Naprawa rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji

Cz. 2. Przykłady napraw konstrukcji żelbetowej
Naprawa rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji | Repairs of cracks in reinforced concrete structures using crack injection method. Part 2: Exemplary repairs of a reinforced concrete structure
Naprawa rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji | Repairs of cracks in reinforced concrete structures using crack injection method. Part 2: Exemplary repairs of a reinforced concrete structure

W pierwszej części artykułu dotyczącego problemu naprawy rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji omówiono klasyfikację i przyczyny powstawania rys w betonie. Wymieniono także możliwości naprawy ze szczególnym uwzględnieniem metody iniekcji.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »

Iniekcja jest użyteczną i skuteczną metodą naprawy zarysowanych konstrukcji żelbetowych. Niejednokrotnie jest także jedyną metodą efektywną ekonomicznie.

Stabilizacja podłogi na gruncie

Brak podparcia płyty żelbetowej ułożonej na gruncie może powodować pękanie podłogi i przemieszczanie krawędzi szczelin pod wpływem obciążeń użytkowych. W takich przypadkach skuteczną i tanią metodą naprawy jest wypełnienie pustek iniekcyjnym zaczynem cementowym (RYS. 1–2).

Najczęściej wystarczy oczyścić i ponownie uszczelnić szczeliny dylatacyjne. Jeśli jednak wystąpiło np. samoistne zdylatowanie podłogi równolegle do istniejącej szczeliny, należy wbudować nową szczelinę i scalić dotychczasową. Jeśli naroża płyt się odłamały, konieczne będzie ich odbudowanie.

Przeczytaj: Ochrona konstrukcji żelbetowych w obiektach rolniczych – wymagania norm i wytycznych ITB

W sytuacji rys ruchomych i gdy przewidywane rozwarcie szczeliny nie gwarantuje przenoszenia obciążeń, należy wbudować system dybli. W tym celu można usunąć pas zarysowanego betonu płyty i zabudować system dybli, a następnie odtworzyć dylatację.

Redukcja odkształceń fundamentów maszyn

Charakterystyka obiektu

ABSTRAKT

W drugiej części artykułu dotyczącego problemu naprawy rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji przedstawiono przykład konkretnego obiektu. Omówiono realizację prac w jednym z fundamentów. Podano także charakterystykę parametrów iniekcji.

The second part of the article on the problem of repairing cracks in reinforced concrete structures using crack injection method presents an example of a particular facility. It discusses the implementation of works on one of the foundations. The article also specifies the characteristics of injection parameters.

W ramach prowadzonej rozbudowy istniejącej fabryki w jednej z hal wykonano 3 żelbetowe fundamenty, na których miały zostać zamontowane urządzenia mechaniczne (RYS. 3). Nieregularne bloki z betonu monolitycznego klasy C20/25 zbrojono prętami o śrenicy 10 mm ze stali klasy A-IIIN (TABELA 1).

Na pochylonych skarpach wykopu i pod fundamentami ułożono beton o niskiej wytrzymałości, na który rozłożono matę wibroizolacyjną (zarówno w dnie, jak i na ścianach wykopu). Fundamenty oddylatowano od warstw podbudowy i posadzki. W poziomie posadzki dylatacje wypełniono materiałem sprężystym. Fundamenty nie wystawały ponad posadzkę. Krawędzie okuto stalą.

W trakcie eksploatacji maszyn zauważono brak stabilności tzw. punktu 0, mającego zasadniczy wpływ na dokładność obrabianych elementów. Wykonano pomiary odkształceń fundamentów i po przeprowadzeniu analizy postawiono tezę, iż brak spowodowany jest nadmiernymi deformacjami fundamentów. Analizowano m.in.:

 • ocenę sztywności fundamentu i określenie dokładności geometrycznej maszyn,
 • kartę katalogową zastosowanych mat wibroizolacyjnych,
 • dane techniczne zamontowanych maszyn,
 • wyciąg z projektu przebudowy i rozbudowy fabryki, ze szczególnym uwzględnieniem oceny wpływu podłoża gruntowego i zastosowanej maty na sztywność fundamentów.

Przyjęto hipotezę, że w trakcie wykonywania fundamentów przestrzeń między stożkami maty wibroizolacyjnej została częściowo wypełniona zaczynem cementowym lub betonem, np. na skutek przebicia izolacji w trakcie prac betoniarskich.

Zobacz także: Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchniowej betonu

W efekcie mogły zostać zmienione wartości nacisków fundamentu na stożki maty (rozkład i wartości ugięć statycznych) oraz rozkład obciążeń przekazywanych z fundamentu na podłoże gruntowe (wartości ugięcia podłoża gruntowego pod fundamentem).

Projektant w celu zweryfikowania takiego założenia zaproponował, by w przestrzeń między stożkami maty wprowadzić ciecz o maksymalnie dużej gęstości i jak najmniejszej lepkości, która spowoduje usztywnienie fundamentu. W wyniku takich działań fundament powinien pozostać w ustalonej pozycji.

Projektowanie przegród zewnętrznych w świetle nowych warunków technicznych dotyczących budynków, autor: Krzysztof Pawłowski,oprawa miękka, stron 168, ISSN 2300-3944, numer 2/2013
CZYTAJ OPIS »
PRZEJDŹ
DO KSIĘGARNI »

Oceniono, że ciężar wprowadzonej cieczy stanowiący dodatkowe obciążenie przekazywane na podłoże gruntowe jest mały w porównaniu z całkowitym ciężarem przekazywanym z fundamentu. Skutkiem wprowadzenia materiału iniekcyjnego jest jednak utrata przez matę wibroizolacyjną funkcji ochrony maszyny (wrażliwej na wstrząsy i drgania) przed zakłóceniami dynamicznymi pochodzącymi z zewnątrz.

Rozwiązanie to nie było wcześniej stosowane przez producenta maszyny. Uznano, że najskuteczniejszą metodą wykonania naprawy będzie iniekcja zaczynem cementowym z równoczesnym monitorowaniem parametrów posadowienia maszyn. Na RYS. 3 zaznaczono poszczególne bloki fundamentu:

 • niebieski, o głębokości posadowienia 150 cm; poniżej tej głębokości zamontowana jest mata wibroizolacyjna;
 • czerwony, o głębokości posadowienia 100 cm z brakiem możliwości dostępu do prac wiertniczych w części, w której posadowiona jest maszyna (niebieskie koła posadowienia);
 • żółty, o głębokości posadowienia 60 cm.

Wokół fundamentu wskazano numerami od 1 do 33 (punkty i napisy niebieskie) miejsca umieszczenia rurek iniekcyjnych w szczelinach dylatacyjnych. Numery od 1 do 24 (cyfry na białych polach) dotyczą pakerów próżniowych.

Żółte linie przerywane wskazują linie przekrojów. Linie niebieskie przerywane oznaczają schematycznie miejsca przebiegu zasilania elektrycznego, a linie niebieskie, ciągłe – miejsce posadowienia i pracy maszyny. Linie zielone to kanały/koryta technologiczne wykonane w górnej części fundamentu, niezbędne do prawidłowej pracy maszyny (transportu medium chłodzącego, odstawy wiór, napędów itp.). Przekroje, np. 1–1, 2–2, pokazują głębokości posadowienia poszczególnych bloków, kanałów, koryt, grubości ścian i grubość płyty dennej.

Realizacja prac iniekcyjnych na przykładzie fundamentu nr 4

Pustki w macie wibroizolacyjnej w fundamencie maszyny wypełniano iniekcyjnie w 2012 r. Jako materiał iniekcyjny zastosowano mieszankę mikrocementu z dodatkami, o stosunku wodno-cementowym 9:10.

W wyniku prac uzyskano pożądane zmiany położenia fundamentu. Odkształcenia obserwowano za pomocą 4 czujników pomiarowych w strefie stołu roboczego, będącego integralną częścią maszyny, na którym leży element obrabiany. Wyniosły one od 0,24 mm do 0,82 mm. Prace prowadzono w następującej kolejności:

 • wykonanie otworów w szczelinach dylatacyjnych, na złączu z posadzką w celu wprowadzenia przewodów iniekcyjnych (16x1 mm) na całą głębokość posadowienia fundamentu;
 • wykonanie w fundamencie maszyny otworów podciśnieniowych o średnicy 38 mm sięgających do dolnej powierzchni fundamentów, w miejscu występowania maty wibroizolacyjnej. Ze względu na zróżnicowaną głębokość posadowienia poszczególnych elementów fundamentów długości otworów były różne. Przez otwory odsysano powietrze, aby wyeliminować korki powietrzne przy iniekcji zaczynem cementowym.

  Usytuowanie poszczególnych elementów maszyn determinowało konieczność wykonania części otworów jako skośnych, których kąty były ściśle określone według przygotowanego schematu wykonania otworów. Do otworów wprowadzono pakery podciśnieniowe z manowakuometrami mierzącymi wielkość podciśnienia;
 • opomiarowanie fundamentu czujnikami mikrometrycznymi;
 • opomiarowanie maszyny urządzeniami laserowymi;
 • wyzerowanie czujników mikrometrycznych;
 • podłączenie do końcówek pakerów podciśnieniowych pomp próżniowych;
 • wykonanie zabezpieczenia w celu ograniczenia rozlewania się iniektu po posadzce;
 • przeprowadzenie iniekcji;
 • rejestracja wskazania mierników odchyłu poziomu fundamentu w trakcie realizacji procesu iniekcji;
 • odtworzenie zamknięć dylatacji.

Czujniki mikrometryczne posadowiono na podłożu stabilnym poza fundamentami, tj. na posadzce obok fundamentu. Wysięgnik z iglicą czujnika oparto na fundamencie i wyzerowano wskazania. Lasery mierzyły odchyłki maszyny na poziomie jej najwyższego elementu na wysokości ok. 7,0 m.

WARTO PRZECZYTAĆ

Termoizolacyjne systemy natryskowe – właściwości
i zastosowanie

Wytworzono próżnię w pakerach podciśnieniowych, a tym samym w przestrzeni między fundamentem a matą wibroizolacyjną. Wydajność pomp próżniowych utrzymywano tak, aby uzyskać stabilne podciśnienie rzędu –80%. W tych warunkach kolejno do poszczególnych rurek iniekcyjnych wprowadzano zaczyn cementowy, który zamykał wolną przestrzeń na drodze rurka iniekcyjna/paker podciśnieniowy.

Wzrost podciśnienia na manowakuometrze do wartości większej niż –0,8 barów stanowił sygnał, że dany obszar pod fundamentem został wypełniony. Zaczyn cementowy w końcu wypełnił paker podciśnieniowy i pompa próżniowa przestawała wysysać powietrze, co powodowało wzrost podciśnienia na manowakuometrze.

Iniekcja prowadzona była sukcesywnie między poszczególnymi rurkami iniekcyjnymi w założonych wcześniej kierunkach wystąpienia podciśnienia w wykonanych otworach na danym elemencie fundamentu.

Iniekcję rozpoczęto w kolejności od najgłębiej posadowionej części fundamentu do najwyżej posadowionej. Zakończono ją przez wypełnianie pionowej przestrzeni dylatacyjnej między poszczególnymi rurkami iniekcyjnymi. W trakcie usuwania rurek iniekcyjnych wypełnienie miejsc po demontowanych rurkach następowało przez podawanie iniektu systemem nadążnym (w miarę wypełniania się otworu wyjmowano rurkę iniekcyjną).

Potrzebujesz więcej TREŚCI?

Odbierz TUTAJ
IZO-newsletter »

Charakterystyka parametrów iniekcji

W trakcie naprawy fundamentu nr 4 (TABELA 2) rzeczywista objętość wtłoczonego zaczynu cementowego miała wartość 1715,00 dcm³, a ponadto:

 • obliczeniowa objętość zaczynu cementowego wyniosła 1713,56 dcm³;
 • ciśnienie tłoczenia – grawitacyjne;
 • podciśnienie tłoczenia – od 0,01 do 0,05 barów;
 • liczba pionowych rurek iniekcyjnych, usytuowanych w dylatacjach – 33 szt.;
 • liczba otworów zasysających (z pakerami) w konstrukcji żelbetowej fundamentu – 24 szt.; część tych otworów z uwagi na zbrojenie, instalacje i brak dostępności do miejsca wiercenia została wykonana pod różnymi kątami nachylenia (od 43º do 75º).

Po wykonaniu prac iniekcyjnych nie zaobserwowano wpływu czynników zewnętrznych na pracę maszyn, tzn. przenoszenia drgań ze środowiska gruntowego i budowlanego. Potwierdza to stanowisko producenta maszyn o niecelowości stosowania mat wibroizolacyjnych na fundamencie, powodujących odkształcenia fundamentu pod wpływem wielkich obciążeń od elementów obrabianych (rzędu kilkudziesięciu ton). W przypadku kolejnych dwóch fundamentów zużycie materiału iniekcyjnego wynosiło:

POBIERZ E-BOOK [bezpłatnie]
warunki techniczne
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki
– stan na 2014 r.
 • fundament nr 6:
  – objętość zatłoczonego zaczynu cementowego: 1917,00 dcm³,
  – objętość obliczeniowa zaczynu cementowego: 946,64 dcm³,
 • fundament nr 2:
  – objętość zatłoczonego zaczynu cementowego: 3984,00 dcm³,
  – objętość obliczeniowa zaczynu cementowego: 2708,90 dcm³.

Na podstawie zamieszczonego przykładu można stwierdzić, że specyfika metody iniekcji wymaga dużego doświadczenia wykonawców, a także stosowania specjalistycznego sprzętu i materiałów o kontrolowanej jakości.

Artykuł był referowany na XXIX Ogólnopolskiej Konferencji „Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji” w Szczyrku

LITERATURA

 1. ACI RAP Bulletin1, „Field guide for concrete repair. Application procedures. Structural crack repair by epoxy injection”, ACI Committee E706, 2003.
 2. PN-EN 1992-1-1:2008, 1 „Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków”.
 3. B. Chmielewska, J. Koper, „Naprawa rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji”, XXI Ogólnopolska Konferencja „Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji”, Szczyrk 2006, s. 55–78.
 4. PN-EN 206-1:2003, „Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”.
 5. L. Czarnecki, P.H. Emmons, „Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych”, Polski Cement Sp. z o.o., Kraków 2000.
 6. L. Czarnecki, J. Skwara, „Naprawa rys konstrukcji żelbetowych metodą iniekcji”, XIII Ogólnopolska Konferencja „Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji”, Ustroń 1998, s. 39–55
 7. M. Michałowska, J. Kazański, „Zasady naprawy zarysowanych konstrukcji betonowych kompozycją epoksydową za pomocą iniekcji ciśnieniowej. Studia i materiały”, z. 35, IBDiM, Warszawa 1991.
 8. M. Michałowska, J. Kazański, „Zasady naprawy zarysowanych konstrukcji betonowych za pomocą iniekcji średniociśnieniowej (0,8-8,0 MPa)”, z. 38, IBDiM, Warszawa 1992.
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 6/2014

Komentarze

(1)
Henryk Włodarczyk | 04.09.2015, 14:09
W dziesiecioletnim budynku rysy w stropie między garażami, przez które punktowo przeciekała woda,
uszczelniono poprzez wylanie na posadzkę nadlewki. Sposób uszczelnienia jest skuteczny ale kosztowny, nie wypełnia rys,przez co, nie zabezpiecza stropu przed działaniem KOROZJI zbrojenia
i betonu i miejscach rys. Czy w związku z tym nie powinien być stosowany?
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Zapisz się na szkolenie z hydroizolacji na gorąco »

Weź udział w wydarzeniu online: "Jak hałas wpływa na nasze życie"

ciepły dach

Systemy natryskowe są wodoszczelne oraz mają doskonałe właściwości mostkujące pęknięcia. Dzięki swojej lekkości i odporności na zużycie, idealnie nadają się do hydroizolacji dachów we wszystkich rodzajach budynków... czytaj dalej »

Już 17 września dowiesz się: Czym jest hałas? Jak na nas wpływa? Dlaczego cisza ma tak duże znaczenie?
Premierowy pokaz przygotowany przez ekspertów Centrum Nauki Kopernikć...
dowiedz się więcej »

Z czego wykonać sufit podwieszany?


Poza ścianami osłonowymi i przekryciami płyty warstwowe stosowane są jako... ZOBACZ »


Zarabiaj pieniądze sprzedając prąd »

Jak wykonać ocieplenie w systemie ETICS?

Wszystkie znane obecnie źródła energii, poza energią geotermalną i atomową, są pośrednio efektem działania promieniowania słonecznego... czytaj dalej »

W przypadku budynków istniejących należy dokładnie sprawdzić jakość... czytaj dalej »

Uzyskaj tytuł mgr. inż. i uprawnienia budowlane!


Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte podczas studiów drugiego stopnia... ZOBACZ »


Na czym polegają prace uszczelniające?

Wszystko o izolacjach technicznych »

Prace uszczelniające mają na celu odcięcie niebezpiecznych materiałów, substancji lub po prostu... czytaj dalej » Produkty przeznaczone do instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, jak i... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...
czytaj dalej »


Jak zabezpieczyć budynek przed drganiami?

Skuteczna ochrona przed wilgocią »

Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających klientów... czytaj dalej » W budynkach nowo wznoszonych barierę dla wody gruntowej stanowi hydroizolacja zewnętrzna ścian piwnic i... czytaj dalej »

Chemia budowlana - porady ekspertów »


Masz wątpliwości i pytania jak rozwiązać Twój problem techniczny? Dobierz stosowną technologię do Twoich potrzeb... ZOBACZ »


Czego użyć do izolacji dachu?

Chcesz zaoszczędzić nawet 30% na zużyciu energii?

Rozwiązaniem, które zapewnia optymalne zaizolowanie są... czytaj dalej » Oprócz niższych rachunków za energię mamy zdecydowanie wyższy komfort mieszkania... czytaj dalej »

Jak zrobić spadki na balkonie i tarasie?


Dach, balkon czy taras jest płaski, a więc jak wygląda kwestia odwodnienia? ZOBACZ »


Co warto wiedzieć o systemach natryskowych?

Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią?

Budynek ocieplony pianką jest szczelny akustycznie a przede wszystkim... czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury... czytaj dalej »

Planujesz wymianę dachu? Sprawdź »


Dzięki lekkości dachówek nie ma potrzeby wzmacniania Twojej starej struktury dachowej. W niektórych przypadkach jest nawet... ZOBACZ »


Elewacja, która wygląda jak drewno, marmur czy kamień »

Szukasz pomysłu na wykończenie elewacji? Sprawdź

Ładna fasada stanowi wizerunek budynku. Estetyczny wygląd elewacji często... czytaj dalej »

Tynki cienkowarstwowe tworzą ochronno-dekoracyjną zewnętrzną warstwę o wysokiej odporności na... czytaj dalej »

Ekspert Budowlany - zlecenia

dr  Bogumiła Chmielewska
dr  Bogumiła Chmielewska
Ukończyła Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. W 2000 r. obroniła rozprawę doktorską (praca nagrodzona została przez Radę WIL oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Pracuje jako adi... więcej »
mgr inż. Jerzy Koper
mgr inż. Jerzy Koper
Jerzy Koper ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Jest właścicielem pracowni projektowo-consultingowej. Zawodowo interesuje się uszczelnianiem i naprawą konstrukcji budowlanych i ziemnych. więcej »
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
7/8/2020

Aktualny numer:

Izolacje 7/8/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Tarasy wentylowane
 • - Zastosowanie kruszyw lekkich
Zobacz szczegóły
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Flowcrete Polska Sp. z o.o.
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Jesteśmy producentem i dystrybutorem materiałów do wykonywania bezspoinowch posadzek żywicznych -...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.