Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Izolacyjność termiczna przegród pełnych i jej wpływ na charakterystykę energetyczną budynków

Izolacyjność cieplna przegród | Parametry materiałowe | Obliczenia cieplne budynków
Izolacyjność termiczna przegród pełnych i jej wpływ na charakterystykę energetyczną budynków </br> Thermal-insulating power of full building fabric and its impact on energy characteristics of buildings
Izolacyjność termiczna przegród pełnych i jej wpływ na charakterystykę energetyczną budynków
Thermal-insulating power of full building fabric and its impact on energy characteristics of buildings
Archiwum autora

Czas określania wymagań ochrony cieplnej przez graniczne wartości współczynników przenikania ciepła przegród zewnętrznych można uznać za miniony. Obecnie coraz większe znaczenie będą miały wskaźniki uzyskiwane za pomocą symulacji energetycznych budynków.

Ciąg dalszy artykułu...

Dynamiczna metoda symulacyjna obliczeń cieplnych budynków

Właściwe podejście do symulacyjnych technik obliczeniowych wymaga uwzględnienia maksymalnej liczby procesów fizycznych zachodzących w budynku lub dowolnie określonej granicy bilansowej poza budynkiem. W tym celu konieczne jest takie zdefiniowanie jego elementów składowych, warunków brzegowych oraz początkowych, by w pełni oddać fizyczny charakter analizowanych zjawisk.

W praktyce cały budynek składa się z wielu elementów o określonych własnościach fizycznych, m.in. elementów obudowy. Geometryczny opis budynku, w tym jego przegród, może odbywać się za pomocą jednej z dostępnych metod dyskretyzacji, np. metody objętości skończonych (MOS).

W MOS każdy element może składać się z materiału jednorodnego bądź niejednorodnego, w stanie stałym lub płynnym (ciekłym lub gazowym), o określonej wielkości i kształcie.

Elementy reprezentowane są przez węzły znajdujące się w ich geometrycznym środku. Zagadnienia wymiany ciepła rozwiązywane są metodą bilansów elementarnych. W odniesieniu do każdej objętości obowiązują prawa zachowania masy, energii i pędu [11].

Wymiana ciepła w nieprzezroczystych elementach budynku, takich jak przegrody budowlane pełne składające się z różnych materiałów, jest zjawiskiem złożonym. Transport ciepła w tego typu przegrodach może odbywać się na drodze przewodzenia, konwekcji powietrza w porach i promieniowania.

Do symulacji komputerowych budynku transport ciepła przez przegrody budowlane rozpatrywany jest zazwyczaj jako jednowymiarowy, choć coraz częściej stosowane są modele dwu- i trójwymiarowe.

Jako stałe w większości wypadków przyjmuje się także parametry termofizyczne materiałów przegrody: przewodność cieplna, ciepło właściwe, gęstość, absorpcyjność i emisyjność.

W programach symulacyjnych wielowarstwowe konstrukcje przegród stanowią fizyczne granice poszczególnych objętości powietrza reprezentujących strefy termiczne. W ujęciu podstawowym każda warstwa materiału przegrody jest reprezentowana przez trzy węzły: dwa brzegowe na każdej z warstw i jeden w jej geometrycznym środku.

Opcjonalnie istnieje możliwość zagęszczenia siatki przez podział poszczególnych warstw na mniejsze elementy. Jednak ze względu na niewielkie różnice w otrzymanych wynikach związane z dyskretyzacją w przestrzeni dodatkowe zagęszczanie siatki elementów nie jest uzasadnione [11].

Każdą zewnętrzną jednorodną część przegrody można opisać przez trzy elementy – homogeniczne objętości skończone: warstwę powierzchniową, wewnętrzną i kontaktową z kolejną warstwą materiału w przegrodzie. Na granicach ośrodków powietrze – przegroda zjawiska wymiany ciepła określone są z uwzględnieniem zjawiska konwekcji, promieniowania długofalowego oraz absorpcji promieniowania słonecznego.

Przykładowe obliczenia

Analizę przeprowadzono metodą symulacyjną w odniesieniu do pięciu wersji ściany spełniającej aktualne wymagania ochrony cieplnej, tzn. o wartości współczynnika U = 0,30 W/(m²·K). Obliczenia wykonano dla pełnego roku kalendarzowego.

Jako warunki brzegowe przyjęto dane godzinowe typowego roku meteorologicznego Łodzi. Numery 1–5 odpowiadają różnym rozwiązaniom materiałowo-konstrukcyjnym ściany:

 • 1 – ściana jednowarstwowa o gr. części konstrukcyjnej 50 cm pomalowana na kolor biały,
 • 2 – ściana dwuwarstwowa o gr. części konstrukcyjnej 25 cm, ocieplona od zewnątrz i pomalowana na kolor biały,
 • 3 – ściana trójwarstwowa o gr. części konstrukcyjnej 25 cm, ocieplona od zewnątrz i obłożona warstwą licową muru o gr. 12 cm pomalowaną na kolor biały,
 • 4 – ściana jednowarstwowa o gr. części konstrukcyjnej 50 cm pomalowana na kolor czarny,
 • 5 – ściana dwuwarstwowa o gr. części konstrukcyjnej 25 cm, ocieplona od wewnątrz i pomalowana na kolor biały.

Wszystkie ściany przyjęto jako obustronnie otynkowane o tej samej grubości warstwy tynku. Kolor biały tynku charakteryzował się następującymi parametrami: α = 0,30, e = 0,90, czarny zaś odpowiednio: α = 0,90, e = 0,90. We wszystkich analizach ściana skierowana była zawsze dokładnie na południe.

Przeczytaj: Wymagania w zakresie EP a izolacyjność termiczna przegród

Analizowana ściana była jedyną przegrodą zewnętrzną pomieszczenia mieszkalnego. W przegrodzie znajdowało się okno o powierzchni odpowiadającej 15% pola powierzchni rzutu podłogi. Pozostałe ściany w pomieszczeniu były przegrodami wewnętrznymi.

Warunki po wewnętrznej stronie przegrody ustalone były z uwagi na temperaturę powietrza wewnętrznego utrzymywaną przez całą dobę na poziomie nie niższym niż 20°C. W praktyce odpowiada to typowemu systemowi ogrzewania. Nie założono dodatkowego chłodzenia powietrza wewnętrznego w okresach letnich.

W trakcie obliczeń wyznaczono temperatury powierzchni ściany oraz strumienie ciepła. Strumienie ciepła odniesiono do jednostkowej powierzchni ściany, co pozwoliło uzyskać wartości gęstości strumienia.

Zarówno temperatury, jak i gęstości strumienia wyznaczono osobno w odniesieniu do powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej. Wyniki przedstawiono w formie przebiegów czasowych wybranych, charakterystycznych okresów.

Przypadki 1–3 miały pokazać różnice wynikające z konstrukcji ściany, przypadki 1 i 4 wpływ barwy powierzchni, 2 i 5 zaś – wpływ usytuowania ocieplenia na zachowanie cieplne ­przegrody.

Temperatury powierzchni wewnętrznej

Z analizy rys. 2–7 wynika, że istotne różnice w otrzymanych wartościach temperatury występują przede wszystkim w okresach silnego oddziaływania promieniowania słonecznego generującego zyski ciepła w pomieszczeniu.

Najwyższe wartości zaobserwowano w wypadku ściany jednowarstwowej pomalowanej na kolor czarny oraz ściany dwuwarstwowej z wewnętrzną warstwą ocieplenia.

W wypadku ciemnego koloru powierzchni wysoka temperatura wynika z podwyższonej absorpcji energii promieniowania słonecznego. Przy ścianie ocieplonej od środka natomiast – z mniejszej wewnętrznej pojemności cieplnej. W skrajnym przypadku otrzymane różnice wynoszą 2 K.

Temperatury powierzchni zewnętrznej

Podobne zjawiska termiczne zaobserwowano także w odniesieniu do części zewnętrznej (rys. 8–13). Latem czarna barwa powierzchni powodowała nagrzewanie się do temperatur nawet o 25 K wyższych niż w analogicznej ścianie pomalowanej na biało.

W wypadku różnego umieszczenia materiału izolacyjnego przegrzewaniu ulegała ściana ocieplona od zewnątrz, której powierzchnia osiągała latem temperatury o ok. 10 K wyższe niż analogicznej ocieplonej od środka. Niewiele słabsze efekty obserwowano w okresie zimy.

Różnica temperatur powierzchni

Wartości temperatur uzyskanych na obu powierzchniach determinują strumień ciepła przepływający przez przegrodę. Zimą jest to strumień strat ciepła, latem zaś – zysków. W obu okresach strumień strat i zysków ciepła generuje ostateczne zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia.

Zobacz też: Izolacje termiczne stropodachów poddaszy mieszkalnych w świetle nowych wymagań cieplnych

Należy zauważyć, że w czterech z analizowanych przypadków różnicy temperatur umieszczonych na rys. 14 temperatura powierzchni wewnętrznej jest przez cały dzień wyższa od temperatury ­powierzchni zewnętrznej.

Sytuacja jest natomiast odmienna w wypadku ściany pomalowanej na kolor czarny, w odniesieniu do której przez pewien okres dnia, bezpośrednio po oddziaływaniu promieniowania słonecznego, temperatura powierzchni zewnętrznej jest nawet o 15 K wyższa od wewnętrznej. Świadczy to o dodatkowym zysku ciepła przez elementy pełne.

Natomiast w wypadku okresu letniego zyski te są znacznie większe i dotyczą bez wyjątku wszystkich rozpatrywanych ścian zewnętrznych. Największe różnice zaobserwowano w odniesieniu do ściany jednowarstwowej pomalowanej na czarno (maksymalnie ok. 35 K) oraz ściany dwuwarstwowej ocieplonej od zewnętrz (prawie 20 K).

Należy dodatkowo podkreślić, iż bez względu na czas w ciągu roku we wszystkich przegrodach zaobserwowano przesunięcia czasowe maksymalnych różnic temperatur. Wynikają one z efektu magazynowania ciepła w elementach masywnych poszczególnych konstrukcji ścian i mają wpływ na bilans energetyczny przegrody.

Gęstość strumienia ciepła na powierzchni wewnętrznej

Wielkością bezpośrednio świadczącą o stratach bądź zyskach ciepła na drodze przewodzenia jest gęstość strumienia wymienianego przez powierzchnie przegród zewnętrznych.

Na rys. 16–21 pokazano zmianę strumienia na wewnętrznej powierzchni przegród. Największe różnice ­zaobserwowano w zależności od usytuowania materiału izolacyjnego (rys. 20–21).

Usytuowanie izolacji od strony wewnętrznej istotnie ograniczało zdolności akumulacyjne przegrody. Uzyskany strumień ciepła był znacznie niższy niż w wypadku usytuowania od środka części masywnych.

Gęstość strumienia ciepła na powierzchni zewnętrznej

Wartości strumienia uzyskane dla powierzchni zewnętrznej są znacznie wyższe niż w odniesieniu do wewnętrznej i zależą od miejsca położenia materiału izolacyjnego oraz barwy ściany (rys. 22–27).

Ułożenie materiału izolacyjnego po stronie zewnętrznej oraz zastosowanie białych kolorów ściany istotnie ogranicza amplitudy zmian gęstości strumienia, choć same wartości są dość wysokie i dochodzą do 100 W/m². Wartości ekstremalne, podobnie jak w wypadku powierzchni wewnętrznej, związane są z występującym promieniowaniem słonecznym.

PODSUMOWANIE

Gęstość, ciepło właściwe, absorpcyjność i emisyjność, choć nie są kojarzone bezpośrednio z izolacyjnością termiczną, mają istotny wpływ na wymianę ciepła przez przegrody. Omawiane zjawiska fizyczne mają charakter procesów dynamicznych i mogą być uwzględniane w analizach jedynie za pomocą precyzyjnych, symulacyjnych narzędzi obliczeniowych.

Obecnie większość systemów obliczeniowych dostępna jest już także na poziomie inżynierskim. Ich obsługa wymaga jednak pełnej wiedzy z zakresu zaawansowanej fizyki budowli. Opisane metody nie są natomiast ani powszechne, ani obligatoryjne przy określaniu charakterystyki energetycznej budynków.

Ze względu na coraz mniejsze zapotrzebowanie na energię końcową nowo projektowanych budynków oraz prawie zeroenergetyczne wymagania stawiane budynkom precyzja wyznaczania zapotrzebowania na ciepło i chłód stanie się niezwykle ważnym czynnikiem decydującym o wyborze metody.

Najprawdopodobniej w niedługim czasie zmieni się skala poszukiwanych oszczędności wynikająca z obniżenia wskaźników zapotrzebowania na energię końcową z obecnych kilkudziesięciu do kilku kWh/m³. W nowo projektowanych budynkach nie będą one z pewnością przekraczały kilkunastu kWh/(m³a).

Nowe wymagania stawiane budynkom (chociażby przez stopniowe wprowadzanie zapisów przekształconej wersji dyrektywy EPBD) spowodują konieczność sięgnięcia do metod uwzględniających jak największą liczbę procesów fizycznych zachodzących w budynku i jego otoczeniu. Będzie to oznaczać początek ery wykorzystania symulacji energetycznych budynków.

LITERATURA

 1. T. Steidl, „Zmiany izolacyjności cieplnej przegród budowlanych na tle modyfikacji obowiązujących norm i przepisów”, „Energia i Budynek”, nr 2/2008, s. 42–47.
 2. PN-82/B-02020, „Ochrona cieplna budynków”.
 3. PN-91/B-02020, „Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia”.
 4. PN-EN ISO 6946:2008, „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”.
 5. PN-EN 12524:2003, „Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. Tabelaryczne wartości obliczeniowe”.
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (DzU z 2008 r. nr 201, poz. 1240).
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.).
 8. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (DzUrz L 153 z 18.06.2010, s. 13–35).
 9. PN-EN ISO 13790:2008, „Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia”.
 10. L. Laskowski, „Ochrona cieplna i charakterystyka energetyczna budynku”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008.
 11. J.A. Clarke, „Energy simulation in building design”, 2nd ed., Butterworth-Heinemann, Oxford 2001.
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 7/8/2012

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Budujesz lub remontujesz? Sprawdź ceny materiałów!


Niezależnie od tego, jak duże przedsięwzięcie przed Tobą, warto być zaopatrywał się w miejscu z gwarancją zapasu, ceny i dostępności... ZOBACZ »


Szkło piankowe - czego jeszcze o nim nie wiesz?

Wibroizolacja i wibroakustyka - co warto wiedzieć?

Dzięki swoim właściwościom – m.in. wysokiej odporności na ściskanie, wodoszczelności, paroszczelności... czytaj dalej » Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających klientów. czytaj dalej »

Zatrzymaj ciepło i ochroń dom przed zimnem »


Dużym zainteresowaniem właścicieli domów cieszy się też... ZOBACZ »


Wybierz najlepszy materiał do ocieplenia budynku »

Balkony i tarasy - jaką technologię wykonania wybrać?

W obszarze izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej, poddaszy oraz ścian działowych o konstrukcji... czytaj dalej » Bardzo istotne jest odpowiednie wykończenie okapu tarasu czy balkonu... czytaj dalej »

Najtańszy sposób na wykonanie stropu? Sprawdź »


Przekonaj się, jak wiele zalet ma nowa generacja stropów gęstożebrowych ZOBACZ »


Chcesz ograniczyć straty ciepła z budynku? Zobacz »

Jak usunąć wilgoć ze ścian?

W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i eketrycznej skłaniają do analizy strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów jest...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Jak dobrać posadzkę do obiektu?


Wybierz posadzkę, która będzie funkcjonalna i łatwa w czyszczeniu.... ZOBACZ »


Jakie są rodzaje płyt warstwowych?

Prace uszczelniające - postaw na niezawodne rozwiązania »

Ukryte mocowanie oznacza, że łączniki płyt są niewidoczne, co poprawia...
czytaj dalej »

Obecna praktyka projektowania i wykonywania budowli ziemnych i podłoży nawierzchni drogowych mnoży przypadki zastosowania... czytaj dalej »

Zarabiaj pieniądze sprzedając prąd »

Ilość energii jaką jest w stanie „wyprodukować” dany system fotowoltaiczny, zależy w głównej mierze od...  czytaj dalej »


Dowiedz się więcej o hydroizolacji dachów »

Planujesz renowację budynku? Zobacz »

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » Jeśli docieplenie z zewnątrz nie jest możliwe, co jest częste w przypadku obiektów zabytkowych, mamy... czytaj dalej »

Czego użyć do izolacji kanałów wentylacyjnych?


Systemy ochrony energii w budownictwie i w instalacjach technicznych, spełniają najbardziej restrykcyjne normy europejskie definiując... ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Synthos S.A. Synthos S.A.
Grupa Kapitałowa Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie...
11/12/2019

Aktualny numer:

Izolacje 11/12/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Modernizacja poddaszy użytkowych
 • - Okładziny podłogowe
Zobacz szczegóły
Membrana PWP 100 - szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu

Membrana PWP 100 - szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu

ECOLAK to producent wysokiej jakości membrany hydroizolacyjnej PWP 100. Firma stawia przede wszystkim na jakość oferowanego produktu.
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.