Kształtowanie akustyki w budynkach – poprawne rozwiązania w projektowaniu i wykonawstwie

Odgłosy kroków | Zalecane rozwiązanie uwarstwienia podłogi pływającej
Standard wykończenia kuchni w mieszkaniu M35 / Building acoustics development – applying adequate solutions to design and execution
Standard wykończenia kuchni w mieszkaniu M35 / Building acoustics development – applying adequate solutions to design and execution
archAKUSTIK

Mieszkańcy współcześnie wybudowanych budynków wielorodzinnych najczęściej jako zastrzeżenia co do akustyki ich mieszkań zgłaszają odgłosy kroków dobiegające z sąsiednich mieszkań i klatek schodowych, odgłosy z łazienek sąsiadów oraz nadmierny hałas wydostający się z systemu wentylacji. Przyczyną tych problemów są błędy popełnione na etapie projektowania i wykonawstwa.

Obowiązujące w Polsce wymagania akustyczne dotyczące wewnętrznych przegród budowlanych oraz dopuszczalnego poziomu hałasu od wyposażenia technicznego budynku opisane są w normach PN­‑B­‑02151-2:1987 [1] i PN-B-02151-3:1999 [2], przywołanych w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [3], oraz w samej treści rozporządzenia.

Sposoby obliczania i wyznaczania izolacyjności akustycznej przegród w budynku na podstawie laboratoryjnych parametrów izolacyjności akustycznej uzyskanych dla wzorców tych przegród zawarte są w normach PN-EN 12354-1:2002 [4] i PN-EN 12354-2:2002 [5]. Parametry laboratoryjne przegród budowlanych podane są natomiast m.in. w instrukcjach ITB (nr. 369, 448 i 463) [6–8], w aprobatach technicznych oraz badaniach akustycznych producentów poszczególnych systemów (Czytaj więcej na ten temat).

Za pomocą pomiarów izolacyjności akustycznej na podstawie norm PN-EN ISO 140­‑4:2000 [9] i PN-EN ISO 140-7:2000 [10] można sprawdzić, czy skończony budynek spełnia wymagania akustyczne.

Wymagany w pomieszczeniach mieszkalnych średni lub równoważny poziom hałasu A od wyposażenia technicznego budynku ma być nie wyższy niż 25 dB (A) nocą (od godz. 22.00 do godz. 6.00) oraz nie wyższy niż 35 dB (A) w ciągu dnia (od godz. 6.00 do godz. 22.00), a w kuchniach i pomieszczeniach sanitarnych, bez względu na porę, nie może być wyższy niż 40 dB (A).

Wymagana w skończonym budynku izolacyjność akustyczna przegrody (ściany lub stropu) od dźwięków powietrznych określona jest parametrem R’A1 (lub równoważnym parametrem DnT,A1). R’A1 jest to wskaźnik oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej, wyrażony jako suma określonego w laboratorium ważonego wskaźnika przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej Rw i widmowego wskaźnika adaptacyjnego C (określonych w badaniach laboratoryjnych dla wzorca danego typu ściany lub stropu), pomniejszona o wartość poprawki K określającej wpływ bocznego przenoszenia dźwięku w budynku oraz skorygowana (pomniejszona) o współczynnik bezpieczeństwa (najczęściej przyjmowany jako min. 2 dB):

R’A1 = Rw + C – K – (2 dB) [dB].

 

 

Wymagana w skończonym budynku izolacyjność akustyczna przegrody (stropu, schodów) od dźwięków uderzeniowych określona jest parametrem L’n,w. Jest to wskaźnik ważony oceny znormalizowanego przybliżonego poziomu uderzeniowego pod stropem, wyrażony jako suma ważonego wskaźnika poziomu uderzeniowego znormalizowanego Ln,w (określonego w badaniach laboratoryjnych dla wzorca danego typu stropu) i poprawki K wynikającej z bocznego przenoszenia dźwięku między pomieszczeniami rozdzielonymi danym stropem w budynku, pomniejszona o ważony wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego przez podłogę pływającą ΔLw, oraz skorygowany (powiększony) o współczynnik bezpieczeństwa (najczęściej przyjmowany jako min. 2 dB):

L’n,w = Ln,w + K – ΔLw + (2 dB) [dB].

W budynkach wskaźnik R’A1 (lub DnT,A1) określający izolacyjność akustyczną od dźwięków powietrznych ścian i stropów nie może być mniejszy niż wartość określona w przepisach. Wskaźnik L’n,w natomiast, określający izolacyjność akustyczną od dźwięków uderzeniowych stropów i schodów, nie może być większy niż wartość określona w przepisach.

Wymagana izolacyjność akustyczna przegród wewnętrznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

W tabeli podano przykładowe wymagania izolacyjności akustycznej przegród w budynkach wielorodzinnych.

Odgłosy kroków

ABSTRAKT

W artykule podjęto próbę przeanalizowania błędów projektowo-wykonawczych będących przyczyną problemów z akustyką w budowanych współcześnie budynkach wielorodzinnych. Zaproponowano poprawne rozwiązania projektowe.

The article attempts to analyse the design and performance errors that cause problems with the acoustics of multi-family houses constructed today. It also proposes the correct design solutions.

Najczęstszą przyczyną zgłaszanych problemów związanych ze słyszalnością kroków dobiegających z sąsiednich mieszkań i klatek schodowych jest niepoprawne uwarstwienie podłogi pływającej (w mieszkaniach) lub całkowity brak podłogi pływającej (spoczniki klatek schodowych).

Często źle wykonany jest detal dylatacji obwodowej warstwy dociskowej podłogi pływającej (wylewki) – w takich rozwiązaniach nawet pojedynczy styk wylewki ze ścianą (zwłaszcza ścianą nośną) powoduje znaczący spadek izolacyjności od dźwięków uderzeniowych całego stropu. Zdarza się również, że problem tkwi w niepoprawnym sposobie rozprowadzenia instalacji grzewczej w warstwie izolacji akustycznej podłogi pływającej.

W przypadku klatek schodowych standardowe rozwiązanie, czyli monolityczne oparcie biegów schodowych w ścianach klatki schodowej lub na belkach spocznikowych, powoduje, że kroki osób poruszających się po schodach są wyraźnie słyszalne w mieszkaniu obok.

Należy zauważyć, że problemy te często zgłaszane są przez mieszkańców budynków usytuowanych w cichej lokalizacji, gdzie poziom tła akustycznego w mieszkaniach wynosi 20–30 dB (A). Tak niski poziom tła sprawia, że odgłosy kroków i inne hałasy bytowe, zwykle ginące w szumie miasta, zaczynają być dużo wyraźniej słyszalne.

Przykładem takiej sytuacji są pomiary w jednym z nowych krakowskich budynków wielorodzinnych, w którym jeden z mieszkańców zgłaszał uciążliwość wyraźnie słyszalnych kroków sąsiada mieszkającego pod nim (mieszkanie powyżej nie było jeszcze zamieszkane).

W trakcie pomiarów stwierdzono, że strop nie spełnia wymagań w zakresie izolacyjności od dźwięków uderzeniowych, gdyż zmierzony parametr wynosi L’n,w = 61 dB przy wymaganiu < 58 dB (pomiar z górnego mieszkania w dół). Stwierdzono również, że w mieszkaniu są wyraźnie słyszalne odgłosy chodzenia z mieszkania poniżej, lecz nie w formie typowego stukania, lecz niskoczęstotliwościowego dudnienia.

WARTO WIEDZIEĆ
Artykuł prezentowany na Konferencji IZOLACJE 2013

Dalsze pomiary wykazały, że choć w tym kierunku (z mieszkania na dole w górę) strop wydaje się spełniać wymagania (L’n,w = 46 dB, R’A1 = 60 dB), to częstotliwość dudnienia leży poniżej zakresu objętego przez normę, czyli poniżej 100 Hz. Stwierdzono, że dudnienie słyszalne jest głównie w bardzo niskich częstotliwościach, w pasmach o częstotliwości środkowej 25–31,5 Hz i 63 Hz. Poziom słyszalnych dźwięków w tych częstotliwościach przekraczał o ok. 15 dB pasma sąsiednie oraz wyraźnie cichsze tło, co sprawiało, że odgłosy były bardzo uciążliwe. Pokazano to na wykresach zamieszczonych na rys. 1.

Z powodu ograniczeń budżetowych nie udało się w pełni zdiagnozować, co jest przyczyną dudnienia. Najprawdopodobniej jest to rezonans w warstwie wylewki generowany przez kroki. Dźwięki mogą przenikać do sąsiednich pomieszczeń wskutek złego tłumienia drgań kroków przez podłogę pływającą (w tym przypadku przez styropian elastyczny), a w związku z tym możliwe jest ich przenoszenie się na żelbetową konstrukcję budynku i wypromieniowywanie w sąsiednich pomieszczeniach.

Rys . 1. Wyniki pomiarów poziomu ciśnienia akustycznego w funkcji częstotliwości od odgłosów kroków (wykres górny – w pasmach tercjowych, wykres dolny – dwa najniższe pasma oktawowe w funkcji czasu). Czerwonymi liniami zaznaczono zmierzone poziomy w niskich częstotliwościach  |  Fot. archAKUSTIK

Jest również prawdopodobne, że słyszalny rezonans w warstwie wylewki przenosi się drogą powietrzną, gdyż izolacyjność od dźwięków powietrznych stropu (w tym przypadku żelbetowego gr. 18 cm) wynosi w paśmie 63 Hz zaledwie 30 dB. Możliwe jest także, że rezonans w warstwie wylewki został wzmocniony wskutek odwrotnego niż zwykle ułożenia warstwy styropianu elastycznego (styropian elastyczny gr. 2 cm ułożony był na stropie, a na nim znajdowała się dodatkowa warstwa EPS-u służąca rozprowadzeniu instalacji grzewczej).

Przykład ten dowodzi potrzeby kompletnych badań terenowych dotyczących skuteczności rzeczywistych układów podłóg pływających, uwzględniających większe zakresy częstotliwości i docelowe uwarstwienie, w tym np. warstwy dystansowe pod rozprowadzenie instalacji grzewczej.

 

 

Jak zatem poprawnie zaprojektować budynek, aby ograniczyć słyszalność kroków w mieszkaniach? Tak jak zostało to omówione podczas ubiegłorocznej konferencji IZOLACJE 2012 [12]: we wszystkich ogólnodostępnych pomieszczeniach w budynku konieczne jest wykonanie podłóg pływających. Dotyczy to stropów nad mieszkaniami, stropów na kondygnacjach poniżej części mieszkalnej (np. ­usługowych), a także stropów na korytarzach. Dodatkowo konieczne jest wykonywanie podłogi pływającej na spocznikach i podestach klatek schodowych oraz stosowanie prefabrykowanych biegów schodowych opartych przez przekładki elastomerowe na belkach spocznikowych stropów.

Zalecane rozwiązanie uwarstwienia podłogi pływającej przy typowych obciążeniach użytkowych do 500 kg/m² (od strony górnego pomieszczenia) to:

  • warstwa dociskowa gr. ≥ 60 mm wykonana z wylewki cementowej lub anhydrytowej (grubość i ew. zbrojenie według wymagań funkcjonalnych);
  • folia budowlana (zabezpieczająca przed przelaniem się wylewki w szczeliny między warstwami izolacji akustycznej);
  • warstwa izolacji akustycznej (elastyczna) gr. ≥ 20 mm wykonana z wełny mineralnej (zgodnej z normą PN-EN 13162:2009 [13]), mająca potwierdzoną sztywność dynamiczną SD ≤ 20 MN/m³;
  • fakultatywna warstwa instalacyjna (dystansowa) gr. ≥ 30 mm służąca do rozprowadzania instalacji c.o./c.w.u.,wykonana np. z polistyrenu ekstrudowanego (XPS-u);
  • strop konstrukcyjny.
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 6/2013

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Nowy, dostępny 24h na dobę sklep budowlany. Sprawdź »


Typowe zastosowania obejmują budynki rolnicze i magazynowe, budynki mieszkalne czy hale, gdzie wymagana jest... ZOBACZ »


Jak zatrzymać ciepło i ochronić dom przed zimnem?


Komfortowy i energooszczędny dom zapewnia swoim mieszkańcom izolację od gorąca, zimna, hałasu oraz... wysokich rachunków za ogrzewanie i klimatyzację... ZOBACZ »


Poznaj nowoczesne rozwiązania budowlane

Czego użyć do izolacji ścian, a czym ocieplić dach?

Obok wiedzy na temat produktów, równie istotna jest znajomość technologii, którą... czytaj dalej » Niski poziom ochrony cieplnej generuje wysokie koszty utrzymania budynku, stanowiące duże obciążenie budżetu... czytaj dalej »


Zgarnij bony o wartości 100zł. Zobacz jak »

Tłumienie dźwięków uderzeniowych i drgań budynków. Zobacz »

3 kroki do Super CashBack
czytaj dalej »

Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających... czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Jak zapewnić trwałość mocowania elewacji?


Wsporniki przejmują ciężar muru i za pomocą zabetonowanych szyn kotwiących lub kotew przekazują go na ścianę nośną... ZOBACZ »


Czego jeszcze nie wiesz o ognioodporności płyt PIR?

Uszczelnianie obiektów inżynieryjnych - jak to robią specjaliści?

W zależności od wymagań izolacyjności, czy odporności ogniowej możemy dobrać odpowiedni rodzaj płyt...
czytaj dalej »

Jak prawidłowo chronić ściany fundamentwe i zapewnić gwarancję żywotności obiektu? czytaj dalej »

Jak wykonać trwałe posadzki?

Jakich technologii oraz materiałów użyć do wykonania podłóg przemysłowych, naprawy betonów lub przeprowadzenia renowacji posadzek?  czytaj dalej »


Dowiedz się więcej o hydroizolacji dachów »

Popularność tego materiału rośnie. Dlaczego?

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » To nowoczesny materiał termoizolacyjny, który zdobył... czytaj dalej »

Jak mocować elewacje wentylowane?


Jak w realnych warunkach zachowują się różne systemy mocowań elewacji wentylowanych? ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Jak zapobiegać problemom z wilgocią budynków?


Poprawny dobór materiałów do wykonania hydroizolacji budynku i prawidłowe ich wbudowanie to podstawowe warunki, których spełnienie pozwoli uniknąć późniejszych problemów z wilgocią... ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Alpha Dam Alpha Dam
O FIRMIE Alpha Dam Sp. z o.o. produkuje od ponad 10 lat profesjonalne materiały wodochronne i przeciwwilgociowe dla budownictwa.  Do 2008...
10/2019

Aktualny numer:

Izolacje 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Konserwacje i renowacje systemów ociepleń
  • - Odporność ogniowa elementów drewnianych
Zobacz szczegóły
Ulga remontowo-modernizacyjna w PIT 2017

Ulga remontowo-modernizacyjna w PIT 2017

W aktualnych przepisach prawa podatkowego nie znajdziemy wielu ulg, które obowiązywały w poprzednich latach. Wśród nich jest ulga remontowo- modernizacyjna. Niektórzy...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.