Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Izolacje poziome w murze - główny problem trwałego osuszania budynków

Wymagania i problem niskiej ceny | Woda a wilgoć w zawilgoconym murze | Podatność materiału na zawilgocenie | Metody osuszania
Izolacje poziome w murze – główny problem trwałego osuszania budynków </br> Horizontal damp-proof courses in masonry – the main problem of permanent draining of buildings
Izolacje poziome w murze – główny problem trwałego osuszania budynków
Horizontal damp-proof courses in masonry – the main problem of permanent draining of buildings

Na rynku robót osuszeniowych dostępne są metody tradycyjne, skuteczne przy założeniu poprawności wykonania, a także inne, promowane przez producentów jako zamienniki klasycznych zabezpieczeń przeciwwilgociowych.

Termin „osuszanie budynków” stale rozszerza swoje znaczenie i nie dotyczy już wyłącznie czynności technologicznych mających na celu zredukowanie zawartości wody w przegrodach budynków, lecz odnosi się również do technologii wykonywania zabezpieczeń przeciwwilgociowych.

Oznacza on dzisiaj zarówno rzetelne metody postępowania z wilgotnymi murami w zakresie odtwarzania izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych przegród stykających się z gruntem, a także suszenie naturalne lub sztuczne przegród, jak i różne inne sposoby, np. paranaukowe, nierozwiązujące jednak problemu zawilgoconych przegród.

Trzeba przyznać, że zainteresowanie inwestorów metodami paranaukowymi wynika, niestety, z dość wysokiego odsetka przypadków braku skuteczności zabezpieczeń wykonywanych tradycyjnie.

Odtwarzanie izolacji poziomych metodami polegającymi na mechanicznym wprowadzeniu przepony lub wykonaniu iniekcji w otwory wiertnicze powinno być w pełni skuteczne, a jednak często nie uzyskuje się oczekiwanych efektów. Przyczyny tego są dość złożone.

Aquapol
Jak osuszyć budynek z wilgoci kapilarnej?
Jak działa system AQUAPOL?
Chcesz wygrać z wilgocią? Znajdź rozwiązanie »

Luka w wymaganiach i problem niskiej ceny

Obecną sytuację na runku osuszeniowym kształtuje prawo unijne, które przed kilku laty wyeliminowało obowiązek uzyskiwania aprobat technicznych na wyroby stosowane do zabezpieczania przeciwwilgociowego murów.

ABSTRAKT

W artykule omówiono, na podstawie wieloletnich doświadczeń w badaniu i wykonywaniu zabezpieczeń przed wilgocią i wodą naporową, stosowane w budownictwie metody wykonywania zabezpieczeń przeciwwilgociowych wraz z ich oceną wynikającą z doświadczeń praktycznych. Przedstawiono wnioski mające zachęcić do głębszych przemyśleń przy świadomym wyborze konkretnej technologii trwałego osuszenia budynku.

The article describes, on the basis of long-standing experience in testing and implementing damp insulation and pressure water insulation, the methods of damp insulation implementation used in the construction industry, together with their evaluation resulting from practical experiments. It also presents conclusions which are to encourage deeper thoughts on making conscious choices of a particular technology of permanent draining of a building.

W praktyce oznacza to, że wszystkie rozwiązania stały się dozwolone, wystarczy, aby Państwowy Zakład Higieny poświadczył brak szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzi.

Zobacz też: Materiały do wykonywania hydroizolacji podziemnych części budynków i budowli

Tę istotną lukę w niewielkim stopniu wypełniają rekomendacje techniczne ITB, które są pozytywną próbą porządkowania rynku w tym zaniedbanym obszarze. Rekomendacje mają jednak tylko nieliczni producenci lub dystrybutorzy materiałów, gdyż w chwili obecnej ich znaczenie jest raczej prestiżowe.

Poważnych problemów przysparza również powszechnie przyjęty tryb postępowania przetargowego na roboty osuszeniowe. O wyborze wykonawcy decyduje kryterium najniższej ceny, co w skrajnych przypadkach powoduje nawet całkowite zaniechanie wykonywania jakichkolwiek prac izolacyjnych.

Wskazują na to chociażby pojawiające się zlecenia na ekspertyzy, których celem nie jest bynajmniej ocena skuteczności, lecz po prostu stwierdzenie faktu, czy jakiekolwiek prace były w ogóle wykonywane.

Są znane przypadki inwestycji prowadzonych przez inwestorów zastępczych, w których wybór najtańszego oferenta ma służyć w zasadzie uzyskaniu obietnicy, że dana firma przejmie na kilka lat odpowiedzialność za stan wilgotnościowy obiektu.

A ponieważ nie ma projektu ani wskazania jednoznacznego zakresu niezbędnych prac, swoboda działania jest znaczna. Przy wstępnym założeniu oferty, że efekty osuszania będą odczuwalne w przyszłości, egzekwowanie pozytywnego wyniku w okresie rozliczania prac remontowych staje się fikcją.

Kolejny problem dotyczy wyboru samej metody. Tak się składa, że większość firm produkujących lub sprzedających materiały do zabezpieczeń przeciwwilgociowych oferuje zarówno bardzo drogie rozwiązania, jak i znacznie tańsze o pozornie porównywalnych parametrach, tzw. materiały na rynek polski.

Wybór dla inwestora jest oczywisty – opcja tańsza. W polskich warunkach jest to najczęściej iniekcja ładnie nazwanym szkłem wodnym, ewentualnie iniekcja z dodatkiem np. mleka wapiennego czy zaczynu cementowego (wówczas blokada przeciwwilgociowa jest mniej rozpuszczalna w wodzie, jednak problemy pozostają takie same).

Kolejne źródło zagrożeń wynika z propagowania opinii, że zabezpieczenia przeciwwilgociowe są bardzo proste, i proponowania rozwiązań dla Kowalskiego, czyli metodę konewkową: „nawierć i wlej”.

Przeczytaj: Renowacja obiektów zabytkowych – izolacja pozioma i pionowa

WARTO WIEDZIEĆ
Konferencja izolacje
Artykuł prezentowany na Konferencji IZOLACJE 2012

Jest to tylko zabieg marketingowy, ponieważ dotychczas nie opracowano takiej metody, która byłaby skuteczna w każdych warunkach, i to bez zastosowania specjalistycznego sprzętu. Na podstawie wieloletnich doświadczeń można zaryzykować stwierdzenie, że takie postępowanie może być skuteczne w jednym przypadku na dziesięć.

Tak więc z początkiem XXI w. mamy sytuację, że przy bogatej ofercie systemowych i sprawdzonych rozwiązań w ochronie przeciwwilgociowej budowli cofamy się do lat 50. ubiegłego wieku, czyli do szkła wodnego i lepiku.

Woda a wilgoć w zawilgoconym murze

Woda w materiale oddziałuje na elementy konstrukcji z różną siłą destrukcji. W celu uszczegółowienia opisu stopnia zagrożenia, jaki występuje głównie w strefie przygruntowej, za kryterium oceny przyjmuje się występowanie (lub brak) parcia hydrostatycznego na elementy budynku.

W konkretnych przypadkach ułatwia to ustalenie zakresu wymaganej ochrony i sposobu prowadzenia prac remontowych. Przy występowaniu parcia hydrostatycznego mówi się o zagrożeniu wodą naporową lub po prostu wodą, natomiast przy jego braku używa się terminu „wilgoć”.

Z technicznego punktu widzenia wilgoć, w porównaniu z wodą, stanowi oczywiście mniejszy problem, gdyż wilgotne pomieszczenia można eksploatować, chociaż w ograniczonym zakresie, nawet gdy nie ma skutecznych zabezpieczeń.

W dłuższym jednak czasie zarówno wilgoć, jak i woda doprowadzają do znacznych zniszczeń, w tym również nawet do całkowitej utraty niejednokrotnie zabytkowych budowli. Wiele z oferowanych na rynku technologii nie rozróżnia jednak tych terminów.

 

 

Podatność materiału na zawilgocenie

Przy wyborze metody usunięcia nadmiaru wody z materiałów należy rozpoznać jej związek ze szkieletem. Woda w murze może być związana siłami chemicznymi, fizykochemicznymi oraz fizyko-mechanicznymi.

W wypadku wiązań chemicznych ilość wody ściśle określana jest przez zależności stechiometryczne i ogólnie rzecz biorąc nie stanowi ona zagrożenia wilgotnościowego. Wyjątkiem jest woda występująca w solach ulegających destruktywnej hydratacji i dehydratacji w stosunkowo niskich temperaturach, np.:

Realne zagrożenie powstania szkód na skutek oddziaływania fizycznego, chemicznego i biologicznego stwarza woda związana siłami fizyko-mechanicznymi, tj. woda zwilżania i woda kapilarna, a także woda niezwiązana, np. powstająca podczas kondensacji powierzchniowej lub utrzymywana siłami grawitacji w bezodpływowych strefach przegród.

 

W murowym ośrodku kapilarno-porowatym energia wiązania wody rośnie ze spadkiem promieni kapilar. I tak np. w przypadku makrokapilar o promieniu 10–6 wynosi ona ok. 0,4×10–4 J/mol. Ze spadkiem promienia do 10–8 m energia wiązań wilgoci w mikrokapilarach wzrasta prawie 200 razy.

 

W strefie kontaktu przegród budowlanych z gruntem najczęściej występuje zawilgacanie wodą infiltrującą, która przemieszcza się do struktury muru głównie za sprawą działania sił grawitacji oraz sił kapilarnych.

W przypadku wiązań fizyko-mechanicznych rozerwanie wiązań spowodowanych meniskiem w kapilarach oraz adhezją powierzchniową może nastąpić na skutek odparowania z powierzchni, a następnie z kapilar do mniej wilgotnego powietrza.

Podstawowym warunkiem trwałości osuszenia jest odcięcie przegrody od źródeł zawilgocenia. W tym celu można zastosować metody mechaniczne lub impregnację strukturalną. Osuszanie materiału w przegrodach budowlanych należy więc analizować w aspekcie energetycznym.

Podatność materiału na zawilgocenie determinowana jest tzw. zwilżalnością ośrodka kapilarno-porowatego, która zależy od napięcia powierzchniowego między cieczą (wodnymi roztworami soli), powietrzem i szkieletem. Warunek równowagi określa wzór Younga, którego konsekwencją jest zależność określająca wysokość maksymalnego podciągania cieczy:

gdzie:
σ – napięcie powierzchniowe cieczy,
θ – kąt zwilżania,
r – promień kapilary,
ρ – gęstość cieczy,
g – przyspieszenie ziemskie.

Przy wyborze metody ochrony przed zawilgoceniem kapilarnym należy brać pod uwagę wzór (2). Jeżeli powierzchnia kapilar zostanie pokryta impregnatem hydrofobowym o kącie zwilżania z wodą większym niż 90°, wówczas Hmaks. przyjmie wartość ujemną, co określa się jako depresja kapilarna (kąt zwilżania θ ≥ 90°).

Ponadto praktykuje się zmniejszanie kapilar przez np. wytworzenie żelu krzemionkowego (rk → 0). Niestety, w perspektywie kilku lat nieuchronnie prowadzi to do wzrostu (z opóźnieniem) podciągania kapilarnego wody.

Towarzyszące temu obniżenie całkowitego strumienia transportowanej cieczy w strefie blokady tylko w początkowym okresie stwarza wrażenie, że problem został rozwiązany. Uzyskuje się efekt spadku poziomu zawilgocenia przy jednoczesnym stałym zasalaniu strefy blokady związkami transportowanymi z gruntu i odkładającymi się w strefie blokady.

Dopiero całkowite zamknięcie kapilar daje oczekiwany efekt zatrzymania transportu wody zarówno w fazie ciekłej, jak i pary wodnej. Takie możliwości dają metody mechanicznego wprowadzania przepon lub metoda termicznego nasączania woskami naftowymi.

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 7/8/2012

Komentarze

(1)
Higrotec | 24.03.2015, 15:22
"W nasyconych wodą murach wykonanych z cegły silikatowej iniekcja zachodzi dopiero przy ciśnieniu powyżej 10 MPa." - rozumiem, że w tekście jest błąd i powinno być 10 bar a nie 10 MPa ?
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Budujesz lub remontujesz? Sprawdź ceny materiałów!


Niezależnie od tego, jak duże przedsięwzięcie przed Tobą, warto być zaopatrywał się w miejscu z gwarancją zapasu, ceny i dostępności... ZOBACZ »


Wybierz najlepszy materiał do ocieplenia budynku »

Izolacja kominku? Sprawdź, czego użyć »

W obszarze izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej, poddaszy oraz ścian działowych o konstrukcji... czytaj dalej » Dowiedz się więcej o izolacjach technicznych czytaj dalej »

Najtańszy sposób na wykonanie stropu? Sprawdź »


Oprócz znacznych oszczędności finansowych wynikających między innymi z braku dodatkowych ociepleń, możliwości prowadzenia w stropie... ZOBACZ »


Chcesz ograniczyć straty ciepła z budynku? Zobacz »

Jak usunąć wilgoć ze ścian?

W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i eketrycznej skłaniają do analizy strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów jest...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Jak dobrać posadzkę do obiektu?


Wybierz posadzkę, która będzie funkcjonalna i łatwa w czyszczeniu.... ZOBACZ »


Gdy ważna jest termoizolacyjność i estetyka...

Prace uszczelniające - postaw na niezawodne rozwiązania »

Ukryte mocowanie oznacza, że łączniki płyt są niewidoczne, co poprawia...
czytaj dalej »

Obecna praktyka projektowania i wykonywania budowli ziemnych i podłoży nawierzchni drogowych mnoży przypadki zastosowania... czytaj dalej »

Zarabiaj pieniądze sprzedając prąd »

Ilość energii jaką jest w stanie „wyprodukować” dany system fotowoltaiczny, zależy w głównej mierze od...  czytaj dalej »


Dowiedz się więcej o hydroizolacji dachów »

Innowacyjny system kompozytowych wzmocnień konstrukcji »

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » W przypadku gdy temperatura przekroczy temperaturą zeszklenia, wówczas żywica nie jest... czytaj dalej »

Czego użyć do izolacji kanałów wentylacyjnych?


Systemy ochrony energii w budownictwie i w instalacjach technicznych, spełniają najbardziej restrykcyjne normy europejskie definiując... ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Szukasz wpustu balkonowego dobrej jakości?

wpusty balkonowe suez
Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Wpust balkonowy prosty, wpust balkonowy skośny, ogrzewany lub nieogrzewany? Co wybrać? czytaj dalej »

Czego jeszcze nie wiesz o izolacji natryskowej?


Poliole to grupa wyrobów przeznaczonych do wytwarzania szerokiej gamy poliuretanów, które... ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Synthos S.A. Synthos S.A.
Grupa Kapitałowa Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie...
11/12/2019

Aktualny numer:

Izolacje 11/12/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Modernizacja poddaszy użytkowych
  • - Okładziny podłogowe
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.