Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Bezpieczeństwo pożarowe ścian zewnętrznych budynków

System euroklas | Uściślenie nazewnictwa w rozporządzeniu | Badanie stopnia rozprzestrzeniania ognia
Widok budynku po pożarze – nieprawidłowe przyklejanie płyt styropianowych przyczyniło się do rozprzestrzenienia ognia | Outer building walls fire safety assessing methods
Widok budynku po pożarze – nieprawidłowe przyklejanie płyt styropianowych przyczyniło się do rozprzestrzenienia ognia | Outer building walls fire safety assessing methods
NowosciBudowlane.com.pl

Zgodnie z aktualnymi wymaganiami przepisów prawnych ocieplenia ścian zewnętrznych budynków powinny być wykonane z materiałów nierozprzestrzeniających ognia (NRO), a na wysokości budynku powyżej 25 m od poziomu terenu okładzina elewacyjna, jej mocowanie mechaniczne, a także izolacja cieplna ściany zewnętrznej powinny być wykonane z materiałów niepalnych. Co jednak dokładnie znaczą te terminy?

Wymagania stawiane systemom ETICS określone są w zharmonizowanym z dyrektywą CPD [1] dokumencie ETAG 004:2011 [2]. Spełnienie tych wymagań oznacza potwierdzenie zgodności wyrobu z dyrektywą budowlaną. Jednym z podstawowych zagadnień podanych w dyrektywie [1] jest bezpieczeństwo pożarowe.

System euroklas

Wytyczne ETAG 004:2011 [2] dotyczące bezpieczeństwa pożarowego odnoszą się wyłącznie do klasyfikacji reakcji na ogień zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13501-1+A1:2010 [3]. System klasyfikacji opisany w tej normie definiuje siedem tzw. euroklas, które określają, w jakim stopniu dany wyrób przyczynia się do rozwoju pożaru, tzn. jak dużo wytwarza energii cieplnej i jak szybko (Czytaj więcej na ten temat).

Potrzebujesz więcej TREŚCI?

Odbierz TUTAJ
IZO-newsletter »

System euroklas został opracowany w odniesieniu do scenariusza pożaru wewnątrz budynku. Nie uwzględnia natomiast rozwoju pożaru z działaniem ognia z zewnątrz budynku.

Uściślenie nazewnictwa w rozporządzeniu

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego fasad budynków określone są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [4], wraz z późniejszymi zmianami [5].

ABSTRAKT

W artykule opisano wymagania stawiane systemom ETICS dotyczące bezpieczeństwa pożarowego. Podano system klasyfikacji reakcji na ogień oraz metody określania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany. Szczególną uwagę zwrócono na badanie bezpieczeństwa pożarowego fasad w zakresie rozwoju pożaru przy działaniu ognia od zewnątrz budynku. Wspomniano także o w szczegółach projektu nowelizacji normy PN-B­‑02867:1990+Az1:2001.

The article discusses fire safety requirements set before ETICS systems. It specifies a reaction to fire classification system, as well as the means to assess the stages of fire spreading through walls. Much attention is specifically dedicated to façade fire safety testing in the scope of fire growth, during operation of a fire source outside of a building. Some details of the PN­‑B­‑02867:1990+Az1:2001 norms amendment project are also mentioned.

Jedną z tych zmian jest określenie warunków równoważności europejskiej klasyfikacji reakcji na ogień i wymagań zapisanych w rozporządzeniu i realizowanych za pomocą polskich klasyfikacji. Dodany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. [5] zapis § 208a stanowi:

„1. Określeniom użytym w rozporządzeniu: niepalny, niezapalny, trudno zapalny, łatwo zapalny, niekapiący, samogasnący, intensywnie dymiący, odpowiadają klasy reakcji na ogień zgodnie z załącznikiem 3 do rozporządzenia.
 2. Elementy budynku określone w rozporządzeniu jako nierozprzestrzeniające ognia, słabo rozprzestrzeniające ogień lub silnie rozprzestrzeniające ogień, powinny spełniać, z zastrzeżeniem ust. 3, wymagania według załącznika nr 3.
 3. W przypadku ścian zewnętrznych budynku, w tym z ociepleniem i okładziną zewnętrzną lub tylko z okładziną zewnętrzną, przez elementy budynku:
 1) nierozprzestrzeniające ognia – rozumie się elementy budynku nierozprzestrzeniające ognia zarówno przy działaniu ognia od wewnątrz, jak i od zewnątrz budynku,
 2) słabo rozprzestrzeniające ogień – rozumie się elementy budynku, które z jednej strony są słabo rozprzestrzeniające ogień, natomiast przy działaniu ognia z drugiej strony są słabo rozprzestrzeniające ogień lub nierozprzestrzeniające ognia,
 3) silnie rozprzestrzeniające ogień – rozumie się elementy budynku, które przy działaniu ognia z jednej strony sklasyfikowane są jako silnie rozprzestrzeniające ogień, niezależnie od klasyfikacji uzyskanej przy działaniu ognia z drugiej strony,
 – dla których wymagania przy działaniu ognia wewnątrz budynku określa się według załącznika nr 3 do rozporządzenia, a przy działaniu ognia od zewnątrz budynku określa się według polskiej normy dotyczącej metody badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany”.

Przyporządkowanie klas reakcji na ogień stosowanym w rozporządzeniu [5] określeniom: niepalny, niezapalny, trudno zapalny, łatwo zapalny, niekapiący, samo gasnący, intensywnie dymiący, przedstawiono w tabeli 1.

Zgodnie z tymi zapisami spełnienie warunku niepalności ocieplania elewacji na wysokości powyżej 25 m jest możliwe, jeżeli badana okładzina zewnętrzna oraz system mocowania i izolacja cieplna uzyskają klasę reakcji na ogień: A1, A2-s1,d0, A2-s2,d0 lub A2-s2,d0.

Natomiast jedyną obowiązującą metodą oceny rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne budynków przy działaniu ognia od zewnątrz budynku jest norma PN-B-02867:1990+Az1:2001 [7], powołana w załączniku 1 do rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [5].

Nie jest więc możliwe potwierdzenie nierozprzestrzeniania ognia na podstawie klasyfikacji reakcji na ogień zgodnie z p. 2 załącznika 3 do rozporządzenia [5], gdyż klasyfikacja ta wyklucza taką możliwość w odniesieniu do ścian zewnętrznych przy działaniu ognia od strony zewnętrznej budynku.

Badanie stopnia rozprzestrzeniania ognia

Norma PN-B-02867:1990+Az1:2001 [7], dotycząca metody badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany, w punkcie 1.2 klasyfikuje ściany wykonane z materiałów niepalnych jako ­nierozprzestrzeniające ognia bez konieczności badania. W pozostałych sytuacjach ściany zewnętrzne należy poddać badaniu działania ognia od strony zewnętrznej budynku.

Określanie niepalności według tej normy nie jest jednak zdefiniowane tak samo, jak w rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [5], czyli klasą reakcji na ogień. Określa się je badaniem niepalności zgodnie z normą PN-93/B-02862 (PN-B-02862:1993+Az1:1999 [8] (wycofaną bez zastąpienia).

Zobacz także: Skąd się biorą rysy na powierzchni tynków renowacyjnych?

Norma PN-B-02867:1990+Az1:2001 [7] definiuje stopień rozprzestrzeniania ognia jako umowną klasyfikację elementu budynku ze względu na zachowanie się badanej próbki w znormalizowanych warunkach badania. Klasyfikacja ta obejmuje:

 • rozprzestrzenianie się płomieni po powierzchni próbki lub wewnątrz próbki,
 • bezpłomieniowe spalanie (tlenie) lub rozkład termiczny materiału próbki,
 • występowanie płonących kropli i odpadów.

Na podstawie tych kryteriów w normie rozróżniono trzy typy ścian pod kątem stopnia rozprzestrzeniania ognia:

 • ściany nierozprzestrzeniające ognia (stopień 1) – w obszarze działania źródła ognia mogą ulec spaleniu, natomiast nie ulegają spaleniu poza tym obszarem; nie dopuszcza się spalania po czasie badania i występowania płonących kropli lub odpadów stałych;
 • ściany słabo rozprzestrzeniające ogień (stopień 2) – mogą ulec spaleniu poza obszarem działania źródła ognia w zakresie określonym w kryteriach oceny badania; nie dopuszcza się spalania po czasie badania ani też występowania płonących kropli i odpadów stałych;
 • ściany silnie rozprzestrzeniające ogień (stopień 3) – ulegają spaleniu poza obszarem działania ognia, poza zakresem określonym w kryteriach oceny badania przyjętych dla ścian słabo rozprzestrzeniających ogień po czasie badania; podczas spalania tworzą się płonące krople lub odpady stałe.
Wilgoć w budynkach wielolokalowych, Teczka Administratora, wydanie specjalne, ISSN 2299-1603, PKWiU: 58.14.1, stron: 48
SPRAWDŹ SPIS TREŚCI »
CZYTAJ OPIS »

Badanie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne przy działaniu ognia od zewnątrz budynku polega na poddawaniu próbek reprezentatywnych dla badanych ścian działaniu ognia od znormalizowanego źródła ognia w ściśle określonych warunkach, odpowiadających fazie rozwoju pożaru. Badaniu poddaje się trzy próbki (makiety) o wymiarach min. 1800×2300 mm i grubości warstw jak w dokumentacji technicznej.

Zgodnie z wymaganiami wprowadzonymi zmianą Az1:2001 [7] makiety mocuje się do ścian badawczych wykonanych z cegły ceramicznej pełnej o gr. 36 cm (fot. 1), a następnie poddaje działaniu źródła ognia w postaci stosu drewna o masie 20 kg (fot. 2).

Podczas badania prowadzi się pomiary temperatury, określa się zasięg spalania próbek oraz prowadzi obserwacje występowania płonących kropli i stałych odpadów z badanego obiektu.

Kryteria oceny stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany podano w tabeli 2. W ocenie tej uwzględnia się najwyższą temperaturę zarejestrowaną w czasie badania na punktach pomiarowych umieszczonych na liniach L1 i L2.

Uzyskane wyniki przekładają się na klasyfikację wyrobu budowlanego. Przy czym – jak stanowi norma w zmianie Az1:2001 [7] – klasyfikację należy wykonać na podstawie najbardziej niekorzystnej oceny badań jednej z trzech próbek z zachowaniem następujących zasad:

 • klasyfikacja odnosi się do rozwiązania identycznego jak próbka poddana badaniu;
 • w wypadku ociepleń klasyfikacja odnosi się do rozwiązań:
  – wyprawy zewnętrznej z tego samego tynku z możliwością występowania różnej struktury i o granulacji nie mniejszej niż w badanej próbce;
  – takich samych pozostałych komponentów, tj. zaprawy klejowej, siatki i izolacji;
 • klasyfikacja taka sama, uzyskana z badań tego samego rozwiązania przy różnych grubościach izolacji, jest ważna również dla pośrednich grubości izolacji;
 • klasyfikacja jest ważna dla innych rodzajów podłoża.

Czytaj dalej: Aprobata krajowa

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 1/2013

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Uszczelnianie trudnych powierzchni! Zobacz, jak to zrobić skutecznie »


Doszczelniając przegrodę od strony wewnętrznej budynku ograniczamy przenikanie pary wodnej do warstwy izolacyjnej, natomiast... ZOBACZ »Tych fachowców najczęściej poszukują Polacy »

Szybki montaż stropu - jak to zrobić »

3/4 Polaków deklaruje, że potrzebuje fachowca do wykonania pracy w domu lub mieszkaniu. Najczęściej poszukiwanym jest...
czytaj dalej »

Oprócz znacznych oszczędności finansowych wynikających między innymi z braku dodatkowych ociepleń, możliwości prowadzenia w stropie instalacji, montażu stropu bez użycia dźwigów i... czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Szukasz wpustu balkonowego dobrej jakości?

Doskonałe rozwiązanie do izolacji dachów płaskich »

Wpust balkonowy prosty, skośny, ogrzewany, nieogrzewany... Dobierz odpowiedni czytaj dalej » Hydroizolacja dachów odbywa się przy pomocy wałków lub natryskowo - najlepszą w danym przypadku metodę dobiera się... czytaj dalej »

Ochroń wnętrze domu przed silnym słońcem » »


Markizy, żaluzje, pergole, rolety - które rozwiązanie sprawdzi się w Twoim przypadku? ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Akustyczne płyty ścienne i sufitowe »

Energooszczędne płyty warstwowe z izolacją z wełny mineralnej o unikalnych właściwościach przeciwpożarowych i strukturalnych...  czytaj dalej »


Jak zabepieczyć ocieplenie przed rwącym wiatrem?

Jak uzyskać pełne uprawnienia architektoniczne?

Siły działające na wybrany system ociepleń przenoszone są zarówno przez zaprawę klejową, jak i łączniki fasadowe. Dzięki...
czytaj dalej »

Zobacz, jak otrzymać uprawnienia do samodzielnego wykonywania zawodu architekta w Polsce i UE czytaj dalej »

Jak trwale zabezpieczyć budynki przed wodą?

Skutecznie zabezpiecz budowane konstrukcje przed pożarem »

Rozwijamy kreatywne rozwiązania dla osiągniecia pożądanego sukcesu nawet w przypadku specjalnych projektów czytaj dalej » Masywne elementy budowlane w starych obiektach często nie spełniają wymagań przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. czytaj dalej »

Izolacje piwnic i garaży. Jakie rozwiązanie wybrać?


Bierzemy pod uwagę wszystkie czynniki takie jak np. wymagania techniczne obiektu, dzięki czemu jesteśmy w stanie dopasować idealną oszczędność energii do wskazanego pomieszczenia. ZOBACZ »Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Triflex Polska Triflex Polska
Triflex zyskał na rynku europejskim pozycję lidera w zakresie opracowywania, kompleksowego doradztwa oraz zastosowania uszczelnień i powłok...
7/8/2019

Aktualny numer:

Izolacje 7/8/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Wtórne hydroizolacje poziome
 • - Mocowanie elewacji wentylowanych
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.