Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2019 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Współczynnik przewodzenia ciepła mieszanek mineralno-asfaltowych

Wyznaczanie współczynnika przewodzenia ciepła | Badania laboratoryjne współczynnika przewodzenia ciepła
Thermal conductivity coefficient of asphalt-aggregate mixtures
Thermal conductivity coefficient of asphalt-aggregate mixtures
www.sxc.hu

Temperatura nawierzchni zmienia się wraz z warunkami zewnętrznymi. Dynamika tych zmian zależy od możliwości przejmowania ciepła przez wierzchnią warstwę oraz od jego dalszego przepływu do niższych warstw. Jednym z elementów decydujących o prędkości przepływu jest wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ mieszanek mineralno-asfaltowych.

Znajomość współczynnika przewodzenia ciepła λ mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA) jest niezbędna do przeprowadzenia oceny prędkości ogrzewania się lub oziębiania nawierzchni wskutek konwekcyjnej wymiany ciepła z powietrzem, promieniowania czy innych form wymiany z takimi czynnikami, jak woda, guma, stal. Wartość tego parametru nie jest stała, przypisana warstwie bądź typowi mieszanki. Wpływ na nią mogą mieć m.in. czynniki zewnętrzne, np. zmienny stopień zawilgocenia czy temperatura.

W literaturze rzadko pojawiają się informacje dotyczące przewodności cieplnej tych materiałów. Często podaje się błędnie wartość współczynnika λ asfaltu jako mieszanki mineralno-asfaltowej lub odwrotnie. W pojedynczych przypadkach wartości tego parametru przyporządkowuje się gęstość objętościową MMA, bez uwzględnienia dodatkowych danych, np. zawartości wolnej przestrzeni czy rodzaju zastosowanego materiału skalnego.

Wyznaczanie współczynnika przewodzenia ciepła

Przepływ ciepła w warstwie mieszanki mineralno-asfaltowej odbywa się na skutek przewodzenia. Szybkość, z jaką ciepło rozchodzi się tą drogą, wyrażana jest wartością współczynnika przewodzenia ciepła λ. Parametr ten definiowany jest równaniem Fouriera (1) [1–3]:

ABSTRAKT

W artykule omówiono wyniki badań laboratoryjnych przewodności cieplnej mieszanek mineralno-asfaltowych. Opisano czynniki wpływające na wartość współczynnika przewodzenia ciepła tych materiałów. Zwrócono uwagę na znaczenie ukształtowania struktury i wzajemnego oddziaływania składników MMA.

The article discusses the results of laboratory tests on thermal conductivity of asphalt-aggregate mixtures. It describes the factors that influence the value of the thermal conductivity coefficient of those materials. It also points out the importance of structure formation and mutual interaction of AAMs.

gdzie:
dQ – ciepło przechodzące [J],
λ – współczynnik przewodzenia ciepła [W/(m·K)],
dS – powierzchnia przekroju, przez który ciepło jest przewodzone [m²],
 – gradient temperatury na grubości warstwy (drogi przewodzenia) dx [K/m],
dτ – czas [s].

Według teorii kinetycznej współczynnik przewodzenia ciepła λ wyraża zdolność cząsteczki (drobiny) o większej energii do przekazywania jej części cząsteczkom w nią uboższym. Oznacza to, że ciepło płynie z miejsc o wyższej temperaturze do miejsc o niższej temperaturze.

Podstawowym czynnikiem w ciałach stałych, wpływającym na wartość współczynnika przewodzenia ciepła, jest gęstość objętościowa i skorelowana z nią zawartość wolnej przestrzeni. W tabeli 1 przedstawiono przykładowe wartości cieplne wybranych materiałów [1, 4, 5].

Tabela 1. Parametry cieplne wybranych materiałów mineralnych, asfaltu i powietrza [1, 4, 5]

Wzrost pustek powietrznych w materiale powoduje automatycznie zmniejszenie się wartości współczynnika λ. Widać to zwłaszcza w materiałach usypanych, w których wartość parametru λ zbliża się do wartości przewodności cieplnej gazu wypełniającego wolne przestrzenie. Przykładem materiału usypanego może być mieszanka mineralna o ciągłym uziarnieniu, wykorzystywana do warstw podbudowy (bądź podbudowy pomocniczej).

Wartości zastępczego współczynnika wnikania ciepła takiej mieszanki określono na podstawie wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ materiałów usypanych. Przykładowe obliczenia przewodności cieplnej wykonano w odniesieniu do dwóch wypełnień porów w materiale – powietrza suchego i wilgotnego w stanie nasycenia. Przyjęto, że w materiale woda występuje nie w postaci cieczy, ale wyłącznie pary (wilgotność względna 100%). Wartości współczynnika λ wybranych rodzajów skał oraz założonych wolnych przestrzeni w mieszance wyznaczono na podstawie wzoru (2) [1]:

Potrzebujesz więcej TREŚCI?

Odbierz TUTAJ
IZO-newsletter »

gdzie:
λu – współczynnik przewodzenia ciepła materiału usypanego [W/(m·K)],
λg – współczynnik przewodzenia ciepła gazu [W/(m·K)],
λs – współczynnik przewodzenia ciepła ciała stałego [W/(m·K)],
A, B – współczynniki zależne od porowatości materiału,
A = 0,280 – 0,757 lg
dla 21,5 ≤ P ≤ 47,6
B = –0,057

gdzie:
P – porowatość materiału usypanego [%].

Tabela 2. Wartości zastępczego współczynnika wnikania ciepła warstwy z materiału usypanego (gr. 20 cm) mającego zróżnicowaną porowatość i wilgotność

W tabeli 2 podano wyniki obliczeń zastępczego współczynnika wnikania ciepła mieszanki mineralnej o ciągłym uziarnieniu (materiału usypanego) i o zróżnicowanej porowatości.

Właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe należą do ciał lepko­‑sprężystych [6–9]. W ujemnej temperaturze zachowują się jak typowe ciała sprężyste, a wraz ze wzrostem temperatury zwiększa się w nich udział cech plastycznych. W wysokiej temperaturze zachowują się jak ciała lepkie. Zimą MMA mają większą sztywność i odporność na trwałe deformacje, niestety wzrasta wówczas również ich podatność na spękania oraz wydłuża się czas relaksacji naprężeń. Latem natomiast wykazują podatność do deformacji lepko-plastycznych, ale naprężenia od pojazdów są relaksowane w bardzo krótkim czasie [8, 10, 11]. Ta zmienność cech wynika z zawartości lepiszcza, którego właściwości zmieniają się wraz z temperaturą [8, 9, 11].


Obliczenia dotyczące mieszanek mineralno­‑asfaltowych muszą uwzględnić dodatkowy element, jakim jest asfalt, zajmujący część wolnej przestrzeni w kruszywie. To oznacza przyjęcie uśrednionej wartości parametru λ części składowych mieszanki, tj. kruszywa w otoczce z lepiszcza. Porowatość zbliżoną do materiałów usypanych mają mieszanki makadamowe oraz betony asfaltowe porowate. Nieznacznie mniejszą wolną przestrzeń (12–16%) wykazują mieszanki typu BBTM, stosowane do obniżania poziomu hałasu na styku koło – nawierzchnia.

Badania laboratoryjne współczynnika przewodzenia ciepła

Badania wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ wykonano na próbkach mieszanek mineralno-asfaltowych przeznaczonych na różne warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Tabela 3. Parametry fizyczne próbek MMA z kruszywem diabazowym

Z każdego rodzaju mieszanki uformowano próbki różniące się zawartością wolnej przestrzeni. W tabelach 3–4 przestawiono właściwości wybranych próbek MMA, wykonanych z dwóch rodzajów kruszyw – diabazowego i granitowego. Do mieszanek na warstwę ścieralną zastosowano asfalt 50/70, a do warstwy wiążącej i podbudowy oraz mieszanki makadamowej wykorzystano asfalt 35/50.

Tabela 4. Parametry fizyczne próbek MMA z kruszywem granitowym

Metodykę pomiaru gęstości objętościowej przyjęto na podstawie przewidywanej wolnej przestrzeni uzyskanej z badań, a mianowicie:

  • w odniesieniu do zawartości wolnej przestrzeni do 7% gęstość wyznaczono na podstawie pomiaru masy próbek w stanie suchym w powietrzu i w stanie nasyconym, powierzchniowo suchym w powietrzu i wodzie;
  • w zakresie 7–10% wykonywano pomiary masy próbek w stanie suchym w powietrzu i na próbkach uszczelnionych powierzchniowo w powietrzu i wodzie;
  • powyżej 10% gęstość wyznaczano na podstawie wymiarów próbki.

Badania wartości współczynnika przewodzenia ciepła przeprowadzono w aparacie płytowym, w temp. ok. 20°C (uśrednionej dla dwóch stron płyty). Dodatkowo na wybranych próbkach mieszanki wykonano badania w temp. ok. 50°C. Wymiary próbek wynosiły 250x250 mm, a ich grubość wahała się od 50 mm do 70 mm.

Powierzchnię górną i dolną zeszlifowano w celu uzyskania równoległości i równości płaszczyzn, co zapewniło dobre przyleganie do płyty grzewczej i chłodzącej aparatu. Nierówności mogą znacznie wpływać na uzyskiwane wyniki. Jest to związane z tworzącą się miejscowo warstewką powietrza między powierzchnią próbki a elementem grzewczym (chłodzącym) aparatu i może skutkować zróżnicowaniem przepływu ciepła (powietrze ma małą wartość współczynnika przewodzenia ciepła).

W tabeli 5 przestawiono uśrednione wyniki badań wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ wybranych próbek na poszczególne warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Tabela 5. Wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ próbek MMA z kruszywem diabazowym i granitowym w temp. 20°C i 50°C

Uzyskane wyniki pomiarów wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ mieszczą się w zakresie od ok. 0,5 W/(m·K) do ok. 1,3 W/(m·K). Szereguje to zatem mieszanki mineralno-asfaltowe bliżej materiałów izolacyjnych niż dobrze przewodzących ciepło.

Wartość parametru λ jest zmienna i zależy od wielu czynników, które można podzielić na dwie grupy. Pierwszą grupą są cechy materiałowe, tj. rodzaj zastosowanego kruszywa, typ mieszanki oraz zawartość poszczególnych składników. Do drugiej można zaliczyć cechy fizyczne mieszanki (mineralno-asfaltowej i mineralnej) oraz warunki temperaturowe badania.

Na podstawie analizy uzyskanych wartości poszczególnych elementów grupy pierwszej można stwierdzić, że stosunkowo niewielki wpływ na wartość parametru λ ma rodzaj skały. W obu przypadkach są to skały magmowe, przy czym diabaz należy do grupy żyłowych (o składzie zbliżonym do bazaltów), a granit – do głębinowych. Znaczące różnice we właściwościach poszczególnych materiałów, tj. w wartościach współczynnika przewodzenia ciepła (diabaz – 1,65–1,78 W/(m·K), granit – 2,9–4,1 W/(m·K)) i gęstości (diabaz – ok. 3,1 g/cm³, granit – ok. 2,7 g/cm³) nie decydują o wartości parametru λ uformowanych próbek MMA.

Mogłoby to świadczyć o znaczącym wpływie asfaltu i powietrza (ukształtowanej struktury całej MMA z ich udziałem), mimo ich stosunkowo niewielkiej ilości (w ujęciu objętościowym). W mieszankach poszczególnych typów (BA, SMA, PA i M) nie ma również wyraźnej zależności między uziarnieniem (i przeznaczeniem) a wartością współczynnika λ. Takiego zróżnicowania można się natomiast dopatrywać, kiedy porówna się typy mieszanek.

Przykładowo, jeśli porówna się mieszanki typu betonowego (BA) z typem pośrednim (SMA), widać spadek wartości współczynnika przewodzenia średnio o 20%. Jeszcze większą różnicę uzyskuje się między mieszanką betonową a kontaktową (makadamową) – 40%. Może wynikać to z całkowitej powierzchni kontaktu między poszczególnymi składnikami mieszanki mineralnej (otoczonymi warstewką mastyksu), która jest największa w betonach, a najmniejsza – w makadamach (rys. 1–2).

Rys. 1–2. Struktura mieszanki typu kontaktowego (1) i betonowego (2); 1 – wolna przestrzeń w MMA, 2 – mastyks, 3 – ziarna mieszanki mineralnej  |  Fot. Archiwum autora

Można zatem przyjąć, że wielkość powierzchni kontaktu między ziarnami MM będzie w pewnym stopniu decydować o szybkości przenoszenia energii (w postaci ciepła) tą drogą w całej mieszance. Przepływ ciepła przez przewodzenie jest zdecydowanie większy niż na skutek konwekcji naturalnej w zamkniętych porach materiału.

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 6/2013

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Wybierz najlepszy materiał do ociepleń »


Czym różnią się materiały do izolacji poszczególnych elementów budynku? ZOBACZ »


Poznaj sposoby izolacji dachu płaskiego »

Jak wykonać ocieplenie w systemie ETICS?

Jaki materiał zastosować na dachu płaskim, zielonym, odwróconym, a jak na dachu pokrytym wcześniej papą termozgrzewalną?
czytaj dalej »

W przypadku budynków istniejących należy dokładnie sprawdzić jakość... czytaj dalej »

Uzyskaj tytuł mgr. inż. i uprawnienia budowlane!


Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte podczas studiów drugiego stopnia... ZOBACZ »


Jak zabezpieczyć budynek przed drganiami?

Skuteczna ochrona przed wilgocią »

Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających klientów. czytaj dalej » W budynkach nowo wznoszonych barierę dla wody gruntowej stanowi hydroizolacja zewnętrzna ścian piwnic i... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...  czytaj dalej »


Na czym polegają prace uszczelniające?

Wszystko o izolacji instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych »

Prace uszczelniające mają na celu odcięcie niebezpiecznych materiałów, substancji lub po prostu... czytaj dalej » Produkty przeznaczone do instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, jak i... czytaj dalej »

Chemia budowlana - porady ekspertów »


Masz wątpliwości i pytania jak rozwiązać Twój problem techniczny? Dobierz stosowną technologię do Twoich potrzeb... ZOBACZ »


Czego użyć do izolacji dachu?

Czym ocieplić piwnicę lub garaż?

Rozwiązaniem, które zapewnia optymalne zaizolowanie są... czytaj dalej » Izolacja stropów nad garażami podziemnymi musi spełniać wysokie wymagania akustyczne, cieplne i przeciwpożarowe... czytaj dalej »

Malowanie kafli krok po kroku »


Malowanie kafli to wciąż mało popularny sposób zmiany wystroju wnętrza... ZOBACZ »


Co warto wiedzieć o systemach natryskowych?

Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią?

Budynek ocieplony pianką jest szczelny akustycznie a przede wszystkim...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Planujesz wymianę dachu? Sprawdź »


Dzięki lekkości dachówek nie ma potrzeby wzmacniania Twojej starej struktury dachowej. W niektórych przypadkach jest nawet... ZOBACZ »


Elewacja, która wygląda jak drewno, marmur czy kamień »

Szukasz pomysłu na wykończenie elewacji? Sprawdź

Ładna fasada stanowi wizerunek budynku. Estetyczny wygląd elewacji często...
czytaj dalej »

Tynki cienkowarstwowe tworzą ochronno-dekoracyjną zewnętrzną warstwę o wysokiej odporności na... czytaj dalej »

Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
7/8/2020

Aktualny numer:

Izolacje 7/8/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Tarasy wentylowane
  • - Zastosowanie kruszyw lekkich
Zobacz szczegóły
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Flowcrete Polska Sp. z o.o.
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Jesteśmy producentem i dystrybutorem materiałów do wykonywania bezspoinowch posadzek żywicznych -...
Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Trudno wyobrazić sobie nowoczesny dom bez jego wizytówki, czyli balkonu lub tarasu. Elementy te stanowią dodatkową powierzchnię, która pozwala na chwilę oddechu na...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.