Izolacje akustyczne - błędy w projektowaniu i wykonawstwie

Braki i błędy w wykonawstwie – przykłady | Ściany masywne | Podłogi pływające | Dylatacje
Przykład nieskutecznego zastosowania ekranu wzdłuż drogi szybkiego ruchu w Warszawie. Ekran w założeniu miał chronić wysokie budynki mieszkalne przed hałasem komunikacyjnym. | Acoustic insulations – design and execution defects
Przykład nieskutecznego zastosowania ekranu wzdłuż drogi szybkiego ruchu w Warszawie. Ekran w założeniu miał chronić wysokie budynki mieszkalne przed hałasem komunikacyjnym. | Acoustic insulations – design and execution defects
Zakład Akustyki ITB
Ciąg dalszy artykułu...

Braki i błędy w wykonawstwie – przykłady

Najczęściej popełniane błędy w wykonawstwie należy powiązać z konkretnymi rozwiązaniami budowlanymi.

Ściany masywne

Głównymi błędami w wykonawstwie ścian masywnych (głównie konstrukcji murowych) są:

 • niedokładne wykonanie spoin między elementami powodujące nieszczelność akustyczną ściany;
 • niedokładne zestawienie w murze elementów łączonych na zamek typu pióro-wpust; większe szczeliny między elementami powodują pogorszenie izolacyjności akustycznej ściany; wada ta może okazać się nie do zniwelowania przez warstwę tynku;
 • niedokładne połączenie ściany działowej (zwłaszcza międzymieszkaniowej) ze ścianą zewnętrzną, mogące powodować miejscowe osłabienie izolacyjności akustycznej, a także zwiększenie bocznego przenoszenia dźwięku przez ścianę zewnętrzną;
 • zmiana rodzaju tynku w stosunku do zapisów projektowych, zwłaszcza stosowanie płyt gipsowo-kartonowych mocowanych do powierzchni ściany na plackach gipsowych zamiast tynków na mokro; taka zmiana jest szczególnie niebezpieczna pod względem akustycznym, gdy dotyczy ścian wykonanych z elementów łączonych na pióro i wpust, które są nieszczelne pod względem akustycznym; tego mankamentu nie zniwelują płyty gipsowo-kartonowe zamocowane na plackach gipsowych (zjawisko to zostało potwierdzone badaniami Zakładu Akustyki ITB w odniesieniu do ścian międzymieszkaniowych z elementów silikatowych drążonych o gr. 24 cm, których wskaźnik izolacyjności akustycznej R’A1 przy zastosowaniu tynku cementowo-wapiennego powinien wynosić 49–50 dB, tymczasem przy zastosowaniu wykończenia w postaci płyt gipsowo­‑kartonowych zamocowanych na plackach gipsowych zmniejszył się do 40–43 dB);
 • w przypadku ścian masywnych wypełniających – niedokładne, niezgodne z projektem zaizolowanie szczeliny podstropowej;
 • w przypadku ścian z elementów drążonych z dużymi komorami – mocowanie osprzętu elektrycznego w tym samym miejscu po obu stronach ściany;
 • naruszenie struktury ściany przy mocowaniu do niej urządzeń i przewodów instalacyjnych (np. instalacji wodnej); jest to szczególnie duży problem w przypadku ścian międzymieszkaniowych z elementów drążonych w sytuacji, gdy pokój sypialny jednego mieszkania przylega do kuchni lub pomieszczeń sanitarnych innego mieszkania;
 • w przypadku ścian z elementów żelbetowych prefabrykowanych – zamurowywanie przejść montażowych elementami o znacząco mniejszej izolacyjności akustycznej niż sam element prefabrykowany;
 • mocowanie do ścian urządzeń i przewodów instalacyjnych bez zastosowania podkładek i przekładek przeciwdrganiowych (rodzaj tych zabezpieczeń powinien być podany w projekcie);
 • w przypadku ścian podwójnych – niezastosowanie przewidzianych w projekcie wypełnień przestrzeni między ściankami składowymi lub zamiana materiału wypełniającego.

Ściany lekkie

W wykonawstwie tych konstrukcji najczęstszymi błędami są:

 • odstępowanie od szczegółów rozwiązań systemowych ścian z płyt gipsowo-kartonowych na kształtownikach zimnogiętych (podkładek, przekładek elastycznych, sposobu łączenia ścian z konstrukcjami bocznymi); na rys. 9–10 pokazano przykładowe nieprawidłowe połączenie ściany działowej ze ścianą wzdłużną; brak przerwania ciągłości okładziny wewnętrznej, widoczny na rys. 9, powoduje wzrost bocznego przenoszenia dźwięku skutkujący obniżeniem izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami nawet o kilka dB;
 • posadowienie lekkich ścian (z płyt gipsowo-kartonowych na kształtownikach zimnogiętych lub na innej konstrukcji) na podłogach pływających bez zastosowania dylatacji w płycie podłogowej (rys. 11–12); takie rozwiązanie wpływa na znaczące zwiększenie bocznego przenoszenia dźwięku, a tym samym na obniżenie izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami (przykłady obliczeniowe zawarte są w instrukcji ITB nr 406/2005 [8]); najwłaściwszym rozwiązaniem pod względem akustycznym jest posadowienie ścian lekkich bezpośrednio na stropie, a nie na podłodze pływającej;
 • w przypadku ścian lekkich posadowionych na podłodze podniesionej lub/i dochodzących tylko do płyty sufitu podwieszonego – niedokładne wykonanie zaleceń projektowych dotyczących izolacji akustycznych w przestrzeni podpodłogowej i nadsufitowej;
 • w przypadku ścian, których rozwiązania projektowe (a zatem i ocena izolacyjności akustycznej) przewidują zastosowanie na obwodzie przekładek izolacyjnych (np. ściany z elementów gipsowych z zastosowaniem przekładek z korka lub wełny mineralnej) – pokrycie obrzeży przekładek tynkiem (podczas tynkowania pomieszczeń) zamiast zabezpieczenia elastycznym kitem silikonowym.

Podłogi pływające

Najczęstsze błędy w wykonawstwie podłóg pływających to:

 • zmiana materiału warstwy przeciwdrganiowej w stosunku do rozwiązań projektowych (np. zamiana styropianu elastycznego na styropian zwykły);
 • niedokładne wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, wskutek czego powstają mostki akustyczne przy wykonywaniu jastrychu cementowego;
 • spowodowanie powstania mostków akustycznych przy rozprowadzaniu instalacji w warstwie izolacji akustycznej;
 • niedokładne wykonanie izolacji obwodowej (przy ścianach pomieszczenia) lub brak takiej izolacji (wywinięcie izolacji przeciwwilgociowej nie może być uznane za wystarczającą izolację akustyczną);
 • niezastosowanie izolacji obwodowej przy wykonywaniu na podłodze pływającej twardych nawierzchni podłogowych (np. płytek ceramicznych); badania laboratoryjne i terenowe przeprowadzone przez Laboratorium Akustyczne ITB wykazały, że w przypadku popełnienia tego błędu izolacyjność stropu od dźwięków uderzeniowych obniża się do wartości, jaką charakteryzuje się płyta stropowa bez izolacji akustycznej.

Na rys. 13–15 przedstawiono przykłady najczęstszych błędów wykonawczych w podłogach pływających.

Dylatacje

Odgrywają one bardzo ważną rolę w ograniczeniu rozprzestrzeniania się w budynku drogami materiałowymi dźwięków zarówno powietrznych, jak i uderzeniowych. Bardzo ważne jest ich prawidłowe wykonanie, obejmujące dylatacje całych pomieszczeń, posadowień urządzeń drgających, a także poszczególnych elementów budynku (np. dylatacji między biegami schodowymi a ścianą klatki schodowej w sytuacji, kiedy bieg schodowy podparty jest na podeście za pośrednictwem podkładek przeciwdrganiowych).

Badania przeprowadzone przez Zakład Akustyki ITB w budynkach, w których zastosowano systemowe zabezpieczenia przeciwdrganiowe biegów i podestów klatek schodowych, wykazały, że niewykonanie dylatacji zgodnie z aprobatą techniczną danego rozwiązania powoduje prawie całkowite zniwelowanie skuteczności tego rozwiązania pod względem akustycznym [17].

PODSUMOWANIE

Przedstawione dane, oparte na doświadczeniu Zakładu Akustyki ITB, wskazują, że istnieje duże ryzyko błędów dotyczących ochrony przeciwdźwiękowej budynku i prawidłowego stosowania izolacji akustycznych. Dotyczy to zarówno etapu projektowania budynku, jak i wykonawstwa.

W wielu państwach Unii Europejskiej wprowadzono przepisy zobowiązujące do sprawdzenia projektu budynku pod kątem właściwych rozwiązań zapewniających spełnienie wymagań akustycznych, a także kontroli właściwości akustycznych budynku po jego wykonaniu. Próby wprowadzenia w Polsce analogicznych przepisów napotykają duży opór.

Rzetelne opracowanie projektu budynku pod kątem akustycznym, a następnie sprawdzenie jakości akustycznej gotowego budynku są niekiedy wymagane przez inwestora. Z praktyki jednak wiadomo, że dotyczy to jedynie obiektów uznawanych za prestiżowe (w dodatku nie wszystkich) lub tych, których właściwości akustyczne mają wartość na rynku. W większości wypadków nie obejmuje to budownictwa mieszkaniowego.

LITERATURA

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.).
 2. PN-87/B-02151/02, „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomów dźwięku w pomieszczeniach” (w nowelizacji).
 3. PN-B-02151-3:1999, „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania” (w nowelizacji).
 4. J. Sadowski, „Akustyka architektoniczna”, PWN, Warszawa 1976.
 5. PN-EN ISO 717-1:1999, „Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjność elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych”.
 6. Instrukcja ITB nr 448/2009, „Właściwości dźwiękoizolacyjne ścian, dachów, okien i drzwi oraz nawiewników powietrza zewnętrznego”.
 7. PN-EN 12354-1:2002, „Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami”.
 8. Instrukcja ITB nr 406/2005, „Metody obliczania izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami w budynku według PN-EN 12354-1:2002 i PN-EN 12354-2:2002”.
 9. PN-EN 14351-1:2006, „Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności”.
 10. Instrukcja ITB nr 447/2009, „Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. Zasady projektowania i wykonanie”.
 11. J. Nurzyński, „Lekki system ocieplania ETICS – czy właściwości cieplne idą w parze z akustyką”, „Czasopismo Techniczne. Budownictwo”, r. 109, z. 3, nr 2-B/2012, s. 315–322.
 12. J. Nurzyński, „Wpływ bezspoinowego systemu ocieplania na właściwości akustyczne ściany”, 55. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Kielce–Krynica 2009, [w:] „Problemy naukowo-badawcze budownictwa”, t. I, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej 2009, s. 609–616.
 13. B. Szudrowicz, „Porównawcza ocena wpływu bocznego przenoszenia dźwięku w budynkach masywnych na izolacyjność akustyczną ścian działowych o konstrukcji lekkiej i ścian masywnych”, „Materiały Budowlane”, nr 8/2007, s. 14–18.
 14. B. Szudrowicz, „Właściwości akustyczne przegród międzymieszkaniowych w nowo wznoszonych budynkach”, „Materiały Budowlane”, nr 8/2006, s. 17–23.
 15. PN-EN 12354-2:2002, „Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych między pomieszczeniami”.
 16. Instrukcja ITB nr 463/2011, „Właściwości dźwiękoizolacyjne stropów oraz zasady doboru podłóg z uwagi na izolacyjność od dźwięków uderzeniowych stropów masywnych”.
 17. PN-EN ISO 717-2:1999, „Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjność elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych”.
 18. B. Szudrowicz, „Zabezpieczenia przed przenoszeniem dźwięków uderzeniowych z klatek schodowych do pomieszczeń chronionych”, „Materiały Budowlane”, nr 8/2012, s. 20–23.
Abstrakt 

W artykule omówiono podstawowe błędy dotyczące izolacyjności akustycznej popełniane na różnych etapach wznoszenia budynku. W analizie wykorzystano doświadczenie Zakładu Akustyki Instytutu Techniki Budowlanej, który współpracuje z projektantami, producentami wyrobów budowlanych oraz wykonawcami budynków.

The article discusses basic defects of noise reduction, which are made at various stages of building construction. The analysis uses the experience of Building Research Institute – Acoustics Department, which cooperates with designers, manufacturers of construction materials and building contractors.

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 3/2013

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Chemia budowlana - porady ekspertów »


Masz wątpliwości i pytania jak rozwiązać Twój problem techniczny? Dobierz stosowną technologię do Twoich potrzeb... ZOBACZ »


Planujesz remont balkonu lub tarasu? Sprawdź »

7 zalet stosowania płyt warstwowych

Aby balkon lub taras nie sprawiał właścicielom kłopotów podczas użytkowania...
czytaj dalej »

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, szczególnie halowe użyteczności publicznej, przemysłowe i rolnicze bez obudowy... czytaj dalej »

Czego użyć do napraw i uszczelnień?


Na etapie wykonywania hydroizolacji budynku warto rozważyć zastosowanie materiałów ZOBACZ »


Konsole do elewacji wentylowanych - wiedz więcej »

Klej do płytek z funkcją hydroizolacji »

Umożliwiają osiągnięcie współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych na poziomie poniżej... czytaj dalej » Tego typu materiałów poszukują najbardziej wymagający użytkownicy, ceniący estetykę, funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...  czytaj dalej »


Na czym polegają prace uszczelniające?

Jak zabezpieczyć wnętrze przed dużym nasłonecznieniem?

Prace uszczelniające mają na celu odcięcie niebezpiecznych materiałów, substancji lub po prostu... czytaj dalej » Dużym zainteresowaniem właścicieli domów cieszy się też.. czytaj dalej »

Jak pozbyć się grzyba z elewacji?


Elewacja budynku narażona jest nie tylko na zmienne warunki atmosferyczne, lecz także na... ZOBACZ »


Zobacz najnowszy numer IZOLACJI »

Wybierz najlepszy materiał do ociepleń »

W majowym wydaniu miesięcznika IZOLACJE piszemy m.in. o budowie w czasach pandemii, izolacjach wdmuchiwanych oraz elewacjach wentylowanych. czytaj dalej » Czym różnią się materiały do izolacji poszczególnych elementów budynku? czytaj dalej »

Naprawa balkonów i tarasów - czego użyć?


Balkony, tarasy, loggie i schody są elementami obiektów budowlanych stale narażonymi na niszczące czynniki środowiska... ZOBACZ »


Papa podkładowa - przepłacanie czy oszczędność?

Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią?

Wśród budowniczych wciąż trwa otwarta dyskusja na temat potrzeby stosowania papy podkładowej...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Planujesz wymianę dachu? Sprawdź »


Dzięki lekkości dachówek nie ma potrzeby wzmacniania Twojej starej struktury dachowej. W niektórych przypadkach jest nawet... ZOBACZ »


Żaluzje zewnętrzne - dlaczego warto je zamontować?

Szukasz pomysłu na wykończenie elewacji? Sprawdź

To doskonała inwestycja, która nie tylko podnosi wartość budynku mieszkalnego...
czytaj dalej »

Tynki cienkowarstwowe tworzą ochronno-dekoracyjną zewnętrzną warstwę o wysokiej odporności na... czytaj dalej »

Ekspert Budowlany - zlecenia

dr hab. inż., prof. ITB Barbara Szudrowicz
dr hab. inż., prof. ITB Barbara Szudrowicz
Ukończyła Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Warszawskiej. Stopień dr. n.t. uzyskała w Instytucie Techniki Budowlanej, a dr. hab. na Politechnice Łódzkiej. Obecnie jest kierownikiem Pracowni ... więcej »
dr inż. Elżbieta Nowicka
dr inż. Elżbieta Nowicka
Ukończyła protetykę słuchu oraz fizykę – specjalność akustyka architektoniczna na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz architekturę i urbanistykę na Politechnice Poznańskiej. ... więcej »
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Flowcrete Polska Sp. z o.o.
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Jesteśmy producentem i dystrybutorem materiałów do wykonywania bezspoinowch posadzek żywicznych -...
5/2020

Aktualny numer:

Izolacje 5/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Budowa w czasach pandemii
 • - Najczęściej popełniane błędy podczas deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych
Zobacz szczegóły
Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Trudno wyobrazić sobie nowoczesny dom bez jego wizytówki, czyli balkonu lub tarasu. Elementy te stanowią dodatkową powierzchnię, która pozwala na chwilę oddechu na...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.