Izolacje akustyczne - błędy w projektowaniu i wykonawstwie

Braki i błędy w wykonawstwie – przykłady | Ściany masywne | Podłogi pływające | Dylatacje
Przykład nieskutecznego zastosowania ekranu wzdłuż drogi szybkiego ruchu w Warszawie. Ekran w założeniu miał chronić wysokie budynki mieszkalne przed hałasem komunikacyjnym. | Acoustic insulations – design and execution defects
Przykład nieskutecznego zastosowania ekranu wzdłuż drogi szybkiego ruchu w Warszawie. Ekran w założeniu miał chronić wysokie budynki mieszkalne przed hałasem komunikacyjnym. | Acoustic insulations – design and execution defects
Zakład Akustyki ITB
Ciąg dalszy artykułu...

Braki i błędy w wykonawstwie – przykłady

Najczęściej popełniane błędy w wykonawstwie należy powiązać z konkretnymi rozwiązaniami budowlanymi.

Ściany masywne

Głównymi błędami w wykonawstwie ścian masywnych (głównie konstrukcji murowych) są:

 • niedokładne wykonanie spoin między elementami powodujące nieszczelność akustyczną ściany;
 • niedokładne zestawienie w murze elementów łączonych na zamek typu pióro-wpust; większe szczeliny między elementami powodują pogorszenie izolacyjności akustycznej ściany; wada ta może okazać się nie do zniwelowania przez warstwę tynku;
 • niedokładne połączenie ściany działowej (zwłaszcza międzymieszkaniowej) ze ścianą zewnętrzną, mogące powodować miejscowe osłabienie izolacyjności akustycznej, a także zwiększenie bocznego przenoszenia dźwięku przez ścianę zewnętrzną;
 • zmiana rodzaju tynku w stosunku do zapisów projektowych, zwłaszcza stosowanie płyt gipsowo-kartonowych mocowanych do powierzchni ściany na plackach gipsowych zamiast tynków na mokro; taka zmiana jest szczególnie niebezpieczna pod względem akustycznym, gdy dotyczy ścian wykonanych z elementów łączonych na pióro i wpust, które są nieszczelne pod względem akustycznym; tego mankamentu nie zniwelują płyty gipsowo-kartonowe zamocowane na plackach gipsowych (zjawisko to zostało potwierdzone badaniami Zakładu Akustyki ITB w odniesieniu do ścian międzymieszkaniowych z elementów silikatowych drążonych o gr. 24 cm, których wskaźnik izolacyjności akustycznej R’A1 przy zastosowaniu tynku cementowo-wapiennego powinien wynosić 49–50 dB, tymczasem przy zastosowaniu wykończenia w postaci płyt gipsowo­‑kartonowych zamocowanych na plackach gipsowych zmniejszył się do 40–43 dB);
 • w przypadku ścian masywnych wypełniających – niedokładne, niezgodne z projektem zaizolowanie szczeliny podstropowej;
 • w przypadku ścian z elementów drążonych z dużymi komorami – mocowanie osprzętu elektrycznego w tym samym miejscu po obu stronach ściany;
 • naruszenie struktury ściany przy mocowaniu do niej urządzeń i przewodów instalacyjnych (np. instalacji wodnej); jest to szczególnie duży problem w przypadku ścian międzymieszkaniowych z elementów drążonych w sytuacji, gdy pokój sypialny jednego mieszkania przylega do kuchni lub pomieszczeń sanitarnych innego mieszkania;
 • w przypadku ścian z elementów żelbetowych prefabrykowanych – zamurowywanie przejść montażowych elementami o znacząco mniejszej izolacyjności akustycznej niż sam element prefabrykowany;
 • mocowanie do ścian urządzeń i przewodów instalacyjnych bez zastosowania podkładek i przekładek przeciwdrganiowych (rodzaj tych zabezpieczeń powinien być podany w projekcie);
 • w przypadku ścian podwójnych – niezastosowanie przewidzianych w projekcie wypełnień przestrzeni między ściankami składowymi lub zamiana materiału wypełniającego.

Ściany lekkie

W wykonawstwie tych konstrukcji najczęstszymi błędami są:

 • odstępowanie od szczegółów rozwiązań systemowych ścian z płyt gipsowo-kartonowych na kształtownikach zimnogiętych (podkładek, przekładek elastycznych, sposobu łączenia ścian z konstrukcjami bocznymi); na rys. 9–10 pokazano przykładowe nieprawidłowe połączenie ściany działowej ze ścianą wzdłużną; brak przerwania ciągłości okładziny wewnętrznej, widoczny na rys. 9, powoduje wzrost bocznego przenoszenia dźwięku skutkujący obniżeniem izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami nawet o kilka dB;
 • posadowienie lekkich ścian (z płyt gipsowo-kartonowych na kształtownikach zimnogiętych lub na innej konstrukcji) na podłogach pływających bez zastosowania dylatacji w płycie podłogowej (rys. 11–12); takie rozwiązanie wpływa na znaczące zwiększenie bocznego przenoszenia dźwięku, a tym samym na obniżenie izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami (przykłady obliczeniowe zawarte są w instrukcji ITB nr 406/2005 [8]); najwłaściwszym rozwiązaniem pod względem akustycznym jest posadowienie ścian lekkich bezpośrednio na stropie, a nie na podłodze pływającej;
 • w przypadku ścian lekkich posadowionych na podłodze podniesionej lub/i dochodzących tylko do płyty sufitu podwieszonego – niedokładne wykonanie zaleceń projektowych dotyczących izolacji akustycznych w przestrzeni podpodłogowej i nadsufitowej;
 • w przypadku ścian, których rozwiązania projektowe (a zatem i ocena izolacyjności akustycznej) przewidują zastosowanie na obwodzie przekładek izolacyjnych (np. ściany z elementów gipsowych z zastosowaniem przekładek z korka lub wełny mineralnej) – pokrycie obrzeży przekładek tynkiem (podczas tynkowania pomieszczeń) zamiast zabezpieczenia elastycznym kitem silikonowym.

Podłogi pływające

Najczęstsze błędy w wykonawstwie podłóg pływających to:

 • zmiana materiału warstwy przeciwdrganiowej w stosunku do rozwiązań projektowych (np. zamiana styropianu elastycznego na styropian zwykły);
 • niedokładne wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, wskutek czego powstają mostki akustyczne przy wykonywaniu jastrychu cementowego;
 • spowodowanie powstania mostków akustycznych przy rozprowadzaniu instalacji w warstwie izolacji akustycznej;
 • niedokładne wykonanie izolacji obwodowej (przy ścianach pomieszczenia) lub brak takiej izolacji (wywinięcie izolacji przeciwwilgociowej nie może być uznane za wystarczającą izolację akustyczną);
 • niezastosowanie izolacji obwodowej przy wykonywaniu na podłodze pływającej twardych nawierzchni podłogowych (np. płytek ceramicznych); badania laboratoryjne i terenowe przeprowadzone przez Laboratorium Akustyczne ITB wykazały, że w przypadku popełnienia tego błędu izolacyjność stropu od dźwięków uderzeniowych obniża się do wartości, jaką charakteryzuje się płyta stropowa bez izolacji akustycznej.

Na rys. 13–15 przedstawiono przykłady najczęstszych błędów wykonawczych w podłogach pływających.

Dylatacje

Odgrywają one bardzo ważną rolę w ograniczeniu rozprzestrzeniania się w budynku drogami materiałowymi dźwięków zarówno powietrznych, jak i uderzeniowych. Bardzo ważne jest ich prawidłowe wykonanie, obejmujące dylatacje całych pomieszczeń, posadowień urządzeń drgających, a także poszczególnych elementów budynku (np. dylatacji między biegami schodowymi a ścianą klatki schodowej w sytuacji, kiedy bieg schodowy podparty jest na podeście za pośrednictwem podkładek przeciwdrganiowych).

Badania przeprowadzone przez Zakład Akustyki ITB w budynkach, w których zastosowano systemowe zabezpieczenia przeciwdrganiowe biegów i podestów klatek schodowych, wykazały, że niewykonanie dylatacji zgodnie z aprobatą techniczną danego rozwiązania powoduje prawie całkowite zniwelowanie skuteczności tego rozwiązania pod względem akustycznym [17].

PODSUMOWANIE

Przedstawione dane, oparte na doświadczeniu Zakładu Akustyki ITB, wskazują, że istnieje duże ryzyko błędów dotyczących ochrony przeciwdźwiękowej budynku i prawidłowego stosowania izolacji akustycznych. Dotyczy to zarówno etapu projektowania budynku, jak i wykonawstwa.

W wielu państwach Unii Europejskiej wprowadzono przepisy zobowiązujące do sprawdzenia projektu budynku pod kątem właściwych rozwiązań zapewniających spełnienie wymagań akustycznych, a także kontroli właściwości akustycznych budynku po jego wykonaniu. Próby wprowadzenia w Polsce analogicznych przepisów napotykają duży opór.

Rzetelne opracowanie projektu budynku pod kątem akustycznym, a następnie sprawdzenie jakości akustycznej gotowego budynku są niekiedy wymagane przez inwestora. Z praktyki jednak wiadomo, że dotyczy to jedynie obiektów uznawanych za prestiżowe (w dodatku nie wszystkich) lub tych, których właściwości akustyczne mają wartość na rynku. W większości wypadków nie obejmuje to budownictwa mieszkaniowego.

LITERATURA

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.).
 2. PN-87/B-02151/02, „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomów dźwięku w pomieszczeniach” (w nowelizacji).
 3. PN-B-02151-3:1999, „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania” (w nowelizacji).
 4. J. Sadowski, „Akustyka architektoniczna”, PWN, Warszawa 1976.
 5. PN-EN ISO 717-1:1999, „Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjność elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych”.
 6. Instrukcja ITB nr 448/2009, „Właściwości dźwiękoizolacyjne ścian, dachów, okien i drzwi oraz nawiewników powietrza zewnętrznego”.
 7. PN-EN 12354-1:2002, „Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami”.
 8. Instrukcja ITB nr 406/2005, „Metody obliczania izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami w budynku według PN-EN 12354-1:2002 i PN-EN 12354-2:2002”.
 9. PN-EN 14351-1:2006, „Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności”.
 10. Instrukcja ITB nr 447/2009, „Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. Zasady projektowania i wykonanie”.
 11. J. Nurzyński, „Lekki system ocieplania ETICS – czy właściwości cieplne idą w parze z akustyką”, „Czasopismo Techniczne. Budownictwo”, r. 109, z. 3, nr 2-B/2012, s. 315–322.
 12. J. Nurzyński, „Wpływ bezspoinowego systemu ocieplania na właściwości akustyczne ściany”, 55. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Kielce–Krynica 2009, [w:] „Problemy naukowo-badawcze budownictwa”, t. I, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej 2009, s. 609–616.
 13. B. Szudrowicz, „Porównawcza ocena wpływu bocznego przenoszenia dźwięku w budynkach masywnych na izolacyjność akustyczną ścian działowych o konstrukcji lekkiej i ścian masywnych”, „Materiały Budowlane”, nr 8/2007, s. 14–18.
 14. B. Szudrowicz, „Właściwości akustyczne przegród międzymieszkaniowych w nowo wznoszonych budynkach”, „Materiały Budowlane”, nr 8/2006, s. 17–23.
 15. PN-EN 12354-2:2002, „Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych między pomieszczeniami”.
 16. Instrukcja ITB nr 463/2011, „Właściwości dźwiękoizolacyjne stropów oraz zasady doboru podłóg z uwagi na izolacyjność od dźwięków uderzeniowych stropów masywnych”.
 17. PN-EN ISO 717-2:1999, „Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjność elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych”.
 18. B. Szudrowicz, „Zabezpieczenia przed przenoszeniem dźwięków uderzeniowych z klatek schodowych do pomieszczeń chronionych”, „Materiały Budowlane”, nr 8/2012, s. 20–23.
Abstrakt 

W artykule omówiono podstawowe błędy dotyczące izolacyjności akustycznej popełniane na różnych etapach wznoszenia budynku. W analizie wykorzystano doświadczenie Zakładu Akustyki Instytutu Techniki Budowlanej, który współpracuje z projektantami, producentami wyrobów budowlanych oraz wykonawcami budynków.

The article discusses basic defects of noise reduction, which are made at various stages of building construction. The analysis uses the experience of Building Research Institute – Acoustics Department, which cooperates with designers, manufacturers of construction materials and building contractors.

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 3/2013

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Najlepszy system stropowy?


Betonowe stropy można produkować na różne sposoby – z betonu przygotowanego na placu budowy lub w fabryce, gdzie panują kutemu optymalne warunki. ZOBACZ »


"Wirtualne malowanie" - wykonaj sam symulację online »

Dobierz najlepszy materiał izolacyjny »

Obok wiedzy na temat produktów, równie istotna jest znajomość technologii, którą... czytaj dalej » Niski poziom ochrony cieplnej generuje wysokie koszty utrzymania budynku, stanowiące duże obciążenie budżetu... czytaj dalej »


Zgarnij bony o wartości 100zł. Zobacz jak »

Jak dobrać posadzkę do obiektu?

3 kroki do Super CashBack
czytaj dalej »

Wybierz posadzkę, która będzie funkcjonalna i łatwa w czyszczeniu... czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Jak zapewnić trwałość mocowania elewacji?


Wsporniki przejmują ciężar muru i za pomocą zabetonowanych szyn kotwiących lub kotew przekazują go na ścianę nośną... ZOBACZ »


Płynne membrany poliuretanowe - gdzie je stosować?

Uszczelnianie obiektów inżynieryjnych - jak to robią specjaliści?

Siła związania do podłoża przekraczająca 20 kg/cm2, wysoka odporność na niszczące czynniki eksploatacyjne...
czytaj dalej »

Jak prawidłowo chronić ściany fundamentwe i zapewnić gwarancję żywotności obiektu? czytaj dalej »

Jak wykonać trwałe posadzki?

Jakich technologii oraz materiałów użyć do wykonania podłóg przemysłowych, naprawy betonów lub przeprowadzenia renowacji posadzek?  czytaj dalej »


Dowiedz się więcej o hydroizolacji dachów »

Chcesz ograniczyć straty ciepła z budynku? Zobacz »

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i elektrycznej skłaniają do analizy strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów jest... czytaj dalej »

Jak mocować elewacje wentylowane?


Jak w realnych warunkach zachowują się różne systemy mocowań elewacji wentylowanych? ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Innowacyjny system kompozytowych wzmocnień konstrukcji »


W przypadku gdy temperatura przekroczy temperaturę zeszklenia, wówczas żywica nie jest... ZOBACZ »


dr hab. inż., prof. ITB Barbara Szudrowicz
dr hab. inż., prof. ITB Barbara Szudrowicz
Ukończyła Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Warszawskiej. Stopień dr. n.t. uzyskała w Instytucie Techniki Budowlanej, a dr. hab. na Politechnice Łódzkiej. Obecnie jest kierownikiem Pracowni ... więcej »
dr inż. Elżbieta Nowicka
dr inż. Elżbieta Nowicka
Ukończyła protetykę słuchu oraz fizykę – specjalność akustyka architektoniczna na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz architekturę i urbanistykę na Politechnice Poznańskiej. ... więcej »
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Alpha Dam Alpha Dam
O FIRMIE Alpha Dam Sp. z o.o. produkuje od ponad 10 lat profesjonalne materiały wodochronne i przeciwwilgociowe dla budownictwa.  Do 2008...
9/2019

Aktualny numer:

Izolacje 9/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Nowoczesne rozwiązania elewacyjne
 • - Jakość wykonania izolacji z szarego styropianu
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.