Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Okładziny z płytek ceramicznych – kleje, płytki, spoiny, dylatacje

mgr inż. Maciej Rokiel  |  IZOLACJE 9/2012  |  14.04.2014
Okładziny z płytek ceramicznych – kleje, płytki, spoiny </br> Tile wall cladding – Part 2: Adhesives, tiles, tile joints, expansion joints and dimensional tolerances
Okładziny z płytek ceramicznych – kleje, płytki, spoiny
Tile wall cladding – Part 2: Adhesives, tiles, tile joints, expansion joints and dimensional tolerances

Aby poprawnie wykonać okładziny z płytek ceramicznych, należy nie tylko odpowiednio przygotować podłoże, lecz także w sposób przemyślany dobrać kleje, płytki i zaprawy spoinujące.

Wiedza na temat stosowanych materiałów jest konieczna zwłaszcza w wypadku okładzin stosowanych w miejscach narażonych w trakcie eksploatacji na różnego rodzaju obciążenia, np. na oddziaływanie wody i środków chemicznych w basenach czy obciążenia warunkami atmosferycznymi na elewacjach.

Zasady doboru klejów, zapraw spoinujących, płytek, szerokości spoin itp. do okładzin wewnętrznych są analogiczne do zasad podanych w cyklu dotyczącym wykładzin [1, 2].

Dodać należy jednak, że na podłożach z płyt gipsowo-kartonowych często stosuje się kleje dyspersyjne. Ich zaletą jest znaczna elastyczność oraz łatwość stosowania (są gotowe do użycia), wadą zaś jest wrażliwość na wodę. 

Przeczytaj też: Wykładziny posadzkowe z płytek – podłoże pod płytki ceramiczne

Jeżeli okładzina nie jest wykonywana w pomieszczeniach mokrych, nie ma konieczności stosowania płytek niskonasiąkliwych oraz zapraw spoinujących klasy CG2 W (o zmniejszonej absorpcji wody) według normy PN-EN 13888:2010 [3] oraz układania płytek na pełne podparcie. Ten ostatni wymóg związany jest ze stosowaniem metody kombinowanej, w której klej nakłada się i na spód płytki, i na podłoże.

Ściany niecek basenowych

Okładziny ścian niecek basenowych wykonuje się z niskonasiąkliwych (maksymalna nasiąkliwość to 3%) płytek klasy BIa oraz AIa (zalecane) lub BIb albo AIIb według normy PN-EN 14411:2009 [4], układanych zawsze na pełne podparcie. Nie ma tu potrzeby stosowania płytek antypoślizgowych.

Do mocowania stosuje się kleje klasy C2 według normy PN-EN 12004:2008 [5], grubowarstwowe zaprawy klejące lub kleje epoksydowe.

ABSTRAKT

W drugiej części artykułu poświęconego okładzinom z płytek ceramicznych opisano dobór płytek, klejów i zapraw spoinujących ze szczególnym uwzględnieniem okładzin ścian niecek basenowych oraz elewacji. Podano także informacje dotyczące dylatacji i tolerancji wymiarowych.

The second part of the article on tile wall cladding describes how to select tiles, adhesives and tile adhesive mortar, with particular emphasis on swimming pool basin cladding and facade cladding. It also contains information concerning expansion joints and dimensional tolerances.

Spoinowanie okładzin ścian niecek wykonuje się z zapraw cementowych (klasy CG2 WA (zalecane) lub przynajmniej CG2 W).

Jeśli basen nie zawiera wody solankowej lub morskiej, nie ma bezwzględnego wymogu stosowania zapraw epoksydowych do spoinowania, z wyjątkiem obszaru falowania wody (do ok. 30 cm poniżej lustra).

W praktyce jednak coraz częściej całe niecki spoinuje się zaprawami epoksydowymi, ponieważ spoina cementowa ulega wypłukiwaniu w wyniku oddziaływania środków dezynfekujących, okresowego czyszczenia i ruchu wody.

Dylatacje

Dylatacje w okładzinach ściennych z reguły wykonuje się na styku z okładzinami poziomymi, w narożnikach wewnętrznych (styk ściana-ściana), przy zmianie rodzaju podłoża oraz na styku z obsadzonymi w podłożu elementami.

Szerokość takich dylatacji powinna wynosić 5–10 mm. Jeżeli przez podłoże przechodzi dylatacja konstrukcyjna, musi być ona powtórzona w okładzinie.

Elewacje

Osobnymi prawami rządzi się wykonywanie okładzin ceramicznych na elewacjach. Istotne są mianowicie następujące czynniki:

 •  rodzaj podłoża, jego stan i sposób przygotowania,
 •  rodzaj zastosowanych płytek (wielkość, parametry),
 •  dobór materiałów do klejenia i spoinowania,
 •  poprawne wykonawstwo.

Rodzaj płytek i ich kolor, parametry, wymiary, szerokość spoin, układ i szerokość dylatacji określone są w dokumentacji technicznej. Chodzi o to, by parametry i właściwości płytek były adekwatne do technologii montażu i by obciążenia warunkami atmosferycznymi, takimi jak promieniowanie UV, wilgoć, mróz, podwyższona temperatura, kwaśne deszcze itp., nie spowodowały uszkodzeń w trakcie eksploatacji.

ZOBACZ CZ. I
Okładziny z płytek ceramicznych
– podłoże

Bardzo ważna jest zwłaszcza odporność płytek na UV. Zmiana barwy (wyblaknięcie) w trakcie eksploatacji jest bowiem dużym problemem estetycznym, a w dodatku jest kosztowna w naprawie. W tym zastosowaniu istotne są więc: poprawnie wykonany projekt z odpowiednim uszczegółowieniem detali oraz profesjonalne wykonawstwo.

Norma DIN 18515-1 [6] podaje podstawowe wymogi związane z okładzinami na elewacjach, a mianowicie:

 • powierzchnia płytki nie może być większa niż 0,12 m2,
 • długość boku nie może przekraczać 40 cm,
 • grubość płytki nie powinna przekraczać 1,5 cm (przy zastosownaiu płytek ryflowanych maksymalna grubość płytki nie powinna przekraczać 2 cm).

Norma ta dopuszcza stosowanie płytek grubszych niż 1,5 cm (ale nie grubszych niż 3 cm), o ile waga płytki nie przekracza 1,5 kg, a powierzchnia styku nie jest mniejsza niż 100 cm2. Większe płytki powinny być kotwione do podłoża.

Należy stosować płytki niskonasiąkliwe, BIa oraz AIa (zalecane), w ostateczności BIb albo AIb według normy PN-EN 14411:2009 [4], mrozoodporne według normy PN-EN ISO 10545-12:1999 [7]. Płytki układa się na pełne podparcie (jest to wymóg bezwzględny).

Cementowe zaprawy klejące i spoinujące muszą być przeznaczone do zastosowań zewnętrznych. Będą to kleje o podwyższonych parametrach (klasy C2) oraz przynajmniej odkształcalne (klasy S1) według normy PN-EN 12002:2010 [8].

Zaprawy spoinujące muszą być również przeznaczone do zastosowań zewnętrznych. Bezwzględnym wymogiem jest zmniejszona absorbcja wody (klasa CG2 W według normy PN-EN 13888:2010 [1]).

Szerokość spoin powinna wynosić przynajmniej 5–6 mm w wypadku płytek o niewielkich rozmiarach. Jeśli układane są duże płytki, szerokość spoin powinna wynosić 8–10 mm. Zaleca się również, by procentowy udział powierzchni spoin w stosunku do powierzchni płytek był większy niż 6%.

Dylatacje o szerokości min. 10 mm powinny dzielić powierzchnię okładziny na pola o długości boków rzędu 2–5 m. Zależy to od wielkości płytek, elastyczności zaprawy klejącej oraz geograficznego umiejscowienia ściany (2 m – ściany południowe, 5 m – ściany północne).

ZOBACZ TAKŻE
Jak obniżyć koszty ogrzewania budynku?
Jak obniżyć koszty ogrzewania budynku?
Pobierz ZA DAMO PDF!

Szerokość dylatacji brzegowych (np. przy ościeżnicach i innych tego typu elementach) powinna wynosić przynajmniej 10 mm. Dylatacje wypełnia się elastyczną masą na bazie silikonu lub poliuretanu, przy czym masy dylatacyjne muszą być przeznaczone do zastosowań zewnętrznych (dotyczy to w szczególności mas silikonowych). Dobrym rozwiązaniem jest stosowanie prefabrykowanych profili dylatacyjnych.

Podłożem pod okładziny elewacyjne jest zwykle beton, mur z elementów drobnowymiarowych (cegła, pustak, bloczek silikatowy) lub wyprawa tynkarska.

Nośność podłoży ceglanych czy betonowych jest wystarczająca do przeniesienia obciążeń od okładziny ceramicznej, jednak ze względu na bezpieczeństwo użytkowania celowe jest przeprowadzenie próby przyczepności okładziny ceramicznej do podłoża – zawsze dla konkretnych płytek z zastosowaniem tej zaprawy klejącej, która będzie stosowana do wykonywania robót.

Podłoże betonowe musi być czyste, stabilne i nośne. Ze względu na zjawiska zachodzące w przegrodzie oraz samej okładzinie bezwzględnym wymogiem jest odpowiednie wysezonowanie betonu oraz odpowiednia (niska) wilgotność.

Minimalny czas sezonowania to 6 mies., pod warunkiem że beton był pielęgnowany w sprzyjających warunkach cieplno-wilgotnościowych. Elementy wykonywane jesienią w praktyce więc wysychają na wiosnę. Drugim bezwzględnym wymogiem jest niska wilgotność. Podłoże powinno być w stanie powietrzno­‑suchym. Analogiczne wymogi stawia się podłożu murowemu.

Należy zadbać, aby prace wykonywane były w temperaturze nie niższej niż 5°C (zalecana: +10°C) i nie wyższej niż +25°C (zarówno powietrza, jak i podłoża). W okresie podwyższonych temperatur (latem) powinna mieć ona tendencję opadającą.

Należy unikać układania płytek na podłożu z tynku. Jeżeli ściana wykonana została z cegły, ułożenie płytek na zaprawie cienkowarstwowej (minimalna grubość warstwy kleju: 3 mm) wymaga zazwyczaj wyrównania powierzchni.

Może do tego służyć cementowa zaprawa tynkarska o wytrzymałości na ściskanie przynajmniej 10 MPa. Przy czym jej grubość nie powinna przekraczać 10 mm.

Drugim bezwzględnym wymogiem jest wytrzymałość na rozciąganie wynosząca przynajmniej 0,5 MPa. Taki tynk wyrównawczy powinien być wysezonowany i powietrzno-suchy. Bardzo dobrą praktyką jest dodawanie emulsji polimerowej do wody zarobowej lub stosowanie gotowych zapraw modyfikowanych polimerami.

Tolerancje wymiarowe

Potrzebujesz więcej TREŚCI?

Odbierz TUTAJ
IZO-newsletter »

Według „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót, część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 5: Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych” [9] odchylenie krawędzi od kierunku pionowego i ­poziomego nie powinno być większe niż 2 mm na łacie o 2-metrowej długości. Podobnie odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 2 mm przy pomiarze 2-metrową łatą.

Tolerancje wymiarowe według normy DIN 18202 [10] podano w tabeli.

Maksymalna tolerancja wymiarowa (odchyłka od poziomu oraz od linii poziomej) okładzin przelewów basenowych (rys. 1–2) lub okładzin głowicy basenu w wypadku rozwiązań ze skimmerem według wytycznych „Schwimmbadbau…” [11] to 2 mm (niezależnie od kształtu i wymiarów basenu).

Podsumowanie

Prawidłowe wykonanie okładziny z płytek ceramicznych zależy od wielu czynników: doboru klejów, zapraw spoinujących, parametrów płytek, szerokości spoin, odpowiednio wykonanych dylatacji oraz innych zagadnień związanych z podłożem, które zostały szczegółowo omówione w poprzedniej części artykułu [12].

Równie ważna jest jakość ułożenia płytek. Wszystkie te czynniki decydują o ostatecznym wyglądzie okładziny i jej bezproblemowej eksploatacji.

Literatura

 1. M. Rokiel, „Wykładziny posadzkowe z płytek (cz. 2). Właściwy dobór kleju”, „Izolacje”, nr 3/2012, s. 60–65.
 2. M. Rokiel, „Wykładziny posadzkowe z płytek (cz. 3). Dobór płytek i zapraw spoinujących”, „Izolacje”, nr 4/2012, s. 36–42.
 3. PN-EN 13888:2010, „Zaprawy do spoinowania płytek. Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie”.
 4. PN-EN 14411:2009, „Płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie”.
 5. PN-EN 12004:2008, „Kleje do płytek. Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie”.
 6. DIN 18515-1, „Angemörtelte Fliesen und Platten. Grundsätze für Planung und Ausführung”.
 7. PN-EN ISO 10545-12:1999, „Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodporności”.
 8. PN-EN 12002:2010, „Kleje do płytek. Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych klejów i zapraw do spoinowania”.
 9. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 5: Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych”, ITB, Warszawa 2006.
 10. DIN 18202, „Toleranzen im Hochbau – Bauwerke”.
 11. „Schwimmbadbau. Hinweise für Planung und Ausführung keramischer Beläge im Schwimmbadbau”, ZDB, VI 2008.
 12. M. Rokiel, „Okładziny z płytek ceramicznych (cz. 1). Podłoże”, „IZOLACJE”, nr 7/8/2012, s. 56–61.
 13. Materiały firmy Agrob Buchtal.
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 9/2012

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak zapewnić trwałość mocowania elewacji?


Wsporniki przejmują ciężar muru i za pomocą zabetonowanych szyn kotwiących lub kotew przekazują go na ścianę nośną... ZOBACZ »


Czego użyć do izolacji balkonu, a czego do izolacji dachu?

Szukasz wpustu balkonowego dobrej jakości?

Najczęściej spotykane w polskim budownictwie dachy to dachy płaskie, pokryte papą lub blachą, więc... czytaj dalej » Wpust balkonowy prosty, wpust balkonowy skośny, ogrzewany lub nieogrzewany? Co wybrać? czytaj dalej »

Jak i czym ocieplić poddasze?


W systemie termoizolacji na krokwiach, która z pewnością jest najbardziej efektywną metodą termoizolacji, stosuje się... ZOBACZ »Gdy ważna jest termoizolacyjność i estetyka...

Tłumienie dźwięków uderzeniowych i drgań budynków. Zobacz »

Ukryte mocowanie oznacza, że łączniki płyt są niewidoczne, co poprawia...
czytaj dalej »

Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających... czytaj dalej »

Dlaczego hydroizolacja budynków jest tak ważna?

Wyniki badań statystycznych wskazują, że ok. 80% wszystkich uszkodzeń obiektów budowlanych sprowadza się w rezultacie do problemów z nieszczelną hydroizolacją.  czytaj dalej »


Chcesz ograniczyć straty ciepła z budynku? Zobacz »

Jak usunąć wilgoć ze ścian?

W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i eketrycznej skłaniają do analizy strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów jest...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Jak dobrać posadzkę do obiektu?


Wybierz posadzkę, która będzie funkcjonalna i łatwa i czyszczeniu... ZOBACZ »


Dowiedz się więcej o hydroizolacji dachów »

Wypróbuj aplikację projektową i stwórz własną wizualizację »

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » Dodaj własne zdjęcie i dopasuj kolory elewacji lub wnętrza do swojego budynku! czytaj dalej »

Czego użyć do izolacji kanałów wentylacyjnych?


Systemy ochrony energii w budownictwie i w instalacjach technicznych, spełniają najbardziej restrykcyjne normy europejskie definiując... ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Szukasz wpustu balkonowego dobrej jakości?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Wpust balkonowy prosty, wpust balkonowy skośny, ogrzewany lub nieogrzewany? Co wybrać? czytaj dalej »

Czego jeszcze nie wiesz o izolacji natryskowej?


Poliole to grupa wyrobów przeznaczonych do wytwarzania szerokiej gamy poliuretanów, które... ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Synthos S.A. Synthos S.A.
Grupa Kapitałowa Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie...
11/12/2019

Aktualny numer:

Izolacje 11/12/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Modernizacja poddaszy użytkowych
 • - Okładziny podłogowe
Zobacz szczegóły
Ulga remontowo-modernizacyjna w PIT 2017

Ulga remontowo-modernizacyjna w PIT 2017

W aktualnych przepisach prawa podatkowego nie znajdziemy wielu ulg, które obowiązywały w poprzednich latach. Wśród nich jest ulga remontowo- modernizacyjna. Niektórzy...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.