Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Współczynnik przewodzenia ciepła mieszanek mineralno-asfaltowych

Wyznaczanie współczynnika przewodzenia ciepła | Badania laboratoryjne współczynnika przewodzenia ciepła
Thermal conductivity coefficient of asphalt-aggregate mixtures
Thermal conductivity coefficient of asphalt-aggregate mixtures
www.sxc.hu

Temperatura nawierzchni zmienia się wraz z warunkami zewnętrznymi. Dynamika tych zmian zależy od możliwości przejmowania ciepła przez wierzchnią warstwę oraz od jego dalszego przepływu do niższych warstw. Jednym z elementów decydujących o prędkości przepływu jest wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ mieszanek mineralno-asfaltowych.

Znajomość współczynnika przewodzenia ciepła λ mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA) jest niezbędna do przeprowadzenia oceny prędkości ogrzewania się lub oziębiania nawierzchni wskutek konwekcyjnej wymiany ciepła z powietrzem, promieniowania czy innych form wymiany z takimi czynnikami, jak woda, guma, stal. Wartość tego parametru nie jest stała, przypisana warstwie bądź typowi mieszanki. Wpływ na nią mogą mieć m.in. czynniki zewnętrzne, np. zmienny stopień zawilgocenia czy temperatura.

W literaturze rzadko pojawiają się informacje dotyczące przewodności cieplnej tych materiałów. Często podaje się błędnie wartość współczynnika λ asfaltu jako mieszanki mineralno-asfaltowej lub odwrotnie. W pojedynczych przypadkach wartości tego parametru przyporządkowuje się gęstość objętościową MMA, bez uwzględnienia dodatkowych danych, np. zawartości wolnej przestrzeni czy rodzaju zastosowanego materiału skalnego.

Wyznaczanie współczynnika przewodzenia ciepła

Przepływ ciepła w warstwie mieszanki mineralno-asfaltowej odbywa się na skutek przewodzenia. Szybkość, z jaką ciepło rozchodzi się tą drogą, wyrażana jest wartością współczynnika przewodzenia ciepła λ. Parametr ten definiowany jest równaniem Fouriera (1) [1–3]:

ABSTRAKT

W artykule omówiono wyniki badań laboratoryjnych przewodności cieplnej mieszanek mineralno-asfaltowych. Opisano czynniki wpływające na wartość współczynnika przewodzenia ciepła tych materiałów. Zwrócono uwagę na znaczenie ukształtowania struktury i wzajemnego oddziaływania składników MMA.

The article discusses the results of laboratory tests on thermal conductivity of asphalt-aggregate mixtures. It describes the factors that influence the value of the thermal conductivity coefficient of those materials. It also points out the importance of structure formation and mutual interaction of AAMs.

gdzie:
dQ – ciepło przechodzące [J],
λ – współczynnik przewodzenia ciepła [W/(m·K)],
dS – powierzchnia przekroju, przez który ciepło jest przewodzone [m²],
 – gradient temperatury na grubości warstwy (drogi przewodzenia) dx [K/m],
dτ – czas [s].

Według teorii kinetycznej współczynnik przewodzenia ciepła λ wyraża zdolność cząsteczki (drobiny) o większej energii do przekazywania jej części cząsteczkom w nią uboższym. Oznacza to, że ciepło płynie z miejsc o wyższej temperaturze do miejsc o niższej temperaturze.

Podstawowym czynnikiem w ciałach stałych, wpływającym na wartość współczynnika przewodzenia ciepła, jest gęstość objętościowa i skorelowana z nią zawartość wolnej przestrzeni. W tabeli 1 przedstawiono przykładowe wartości cieplne wybranych materiałów [1, 4, 5].

Tabela 1. Parametry cieplne wybranych materiałów mineralnych, asfaltu i powietrza [1, 4, 5]

Wzrost pustek powietrznych w materiale powoduje automatycznie zmniejszenie się wartości współczynnika λ. Widać to zwłaszcza w materiałach usypanych, w których wartość parametru λ zbliża się do wartości przewodności cieplnej gazu wypełniającego wolne przestrzenie. Przykładem materiału usypanego może być mieszanka mineralna o ciągłym uziarnieniu, wykorzystywana do warstw podbudowy (bądź podbudowy pomocniczej).

Wartości zastępczego współczynnika wnikania ciepła takiej mieszanki określono na podstawie wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ materiałów usypanych. Przykładowe obliczenia przewodności cieplnej wykonano w odniesieniu do dwóch wypełnień porów w materiale – powietrza suchego i wilgotnego w stanie nasycenia. Przyjęto, że w materiale woda występuje nie w postaci cieczy, ale wyłącznie pary (wilgotność względna 100%). Wartości współczynnika λ wybranych rodzajów skał oraz założonych wolnych przestrzeni w mieszance wyznaczono na podstawie wzoru (2) [1]:

Potrzebujesz więcej TREŚCI?

Odbierz TUTAJ
IZO-newsletter »

gdzie:
λu – współczynnik przewodzenia ciepła materiału usypanego [W/(m·K)],
λg – współczynnik przewodzenia ciepła gazu [W/(m·K)],
λs – współczynnik przewodzenia ciepła ciała stałego [W/(m·K)],
A, B – współczynniki zależne od porowatości materiału,
A = 0,280 – 0,757 lg
dla 21,5 ≤ P ≤ 47,6
B = –0,057

gdzie:
P – porowatość materiału usypanego [%].

Tabela 2. Wartości zastępczego współczynnika wnikania ciepła warstwy z materiału usypanego (gr. 20 cm) mającego zróżnicowaną porowatość i wilgotność

W tabeli 2 podano wyniki obliczeń zastępczego współczynnika wnikania ciepła mieszanki mineralnej o ciągłym uziarnieniu (materiału usypanego) i o zróżnicowanej porowatości.

Właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe należą do ciał lepko­‑sprężystych [6–9]. W ujemnej temperaturze zachowują się jak typowe ciała sprężyste, a wraz ze wzrostem temperatury zwiększa się w nich udział cech plastycznych. W wysokiej temperaturze zachowują się jak ciała lepkie. Zimą MMA mają większą sztywność i odporność na trwałe deformacje, niestety wzrasta wówczas również ich podatność na spękania oraz wydłuża się czas relaksacji naprężeń. Latem natomiast wykazują podatność do deformacji lepko-plastycznych, ale naprężenia od pojazdów są relaksowane w bardzo krótkim czasie [8, 10, 11]. Ta zmienność cech wynika z zawartości lepiszcza, którego właściwości zmieniają się wraz z temperaturą [8, 9, 11].


Obliczenia dotyczące mieszanek mineralno­‑asfaltowych muszą uwzględnić dodatkowy element, jakim jest asfalt, zajmujący część wolnej przestrzeni w kruszywie. To oznacza przyjęcie uśrednionej wartości parametru λ części składowych mieszanki, tj. kruszywa w otoczce z lepiszcza. Porowatość zbliżoną do materiałów usypanych mają mieszanki makadamowe oraz betony asfaltowe porowate. Nieznacznie mniejszą wolną przestrzeń (12–16%) wykazują mieszanki typu BBTM, stosowane do obniżania poziomu hałasu na styku koło – nawierzchnia.

Badania laboratoryjne współczynnika przewodzenia ciepła

Badania wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ wykonano na próbkach mieszanek mineralno-asfaltowych przeznaczonych na różne warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Tabela 3. Parametry fizyczne próbek MMA z kruszywem diabazowym

Z każdego rodzaju mieszanki uformowano próbki różniące się zawartością wolnej przestrzeni. W tabelach 3–4 przestawiono właściwości wybranych próbek MMA, wykonanych z dwóch rodzajów kruszyw – diabazowego i granitowego. Do mieszanek na warstwę ścieralną zastosowano asfalt 50/70, a do warstwy wiążącej i podbudowy oraz mieszanki makadamowej wykorzystano asfalt 35/50.

Tabela 4. Parametry fizyczne próbek MMA z kruszywem granitowym

Metodykę pomiaru gęstości objętościowej przyjęto na podstawie przewidywanej wolnej przestrzeni uzyskanej z badań, a mianowicie:

  • w odniesieniu do zawartości wolnej przestrzeni do 7% gęstość wyznaczono na podstawie pomiaru masy próbek w stanie suchym w powietrzu i w stanie nasyconym, powierzchniowo suchym w powietrzu i wodzie;
  • w zakresie 7–10% wykonywano pomiary masy próbek w stanie suchym w powietrzu i na próbkach uszczelnionych powierzchniowo w powietrzu i wodzie;
  • powyżej 10% gęstość wyznaczano na podstawie wymiarów próbki.

Badania wartości współczynnika przewodzenia ciepła przeprowadzono w aparacie płytowym, w temp. ok. 20°C (uśrednionej dla dwóch stron płyty). Dodatkowo na wybranych próbkach mieszanki wykonano badania w temp. ok. 50°C. Wymiary próbek wynosiły 250x250 mm, a ich grubość wahała się od 50 mm do 70 mm.

Powierzchnię górną i dolną zeszlifowano w celu uzyskania równoległości i równości płaszczyzn, co zapewniło dobre przyleganie do płyty grzewczej i chłodzącej aparatu. Nierówności mogą znacznie wpływać na uzyskiwane wyniki. Jest to związane z tworzącą się miejscowo warstewką powietrza między powierzchnią próbki a elementem grzewczym (chłodzącym) aparatu i może skutkować zróżnicowaniem przepływu ciepła (powietrze ma małą wartość współczynnika przewodzenia ciepła).

W tabeli 5 przestawiono uśrednione wyniki badań wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ wybranych próbek na poszczególne warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Tabela 5. Wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ próbek MMA z kruszywem diabazowym i granitowym w temp. 20°C i 50°C

Uzyskane wyniki pomiarów wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ mieszczą się w zakresie od ok. 0,5 W/(m·K) do ok. 1,3 W/(m·K). Szereguje to zatem mieszanki mineralno-asfaltowe bliżej materiałów izolacyjnych niż dobrze przewodzących ciepło.

Wartość parametru λ jest zmienna i zależy od wielu czynników, które można podzielić na dwie grupy. Pierwszą grupą są cechy materiałowe, tj. rodzaj zastosowanego kruszywa, typ mieszanki oraz zawartość poszczególnych składników. Do drugiej można zaliczyć cechy fizyczne mieszanki (mineralno-asfaltowej i mineralnej) oraz warunki temperaturowe badania.

Na podstawie analizy uzyskanych wartości poszczególnych elementów grupy pierwszej można stwierdzić, że stosunkowo niewielki wpływ na wartość parametru λ ma rodzaj skały. W obu przypadkach są to skały magmowe, przy czym diabaz należy do grupy żyłowych (o składzie zbliżonym do bazaltów), a granit – do głębinowych. Znaczące różnice we właściwościach poszczególnych materiałów, tj. w wartościach współczynnika przewodzenia ciepła (diabaz – 1,65–1,78 W/(m·K), granit – 2,9–4,1 W/(m·K)) i gęstości (diabaz – ok. 3,1 g/cm³, granit – ok. 2,7 g/cm³) nie decydują o wartości parametru λ uformowanych próbek MMA.

Mogłoby to świadczyć o znaczącym wpływie asfaltu i powietrza (ukształtowanej struktury całej MMA z ich udziałem), mimo ich stosunkowo niewielkiej ilości (w ujęciu objętościowym). W mieszankach poszczególnych typów (BA, SMA, PA i M) nie ma również wyraźnej zależności między uziarnieniem (i przeznaczeniem) a wartością współczynnika λ. Takiego zróżnicowania można się natomiast dopatrywać, kiedy porówna się typy mieszanek.

Przykładowo, jeśli porówna się mieszanki typu betonowego (BA) z typem pośrednim (SMA), widać spadek wartości współczynnika przewodzenia średnio o 20%. Jeszcze większą różnicę uzyskuje się między mieszanką betonową a kontaktową (makadamową) – 40%. Może wynikać to z całkowitej powierzchni kontaktu między poszczególnymi składnikami mieszanki mineralnej (otoczonymi warstewką mastyksu), która jest największa w betonach, a najmniejsza – w makadamach (rys. 1–2).

Rys. 1–2. Struktura mieszanki typu kontaktowego (1) i betonowego (2); 1 – wolna przestrzeń w MMA, 2 – mastyks, 3 – ziarna mieszanki mineralnej  |  Fot. Archiwum autora

Można zatem przyjąć, że wielkość powierzchni kontaktu między ziarnami MM będzie w pewnym stopniu decydować o szybkości przenoszenia energii (w postaci ciepła) tą drogą w całej mieszance. Przepływ ciepła przez przewodzenie jest zdecydowanie większy niż na skutek konwekcji naturalnej w zamkniętych porach materiału.

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 6/2013

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak zapewnić trwałość mocowania elewacji?


Wsporniki przejmują ciężar muru i za pomocą zabetonowanych szyn kotwiących lub kotew przekazują go na ścianę nośną... ZOBACZ »


Czego użyć do izolacji balkonu, a czego do izolacji dachu?

Szukasz wpustu balkonowego dobrej jakości?

Najczęściej spotykane w polskim budownictwie dachy to dachy płaskie, pokryte papą lub blachą, więc... czytaj dalej » Wpust balkonowy prosty, wpust balkonowy skośny, ogrzewany lub nieogrzewany? Co wybrać? czytaj dalej »

Jak i czym ocieplić poddasze?


W systemie termoizolacji na krokwiach, która z pewnością jest najbardziej efektywną metodą termoizolacji, stosuje się... ZOBACZ »Gdy ważna jest termoizolacyjność i estetyka...

Tłumienie dźwięków uderzeniowych i drgań budynków. Zobacz »

Ukryte mocowanie oznacza, że łączniki płyt są niewidoczne, co poprawia...
czytaj dalej »

Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających... czytaj dalej »

Dlaczego hydroizolacja budynków jest tak ważna?

Wyniki badań statystycznych wskazują, że ok. 80% wszystkich uszkodzeń obiektów budowlanych sprowadza się w rezultacie do problemów z nieszczelną hydroizolacją.  czytaj dalej »


Chcesz ograniczyć straty ciepła z budynku? Zobacz »

Jak usunąć wilgoć ze ścian?

W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i eketrycznej skłaniają do analizy strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów jest...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Jak dobrać posadzkę do obiektu?


Wybierz posadzkę, która będzie funkcjonalna i łatwa i czyszczeniu... ZOBACZ »


Dowiedz się więcej o hydroizolacji dachów »

Wypróbuj aplikację projektową i stwórz własną wizualizację »

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » Dodaj własne zdjęcie i dopasuj kolory elewacji lub wnętrza do swojego budynku! czytaj dalej »

Czego użyć do izolacji kanałów wentylacyjnych?


Systemy ochrony energii w budownictwie i w instalacjach technicznych, spełniają najbardziej restrykcyjne normy europejskie definiując... ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Szukasz wpustu balkonowego dobrej jakości?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Wpust balkonowy prosty, wpust balkonowy skośny, ogrzewany lub nieogrzewany? Co wybrać? czytaj dalej »

Czego jeszcze nie wiesz o izolacji natryskowej?


Poliole to grupa wyrobów przeznaczonych do wytwarzania szerokiej gamy poliuretanów, które... ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Synthos S.A. Synthos S.A.
Grupa Kapitałowa Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie...
11/12/2019

Aktualny numer:

Izolacje 11/12/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Modernizacja poddaszy użytkowych
  • - Okładziny podłogowe
Zobacz szczegóły
Ulga remontowo-modernizacyjna w PIT 2017

Ulga remontowo-modernizacyjna w PIT 2017

W aktualnych przepisach prawa podatkowego nie znajdziemy wielu ulg, które obowiązywały w poprzednich latach. Wśród nich jest ulga remontowo- modernizacyjna. Niektórzy...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.