Taras na dachu - uwagi podstawowe

mgr inż. Krzysztof Patoka  |  IZOLACJE 10/2012  |  04.08.2014  |  1
Taras na dachu – uwagi podstawowe | Terrace on the roof – basic remarks
Taras na dachu – uwagi podstawowe | Terrace on the roof – basic remarks
K. Patoka

Dach, który jest jednocześnie tarasem, to konstrukcja wymagająca szczególnej uwagi. Musi on spełniać wysokie wymagania dotyczące izolacyjności oraz dodatkowo pełnić funkcje użytkowe.

Na taras musi też prowadzić jakieś wejście. Praktyka pokazuje, że konieczność zbudowania tego wejścia jest przyczyną wielu problemów.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »

Rozpatrzmy najtrudniejszy wariant tarasu znajdującego się na dachu: taras z równą nawierzchnią z płyt i otoczony attyką (FOT. 1–4). Taki dach musi spełniać wiele warunków:

 •  ma być szczelny i ciepły;
 •  powinien szybko i sprawnie odprowadzać wodę opadową;
 •  wejście na dach musi być tak zabezpieczone, by wnętrze budynku nie było zalewane;
 •  woda z topniejącego śniegu nie może penetrować drzwi wejściowych na taras;
 •  taras musi mieć estetyczną, trwałą i bezpieczną dla użytkowników nawierzchnię.

Należy również pamiętać, że w Polsce występują dwa groźne zjawiska atmosferyczne: nawałnicowe opady deszczu i obfite opady śniegu (Czytaj więcej na ten temat). Każde z nich wymaga stosowania odrębnych rozwiązań, decydujących o całej koncepcji dachu.

Przeczytaj także: Szczelność na przenikanie powietrza

Nawałnicowe opady deszczu

ABSTRAKT

W artykule omówiono zagadnienia związane z projektowaniem i wykonywaniem tarasu znajdującego się na dachu budynku. Opisano wpływ nawałnicowych opadów deszczu i obfitych śniegu na konstrukcję tego typu dachu. Szczególną uwagę zwrócono na miejsce wejścia na taras oraz na liczbę i rozmieszczenie wpustów odwadniających.

The article discusses issues related to the design and performance of a terrace located on the roof of a building. It describes the influence of heavy rainfall and snowfall on the structure of this type of roof. Particular attention has been paid to the entrance to the terrace, as well as the number and layout of rain water outlets.

Największym problemem dachu tarasowego są gwałtowne oberwania chmur, w wyniku których w bardzo krótkim czasie dach zalewany jest przez ogromne ilości wody. Żaden normalny system odpływowy nie jest w stanie odprowadzić takich opadów w bezpiecznym czasie.

Na takich dachach powinny być więc budowane otwory przelewowe. Jest to wymóg rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1]. Zgodnie z tym dokumentem (§ 122, ust. 2): „instalacja kanalizacyjna budynku powinna spełniać wymagania określone w Polskich Normach dotyczących tych instalacji”.

Przywołana jest norma PN-EN 12056-3:2002 [2] w zakresie p. 4–7 (załącznik nr 1 do rozporządzenia [1]), która głosi:

„7.3.1. Wyloty

W przypadku dachów płaskich z gzymsami powinno się zapewniać przynajmniej dwa wyloty (albo jeden wylot i przelew awaryjny) dla każdej powierzchni dachowej.”

„7.4. Wyloty awaryjne

Zaleca się, aby płaskie dachy z gzymsami oraz rynny nieokapowe miały zapewnione wyloty przelewowe i awaryjne w celu zmniejszenia ryzyka przelewania się wód opadowych do budynku lub przeciążenia konstrukcji”.

Warto podkreślić, że fragment przytoczonej normy zobowiązuje projektantów i wykonawców do umieszczania otworów przelewowych na dachach z attyką.

Śnieg

W Polsce zimą co 5–10 lat występują obfite opady śniegu, w wyniku których śnieg długo zalega na dachach. Świeży śnieg waży ok. 100 kg/m3. Śnieg osiadły (kilka dni po opadach) – do 200 kg/m3. Śnieg stary (zalegający kilka tygodni lub miesięcy po opadach) waży 250–350 kg/m3, a mokry – nawet 400 kg/m3.

Częstotliwość i intensywność nawałnicowych opadów deszczu w Polsce

Nawałnicowy opad deszczu (oberwanie chmury) to krótkotrwały deszcz o dużym natężeniu. Zjawisko to występuje tylko w okresie letnim, na ogół na niewielkim obszarze. Jest to opad 70–150 mm/m2 wody w ciągu 10–30 min (w warunkach klimatu umiarkowanego). Mierzy się go przez określenie wysokości warstwy wody, jaka zalegałaby na terenie, gdyby był on szczelny, płaski i nie występowało zjawisko parowania. Wysokość opadu wyraża się w mm.

Opad wyrażony w mm odnosi się do punktu pomiarowego i jego najbliższego otoczenia. Jeśli bierze się pod uwagę obszar objęty opadem, wygodniej jest posługiwać się objętością opadu, jaka spada na dany teren w jednostce czasu. Mówimy wówczas o wydajności opadu (w połączeniu z jednostką czasu na jednostkę powierzchni). Przykładowo:

 •  jeśli na pow. 1 m2 spadnie deszcz o wysokości 1 mm, to objętość wody wyniesie 1 l;
 •  jeśli na pow. 1 ha spadnie deszcz o wysokości 1 mm, to objętość wody wyniesie 10 m3;
 •  jeśli na pow. 1 km2 spadnie deszcz o wysokości 1 mm, to objętość wody wyniesie 1000 m3;

W Polsce rośnie częstotliwość i intensywność tego rodzaju deszczów. Często są one przyczyną lokalnych powodzi. 5 sierpnia 2012 r. w Gnieźnie oberwanie chmury spowodowało zawalenie się dachu galerii handlowej. Zalaniu uległo ok. 200 m2 dachu. Deszcze o największej intensywności zanotowane (zmierzone) w Polsce to:

 •  35,3 mm w ciągu 2 min – Szychowice k. Hrubieszowa (13.06.1956 r.),
 •  80,0 mm w ciągu 10 min – Ryczów k. Zawiercia (19.06.1956 r.),
 •  ok. 180 mm w ciągu 60 min – Sułoszowa k. Olkusza (18.05.1996 r.),
 •  220 mm w ciągu 180 min – Doplewice, Polędzie k. Poznania (06.06.1988 r.).

Opracowano na podstawie informacji zamieszczonych na stronie www.iigw.pl.


Ponadto podlega on cyklom topnienia i ponownego zamarzania, które powodują, że zmienia się w warstwę lodu, która może w skrajnych warunkach ważyć nawet 900 kg/m3. Wiadomo, jakie niesie to za sobą konsekwencje dla konstrukcji budynków.

To jednak nie wszystko. Zalegający na dachach śnieg w końcu topnieje. Im jest go więcej, tym wyższy jest poziom wody pośniegowej. Na dachach zjawisko to wiąże się z dodatkowymi wymaganiami dotyczącymi warstw wodoszczelnych: na wszelkich murach wystających ponad te warstwy (na attykach, kominach i innych ścianach) warstwy wodoszczelne muszą być wysokie i dobrze połączone z murami.

Oprócz tego zalegający śnieg może blokować odpływy. Woda, w którą się zmienia, długo stoi na dachu i podlega częstym w Polsce cyklom zamarzania i rozmarzania. Takie skutki zalegania śniegu wpływają na wymagania stawiane warstwom przeciwwodnym (hydroizolacjom) i sposobom ich montażu na ścianach (attyk, kominów itp.).

 

 

Śnieg topnieje na skutek wzrostu temperatury. Attyki, kominy i ściany muszą więc być bardzo starannie izolowane termicznie. Każda ilość ciepła przechodząca przez te elementy powoduje powstawanie wody na styku tych elementów ze śniegiem.

Z tego samego powodu najtrudniejszym miejscem na dachu pełniącym funkcję tarasu jest wejście. Tam zalegający śnieg topi się szybciej ze względu na małą izolacyjność szkła i ram drzwiowych. Woda pośniegowa szybko się podnosi i wpływa w każdą szczelinę.

Zamarza ponadto przy spadkach temperatur (nocą). Skutki są oczywiste: powstają przecieki i uszkodzenia. Wejścia na taras powinny być więc usytuowane zdecydowanie wyżej niż warstwy przeciwwodne (hydroizolacyjne) lub blisko wejść powinny być montowane odwodnienia liniowe.

Najlepsze rezultaty w przeciwdziałaniu tym negatywnym zjawiskom uzyskuje się dzięki ażurowym nawierzchniom tarasów (np. deskom), umieszczanym wysoko ponad warstwą odprowadzającą wodę. Podobnie działają warstwy grubego żwiru lub mrozoodpornego keramzytu, na których leżą różnego rodzaju płyty nawierzchni tarasu.

Płyty mogą być ułożone także na specjalnych podstawach, dystansujących je od warstwy przeciwwodnej (hydroizolacji). Wówczas odpływ wody uzależniony jest od wielkości płyt.

Odpływ wody

Każdy z wymienionych rodzajów opadów (silny deszcz, śnieg) decyduje o odrębnych warunkach wykonania tarasu. Dlatego taki dach wymaga bardzo starannego zaplanowania i wykonania.

Jeśli taras wyłożony jest płytami (tak jak na FOT. 1–4), większość wody deszczowej z dużego deszczu spływa po tych płytach (od 50 do 90%). Im większe są opady, tym więcej wody spływa po powierzchni płyt, a mniej po hydroizolacji. O tym, gdzie spływa więcej wody, decyduje m.in. stosunek wielkości powierzchni płyt do szpar odpływowych znajdujących się między płytami.

Zalecane pochylenie

Wielu producentów pokryć bitumicznych i polimerowych podaje wielkość 1,5% jako minimalny kąt nachylenia połaci, na których można ułożyć te pokrycia. Jednocześnie według normy PN­‑B­‑02361:1999 [3] (wybrane pozycje):

 1. warstwa papy asfaltowo-polimerowej przeznaczonej do jednowarstwowego krycia o gr. min. 4 mm na podłożu betonowym lub na izolacji termicznej – zalecane pochylenie 3–20%;

 2. warstwa papy zgrzewalnej asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej na podłożu betonowym lub na płycie warstwowej ze styropianu z okleiną z pap asfaltowych – zalecane pochylenie 3–20%.

Zgodnie z normą PN-ISO 7976-1:1994 [4] dopuszczalne są odchyłki od podanych wartości. Warto więc się zastanowić, jak traktować wielkości zalecanych minimalnych nachyleń: z uwzględnieniem nieuniknionych odchyłek wykonawczych czy bez ich uwzględniania? Czyli jeżeli dach ma mieć nachylenie 1,5%, to czy w projekcie należy wpisywać 3%, aby po wykonaniu zachował na pewno wartość 1,5%? Czy to wykonawca powinien z góry ustawić pochylenie o wartości 3%, by mieć pewność spełnienia warunku min. 1,5%? A co wtedy z zaplanowanymi w projekcie poziomami warstw?


Dlatego dachy tarasowe powinny mieć dużo wpustów odprowadzających wodę deszczową bezpośrednio z powierzchni płyt. Liczba wpustów decyduje również o wysokości przestrzeni między płytami a warstwą przeciwwodną (FOT. 1), ponieważ wysokość ta zależy od spadku hydroizolacji.

 

Przyjrzyjmy się konstrukcji tarasu o szerokości 10 m (RYS. 1), którego hydroizolacja ma spadek 2%, a woda spływa do jednego wpustu znajdującego się na końcu spadku. Wysokość płyt (wysokość warstwy spadkowej) nad hydroizolacją przy wpuście wyniesie 20 cm. Jeśli zamontowane zostaną 2 wpusty na połaci (4 spadki), to wysokość warstwy zmniejszy się do 5 cm.

W konstrukcji tarasu wykończonego płytami spadek 2% jest jednak za mały, ponieważ woda, która zostanie w nierównościach powstałych na warstwie przeciwwodnej, odparowuje dużo dłużej niż na normalnych dachach płaskich, na których nie ma płyt, a wiatr i słońce znacznie przyspieszają odparowanie.

Jeśli jednak wpust dachowy musi być blisko attyki, to i tak niski spadek niweluje dużą wysokość, ponieważ woda dłużej spływa i powstają zastoiny. Liczba wpustów decyduje o sprawności odbioru wody z dachu.

Zaleganie wody jest wyjątkowo niekorzystne w okresie spadków temperatury i związanych z nimi cykli zamarzania i rozmarzania. Z tych powodów warto zwiększyć spadek w dachach tarasowych do sprawdzonej wielkości 5% (2,87°, tj. ok. 3°).

Przy takim nachyleniu znacznie wzrośnie wysokość warstwy spadkowej (RYS. 2): do 50 cm w dachach o szerokości 10 m i z jednym wpustem oraz do 12,5 cm z dwoma zamontowanymi na środku.

Takie wysokości i spadki znaczenie lepiej odprowadzają także wodę pośniegową. Na dachach tarasowych z płytami umieszczonymi nad hydroizolacją działanie wody pośniegowej jest podwójnym zagrożeniem, ponieważ działa ona w dwóch płaszczyznach.

Najpierw gromadzi się na płytach i między śniegiem a attyką, a potem spływa pod płyty. W trakcie zamarzania i rozmarzania bardzo wydłuża się czas odpływu, który jest jednocześnie czasem negatywnych oddziaływań na wszystkie warstwy dachu.

Z zestawienia RYS. 1 i RYS. 2 wynika, że opłaca się zwiększyć liczbę wpustów i dobrze zaplanować ich rozmieszczenie.

Wejście na taras

Warto zobaczyć

Jak wykonać taras i dach zielony?

Większość tarasów oparta jest na stropie wylanym na jednym poziomie na całej kondygnacji. W takiej sytuacji po wykonaniu ­niezbędnego ocieplenia hydroizolacja tarasu znajdzie się wyżej od poziomu posadzki w sąsiadujących pomieszczeniach mieszkalnych (RYS. 3, FOT. 5–7).

Tymczasem w każdym tarasie strop powinien być wylany niżej niż strop sąsiednich pomieszczeń, a odwodnienie stykać się z wejściem na taras, tak aby woda szybko powstająca ze śniegu stykającego się z drzwiami mogła równie szybko odpłynąć (RYS. 4).

Przeczytaj: Tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Przykład najkorzystniejszego wejścia na taras, zapewniającego odpowiedni odpływ wód opadowych i pośniegowych, pokazano na RYS. 5. W tym rozwiązaniu szklany kiosk usytuowany jest wyżej od najwyższego poziomu hydroizolacji, nie będzie więc poddawany działaniu wody pośniegowej, ponieważ woda szybko spłynie pod powierzchnię tarasu.

Uwagi

Wśród omówionych zagadnień brakuje doboru miejsca usytuowania i określenia rodzaju termoizolacji (w układzie tradycyjnym czy odwróconym) oraz systemu materiałów ją osłaniających (warstw przeciwwodnych i paroizolacji). Wynika to z założenia, że uwagi zawarte w artykule dotyczą tarasu wyłożonego dużymi płytami, które powinny tworzyć równą powierzchnię.

W takim dachu preferowany jest układ, w którym spadek wykonany jest na szlichcie wylanej nad termoizolacją z warstwą przeciwwodną (hydroizolacją) ułożoną na szlichcie. Duże płyty muszą być wówczas położone na wspornikach ustawionych na hydroizolacji. Mniejsze płytki mogą być w takim układzie warstw ułożone na podsypce ze żwiru lub mrozoodpornego keramzytu, co ułatwia wykonanie tarasu i lepiej reguluje spływ wody.

Literatura

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.).
 2. PN-EN 12056-3:2002, „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 3: Przewody deszczowe. Projektowanie układu i obliczenia”.
 3. PN-B-02361:1999, „Pochylenia połaci dachowych”.
 4. PN-ISO 7976-1:1994, „Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. Metody i przyrządy”.
 5. Strona internetowa: www.iigw.pl.
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 10/2012

Komentarze

(1)
vd | 27.09.2014, 19:34
Dachy
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Nowy, dostępny 24h na dobę sklep budowlany. Sprawdź »


Typowe zastosowania obejmują budynki rolnicze i magazynowe, budynki mieszkalne czy hale, gdzie wymagana jest... ZOBACZ »


Jak zatrzymać ciepło i ochronić dom przed zimnem?


Komfortowy i energooszczędny dom zapewnia swoim mieszkańcom izolację od gorąca, zimna, hałasu oraz... wysokich rachunków za ogrzewanie i klimatyzację... ZOBACZ »


Poznaj nowoczesne rozwiązania budowlane

Czego użyć do izolacji ścian, a czym ocieplić dach?

Obok wiedzy na temat produktów, równie istotna jest znajomość technologii, którą... czytaj dalej » Niski poziom ochrony cieplnej generuje wysokie koszty utrzymania budynku, stanowiące duże obciążenie budżetu... czytaj dalej »


Zgarnij bony o wartości 100zł. Zobacz jak »

Tłumienie dźwięków uderzeniowych i drgań budynków. Zobacz »

3 kroki do Super CashBack
czytaj dalej »

Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających... czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Jak zapewnić trwałość mocowania elewacji?


Wsporniki przejmują ciężar muru i za pomocą zabetonowanych szyn kotwiących lub kotew przekazują go na ścianę nośną... ZOBACZ »


Czego jeszcze nie wiesz o ognioodporności płyt PIR?

Uszczelnianie obiektów inżynieryjnych - jak to robią specjaliści?

W zależności od wymagań izolacyjności, czy odporności ogniowej możemy dobrać odpowiedni rodzaj płyt...
czytaj dalej »

Jak prawidłowo chronić ściany fundamentwe i zapewnić gwarancję żywotności obiektu? czytaj dalej »

Jak wykonać trwałe posadzki?

Jakich technologii oraz materiałów użyć do wykonania podłóg przemysłowych, naprawy betonów lub przeprowadzenia renowacji posadzek?  czytaj dalej »


Dowiedz się więcej o hydroizolacji dachów »

Popularność tego materiału rośnie. Dlaczego?

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » To nowoczesny materiał termoizolacyjny, który zdobył... czytaj dalej »

Jak mocować elewacje wentylowane?


Jak w realnych warunkach zachowują się różne systemy mocowań elewacji wentylowanych? ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Jak zapobiegać problemom z wilgocią budynków?


Poprawny dobór materiałów do wykonania hydroizolacji budynku i prawidłowe ich wbudowanie to podstawowe warunki, których spełnienie pozwoli uniknąć późniejszych problemów z wilgocią... ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Alpha Dam Alpha Dam
O FIRMIE Alpha Dam Sp. z o.o. produkuje od ponad 10 lat profesjonalne materiały wodochronne i przeciwwilgociowe dla budownictwa.  Do 2008...
10/2019

Aktualny numer:

Izolacje 10/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Konserwacje i renowacje systemów ociepleń
 • - Odporność ogniowa elementów drewnianych
Zobacz szczegóły
Ulga remontowo-modernizacyjna w PIT 2017

Ulga remontowo-modernizacyjna w PIT 2017

W aktualnych przepisach prawa podatkowego nie znajdziemy wielu ulg, które obowiązywały w poprzednich latach. Wśród nich jest ulga remontowo- modernizacyjna. Niektórzy...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.