Izolacja termiczna attyk na przykładzie kompleksu budynków basenowych o konstrukcji stalowej

Eksploatacja attyk | Rodzaje attyk | Hale basenowe | Zawilgocenie attyk
dr inż. Aleksander Byrdy  |  IZOLACJE 3/2014  |  15.10.2014  |  2
Izolacja termiczna attyk na przykładzie kompleksu budynków basenowych o konstrukcji stalowej </br> Analysis of thermal insulation solutions for attics illustrated with the example of a complex of steel structure swimming pool buildings
Izolacja termiczna attyk na przykładzie kompleksu budynków basenowych o konstrukcji stalowej
Analysis of thermal insulation solutions for attics illustrated with the example of a complex of steel structure swimming pool buildings
Archiwum autora

Klimat wewnętrzny basenów krytych charakteryzuje się stałą, wysoką temperaturą i wilgotnością względną powietrza wewnętrznego.

Takie warunki cieplno­‑wilgotnościowe wymagają zapewnienia maksymalnej szczelności warstw paroizolacyjnych w przegrodach zewnętrznych, ciągłości i wysokiej sprawności termoizolacji oraz możliwości odprowadzania nadmiaru pary wodnej.

Specyfika hal basenowych sprawia, że błędy projektowe i wykonawcze w przegrodach zewnętrznych mogą skutkować problemami eksploatacyjnymi uwidaczniającymi się już w pierwszych miesiącach funkcjonowania obiektu. Tak było w wypadku kompleksu basenowego wybudowanego w 2012 r. w Polsce południowej.

Problemy eksploatacyjne attyk

Konstrukcję dachów hal basenowych tworzą najczęściej dźwigary średniej i dużej rozpiętości wsparte na konstrukcji szkieletowej (z wypełnieniem) albo na ścianach murowanych lub monolitycznych.

Zobacz też: Izolacje termiczne stropodachów poddaszy mieszkalnych w świetle nowych wymagań cieplnych

Przy zachowaniu podstawowych wymagań fizyki budowli ściany hal basenowych z reguły nie sprawiają problemów eksploatacyjnych. Trudne w realizacji i projektowaniu mogą być natomiast fasady szklane, przeszklenia elewacyjne i dachowe oraz stropodachy.

Ze względów ekonomicznych dachy nad basenami krytymi często wykonywane są jako lekkie stropodachy płaskie. Taka konstrukcja wymaga bardzo starannego zaprojektowania i wykonawstwa.

Szczegółowe zasady opisano w pracach „Problemy eksploatacyjne stropodachu szczelinowego nad basenem” [1], „Ocieplone stropodachy na blachach fałdowych nad krytymi basenami” [2] i „Ocena cieplno-wilgotnościowa stropodachu szczelinowego nad basenem na przykładzie rozwiązania zrealizowanego w praktyce” [3]. Zwieńczeniem ścian i stropodachów płaskich jest najczęściej attyka w formie konstrukcji żelbetowej, murowanej lub szkieletowej.

ABSTRAKT

W artykule omówiono problemy eksploatacyjne kompleksu basenowego wynikające z warunków cieplno-wilgotnościowych panujących wewnątrz. Poddano analizie konstrukcje attyk oraz omówiono przyczyny zawilgocenia. Przedstawiono wyniki odkrywek i badań termowizyjnych.

The article presents operating problems of a swimming pool complex, resulting from thermal and moisture conditions inside. It provides an analysis of the structure of attics and describes the causes of accumulation of moisture. The article also contains the results of uncovers and thermal imaging research.

Przykładem obiektu o zróżnicowanej konstrukcji attyk jest kompleks basenowy z 2012 r. zlokalizowany w Polsce południowej, w którym hale basenowe zbudowano w technologii szkieletowej z dachem płaskim (stropodachem pełnym na blachach fałdowych) wspartym na stalowych dźwigarach kratowych. Obiekt dzieli się na kilka połączonych segmentów. W budynku znajdują się 2 baseny – sportowy o wymiarach ok. 25×21 m oraz rekreacyjny o wymiarach ok. 8,5×22,5 m.

Eksploatacja budynku rozpoczęła się zimą. Od początku zaobserwowano zawilgocenie i wycieki na fragmentach wewnętrznych powierzchni ścian hali basenowej. Wystąpiły nacieki wilgoci (fot. 1–3) w strefie przyściennej stropodachu, w nadprożach części przeziernej fasady szklanej oraz na fragmentach sufitów podwieszanych.

Miejscami widoczne były także kałuże powstające na powierzchni posadzki basenu spowodowane skapywaniem wilgoci ze stropodachu i ścian. Powierzchnie attyki okresowo pokrywały się także szronem i lodem (fot. 1–2).

Stan techniczny i zastosowane rozwiązania konstrukcyjne

Hale basenowe stanowiły stalową konstrukcję szkieletową z murowymi wypełnieniami ścian. Attyki podłużne i wewnętrzne (między halami) wykonano jako konstrukcje stalowe wsparte na słupach ze ścianami z płyt OSB i blach trapezowych (rys. 1–3).

Konstrukcję poprzecznych attyk zwieńczających ściany szczytowe budynku wykonano jako murowane z betonu komórkowego. Fragmenty te miały bardzo zróżnicowaną budowę ze względu na sposób wykończenia warstw elewacyjnych, ich wysokość, funkcję itp.

Stan techniczny attyk w budynku po roku użytkowania był dobry, jednakże ze względu na zawilgocenie istniało ryzyko ich szybkiej degradacji. Najmniej problemów stwarzały attyki murowane.

Attyki o konstrukcji stalowej ulegały natomiast okresowemu zawilgoceniu. Zawilgocenie przegród zewnętrznych hal basenowych zmieniało się w ciągu roku.

Latem i jesienią nie obserwowano większych skutków zawilgocenia. Zimą natomiast tworzył się lód na okapach ścian attykowych (fot. 1–2) oraz zawilgocenia fragmentów wykończenia stropodachu i ścian zewnętrznych (fot. 3). W niektórych fragmentach attyk obserwowano powstawanie „worków wodnych” pod warstwami pokrycia, które zanikały wiosną, by pojawić się następną zimą.

Wykonano odkrywkę i stwierdzono zagrzybienie płyt OSB stanowiących podkład pod obróbkę blacharską nakryw szkieletowych ścian attykowych (fot. 4). W ścianach attykowych zaobserwowano także zagrzybienie i wysokie zawilgocenie wełny mineralnej stanowiącej izolację attyki, dochodzące nawet do 8% (fot. 5).

W ramach obserwacji prowadzonych w hali basenowej dokonano odkrywki w ścianie dzielącej halę basenu sportowego i rekreacyjnego w rejonie ścian attykowych. W attyce w miejscach przecieków zaobserwowano gromadzenie się znacznej ilości wody wewnątrz paroizolacji (fot. 6). Przeprowadzono także badania termowizyjne budynku.

Powierzchnia dolna wykończenia stropodachu wykazała wyrównany rozkład temperatury. Jednakże ze względu na nieprzezierność sufitu podwieszonego nie można było jednoznacznie ocenić jakości termicznej tej przegrody. Na niektórych płytach sufitu w strefach przyattykowych widoczne były wyraźne ślady zawilgocenia (fot. 7).

Wizja lokalna z użyciem kamery termowizyjnej na powierzchni dachu wykazała ucieczkę ciepła w strefach nakryw ścian attykowych oraz wycieki kondensatu spod membrany EPDM wywiniętej na powierzchnię boczną attyk. Wyniki pomiarów temperatury promieniowania powierzchni zewnętrznych attyk pokazano na fot. 8–9.

Warunki panujące w hali basenowej

Warunki klimatyczne panujące we wnętrzu hal basenowych są regulowane przez mechaniczną instalację wentylacyjną z funkcją regulacji temperatury i wilgotności powietrza wewnętrznego.

Potrzebujesz więcej TREŚCI?

Odbierz TUTAJ
IZO-newsletter »

Szczegółowe wymagania dotyczące parametrów klimatu wewnętrznego w halach basenowych są publikowane przez Polski Związek Pływacki lub w odpowiednich normatywach krajowych, np. w wytycznych Zrzeszenia Inżynierów Niemieckich VDI 2089 [4].

Najczęściej w obiektach basenowych przyjmuje się temp. powietrza wyższą o 2–4°C od temp. wody w basenie [2]. Temp. wody w niecce basenu zależy od sposobu wykorzystania obiektu i wynosi:

 • 24–26°C – baseny sportowe,
 • 26–28°C – baseny rekreacyjno-sportowe,
 • 28–30°C – baseny rekreacyjne,
 • 30–32°C – baseny dziecięce.

Osobnym zagadnieniem kształtowania komfortu klimatu pomieszczeń basenu jest zachowanie odpowiedniej wilgotności powietrza, która zgodnie z VDI 2089 [4] powinna wynosić od 40% do 64% (PZP dopuszcza 65%). Klasyfikacja parametrów klimatu wewnętrznego hal basenowych zgodnie z normą PN-EN ISO 13788:2013-05 [5] pozwala przyporządkować te pomieszczenia do 5 (najwyższej) klasy wilgotności.

W ramach badań obserwacji klimatu wewnętrznego w halach basenowych przeprowadzono obserwacje parametrów powietrza wewnętrznego i temperatury wody w basenach.

W okresie badań, tj. od 21.02.2013 do 28.03.2013, wykonano pomiary parametrów powietrza wprowadzanego do hal basenowych w godzinach jego użytkowania. Instalacja wentylacyjna w tym okresie najczęściej działała zgodnie z zaprogramowanym fabrycznie trybem pracy w sposób ciągły.

Temp. wody w basenie była utrzymywana na poziomie 27–28°C w basenie sportowym i na poziomie 27–31°C w basenie rekreacyjnym. Temp. powietrza utrzymywana w hali basenu sportowego była niższa od temperatury panującej w hali basenu rekreacyjnego.

W hali basenu sportowego wahała się od 26,5°C do 28,8°C, a w hali basenu rekreacyjnego od 26,7°C do 32,0°C. Wilgotność względna wprowadzanego powietrza także była zróżnicowana. W hali basenu sportowego wahała się od 32% do 63%, a w hali basenu rekreacyjnego od 35% do 63%.

Aby zbadać całodobowe parametry klimatu wewnętrznego w hali basenu sportowego, w okresie od 28.03.2013 do 4.04.2013 zainstalowano cyfrowy rejestrator temperatury i wilgotności względnej powietrza. Zapis zmian przedstawiono na rys. 4–5. Obliczono średnią wartość temp. (26,3°C) oraz średnią wilgotność względną powietrza (52,9%).

Analiza przyczyn zawilgocenia attyk

Analiza numeryczna opisywanych attyk jest trudna z powodu ich skomplikowanej budowy, szczególnie w strefach stalowych słupów konstrukcyjnych. Z uproszczonych analiz wynika, że rozwiązanie ścian attykowych wysoko wyprowadzonych ponad poziom powierzchni dachu może powodować ich przemarzanie (rys. 6).

ZOBACZ TAKŻE
Jak obniżyć koszty ogrzewania budynku?
Jak obniżyć koszty ogrzewania budynku?
Pobierz ZA DAMO PDF!

Odkrywki wykazały brak ciągłości paroizolacji na styku ścian i stropodachu. Zimą wewnątrz attyki temperatura spadała poniżej temperatury punktu rosy, a w części górnej obniżała się do temperatury otoczenia.

Attyki pokazane na rys. 3 zostały zaizolowane obustronnie, jednakże ich wewnętrzna przestrzeń została zaprojektowana jako szczelina niewentylowana zamknięta od góry nakrywą blaszaną mocowaną do płyt OSB.

Oprócz nieciągłości paroizolacji w ścianach attykowych zaobserwowano nieciągłość termoizolacji na styku ścian i dachu. Szczeliny w termoizolacji powodowały znaczne straty ciepła i bardzo intensywny napływ ciepłego, zawilgoconego powietrza do przestrzeni powietrznych w attykach (fot. 10).

Warto zobaczyć: Ocieplone stropodachy – wady i usterki

Naprawa attyk przez zastosowanie warstwy izolacji termicznej pod nakrywami, a nawet całkowite wypełnienie pustki izolacją termiczną, nie zabezpieczą przed kondensacją pary wodnej w przegrodzie.

Zaprojektowane rozwiązanie szczelnego połączenia paroizolacji ścian i dachu przy skomplikowanej konstrukcji stalowej budynku jest praktycznie niemożliwe (rys. 2). Wilgotne powietrze w attykach ulegało wychłodzeniu, przez co na powierzchniach wewnętrznych wykraplała się para wodna. Wykraplanie się kondensatu spowodowane było także złym uwarstwieniem attyk.

Na znacznej długości ścian attykowych na całej wysokości obustronnie zamocowano membranę EPDM, która zamykała przepływ pary wodnej przez przegrodę, co dodatkowo powodowało kondensację wewnątrzwarstwową.

Naprawa opisanych attyk wymaga demontażu i zmiany układu warstw fragmentów dachu i attyk. Całkowita likwidacja skutków błędów może okazać się niemożliwa, ponieważ szczelne sklejenie paroizolacji ścian i stropodachu jest w tej chwili praktycznie niewykonalne. Warstwy paroizolacyjne powinny być łączone na etapie budowy przy jednoczesnej realizacji ścian i stropodachu.

Ze względu na trudności w dokładnym zaizolowaniu przegród, wysokie zawilgocenie powietrza wewnętrznego i dużą trudność w modelowaniu przepływu ciepła i wilgoci przez przegrody o konstrukcji stalowej należy unikać projektowania hal basenowych o takiej konstrukcji.

Przestawiona analiza została zrealizowana dzięki udziałowi w dotacji w ramach tematu nr L-1/116/DS/2013 „Rewitalizacja istniejących obiektów budowlanych”.

LITERATURA

 1. A. Byrdy, „Problemy eksploatacyjne stropodachu szczelinowego nad basenem”, „Izolacje”, nr 10/2010. s. 70–73.
 2. A. Byrdy, C. Byrdy, „Ocieplone stropodachy na blachach fałdowych nad krytymi basenami”, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, „Czasopismo Techniczne. Budownictwo”, 2-B/2010, s. 33–40.
 3. A. Byrdy, T. Kisilewicz, „Ocena cieplno-wilgotnościowa stropodachu szczelinowego nad basenem na przykładzie rozwiązania zrealizowanego w praktyce”, „Przegląd Budowlany”, nr 2/2011, s. 47–53.
 4. VDI 2089. Blatt 1 Etwurf. Technische Gebäudeausrüstung von Schwimmbädern. Hallenbäder, Berlin:Verlag Beuth, 2003.
 5. PN-EN ISO 13788:2013-05, „Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania”.
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 3/2014

Komentarze

(2)
Grzesiek | 06.07.2014, 10:58
Gdyby postawili na izolację poliuretanową uniknęli by zawiedzenia i powstałych problemów http://www.purizol.pl
vd | 27.09.2014, 19:40
Dachy
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Jak dobrać posadzkę do obiektu?


Wybierz posadzkę, która będzie funkcjonalna i łatwa w czyszczeniu.... ZOBACZ »


Jakie są rodzaje płyt warstwowych?

Prace uszczelniające - postaw na niezawodne rozwiązania »

Ukryte mocowanie oznacza, że łączniki płyt są niewidoczne, co poprawia...
czytaj dalej »

Obecna praktyka projektowania i wykonywania budowli ziemnych i podłoży nawierzchni drogowych mnoży przypadki zastosowania... czytaj dalej »

Wylicz realną stawkę robocizny »


Gdy już myślimy, że mamy wszystko, co niezbędne w programie kosztorysowym, bądź sądzimy (o zgrozo!!!), że "się nie da" czegoś... ZOBACZ »


Wybierz najlepszy materiał do ocieplenia budynku »

Balkony i tarasy - jaką technologię wykonania wybrać?

W obszarze izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej, poddaszy oraz ścian działowych o konstrukcji... czytaj dalej » Bardzo istotne jest odpowiednie wykończenie okapu tarasu czy balkonu... czytaj dalej »

Ten system gwarantuje doskonałą izolację termiczną i akustyczną »


Innowacyjny system o wyjątkowym i ekskluzywnym wyglądzie, który poprawia współczesne przestrzenie mieszkalne. ZOBACZ »


Szkło piankowe - czego jeszcze o nim nie wiesz?

Wibroizolacja i wibroakustyka - co warto wiedzieć?

Dzięki swoim właściwościom – m.in. wysokiej odporności na ściskanie, wodoszczelności, paroszczelności... czytaj dalej » Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających klientów. czytaj dalej »

Zatrzymaj ciepło i ochroń dom przed zimnem »


Dużym zainteresowaniem właścicieli domów cieszy się też... ZOBACZ »


Czego użyć do izolacji dachu?

Czego jeszcze nie wiesz o izolacji balkonów?

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » Tradycyjne systemy balkonowe sprawdzają się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wykonawstwo jest na najwyższym poziomie... czytaj dalej »

Najtańszy sposób na wykonanie stropu? Sprawdź »


Przekonaj się, jak wiele zalet ma nowa generacja stropów gęstożebrowych ZOBACZ »


Trwałe mocowanie izolacji - czego użyć?

Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią?

Które parametry gwarantują stabilność układu ociepleniowego i przeciwdziałają drganiom wywołanym przez siły ssące wiatru?
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...  czytaj dalej »


Czego użyć do izolacji kanałów wentylacyjnych?


Systemy ochrony energii w budownictwie i w instalacjach technicznych, spełniają najbardziej restrykcyjne normy europejskie definiując... ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Synthos S.A. Synthos S.A.
Grupa Kapitałowa Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie...
1/2020

Aktualny numer:

Izolacje 1/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Szron na dachu
 • - Ile można zyskać na termomodernizacji?
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.