Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Osuszanie zawilgoconych budynków znajdujących się na niestabilnych podłożach

Rysy i spękania na elewacji | Ekspertyza przykładowych obiektów | Etapy renowacji | Skuteczność zaproponowanego rozwiązania
Osuszanie zawilgoconych budynków znajdujących się na niestabilnych podłożach </br> Dehumidification of damped buildings located on unstable ground
Osuszanie zawilgoconych budynków znajdujących się na niestabilnych podłożach
Dehumidification of damped buildings located on unstable ground
Archiwa autorów

W procesie renowacji zawilgoconych i spękanych ścian w budynkach usytuowanych na niestabilnych podłożach bardzo ważny jest dobór odpowiedniego systemu naprawczego, minimalizującego ryzyko ponownego pojawienia się rys.

W tak specyficznych warunkach tradycyjne metody wzmacniania nie zapewniają bowiem całkowitej skuteczności.

Renowacja zawilgoconych budynków polega zazwyczaj na odtworzeniu poziomej przepony przeciwwilgociowej, wykonaniu izolacji pionowej oraz usunięciu zniszczeń – spękań i rys murów fundamentowych, ścian, stropów, łuków, kolumn, sklepień itp.

W większości zniszczenia te spowodowane są naturalnymi procesami starzenia materiałów budowlanych wskutek wilgoci i oddziaływania środowiska.
Innymi czynnikami są: 

 • zmiana poziomu wód gruntowych,
 • zmiana struktury podłoża gruntowego wskutek zawilgocenia,
 • oddziaływanie dynamiczne,
 • niestabilność podłoża wywołana m.in. występowaniem szkód górniczych.

Patrz też: Ile kosztują prace osuszeniowe?

Aquapol
Jak osuszyć budynek z wilgoci kapilarnej?
Jak działa system AQUAPOL?
Chcesz wygrać z wilgocią? Znajdź rozwiązanie »

Decyzja o sposobie prowadzenia prac renowacyjnych powinna wynikać z oceny stanu konstrukcji oraz uwzględniać przyczyny powstawania uszkodzeń.

Rysy i spękania na elewacji

Widoczne na elewacjach rysy lub pęknięcia często uznaje się za symptom przyszłej katastrofy budowlanej. Jednym z rozwiązań może być wówczas wzmocnienie konstrukcji budynku. Decyzja o tym powinna jednak wynikać z oceny warunków gruntowo­‑wodnych, oceny układu rys, ich przebiegu po powierzchni ścian, szerokości oraz głębokości, a także z oceny ewentualnego wzajemnego przemieszczania się elementów [1, 2].

W zależności od przyjętego rozwiązania do likwidacji skutków odkształceń murów oraz do zabiegów osuszających przystępuje się dopiero po usunięciu przyczyn powstawania rys [3].

Fot. 1. Przykład wzmocnienia prętami stalowymi ścian budynku znajdującego się na niestabilnym podłożu. Istniejące rysy pokryto tynkiem wapienno cementowym. Po kilkunastu latach na powierzchni tynku ponownie pojawiły się pęknięcia | Fot. Archiwa autorów

ABSTRAKT

W artykule zaprezentowano sposób wykonywania prac renowacyjnych w zawilgoconych budynkach usytuowanych na terenach zagrożonych występowaniem szkód górniczych. Opisano metodę niewymagającą wzmacniania ścian fundamentowych, łączącą technologię iniekcji chemicznej i systemu tynków renowacyjnych. Omówiono dotychczasowe i wskazano przewidywane efekty zastosowanego rozwiązania.

The article presents the method of performing renovation works in damped buildings located in areas threatened by the impact of mining. A method which does not require supporting foundation walls, combining the technologies of chemical injection and renovating plaster system, was proposed. The previous and expected effects of the use of this solution were discussed.

W przypadku budynków usytuowanych na niestabilnych podłożach (np. na terenach zagrożonych występowaniem szkód górniczych) z biegiem czasu mogą pojawiać się kolejne pęknięcia (fot. 1).

Ekspertyza przykładowych obiektów

Renowacji poddano trzy obiekty wybudowane w pierwszej połowie XX w., usytuowane na niestabilnych podłożach – na obszarach szkód górniczych. Budynki miały tradycyjną konstrukcję ze ścianami z cegieł, były piętrowe i podpiwniczone.

Zarówno na elewacjach, jak i wewnątrz obiektów zaobserwowano wilgoć. W piwnicach panował zaduch, a na powierzchni ścian widoczne były pęcherze farby odchodzącej od podłoża (fot. 2–3).

Fot. 2–3. Zniszczenia związane z występowaniem wilgoci widoczne na elewacji (2) oraz wewnątrz (3) | Fot. Archiwa autorów

W wyniku przeprowadzonej ekspertyzy stwierdzono wysoką wilgotność masową murów w piwnicach (od 14% do 18% – wartości wyznaczano w połowie grubości murów, na wysokości 80 cm od podłoża). Analiza odkrywek wykazała przerwanie lub całkowity brak izolacji poziomej ścian.

Fot. 2–3. Zniszczenia związane z występowaniem wilgoci widoczne na elewacji (2) oraz wewnątrz (3) | Fot. Archiwa autorów

Na ścianach zaobserwowano trzy rodzaje pęknięć:

 • drobne rysy w pojedynczych cegłach, rozwijające się do rys włoskowatych – nie stanowiły one bezpośredniego zagrożenia dla konstrukcji, gdyż nie powiększały się samoistnie bez wzrostu obciążenia (fot. 4);
  Fot. 4. Pęknięcia w pojedynczych cegłach rozwijające się do rys włoskowatych | Fot. Archiwa autorów
 • pęknięcia pojedynczych cegieł, przechodzące w nieprzerwane rysy muru sięgające od kilku do kilkunastu cegieł (fot. 5–6);
  Fot. 5–6. Pęknięcia muru sięgające od kilku do kilkunastu cegieł | Fot. Archiwa autorów

  Fot. 5–6. Pęknięcia muru sięgające od kilku do kilkunastu cegieł | Fot. Archiwa autorów
 • szczeliny powstałe przez utworzenie się oddzielnych słupów lub brył oddzielających się pionowo (fot. 7).
  Fot. 7. Pęknięcia związane z utworzeniem się oddzielnych brył | Fot. Archiwa autorów

Etapy renowacji

Na podstawie przeprowadzonej ekspertyzy stanu konstrukcji budynku przyjęto koncepcję renowacyjną niewymagającą wzmacniania ścian fundamentowych. Renowację podzielono na kilka etapów.

W pierwszym etapie wzmocniono spękane odcinki ścian. Niewielkie rysy, o szer. do 4 mm (zwłaszcza przechodzące wzdłuż spoin między cegłami), zapełniono zaprawą cementową po wcześniejszym dokładnym oczyszczeniu i przemyciu wodą.

W cieńszych i głębszych rysach zastosowano zastrzyki z zaprawy cementowej pod ciśnieniem. Szersze rysy wzmocniono poziomymi prętami stalowymi wprowadzonymi na wysokości przekryć stropów po zewnętrznym obrysie murów.

W drugim etapie przeprowadzono zabiegi związane z osuszaniem, polegające na uzupełnieniu poziomej przepony przeciwwilgociowej za pomocą iniekcji chemicznej oraz odtworzeniu izolacji pionowej z użyciem masy bitumicznej na zimno oraz folii kubełkowej.

Stare i zasolone tynki skuto do wysokości 80 cm od linii zasolenia, a zwietrzałe spoiny usunięto na głębokość 2 cm. Zniszczone cegły zastąpiono nowymi. Po uzupełnieniu fug usunięte partie tynków pokryto tynkami renowacyjnymi tworzącymi system, składającymi się z: fabrycznie przygotowanej mieszanki stanowiącej obrzutkę półkryjącą gr. 5 mm, podkładowego tynku renowacyjnego gr. 20 mm i tynku renowacyjnego gr. 20 mm.

ZOBACZ TAKŻE
Jak obniżyć koszty ogrzewania budynku?
Jak obniżyć koszty ogrzewania budynku?
Pobierz ZA DAMO PDF!

Pozostałe partie uszkodzonych tynków o niskiej wytrzymałości i adhezji do podłoża, usytuowane powyżej miejsc, w których zastosowano tynki renowacyjne, skuto i uzupełniono tradycyjnymi zaprawami wapienno-cementowymi.

Pęknięcia na ścianach wzmocnionych prętami metalowymi naprawiano za pomocą mostkowania rys wkładką elastyczną ze styropianu – paskami styropianowymi gr. 20 mm, przyklejanymi krawędziowo w taki sposób, aby bezpośrednio nad rysą pozostała pusta przestrzeń. Na rys. 1 zaprezentowano schemat zabezpieczenia.

Rys. 1. Schemat zabezpieczenia niestabilnych pęknięć przez mostkowanie warstwą elastyczną wykonaną ze styropianu; 1 – rysa konstrukcyjna, 2 – istniejący mur, 3 – materiał wypełniający rysę, 4 – zaprawa klejąca, 5 – tynk renowacyjny, 6 – wkładka elastyczna, 7 – elastyczna masa szpachlowa, 8 – siatka zbrojąca, 9 – grunt sczepny, 10 – strukturalny tynk dekoracyjno ochronny | Fot. Archiwa autorów

Następnie całość elewacji (zarówno część pokrytą tynkiem renowacyjnym, jak i przestrzeń zawierającą drobne rysy) pokryto preparatem gruntującym oraz nałożono elastyczną polikrzemianową masą szpachlową zbrojoną siatką z włókna szklanego o granulacji 165 g/m2.

Masę szpachlową nakładano w dwóch warstwach, tak aby łączna grubość nie przekraczała 3 mm. Zastępczy opór dyfuzyjny Sd przyjętej grubości szpachli zawierającej spoiwo polikrzemianowe wynosił 0,18 m.

Rys. 2. Przekrój systemu antyrysowego składającego się z mostka elastycznego; 1 – rysa konstrukcyjna, 2 – istniejący mur, 3 – materiał wypełniający rysę, 4 – zaprawa klejąca, 5 – tynk renowacyjny, 6 – wkładka elastyczna, 7 – elastyczna masa szpachlowa, 8 – siatka zbrojąca, 9 – grunt sczepny, 10 – strukturalny tynk dekoracyjno ochronny | Fot. Archiwa autorów

Zgodnie z instrukcją WTA nr 2-9-04 [4–7] wartość Sd nie przekraczała więc 0,2 m (rys. 2). Jako powłokę dekoracyjno-ochronną zastosowano elastyczny tynk polikrzemianowy o strukturze baranka, uziarnieniu 1,5 mm i o wartości współczynnika Sd = 0,12 m.

Skuteczność zaproponowanego rozwiązania

Na podstawie trzyletnich obserwacji można stwierdzić, że zaproponowane rozwiązanie okazało się skuteczne. Materiały zabezpieczające elewacje przed pojawianiem się kolejnych pęknięć nie ­ograniczały dyfuzji pary wodnej, a wilgotność masowa murów wyznaczona na wysokości 80 cm od podłoża zmniejszyła się do wartości nieprzekraczającej 4%.

Potrzebujesz więcej TREŚCI?

Odbierz TUTAJ
IZO-newsletter »

Rysy pojawiające się na elewacji nie wymagały natychmiastowego zabezpieczenia. Najczęściej powstawały na murach wzmocnionych prętami stalowymi, co mogło być spowodowane dalszym osiadaniem budynku. Można je uznać za usterki estetyczne, niezagrażające bezpieczeństwu konstrukcji.

Na niestabilnych podłożach, czyli m.in. w miejscach występowania szkód górniczych, można jednak spodziewać się dalszego powstawania pęknięć.

Szczególnie niebezpieczne są pionowe pęknięcia w dolnej części budynku, powstające wskutek przekroczenia wytrzymałości na rozciąganie, oraz pęknięcia boczne ukośnie pochylone ku środkowi, pojawiające się najczęściej w górnej części budynku. Największe szkody w budynkach spowodowane są siłami rozciągającymi, co wynika z większej wytrzymałości materiałów na ściskanie niż na rozciąganie.

W razie zaobserwowania nowych rys pionowych należy przeprowadzić kolejną ekspertyzę mającą na celu ocenę skuteczności przeprowadzonych zabiegów. Wówczas może okazać się konieczne wzmocnienie fundamentów: podmurowanie lub podbicie, poszerzenie ław fundamentowych, zwiększenie powierzchni stóp fundamentowych, wymiana słabych odcinków fundamentów lub całkowita wymiana fundamentów [1, 2].

Literatura

 1. E. Masłowski, D. Spiżewska, „Wzmacnianie konstrukcji budowlanych”, Arkady, Warszawa 2000
 2. M. Stahr, „Bausanierung Erkennen und beheben von Bauschaden 5”, Auflage Vieweg + Teubner Verlag/Springer Fachmedien, Wiesbaden 2011.
 3. T. Dettmering, H. Kollmann, „Putze in Bausanirerung und Denkmalpflege”, Beuth Verlag, Berlin 2012.
 4. W. Brachaczek, W. Siemiński, „Tynki renowacyjne”, „Materiały Budowlane”, nr 6/2013, s. 52–56.
 5. H. Kollmann, „Sanierputzsysteme, überarbeitete Auflage”, WTA‑Schriftenreihe nr 7, Aedificatio-Verlag, Freiburg 1995.
 6. Instrukcja WTA nr 2-9-04/D, „Sanierputzsysteme: Renovation mortar systems”.
 7. W. Brachaczek, W. Siemiński, „Czynniki technologiczno­‑materiałowe wpływające na powstawanie rys na powierzchni tynków renowacyjnych”, „IZOLACJE”, nr 7/8/2013, s. 45–49.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak zapewnić trwałość mocowania elewacji?


Wsporniki przejmują ciężar muru i za pomocą zabetonowanych szyn kotwiących lub kotew przekazują go na ścianę nośną... ZOBACZ »


Czego użyć do izolacji balkonu, a czego do izolacji dachu?

Szukasz wpustu balkonowego dobrej jakości?

Najczęściej spotykane w polskim budownictwie dachy to dachy płaskie, pokryte papą lub blachą, więc... czytaj dalej » Wpust balkonowy prosty, wpust balkonowy skośny, ogrzewany lub nieogrzewany? Co wybrać? czytaj dalej »

Jak i czym ocieplić poddasze?


W systemie termoizolacji na krokwiach, która z pewnością jest najbardziej efektywną metodą termoizolacji, stosuje się... ZOBACZ »Gdy ważna jest termoizolacyjność i estetyka...

Tłumienie dźwięków uderzeniowych i drgań budynków. Zobacz »

Ukryte mocowanie oznacza, że łączniki płyt są niewidoczne, co poprawia...
czytaj dalej »

Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających... czytaj dalej »

Dlaczego hydroizolacja budynków jest tak ważna?

Wyniki badań statystycznych wskazują, że ok. 80% wszystkich uszkodzeń obiektów budowlanych sprowadza się w rezultacie do problemów z nieszczelną hydroizolacją.  czytaj dalej »


Chcesz ograniczyć straty ciepła z budynku? Zobacz »

Jak usunąć wilgoć ze ścian?

W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i eketrycznej skłaniają do analizy strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów jest...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Jak dobrać posadzkę do obiektu?


Wybierz posadzkę, która będzie funkcjonalna i łatwa i czyszczeniu... ZOBACZ »


Dowiedz się więcej o hydroizolacji dachów »

Wypróbuj aplikację projektową i stwórz własną wizualizację »

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » Dodaj własne zdjęcie i dopasuj kolory elewacji lub wnętrza do swojego budynku! czytaj dalej »

Czego użyć do izolacji kanałów wentylacyjnych?


Systemy ochrony energii w budownictwie i w instalacjach technicznych, spełniają najbardziej restrykcyjne normy europejskie definiując... ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Szukasz wpustu balkonowego dobrej jakości?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Wpust balkonowy prosty, wpust balkonowy skośny, ogrzewany lub nieogrzewany? Co wybrać? czytaj dalej »

Czego jeszcze nie wiesz o izolacji natryskowej?


Poliole to grupa wyrobów przeznaczonych do wytwarzania szerokiej gamy poliuretanów, które... ZOBACZ »


dr inż. Wacław Brachaczek
dr inż. Wacław Brachaczek
Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Pracuje w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej na stanowisku adiunkta.... więcej »
mgr  Wojciech Siemiński
mgr  Wojciech Siemiński
Ukończył studia ekonomiczne w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. Pracuje w firmie SEMPRE Farby Sp. z o.o. w Bielsku-Białej na stanowisku dyrektora techniczno-handlowego. Zawodowo interesuje się... więcej »
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Synthos S.A. Synthos S.A.
Grupa Kapitałowa Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie...
11/12/2019

Aktualny numer:

Izolacje 11/12/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Modernizacja poddaszy użytkowych
 • - Okładziny podłogowe
Zobacz szczegóły
Ulga remontowo-modernizacyjna w PIT 2017

Ulga remontowo-modernizacyjna w PIT 2017

W aktualnych przepisach prawa podatkowego nie znajdziemy wielu ulg, które obowiązywały w poprzednich latach. Wśród nich jest ulga remontowo- modernizacyjna. Niektórzy...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.