Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Wymagania w zakresie EP a izolacyjność termiczna przegród

Zmiany w zakresie EP | Wymagania dotyczące izolacyjności przegród budowlanych | Ściany zewnętrzne | Podłogi na gruncie | Stropy, dachy i stropodachy
mgr inż. Jerzy Żurawski  |  IZOLACJE 1/2014  |  24.06.2014  |  2
Wymagania w zakresie ep a izolacyjność termiczna przegród </br> Requirements on primary energy and thermal insulation properties of partitions
Wymagania w zakresie ep a izolacyjność termiczna przegród
Requirements on primary energy and thermal insulation properties of partitions

Od stycznia 2014 r. obowiązują przepisy znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT 2013). Czy doprowadzą one do istotnej zmiany w podejściu do projektowania?

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA - kliknij tutaj »

Nowelizację rozporządzenia przygotowywano stosunkowo długo. Ostatecznie zmiany opublikowano 13 sierpnia 2013 r. [1].

Nowe zapisy dotyczą głównie wymagań w zakresie jakości energetycznej budynków, opisanych przez wskaźniki nieodnawialnej energii pierwotnej EP [kWh/m²·rok], oraz elementów mających wpływ na jakość energetyczną, jak:

 • izolacyjność termiczna przegród budowlanych,
 • stosowanie wentylacji z odzyskiem ciepła,
 • izolacje techniczne,
 • inne parametry, takie jak wielkość przegród przezroczystych czy współczynnik przepuszczalności energii całkowitej promieniowania słonecznego.

W zakresie izolacji technicznych nie wprowadzono zmian w WT 2013.

Zobacz także: Ściany zewnętrzne w budynkach o obniżonym zapotrzebowaniu na energię

Nowością – korzystną, zdaje się, dla przejrzystości procesu inwestycyjnego – jest stopniowe zmniejszanie wartości granicznych nieodnawialnej energii pierwotnej EP, które będą się zmieniać odpowiednio od 2014 r., 2017 r. i 2021 r. (Czytaj więcej na ten temat).

A zatem teoretycznie w zakresie efektywności energetycznej znane są wymagania na co najmniej 8 lat.

Wymagania ogólne i szczegółowe

ABSTRAKT

W artykule omówiono zmiany w wymaganiach ogólnych i szczegółowych zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wykonano obliczenia w zakresie wartości EP w odniesieniu do budynków o różnym przeznaczeniu.

The article discusses the changes in the general and specific requirements stipulated in the Ordinance of the Minister of Transport, Construction and Maritime Economy of 5 July 2013 amending the Ordinance on technical conditions to be met by buildings and their location. Calculations were performed concerning the ranges of values with respect to the values of primary energy of buildings with various purposes.

Największą zmianą w WT 2013 [1] jest połączenie wymagań ogólnych dotyczących wartości granicznych energii nieodnawialnej pierwotnej EP z wymaganiami szczegółowymi.

Nowo projektowane budynki muszą spełniać wymagania zarówno w zakresie EP, jak i współczynnika przenikania ciepła U. Zatem charakterystyka energetyczna powinna spełniać wymagania ogólne i wszystkie wymagania szczegółowe. W praktyce oznacza to, że nie będzie można np. zastosować kotła na biomasę i w związku z tym nie uwzględniać parametrów izolacji termicznej przegród.

Zaprojektowanie budynku jedynie z uwzględnieniem wymagań szczegółowych będzie zgodne z prawem w sytuacji przebudowy istniejących budynków.

Wymagania minimalne dotyczące budynku podlegającego przebudowie uznaje się za spełnione wówczas, gdy przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku podlegające przebudowie odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz gdy powierzchnia okien odpowiada wymaganiom załącznika do rozporządzenia WT 2013 [1].

Przebudowa oznacza wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem parametrów charakterystycznych, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.

Remont natomiast oznacza wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym.

 

 

Zmiany w zakresie EP

W WT 2013 [1] wprowadzono nowy podział budynków na grupy: mieszkalne jedno- i wielorodzinne (tabela 1), zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, służby zdrowia, magazynowe, produkcyjne i gospodarcze. Określono dla nich wartości graniczne EP niezależne od współczynnika kształtu A/Ve.

Przeczytaj: Wskaźnik EP obliczany dla lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym

Oznacza to, że według nowych wymagań budynki o zwartej charakterystyce energetycznej (np. w zabudowie szeregowej) będą mogły mieć większą wartość EP.

Tabela 1. Porównanie wymagań według WT 2008 [2] i WT 2013 [1] w odniesieniu do domów jedno- i wielorodzinnych na przykładzie domów o powierzchni użytkowej Af = 144,3 m2 i Af = 1247 m2 oraz o zmiennej wartości współczynnika A/Ve

Wartość EP jest sumą EPH+W – wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej na ogrzewanie, wentylację i ciepłą wodę użytkową, ΔEPC – wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej na chłodzenie oraz wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej na oświetlenie – ΔEPL:

EP = EPH+W + ΔEPC + ΔEPL

W tabeli 2 zaprezentowano wymagania dotyczące wartości ep w odniesieniu do poszczególnych grup w latach 2014–2016, 2017–2020 oraz od 2021 r.

Tabela 2. Wymagania dotyczące wartości EP w latach 2014–2021

W przypadku budynków o różnych funkcjach użytkowych maksymalne wartości wskaźnika EP określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej i oświetlenia wbudowanego należy obliczać zgodnie ze wzorem:

wskaźnik EP

gdzie:
EPi – maksymalna wartość wskaźnika EP określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia oraz oświetlenia wbudowanego dla i-tej części budynku o jednolitej funkcji użytkowej o powierzchni Af,i,

Af,i – powierzchnia użytkowa ogrzewana (chłodzona) i-tej części budynku o jednolitej funkcji użytkowej.

Wymagania dotyczące izolacyjności przegród budowlanych

Nowe wymagania stawiane przegrodom wyznaczone zostały w odniesieniu do tych samych przedziałów czasowych, tj. od 2014 r., 2017 r. i od 2021 r. W rozporządzeniu WT 2013 [1] podkreślono, że wyznaczenie wartości współczynnika przenikania ciepła UC ścian, dachów, stropów i stropodachów we wszystkich rodzajach budynków musi uwzględniać poprawki ze względu na:

 • pustki powietrzne w warstwie izolacji,
 • łączniki mechaniczne przechodzące przez warstwę izolacyjną,
 • opady na dach o odwróconym układzie warstw.

Wymóg ten, choć od wielu lat obecny w polskich normach, nie był do tej pory przestrzegany przez projektantów. Określona w WT 2013 [1] procedura uwzględniania poprawek podczas obliczania wartości U uświadomi niewątpliwie wpływ tych czynników na wartość końcową U przegrody.

Tabela 3. Wpływ szczelin między płytami izolacji termicznej oraz łączników na wartość współczynnika przenikania ciepła U

Uwzględnienie poprawek może bowiem znacznie pogorszyć parametry izolacyjne przegrody i ostatecznie doprowadzić do zwiększenia grubości izolacji nawet o 25%. Szczegóły dotyczące wpływu szczelin w izolacji oraz łączników punktowych przedstawiono w tabeli 3.

Wymóg zmniejszenia energochłonności budynków nakłada na projektanta wiele nowych obowiązków:

 • uwzględnianie poprawek zgodnie z normą PN-EN ISO 6946:2008 [3],
 • obliczanie wpływu mostków cieplnych zgodnie z normą PN-EN ISO 10211:2008 [4],
 • obliczanie strat do gruntu zgodnie z normą PN-EN ISO 13370:2008 [5].

Tabela 4. Wpływ łączników na wartość współczynnika przenikania ciepła U w odniesieniu do dachów

Nie jest możliwe projektowanie budynków energooszczędnych z przyjęciem zryczałtowanych dodatków na mostki, których wartości mogą być większe od wartości współczynnika przenikania samych przegród. Uwzględnianie wpływu stalowych łączników mechanicznych może mieć istotny wpływ na ostateczną wartość współczynnika przenikania ciepła dachu (tabela 4) lub ściany.

Tabela 5. Wymagania w zakresie współczynnika przenikania ciepła UC w odniesieniu do ścian, podłóg na gruncie, dachów i stropów

Tak wyznaczone wartości współczynnika przenikania ciepła Uc nie mogą być większe niż wartości Uc (maks.) określone w tabeli 5.

Czytaj dalej Ściany zewnętrzne

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 1/2014

Komentarze

(2)
Sit | 01.07.2014, 17:18
Wymagania izolacyjności przegród z roku na rok będą coraz drastyczniejsze dlatego też warto jest się zainteresować nowymi materiałami do ociepleń http://www.purizol.pl/dlaczego.html
Bartek | 19.05.2015, 09:18
Bardzo ciekawy artykuł. Dodatkowo mogę polecić od siebie już gotowe rozwiązania spełniające wszelkie wytyczne w przypadku izolacji domów drewnianych http://drewnar.pl/wymagania_izolacji_budynkow_drewnianych.html
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Budujesz lub remontujesz? Sprawdź ceny materiałów!


Niezależnie od tego, jak duże przedsięwzięcie przed Tobą, warto być zaopatrywał się w miejscu z gwarancją zapasu, ceny i dostępności... ZOBACZ »


Wybierz najlepszy materiał do ocieplenia budynku »

Izolacja kominku? Sprawdź, czego użyć »

W obszarze izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej, poddaszy oraz ścian działowych o konstrukcji... czytaj dalej » Dowiedz się więcej o izolacjach technicznych czytaj dalej »

Najtańszy sposób na wykonanie stropu? Sprawdź »


Oprócz znacznych oszczędności finansowych wynikających między innymi z braku dodatkowych ociepleń, możliwości prowadzenia w stropie... ZOBACZ »


Chcesz ograniczyć straty ciepła z budynku? Zobacz »

Jak usunąć wilgoć ze ścian?

W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i eketrycznej skłaniają do analizy strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów jest...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Jak dobrać posadzkę do obiektu?


Wybierz posadzkę, która będzie funkcjonalna i łatwa w czyszczeniu.... ZOBACZ »


Gdy ważna jest termoizolacyjność i estetyka...

Prace uszczelniające - postaw na niezawodne rozwiązania »

Ukryte mocowanie oznacza, że łączniki płyt są niewidoczne, co poprawia...
czytaj dalej »

Obecna praktyka projektowania i wykonywania budowli ziemnych i podłoży nawierzchni drogowych mnoży przypadki zastosowania... czytaj dalej »

Zarabiaj pieniądze sprzedając prąd »

Ilość energii jaką jest w stanie „wyprodukować” dany system fotowoltaiczny, zależy w głównej mierze od...  czytaj dalej »


Dowiedz się więcej o hydroizolacji dachów »

Innowacyjny system kompozytowych wzmocnień konstrukcji »

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » W przypadku gdy temperatura przekroczy temperaturą zeszklenia, wówczas żywica nie jest... czytaj dalej »

Czego użyć do izolacji kanałów wentylacyjnych?


Systemy ochrony energii w budownictwie i w instalacjach technicznych, spełniają najbardziej restrykcyjne normy europejskie definiując... ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Szukasz wpustu balkonowego dobrej jakości?

wpusty balkonowe suez
Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Wpust balkonowy prosty, wpust balkonowy skośny, ogrzewany lub nieogrzewany? Co wybrać? czytaj dalej »

Czego jeszcze nie wiesz o izolacji natryskowej?


Poliole to grupa wyrobów przeznaczonych do wytwarzania szerokiej gamy poliuretanów, które... ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Synthos S.A. Synthos S.A.
Grupa Kapitałowa Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie...
11/12/2019

Aktualny numer:

Izolacje 11/12/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Modernizacja poddaszy użytkowych
 • - Okładziny podłogowe
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.