Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2019 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Termoizolacyjne systemy natryskowe - właściwości i zastosowanie

Izolacja celulozowa | Zaprawa mineralna | Przeznaczenie poszczególnych natrysków
mgr inż. Martyna Drećka  |  20.12.2018  |  2
Pokaz natrysku celulozy na ściankę z płyty OSB | Thermal insulation spraying systems - properties and application
Pokaz natrysku celulozy na ściankę z płyty OSB | Thermal insulation spraying systems - properties and application
Derowerk

Natrysk materiału izolacyjnego pozwala na całkowitą eliminację mostków cieplnych (oczywiście, przy odpowiednim rozwiązaniu detali konstrukcyjnych), a spośród innych metod wbudowywania izolacji wyróżnia się tym, że jest mniej pracochłonny.

Na rynku krajowym dostępne są następujące rodzaje materiałów do izolacji natryskowej:

  • pianka poliuretanowa (PUR) o strukturze zamkniętokomórkowej (pianka sztywna) lub otwartokomórkowej (pianka elastyczna),
  • celuloza w postaci rozdrobnionych włókien celulozowych,
  • zaprawa termoizolacyjna na bazie spoiwa cementowego i włókien mineralnych.

Natryskowa pianka poliuretanowa (PUR)

Jest to tworzywo sztuczne. Pianka sztywna składa się z komórek polimeru poliuretanowego otaczającego pęcherzyki gazu spieniającego, tzw. poroforu (np. dwutlenku węgla, CFC – tzw. freonów, HCFC, HFC). Pianka elastyczna ma zaś budowę otwartokomórkową (Czytaj więcej na ten temat). Oznacza to, że pęcherzyki polimeru przenikają się wzajemnie i tworzą strukturę gąbczastą wypełnioną powietrzem. Polimer decyduje o właściwościach mechanicznych kompozytu, a gaz odpowiada za izolacyjność cieplną.

Pianki natryskowe są systemami dwukomponentowymi: powstają w wyniku połączenia ciekłych składników A i B. Składnik A to mieszanina polioli (poliestrów lub polieterów) i środków pomocniczych, składnik B natomiast to izocyjanian (np. TDI – diizocyjanian toluilenu lub MDI – diizocyjanian difenylometanu).

Bezpośrednio przed natryskiem składniki pianek mieszane są mechanicznie w odpowiedniej proporcji objętościowej. Z chemicznego punktu widzenia poliuretany otrzymuje się przez poliaddycję di- lub triizocyjanianów ze związkami zawierającymi wolne grupy wodorotlenowe typu polioli. Do produkcji pianek elastycznych stosuje się mieszaniny polioli zawierające więcej składników dwufunkcyjnych, a do produkcji pianek sztywnych – większe dodatki polioli co najmniej trójfunkcyjnych.

Izolacja celulozowa

ABSTRAKT

W artykule omówiono rodzaje i właściwości materiałów do izolacji natryskowych: pianek poliuretanowych, zapraw termo­izolacyjnych na bazie spoiwa cementowego i włókien ­mineralnych oraz celulozy. Opisano technologię i warunki aplikacji tych materiałów, porównano ich wybrane parametry techniczne, właściwości ogniowe oraz akustyczne. Podano także wpływ tych materiałów na środowisko oraz warunki bezpiecznej aplikacji.

The article discusses the types and properties of spraying insulation materials: polyurethane foams, cement- and mineral fibre-based thermal insulation mortars, as well as cellulose. It also describes application conditions and the technology used for these materials, as well as compares their several selected technical, fire resistance, and acoustic properties. It also investigates the impact of using these materials on the environment, as well as their safe application conditions.

To materiał pochodzenia organicznego, wytwarzany z makulatury gazetowej pochodzącej z recyklingu. Surowcem jest materiał z włókien drzewnych – celuloza.

W trakcie produkcji odpowiednio wyselekcjonowany papier (w Europie przede wszystkim z gazet codziennych, a na innych kontynentach także z kartonu i papieru fotograficznego) poddawany jest rozdrobnieniu oraz impregnacji m.in. związkami boru oraz wodorotlenkiem glinu w postaci drobnoziarnistego granulatu w ilości do 18% masy wyrobu gotowego. Dodatek ten sprawia, że włókna celulozowe stają się odporne na rozwój pleśni i grzybów, a także trudnopalne.

Zaprawa mineralna

Produkuje się ją w postaci suchej mieszanki cementu, wypełniaczy (rozwłóknionej wełny mineralnej) oraz dodatków modyfikujących. Dostarczana jest w postaci materiału sypkiego, włóknistego, o szarej barwie.

Surowcami do produkcji wełny skalnej są bazalt, gabro, dolomit lub kruszywo wapienne oraz brykiety mineralne. Odmierzone właściwe proporcje surowców umieszczane są w piecu żeliwnym, gdzie w temp. ok. 1400°C przyjmują postać płynną. Masa skalna pod wpływem grawitacji wypływa z pieca na dyski kręcące się z ogromną prędkością. Obroty powodują powstawanie włókien, które następnie schładzane są powietrzem i mieszane ze spoiwem cementowym i dodatkami modyfikującymi.

Przeznaczenie poszczególnych natrysków

Przeznaczenie pianek poliuretanowych zależy ściśle od ich budowy. Pianki sztywne o strukturze zamkniętokomórkowej mogą być stosowane do wykonywania izolacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Pianki, które aplikuje się od wewnętrznej strony przegrody (dachu, ściany, stropu, podłogi), nie wymagają powłoki chroniącej je przed wpływami czynników atmosferycznych. Inaczej jest w wypadku natrysku pianki na zewnątrz.

Zobacz także: Izolacyjna pianka poliuretanowa z otwartymi komórkami

Tu warstwy pianki poliuretanowej na zewnętrznych elementach obiektów budowlanych powinny być zabezpieczone wyrobami lakierowymi, które gwarantują uzyskanie długotrwałych pokryć. Wynika to z braku odporności pianek na czynniki atmosferyczne, a w szczególności na promieniowanie ultrafioletowe (pianki ulegają degradacji, tracą właściwości termoizolacyjne i wytrzymałość mechaniczną).

Do ochrony poliuretanów stosuje się m.in. farby akrylowe, bitumiczne, ew. z posypką piaskiem, farby poliuretanowe i silikonowe. Dzięki zabezpieczeniu pianek wymienionymi środkami materiały te mogą stanowić także warstwę wodochronną dachu.

W odróżnieniu od pianek sztywnych elastyczne pianki o budowie otwartokomórkowej mogą być stosowane tylko wewnątrz pomieszczeń. Nie mogą być ponadto poddawane obciążeniom oraz narażane na kontakt z wodą i działanie warunków atmosferycznych.

Izolacje celulozowe mogą być natryskiwane zarówno wewnątrz budynku, jak i na zewnątrz. Mogą być wbudowane w takie konstrukcje, w których nie będą narażone na oddziaływanie opadów, wpływów atmosferycznych i wilgoci.

Jeśli więc wykonuje się natrysk z celulozy od zewnętrznej strony elementów budowlanych, trzeba zadbać o odpowiednie warunki (brak opadów atmosferycznych i dodatnia temperatura powietrza) oraz o zabezpieczenie warstwy celulozy np. wodochronną membraną paroprzepuszczalną, która umożliwi ponadto odparowanie wody z izolacji.

Ważne jest także, by natrysk wykonywany był na takie podłoże, które zagwarantuje dobrą przyczepność materiału, np. na beton, płyty drewnopochodne (OSB, pilśniowe itp.) czy elementy murowe. Przy wyborze rodzaju celulozy należy zwrócić uwagę na to, że nie wszyscy producenci tego materiału deklarują jego przydatność do wbudowania metodą natrysku.

Metoda natrysku mieszanki wełny mineralnej i cementu przeznaczona jest do wykonywania wewnętrznych izolacji cieplnych stropów żelbetowych, przede wszystkim garażowych i piwnicznych. Aprobaty niektórych materiałów dopuszczają również stosowanie natrysku wewnątrz na żelbetowe ściany, belki i słupy. Ocieplenia tą metodą można wykonywać w budynkach przemysłowych, mieszkalnych i użyteczności publicznej. Metoda natrysku zaprawy mineralnej ma zastosowanie w budownictwie także w celach izolacji przeciwpożarowych.

Parametry techniczne

Termoizolacyjne materiały natryskowe mają bardzo dobre właściwości termoizolacyjne dzięki powietrzu lub gazom zawartym w porach. W TABELI 1 przedstawiono porównanie wybranych parametrów technicznych tych materiałów na podstawie odpowiednich aprobat, instrukcji, artykułów i danych producentów.

Wilgoć w budynkach wielolokalowych, Teczka Administratora, wydanie specjalne, ISSN 2299-1603, PKWiU: 58.14.1, stron: 48
SPRAWDŹ SPIS TREŚCI »
CZYTAJ OPIS »

Najlepsze wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ mają sztywne pianki poliuretanowe, co oznacza, że są najlepszymi termoizolatorami. Różnica w stosunku do pozostałych materiałów jest niewielka. Wynika ona z tego, że komórki pianki poliuretanowej nie są wypełnione powietrzem (tak jak w pozostałych izolacjach), lecz gazem o wyższych parametrach cieplnych niż powietrze. Niestety gazy te z upływem czasu mają skłonność do dyfuzji przez błony komórek, co powoduje wzrost wartości współczynnika λ.

Włókna celulozowe i pianki poliuretanowe są zdecydowanie lżejsze od zaprawy mineralnej, więc nie obciążają nadmiernie konstrukcji. Zalecane są w budynkach, w których niewskazane jest przeciążanie konstrukcji.

Sztywne pianki poliuretanowe mają zastosowanie w konstrukcjach, w których są bezpośrednio obciążane. Badania wskazują, że materiały te mają na tyle dużą wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie, że mogą być poddawane obciążeniom. Elastyczne pianki poliuretanowe przenoszą natomiast tylko niewielkie naprężenia ściskające i rozciągające. Wytrzymałość na ściskanie celulozy i zaprawy mineralnej nie jest oznaczana, ponieważ materiałów tych nie obciąża się bezpośrednio.

Paroprzepuszczalność omawianych materiałów jest skrajnie różna. Włókna celulozowe i elastyczne pianki poliuretanowe to materiały otwarte na dyfuzję pary wodnej, sztywne pianki poliuretanowe ze względu na zamkniętokomórkową strukturę mają natomiast wysoki współczynnik oporu dyfuzyjnego, a więc stanowią barierę dla dyfuzji pary wodnej.

Właściwości ogniowe

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 1, omawiane izolacje natryskowe różnią się klasą reakcji na ogień, oznaczaną zgodnie z normą PN-EN 13501-1+A1:2010 [1]. Na najwyższej pozycji plasuje się zaprawa termoizolacyjna z wełny mineralnej. Wytrzymuje ona działanie znacznie wyższych temperatur niż pozostałe materiały i ma najwyższą klasę reakcji na ogień A1, co oznacza, że jest niepalna.

W Europie od wielu lat jest ona stosowana nie tylko jako izolacja cieplna, lecz także jako zabezpieczenie przeciwpożarowe elementów żelbetowych, zwłaszcza w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Nieco niżej w klasyfikacji znajduje się celuloza z klasą B-s2,d0, uzyskiwaną przy zastosowaniu pomiędzy materiałami lub ewentualnie na odpowiednich materiałach, wyszczególnionych w aprobacie. Włókna celulozy wystawione na działanie ognia zachowują się podobnie do drewna.

Powierzchnia termoizolacji opalana płomieniami zostaje zwęglona. ­Gruba ­zwęglona warstwa wierzchnia dzięki niskiej przewodności cieplnej i temperaturze topnienia wyższej niż 1200°C chroni dalsze włókna celulozy i elementy konstrukcyjne przed destrukcyjnym działaniem ognia. W razie pożaru zdolność celulozy do zapobiegania zapaleniu się konstrukcji i nierozprzestrzeniania się ognia ma nawet większe znaczenie niż jej odporność na ogień.

Potrzebujesz więcej TREŚCI?

Odbierz TUTAJ
IZO-newsletter »

Zarówno zaprawa mineralna, jak i celuloza w kontakcie z ogniem nie wydzielają żadnych substancji trujących – w przeciwieństwie do pianek. Pianki poliuretanowe mają klasę reakcji na ogień E. Pod działaniem ognia pianki elastyczne miękną i topią się jak tworzywa termoplastyczne, pianki sztywne natomiast rozkładają się i pozostawiają po sobie tzw. zwęglinę, która ulega rozkładowi w temp. powyżej 400°C.

Podczas spalania pianki poliuretanowe wytwarzają ponadto duże ilości żółtego dymu o charakterystycznym zapachu. Produktami spalania są m.in. tlenek węgla i cyjanowodór, dlatego poliuretany zalicza się do materiałów toksycznych (klasyfikacje są różne i zależą od odmiany poliuretanu).

W wypadku każdego z omawianych materiałów na rozwój pożaru wpływa także wyeksponowanie materiału – wszelkie okładziny i powłoki zmniejszają jego palność.

Komentarze

(2)
purizol.pl | 06.03.2014, 21:19
Izolacje natryskowe powolutku zadomawiają się na polskim rynku wszak daleko nam do krajów zagranicznych jak np. Ameryka. I co najważniejsze stają się coraz bardziej przystępne cenowo jak np: http://purizol.pl/pianka_poliuretanowa_cena.html
Johny111 | 15.07.2014, 11:06
Da się zauważyć coraz większy udział na rynku izolacji natrysku pianek. Jak wiadomo jednak realia polskie odstają od zachodu. Ludzie nie wiedzą tak naprawdę w co inwestują, jak pianki zachowają się za kilka-kilkanaście lat, na papierze wszytko wygląda pięknie... Znam przypadek gdzie bardzo nie przyjemne zapachy pianki utrzymywały się w domu kilka miesięcy a niezadowolony inwestor zdecydował na zmianę rodzaju izolacji. Szkoda czasu, pieniędzy i nerwów.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Wybierz najlepszy materiał do ociepleń »


Czym różnią się materiały do izolacji poszczególnych elementów budynku? ZOBACZ »


Poznaj sposoby izolacji dachu płaskiego »

Jak wykonać ocieplenie w systemie ETICS?

Jaki materiał zastosować na dachu płaskim, zielonym, odwróconym, a jak na dachu pokrytym wcześniej papą termozgrzewalną?
czytaj dalej »

W przypadku budynków istniejących należy dokładnie sprawdzić jakość... czytaj dalej »

Uzyskaj tytuł mgr. inż. i uprawnienia budowlane!


Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte podczas studiów drugiego stopnia... ZOBACZ »


Jak zapewnić dobrą wibroakustykę budynku?

Rewolucja na rynku termoizolacji?

Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających klientów. czytaj dalej » Utrzymanie odpowiedniej temperatury wewnątrz obiektu, położonego w wymagającej strefie... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...  czytaj dalej »


Na czym polegają prace uszczelniające?

Wszystko o izolacji instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych »

Prace uszczelniające mają na celu odcięcie niebezpiecznych materiałów, substancji lub po prostu... czytaj dalej » Produkty przeznaczone do instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, jak i... czytaj dalej »

Chemia budowlana - porady ekspertów »


Masz wątpliwości i pytania jak rozwiązać Twój problem techniczny? Dobierz stosowną technologię do Twoich potrzeb... ZOBACZ »


Czego użyć do izolacji dachu?

Czym ocieplić piwnicę lub garaż?

Rozwiązaniem, które zapewnia optymalne zaizolowanie są... czytaj dalej » Izolacja stropów nad garażami podziemnymi musi spełniać wysokie wymagania akustyczne, cieplne i przeciwpożarowe... czytaj dalej »

Malowanie kafli krok po kroku »


Malowanie kafli to wciąż mało popularny sposób zmiany wystroju wnętrza... ZOBACZ »


Co warto wiedzieć o systemach natryskowych?

Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią?

Budynek ocieplony pianką jest szczelny akustycznie a przede wszystkim...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Planujesz wymianę dachu? Sprawdź »


Dzięki lekkości dachówek nie ma potrzeby wzmacniania Twojej starej struktury dachowej. W niektórych przypadkach jest nawet... ZOBACZ »


Elewacja, która wygląda jak drewno, marmur czy kamień »

Szukasz pomysłu na wykończenie elewacji? Sprawdź

Ładna fasada stanowi wizerunek budynku. Estetyczny wygląd elewacji często...
czytaj dalej »

Tynki cienkowarstwowe tworzą ochronno-dekoracyjną zewnętrzną warstwę o wysokiej odporności na... czytaj dalej »

Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
7/8/2020

Aktualny numer:

Izolacje 7/8/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Tarasy wentylowane
  • - Zastosowanie kruszyw lekkich
Zobacz szczegóły
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Flowcrete Polska Sp. z o.o.
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Jesteśmy producentem i dystrybutorem materiałów do wykonywania bezspoinowch posadzek żywicznych -...
Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Trudno wyobrazić sobie nowoczesny dom bez jego wizytówki, czyli balkonu lub tarasu. Elementy te stanowią dodatkową powierzchnię, która pozwala na chwilę oddechu na...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.