Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2019 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Przegrody warstwowe z rdzeniami dźwiękochłonnymi pochodzącymi z recyklingu wyrobów gumowych

Przegrody warstwowe | Izolacyjność akustyczna | Właściwości dźwiękoizolacyjne
Przegrody warstwowe z rdzeniami dźwiękochłonnymi pochodzącymi z recyklingu wyrobów gumowych </br> Layered partitions with sound absorbing cores from recycled rubber products
Przegrody warstwowe z rdzeniami dźwiękochłonnymi pochodzącymi z recyklingu wyrobów gumowych
Layered partitions with sound absorbing cores from recycled rubber products
Archiwa autorów

Granulaty gumowe uzyskane w wyniku recyklingu odpadów produkcyjnych i zużytych wyrobów zawierających przekładki bawełniane charakteryzują się dobrymi własnościami dźwiękochłonnymi i mogą stanowić rdzenie dźwiękochłonne w przegrodach warstwowych (dwuściennych).

Badania wykazały ich przydatność do stosowania szczególnie w takich zabezpieczeniach przeciwhałasowych, jak zintegrowane obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne.

W Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki AGH realizowany jest projekt badawczo-rozwojowy, którego celem jest opracowanie zestawu zmodyfikowanych przegród warstwowych (pojedynczych i dwuściennych) z różnych tworzyw o odpowiednio dobranych parametrach mechanicznych i akustycznych, przydatnych w projektowaniu zabezpieczeń wibroakustycznych maszyn i urządzeń.

Przyjęto, że nowe rozwiązania przegród warstwowych (gr. minimalnej: 3,5 mm, gr. maksymalnej: 22 mm), stanowiących elementy ścienne zabezpieczeń, będą zbudowane z różnych, nowych, dotychczas niestosowanych materiałów i tworzyw, charakteryzujących się dobrymi własnościami akustycznymi (dźwiękochłonnymi i dźwiękoizolacyjnymi).

Zobacz też: Materiały dźwiękochłonne uzyskane w wyniku recyklingu wyrobów gumowych

ABSTRAKT

W artykule przedstawiono nowe rozwiązania materiałowe przegród warstwowych przydatne w projektowaniu zabezpieczeń wibroakustycznych. Zaprezentowano wyniki badań izolacyjności akustycznej prototypów przegród warstwowych (przegród dwuściennych) z rdzeniem dźwiękochłonnym z granulatów gumowych.

The article presents new material solutions of layered partitions, suitable in designing vibroacoustic protections. The results of sound insulation tests of layered partition prototypes (dual-wall partitions) with sound absorbing core of rubber granulates are presented.

Założono także uwzględnienie w badaniach materiałów uzyskiwanych w wyniku recyklingu.

Spośród wielu przetestowanych materiałów na uwagę zasługują granulaty wytworzone z odpadów produkcyjnych wyrobów gumowych. Badania tych materiałów obejmowały ocenę własności dźwiękochłonnych granulatów gumowych, tkaninowo-gumowych i tkaninowych o gr. warstwy: 10, 20, 30, 40 i 50 mm oraz ocenę izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych wybranych konfiguracji przegród warstwowych (dwuściennych) z zastosowanymi granulatami.

Testowane przegrody warstwowe

Ze względu na konstrukcje przegród i ich zachowanie się w polu akustycznym przegrody dźwiękochłonno-izolacyjne stosowane zarówno w budownictwie, jak i w wibroakustyce (elementy ścienne zabezpieczeń przeciwhałasowych) dzielą się na podstawowe rodzaje [1]: pojedyncze, proste (jednorodne, niejednorodne, wielowarstwowe) i wielokrotne, złożone (wykonane z przegród jednorodnych, niejednorodnych, wielowarstwowych o identycznej lub różnej strukturze ze szczelinami powietrznymi pomiędzy nimi).

Najczęściej stosowanymi przegrodami warstwowymi w zabezpieczeniach przeciwhałasowych są przegrody pojedyncze i dwuścienne [2, 3].

Przegroda pojedyncza w najprostszym rozwiązaniu składa się z płyty dźwiękoizolacyjnej oraz warstwy dźwiękochłonnej. Natomiast najprostsza przegroda dwuścienna (zwana podwójną) składa się z dwóch jednakowych płyt dźwiękoizolacyjnych z umieszczoną pomiędzy nimi warstwą dźwiękochłonną – rdzeniem dźwiękochłonnym.

Wyniki testu przydatności (z punktu widzenia oczekiwanych parametrów izolacyjności akustycznej) zastosowania granulatów gumowych w przegrodach warstwowych przedstawiono w TABELI 1.

Przegroda warstwowa I (RYS. 1) składa się z dwóch płyt dźwiękoizolacyjnych z blachy stalowej gr. 1 mm, pomiędzy którymi znajduje się rdzeń dźwiękochłonny z granulatu tkaninowo-gumowego o gęstości objętościowej 340 kg/m³.

Kształt ziarna gumowego: płatki nieregularne, frakcja ziarna: 2×4 mm, typ drobnoziarnisty. Granulat tego typu powstaje w jednej z faz recyklingu, kiedy to ziarno gumowe jest zanieczyszczone kłaczkami z włókna bawełnianego. Przegrodę I wykonano w dwóch wersjach grubości warstwy rdzenia dźwiękochłonnego (10 i 20 mm).

Budowa przegrody warstwowej II (RYS. 2) jest identyczna jak przegrody I, z tym że rolę rdzenia dźwiękochłonnego pełni czysty granulat gumowy, bez zanieczyszczeń, o gęstości objętościowej 458 kg/m³. Próbka przegrody także wykonana została w dwóch wersjach grubości rdzenia dźwiękochłonnego (10 i 20 mm).

Przegroda warstwowa III (RYS. 3) zbudowana jest z dwóch płyt dźwiękoizolacyjnych z gumy zwykłej gr. 3 mm, pomiędzy którymi znajduje się rdzeń dźwiękochłonny z granulatu tkaninowo-gumowego w postaci płyty gr. 14 mm (ziarna gumowe sklejone z włóknem bawełnianym klejem poliuretanowym). Płyty gumowe połączone są z rdzeniem także tym samym klejem.

Przegroda III jest wersją, w której granulat tkaninowo-gumowy ma postać elastycznej płyty. W przegrodach I i II granulat jest wsypywany do szczeliny pomiędzy płytami dźwiękoizolacyjnymi.

Na FOT. 1–4 przedstawiono próbki przegród warstwowych I, II i III o wymiarach 700×700 mm dostosowanych do otworu ­pomiarowego stanowiska laboratoryjnego do określania izolacyjności akustycznej właściwej.

Opis stanowiska przedstawiono w publikacjach: „Ocena właściwości dźwiękoizolacyjnych przegród o małych wymiarach” [4] oraz „Warstwy gumowe w rozwiązaniach zabezpieczeń wibroakustycznych” [1].

Własności dźwiękoizolacyjne testowanych przegród warstwowych

Wyniki badań izolacyjności akustycznej próbek przegród warstwowych I, II i III w postaci wykresów charakterystyk izolacyjności akustycznej w pasmach 1/3 oktawowych częstotliwości przedstawiono na RYS. 4 (przegroda I), RYS. 5 (przegroda II) i RYS. 6 (przegroda III).

W TABELI 2 zestawiono wyniki badań wszystkich przegród łącznie z podaniem dodatkowo jednoliczbowego wskaźnika izolacyjności od dźwięków powietrznych Rw wyznaczonego w odniesieniu do poszczególnych przegród. RYS. 7 ilustruje zestawienie porównawcze charakterystyk izolacyjności akustycznej przegród I i II (z rdzeniem dźwiękochłonnym gr. 20 mm) z przegrodą III.

Potrzebujesz więcej TREŚCI?

Odbierz TUTAJ
IZO-newsletter »

Przeczytaj też: Materiały budowlane produkowane z wykorzystaniem odpadów

Na podstawie analizy przedstawionych wyników badań izolacyjności akustycznej wybranych przegród dwuściennych z rdzeniami dźwiękochłonnymi z granulatów gumowych można wyciągnąć następujące wnioski:

 • wszystkie zbadane przegrody charakteryzują się bardzo dobrymi własnościami dźwiękoizolacyjnymi. Wartości jednoliczbowego wskaźnika izolacyjności akustycznej Rw wynoszą od 34 do 37 dB (TABELA 2);
 • zwiększenie grubości rdzenia dźwiękochłonnego (z 10 mm na 20 mm) w przegrodach I i II powoduje nieznaczny przyrost izolacyjności akustycznej R w zakresie określonych częstotliwości.

  W przypadku przegrody I w zakresie częstotliwości powyżej 800 Hz (RYS. 4), w przypadku przegrody II w zakresie częstotliwości od 250 do 630 Hz (RYS. 5). Wskaźnik jednoliczbowy Rw wzrasta z 35 do 36 dB dla przegrody I oraz z 34 do 35 dB dla przegrody II (TABELA 2);
 • przegroda III charakteryzuje się najkorzystniejszą wartością wskaźnika Rw = 37 dB. Porównanie jej charakterystyki izolacyjności akustycznej R z charakterystykami przegród I i II z rdzeniami dźwiękochłonnymi gr. 20 mm wykazuje zwiększoną izolacyjność przegrody III w zakresie niskich częstotliwości od 100 do 315 Hz (RYS. 7).

  W pozostałych zakresach izolacyjność akustyczna trzech próbek jest porównywalna.

Podsumowanie

ZOBACZ TAKŻE
Jak obniżyć koszty ogrzewania budynku?
Jak obniżyć koszty ogrzewania budynku?
Pobierz ZA DAMO PDF!

Uzyskane wyniki badań wstępnych właściwości dźwiękoizolacyjnych przegród warstwowych (dwuściennych z rdzeniami dźwiękochłonnymi z granulatów gumowych) I, II i III potwierdzają ich pełną przydatność stosowania w elementach ściennych zabezpieczeń przeciwhałasowych typu zintegrowane obudowy dźwiękochłonno­‑izolacyjne [1, 5].

Przedstawione możliwości zastosowania przegród warstwowych z rdzeniami dźwiękochłonnymi uzyskanymi w wyniku recyklingu wyrobów gumowych są, oczywiście, propozycją do praktycznego wykorzystania. Ostateczne rozwiązania mogą być modyfikowane i uzupełniane innymi dodatkowymi warstwami dźwiękochłonnymi i dźwiękoizolacyjnymi, także innymi granulatami z odzysku o podobnej strukturze, jak opisane w artykule.

Artykuł opracowano w ramach realizacji projektu rozwojowego nr II.B.12 (2011–2013) pt.: „Nowe rozwiązania materiałowe przegród warstwowych w projektowaniu zabezpieczeń wibroakustycznych maszyn i urządzeń”, stanowiącego jedno z zadań programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, koordynowanego przez CIOP-PIB w Warszawie

LITERATURA

 1. J. Sikora, „Warstwy gumowe w rozwiązaniach zabezpieczeń wibroakustycznych”, Wydawnictwa AGH, Kraków 2011.
 2. A. Kaczmarska, Z. Engel, J. Sikora, „Dobór warstwowych zabezpieczeń przeciwhałasowych – wytyczne dla projektantów”, „Bezpieczeństwo Pracy”, nr 6/2005, s. 10–13.
 3. J. Sikora, „Przegrody warstwowe w rozwiązaniach ograniczających hałas maszyn i urządzeń”, „Bezpieczeństwo Pracy: nauka i praktyka”, nr 8/2012, s. 26–31.
 4. J. Sikora, „Ocena właściwości dźwiękoizolacyjnych przegród o małych wymiarach”, „IZOLACJE”, nr 10/2010, s. 44–48.
 5. J. Sikora, J. Turkiewicz, „Przegrody dwuścienne z rdzeniami dźwiękochłonnymi z materiałów ziarnistych”, „IZOLACJE”, nr 10/2007, s. 28–33.
 6. J. Sikora, „Materiały ziarniste w zabezpieczeniach przeciwhałasowych”, „Materiały Budowlane”, nr 8/2010, s. 5–7 i 36.
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 4/2014

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak dobrać posadzkę do obiektu?


Wybierz posadzkę, która będzie funkcjonalna i łatwa w czyszczeniu.... ZOBACZ »


Jakie są rodzaje płyt warstwowych?

Prace uszczelniające - postaw na niezawodne rozwiązania »

Ukryte mocowanie oznacza, że łączniki płyt są niewidoczne, co poprawia...
czytaj dalej »

Obecna praktyka projektowania i wykonywania budowli ziemnych i podłoży nawierzchni drogowych mnoży przypadki zastosowania... czytaj dalej »

Wylicz realną stawkę robocizny »


Gdy już myślimy, że mamy wszystko, co niezbędne w programie kosztorysowym, bądź sądzimy (o zgrozo!!!), że "się nie da" czegoś... ZOBACZ »


Wybierz najlepszy materiał do ocieplenia budynku »

Balkony i tarasy - jaką technologię wykonania wybrać?

W obszarze izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej, poddaszy oraz ścian działowych o konstrukcji... czytaj dalej » Bardzo istotne jest odpowiednie wykończenie okapu tarasu czy balkonu... czytaj dalej »

Ten system gwarantuje doskonałą izolację termiczną i akustyczną »


Innowacyjny system o wyjątkowym i ekskluzywnym wyglądzie, który poprawia współczesne przestrzenie mieszkalne. ZOBACZ »


Doskonała alternatywna dla tradycyjnych izolacji »

Wibroizolacja i wibroakustyka - co warto wiedzieć?

Dzięki swoim właściwościom – m.in. wysokiej odporności na ściskanie, wodoszczelności, paroszczelności... czytaj dalej » To jedyna dostępna na polskim rynku ściana dwuwarstwowa, w której obie warstwy – mur i ocieplenie, wykonane są z tego samego materiału... czytaj dalej »

Zatrzymaj ciepło i ochroń dom przed zimnem »


Dużym zainteresowaniem właścicieli domów cieszy się też... ZOBACZ »


Czego użyć do izolacji dachu?

Czego jeszcze nie wiesz o izolacji balkonów?

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » Tradycyjne systemy balkonowe sprawdzają się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wykonawstwo jest na najwyższym poziomie... czytaj dalej »

Najtańszy sposób na wykonanie stropu? Sprawdź »


Przekonaj się, jak wiele zalet ma nowa generacja stropów gęstożebrowych ZOBACZ »


Trwałe mocowanie izolacji - czego użyć?

Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią?

Które parametry gwarantują stabilność układu ociepleniowego i przeciwdziałają drganiom wywołanym przez siły ssące wiatru?
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...  czytaj dalej »


Czego użyć do izolacji kanałów wentylacyjnych?


Systemy ochrony energii w budownictwie i w instalacjach technicznych, spełniają najbardziej restrykcyjne normy europejskie definiując... ZOBACZ »


dr inż. Jan Sikora
dr inż. Jan Sikora
Jest absolwentem Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH w Krakowie (teraz Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki). Pracuje w AGH Akademii Górniczo-Hutniczej od 1971 r., obecnie jako adiunkt w ... więcej »
dr inż. Jadwiga Turkiewicz
dr inż. Jadwiga Turkiewicz
Jest absolwentką Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (teraz Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki). Pracuje w AGH Akademii Górniczo-Hutniczej od 1979 r., obecnie jako adiunkt w Katedrze M... więcej »
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Synthos S.A. Synthos S.A.
Grupa Kapitałowa Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie...
1/2020

Aktualny numer:

Izolacje 1/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Szron na dachu
 • - Ile można zyskać na termomodernizacji?
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.