Ocieplanie przegród zewnętrznych celulozą w świetle nowych wymagań cieplnych | Heat insulation of external envelope with cellulose in view of the new heat insulation requirements
Derowerk

Jaka grubość izolacji celulozowej pozwoli spełnić nowe, zaostrzone wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych?

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »

Izolacyjność cieplną przegród reguluje rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, którego nowelizację ogłoszono w 2013 r. [1]. Określono w niej m.in. niższe niż dotychczas maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła Uc(maks.). Wskazano też, kiedy wymagania te zostaną zaostrzone (TABELA 1).

Wprowadzenie nowych, zaostrzonych wymagań izolacyjności cieplnej sprawia, że bardzo ważne staje się poprawne zaprojektowanie odpowiedniej grubości warstwy izolacji. W artykule zostaną przedstawione wyniki obliczeń wymaganej grubości izolacji celulozowej w wybranych przegrodach zewnętrznych.

Przeczytaj też: Norma zharmonizowana dla celulozowych materiałów izolacyjnych

W obliczeniach wzięto pod uwagę jedynie materiały celulozowe, które mają certyfikat CE i są produkowane zgodnie z europejskimi aprobatami technicznymi.

Zgodnie bowiem z zapisem Rozporządzenia UE nr 305/2011 (CPR) [2] jedynym prawnie ważnym potwierdzeniem, że materiał celulozowy ma deklarowane parametry, jest właśnie certyfikat CE. W przypadku producentów działających długo na rynku dodatkowym potwierdzeniem są wyniki dotychczasowych badań przeprowadzanych w ramach procesu kontroli produkcji.

Właściwości celulozy

Izolacja celulozowa (FOT. 1) jest materiałem pochodzenia organicznego, wytwarzanym z makulatury gazetowej. Surowcem do wytwarzania tej termoizolacji jest materiał pochodzący z włókien drzewnych – celuloza.

ABSTRAKT

W artykule opisano właściwości celulozy jako materiału izolacyjnego. Przedstawiono wyniki obliczeń wymaganej grubości izolacji celulozowej w wybranych przegrodach zewnętrznych.

The article describes the properties of cellulose as an insulation material. It also presents the results of calculations of the required thickness of cellulose insulation in selected cases of external envelope.

W trakcie produkcji odpowiednio wyselekcjonowany papier gazetowy (w Europie przede wszystkim z gazet codziennych, a na innych kontynentach także z kartonu i papieru fotograficznego) poddawany jest rozdrobnieniu oraz impregnacji m.in. związkami boru oraz wodorotlenkiem glinu w postaci drobnoziarnistego granulatu w ilości 10–18% masy wyrobu gotowego w zależności od producenta. Dodatek ten podnosi odporność ogniową materiału.

Celuloza trafia na miejsce budowy zapakowana w worki. Skompresowany materiał jest następnie rozdrabniany i napowietrzany w maszynie do wdmuchiwania. Jego ostateczne rozwłóknienie i napowietrzenie zachodzi w wężach instalacyjnych, którymi materiał dostarczany jest z maszyny wdmuchującej bezpośrednio do ocieplanej przegrody (FOT. 2, 3, 4).

Pęd powietrza unoszący materiał w wężach do wdmuchiwania nadaje prędkości włóknom tworzącym izolację celulozową. Dzięki temu wszystkie zakamarki, nawet w niewidocznej części przegrody, są szczelnie wypełniane izolacją termiczną.

W praktyce wyróżnia się trzy metody wbudowania izolacji celulozowej w przegrodę.

Pierwsza to metoda wdmuchiwania – tym sposobem materiał może być wbudowywany np. w ściany, w przestrzeń międzykrokwiową dachu czy w przestrzeń podpodłogową. W takiej konstrukcji materiał musi być zagęszczony, co uniemożliwi osiadanie materiału w okresie użytkowania budynku.

Metoda otwartego nadmuchu – z reguły jest ona wykonywana na powierzchniach horyzontalnych, najczęściej w przestrzeniach stropodachów i poddaszy nieużytkowych.

Zadmuchaną w ten sposób powierzchnię można użytkować, jeśli materiał zostanie wbudowany pomiędzy elementy konstrukcyjne pokryte np. deskami podłogowymi. W obu metodach można zainstalować dowolną grubość izolacji, nawet do uzyskania standardu budynku pasywnego.

Natrysk na mokro – jest możliwy dzięki naturalnemu występowaniu kleju we włóknach celulozy. Klej aktywowany jest pod wpływem wody. W zależności od zastosowania do wody można dodać także domieszkę kleju w ilości do 10%.

Natrysk może być stosowany w różnego rodzaju przegrodach, pod warunkiem że celuloza zostanie natryśnięta na element o dobrej przyczepności (np. płytę OSB lub inną płytę drewnopochodną, mur). W przypadku natrysku na strop betonowy grubość warstwy nie powinna przekraczać 5 cm. Grubość izolacji natryśniętej na ścianę może wynosić maks. 20 cm.

Natrysk jest metodą pracochłonną i dlatego rzadko jest stosowany do instalacji celulozy jako izolacji termicznej. Na rynku dostępne są materiały celulozowe, które z powodzeniem wykorzystywane są do natrysków akustycznych jako warstwa pochłaniająca dźwięk w zakresie grubości 2–6 cm.
Należy zwrócić uwagę na to, że nie każda izolacja celulozowa może być wbudowana w przegrodę metodą natrysku, ponieważ aprobata techniczna może nie dopuszczać takiego zastosowania.

Celuloza cechuje się następującymi parametrami1:

  • niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła – λd = 0,037–0,041 W/(m·K), dzięki czemu skutecznie ogranicza straty ciepła w budynkach już przy minimalnych grubościach zastosowanej warstwy;
  • wysokim ciepłem właściwym – nawet do c = 2,15 kJ/kg, dzięki któremu tworzy przyjazny mikroklimat we wnętrzach w miesiącach letnich i zapobiega przegrzewaniu pomieszczeń;
  • optymalną opornością na przepływ powietrza – r > 6 kPa, choć należy zaznaczyć, że nie wszystkie materiały spełniają to kryterium; dzięki tej właściwości celuloza jest bardzo dobrym izolatorem akustycznym i uszczelnia budynek na przenikanie powietrza (zapobiega przewiewom i przedmuchom);
  • klasą reakcji na ogień – w zależności od zastosowania zawiera się ona w przedziale B,s2-d0–E. Wiele z tych materiałów to materiały klasy NRO. Włókna celulozy wystawione na działanie ognia zachowują się podobnie do drewna – powierzchnia termoizolacji opalana płomieniami zostaje zwęglona. Zwęglona warstwa wierzchnia chroni dalsze włókna celulozy i elementy konstrukcyjne przed destrukcyjnym działaniem ognia;
  • gwarancją trwałości użytkowej min. 50 lat, co stanowi duży wyróżnik na tle innych materiałów izolacyjnych.

Docieplanie stropodachów celulozą

Stropodachy to przegrody budowlane, których docieplanie może być wyzwaniem ze względu na utrudniony dostęp do wnętrza przegrody i małe wymiary przestrzeni wewnątrz. Dlatego do ociepleń stropodachów wentylowanych dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie celulozy metodą wdmuchiwania.

Co ciekawe, celuloza ma długą tradycję w ocieplaniu tego typu przegród – pierwsze docieplenia stropodachów w Polsce były wykonane właśnie przy użyciu celulozy. Najważniejsze korzyści z wykorzystania metody wdmuchiwania to krótki czas wykonania robót dociepleniowych, niski nakład pracy oraz skuteczna, ciągła warstwa jednorodnej izolacji termicznej.

Decydującym czynnikiem przy wyborze materiału izolacyjnego jest jego jakość oraz dokumenty, takie jak europejska aprobata techniczna, które potwierdzają, że produkt został legalnie wprowadzony do obrotu.

Należy pamiętać o tym, że nie wszystkie dostępne na rynku izolacje celulozowe mogą zostać wbudowane w przestrzeń stropodachu wentylowanego, jeśli ich aprobata techniczna nie przewiduje takiego zastosowania.

W celu ułatwienia projektantom i inwestorom planowania ocieplenia stropodachu dokonano obliczeń przykładowej konstrukcji stropodachu wentylowanego. Przyjęty układ warstw przegrody przedstawiono na RYS. 1.

Grubości izolacji celulozowej zostały obliczone przy zastosowaniu metody obliczania współczynnika przenikania ciepła U w odniesieniu do przegród jednorodnych zgodnie z normą PN-EN ISO 6946:2008 [3]. Do obliczenia współczynnika U przyjęto następujące wartości współczynnika λ oraz oporu cieplnego R:

  • celuloza – λobl. = 0,037–0,041 W/(m·K) –  z europejskich aprobat technicznych producentów celulozy;
  • strop gęstożebrowy DZ-3 – R = 0,23 (m²·K)/W [10];
  • tynk cementowo-wapienny – λobl. = 0,82 W/(m·K) (według PN­‑EN ISO 6946:2008 [3]).

Przy projektowaniu ocieplenia powierzchni horyzontalnych, a więc także stropodachów, należy uwzględnić fakt, że materiał celulozowy osiada w ciągu 50 lat użytkowania budynku. Dlatego wbudowana grubość materiału musi uwzględniać wskaźnik osiadania, a jej wartość jest większa niż grubość nominalna, w odniesieniu do której został obliczony wymagany współczynnik przenikania ciepła.

Wyniki obliczeń zaprezentowano w TABELI 2.

Poniżej przedstawiono przykład obliczeniowy (TABELA 3).

Całkowity opór cieplny przegrody:
RT = Rsi + R1 + R2 + … + Rn + Rse
R1, R2,…, Rn – opory cieplne poszczególnych warstw,

 – opór przejmowania ciepła na wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni przegrody,

Współczynnik przenikania ciepła:

Docieplanie dachów skośnych celulozą

O skuteczności termoizolacji dachów decydują nie tylko grubość i parametry warstwy izolacyjnej, ale przede wszystkim dokładność jej montażu. Największy wpływ na dokładność ma metoda, z jaką ocieplenie jest wbudowane w połać dachu.

POBIERZ E-BOOK [bezpłatnie]
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki
- stan na 2019 r.

Można pracowicie, długotrwale i mozolnie docinać płyty izolacyjne, by dopasować je do szerokości krokwi i kształtu ich powierzchni, jednak praktyka wykonawcza pokazuje, że nie da się przy tym uniknąć błędów instalacji w postaci nieszczelności i niedopasowania izolacji oraz strat materiału. Natomiast niewłaściwe zamocowanie płyt izolacyjnych w ocieplanym dachu sprawia, że po kilku latach osuwają się, co powoduje nieszczelności w warstwie ocieplenia.

Korzystniej jest ocieplić poddasze izolacją celulozową ze względu na metodę wdmuchiwania, która ułatwia szczelne wypełnienie docieplanych przestrzeni poddasza. Włókna celulozy wdmuchiwane są pod ciśnieniem i docierają do miejsc, które byłyby trudne do prawidłowego ocieplenia inną metodą. Wdmuchiwany materiał zachowuje ciągłość warstwy izolacyjnej. Eliminuje się w ten sposób powstawanie mostków termicznych odpowiedzialnych za nadmierne straty ciepła.

W każdej połaci dachowej materiał musi zostać zagęszczony zgodnie z kartą charakterystyki produktu i wytycznymi instalacji producenta, co wyeliminuje osiadanie celulozy. Trzeba pamiętać, że materiał celulozowy w zależności od producenta, technologii produkcji, obecności frakcji pyłowych i udziału właściwej celulozy będzie wymagał różnych gęstości, dlatego należy oczekiwać, że wykonawca będzie legitymował się potwierdzeniem odbycia szkolenia i autoryzacją wystawioną przez zakład produkcyjny lub upoważnionego przedstawiciela.

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 6/2014

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Przepis na idealnie gładkie i naturalnie białe ściany »


Szybko znajduj ukryte usterki i skracaj czas diagnostyki... ZOBACZ »


Szybki montaż stropu – jak to zrobić »

Jak dobrać optymalną elewację do budynku?

Różne wysokości konstrukcyjne stropów i różne rozstawy...
czytaj dalej »

Począwszy od wyboru rodzaju budynku, w pierwszym kroku, w kolejnych wskaż... czytaj dalej »

Jak przygotować się do termomodernizacji domu?


Styropian jest praktycznie niezniszczalnym produktem, nie przepuszcza wody, a jeśli chodzi o zachowanie w obecności ognia, to... ZOBACZ »


Czego użyć do izolacji dachu?

Potrzebny Ci wysokiej jakości tynk?

Rozwiązaniem, które zapewnia optymalne zaizolowanie są... czytaj dalej » Tego typu materiałów poszukują najbardziej wymagający użytkownicy, ceniący estetykę, funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...  czytaj dalej »


Na czym polegają prace uszczelniające?

Wszystko o izolacji instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych »

Prace uszczelniające mają na celu odcięcie niebezpiecznych materiałów, substancji lub po prostu... czytaj dalej » Produkty przeznaczone do instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, jak i... czytaj dalej »

Chemia budowlana - porady ekspertów »


Masz wątpliwości i pytania jak rozwiązać Twój problem techniczny? Dobierz stosowną technologię do Twoich potrzeb... ZOBACZ »


Jak zapewnić dobrą wibroakustykę budynku?

Wybierz najlepszy materiał do ociepleń »

Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających klientów. czytaj dalej » Czym różnią się materiały do izolacji poszczególnych elementów budynku? czytaj dalej »

Jak przygotować się do termomodernizacji domu?


Styropian jest praktycznie niezniszczalnym produktem, nie przepuszcza wody, a jeśli chodzi o zachowanie w obecności ognia, to... ZOBACZ »


Zarabiaj pieniądze sprzedając prąd

Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią?

Ilość energii jaką jest w stanie „wyprodukować” dany system fotowoltaiczny, zależy...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Planujesz wymianę dachu? Sprawdź »


Dzięki lekkości dachówek nie ma potrzeby wzmacniania Twojej starej struktury dachowej. W niektórych przypadkach jest nawet... ZOBACZ »


Żaluzje zewnętrzne - dlaczego warto je zamontować?

Szukasz pomysłu na wykończenie elewacji? Sprawdź

To doskonała inwestycja, która nie tylko podnosi wartość budynku mieszkalnego...
czytaj dalej »

Tynki cienkowarstwowe tworzą ochronno-dekoracyjną zewnętrzną warstwę o wysokiej odporności na... czytaj dalej »

Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
6/2020

Aktualny numer:

Izolacje 6/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Tynki renowacyjne
  • - Potencjał i funkcje dachów zielonych w miastach
Zobacz szczegóły
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Flowcrete Polska Sp. z o.o.
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Jesteśmy producentem i dystrybutorem materiałów do wykonywania bezspoinowch posadzek żywicznych -...
Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Trudno wyobrazić sobie nowoczesny dom bez jego wizytówki, czyli balkonu lub tarasu. Elementy te stanowią dodatkową powierzchnię, która pozwala na chwilę oddechu na...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.