Renowacja obiektów zabytkowych - izolacja pozioma i pionowa

Zastosowanie izolacji strukturalnych i kurtynowych | Obniżenie wilgotności masowej strefy iniekcji
mgr inż. Cezariusz Magott  |  IZOLACJE 4/2013  |  30.05.2014  |  2
Ściana przygotowana do iniekcji żelami akrylowymi | Recreation of vertical and horizontal insulation during renovation of monumental buildings
Ściana przygotowana do iniekcji żelami akrylowymi | Recreation of vertical and horizontal insulation during renovation of monumental buildings
Archiwum autora

Odtwarzanie izolacji hydrofobowych w przyziemiach budynków istniejących wykonuje się wówczas, gdy dotychczasowe zabezpieczenia uległy degradacji lub nie wykonano ich podczas wznoszenia obiektu. Izolacje poziome i pionowe mają ponownie zabezpieczyć przegrody budynku lub budowli poddawanych renowacji przed wilgocią podciąganą z gruntu, wodą opadową lub naporową.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA - kliknij tutaj »

Izolacje poziome wykonywane podczas renowacji obiektów zabytkowych nazywane są również izolacjami strukturalnymi, ponieważ ich aplikacja każdorazowo związana jest z ingerencją w strukturę przegrody. Przy zastosowaniu specjalnych technik mogą być także wykonywane w murach warstwowych.

Izolacje tego typu dzieli się na:

 • odtwarzane metodami mechanicznymi,
 • chemiczne odtwarzane metodami iniekcyjnymi.

Wykonywanie izolacji poziomych odtwarzanych metodami mechanicznymi polega na utworzeniu pasa izolacji przerywającego podciąganie kapilarne. Uzyskuje się to dzięki mechanicznej ingerencji w przekrój poprzeczny przegrody i założeniu w niej specjalnych przekładek, wykonanych najczęściej z laminatów z tworzyw sztucznych, pap bitumicznych, blach ze stali chromowo­‑niklowej lub specjalnych zapraw cementowych modyfikowanych polimerami, uniemożliwiających kapilarne podciąganie wilgoci (Czytaj więcej na ten temat).

Wśród metod mechanicznego odtwarzania poziomych przepon hydrofobowych można wyróżnić metody polegające na odcinkowym podcinaniu muru oraz na wciskaniu blach w spoiny przegrody. Po odtworzeniu przepony poziomej konieczne jest ciśnieniowe wypełnienie suspensjami cementowymi bruzd powstałych na skutek podcinania muru.

Ze względu na masywność przegród w budynkach zabytkowych oraz konieczność zapewnienia stateczności poszczególnych fragmentów konstrukcji (wyeliminowania ryzyka spękań ściany) metody mechaniczne są bardzo rzadko stosowane.

WARTO WIEDZIEĆ
 
Artykuł prezentowany na Konferencji IZOLACJE 2013

Izolacje wtórne chemiczne odtwarzane iniekcyjnie to przepony ze środków chemicznych, aplikowane za pomocą iniekcji w strukturę przegrody w celu zabezpieczenia ściany budynku lub budowli przed wnikaniem wilgoci podciąganej kapilarnie z gruntu oraz uzyskania w dalszym, przewidywanym czasie w strefie ściany nad przegrodą takiej wilgotności, która umożliwi prowadzenie dalszych prac konserwatorskich lub budowlanych. Iniekcyjne izolacje strukturalne mogą być również zaprojektowane tak, by stanowiły barierę w postaci izolacji pionowej w przestrzeni wewnętrznej muru.

Izolacje pionowe, zwane też kurtynowymi, to zabezpieczenia przeciwwilgociowe lub przeciwwodne wykonywane w sposób iniekcyjny, chroniące przegrodę pionową lub poziomą od strony przyległego gruntu. Stosuje się je wówczas, gdy zabezpieczenia wykonywane tradycyjnymi metodami naprawczymi wymagałyby znacznych nakładów. Izolacje tego typu są ściśle związane z licem przegrody i nie ingerują w jej strukturę.

Zastosowanie izolacji strukturalnych i kurtynowych

Izolacje strukturalne oraz kurtynowe wykonywane są przede wszystkim w budynkach istniejących. Niekiedy są to budynki niedawno wzniesione, w których wadliwie wykonano izolacje przeciwwilgociowe lub przeciwwodne (dotyczy to najczęściej wielopoziomowych garaży podziemnych pod centrami handlowymi, w których poziom wody gruntowej znajduje się kilka metrów powyżej poziomu posadzki w pomieszczeniach), lub w starych budynkach, w których izolacje przeciwwilgociowe uległy degradacji albo nie zostały w ogóle wykonane.

 


Izolacje tego typu stosuje się wówczas, gdy nie można zabezpieczyć budynku lub budowli metodami tradycyjnymi (np. przez odkopanie ścian piwnicznych i wykonanie pionowej izolacji rolowej lub powłokowej), np.:

 

 • w centrach miast, w miejscach, gdzie położono nową nawierzchnię (np. płyty na rynku), ale nie wykonano jednocześnie pionowych zabezpieczeń przeciwwilgociowych ścian piwnicznych budynków okalających tę płytę; z powodu zmian własnościowych (w piwnicach projektowane są lokale użytkowe) zewnętrzne izolacje pionowe można wykonać jedynie w gruncie, od wewnętrznego lica ściany piwnicznej (wykonanie izolacji pionowej w sposób tradycyjny wiązałoby się z utratą gwarancji danej na wykonanie wyłożeń kamiennych nawierzchni płyty rynku);
 • w budynkach przyległych do uczęszczanych pasaży handlowych, gdy nie jest możliwe wykonanie wykopu w chodniku w celu odtworzenia zewnętrznej izolacji pionowej;
 • w przypadku gdy do elewacji dochodzą podcienie lub arkady i wykonanie wykopów zewnętrznych ze względów konstrukcyjnych byłoby droższe niż wykonanie specjalistycznych izolacji;
 • gdy dochodziło do powodzi hydrogeologicznych (podniesienia się poziomu wód gruntowych powyżej poziomu posadzki w piwnicach) – taka sytuacja po ustąpieniu powodzi wymusza zastosowanie co najmniej osłon w postaci izolacji kurtynowych;
 • gdy głębokie posadowienie nowo powstałych budynków może zakłócić dotychczasowy przebieg podziemnych cieków wodnych, a lokalne spiętrzenia mogą powodować zalewanie ścian piwnicznych istniejących budynków;
 • w przypadkach szczególnych, m.in. gdy cieki rzek (np. rzeki Młynówki w Cieszynie) dochodzą bezpośrednio do ścian piwniczych budynków.

Izolacje strukturalne i kurtynowe wykonuje się w przegrodach zawilgoconych i mokrych. Możliwe są także iniekcje pod wodą w układach statycznych lub dynamicznych. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac naprawczych niezbędna jest dogłębna diagnostyka istniejącego stanu.

Rys. 1. Schemat przedstawiający różnice między suszeniem przegrody w sposób konwencjonalny i mikrofalowy | Fot. Archiwum autora

Obniżenie wilgotności masowej strefy iniekcji

Projekt wykonawczy zabezpieczeń przeciwwilgociowych obiektu powinien dokładnie określać stan zawilgocenia przegród oraz zawierać tzw. bilans wilgoci. Na tym etapie powinno się także ocenić strukturę porowatości przegród (rozkład objętości porów w zależności od ich średnicy) i ich łączną objętość, pozwalającą na wyznaczenie stopnia przesiąknięcia wilgocią poszczególnych przegród. Znajomość tych danych pozwoli na wybór odpowiedniego preparatu iniekcyjnego, określenie obszaru jego zastosowania oraz późniejszej kontroli poprawności wykonania robót w wybranej metodzie iniekcji.

Fot. 1. Obniżanie poziomu zawilgocenia strefy iniekcji generatorami mikrofalowymi | Fot. Archiwum autora

W przypadku iniekcji strukturalnych materiałami typu mikroemulsje silikonowe czy krzemiany bardzo istotnym etapem prac jest wstępne obniżenie wilgotności masowej strefy iniekcji (taka sama sytuacja występuje w przypadku powierzchniowych siatek hydrofobowych). Bardzo skuteczną metodą jest wykorzystanie do tego celu generatorów mikrofalowych (rys. 1, fot. 1-2).

Fot. 2. Obniżanie poziomu zawilgocenia strefy iniekcji generatorami mikrofalowymi | Fot. Archiwum autora

Do pasa strefy iniekcji przykłada się tubowe generatory mikrofalowe (istnieją także inne sposoby, jak osuszanie sorpcyjne, kondensacyjne czy oporowe), a następnie pas iniekcji obkłada się folią i podłącza sorpcyjne lub kondensacyjne (w zależności od warunków temperaturowych) osuszacze powietrza, co pozwala w krótkim czasie obniżyć wilgotność masową iniektowanego pasa muru z początkowej rzędu najczęściej kilkunastu procent do 6–8% wilgotności masowej. Jest to optymalna wilgotność muru przy stosowaniu preparatów hydroizolacyjnych, będących roztworami wodnymi krzemianów metali alkalicznych. Przy takiej wilgotności muru zasięg migracji preparatu jest największy.

 

Odpowiednio zbudowana antena tubowa, która jest bezpośrednim emiterem fal elektromagnetycznych, jest tak skonstruowana, że wymusza wewnątrz muru rotowanie w szybkozmiennym polu magnetycznym zdipolowanych cząstek wody. Woda znajdująca się w kapilarach silnie pochłania promieniowanie mikrofalowe, zachodzi więc konwersja promieniowania elektromagnetycznego w ciepło. Zjawisko to powoduje wzajemne tarcie cząstek, a w konsekwencji podniesienie się temperatury wody znajdującej się w kapilarach i wypychanie jej w kierunku lica muru. Z powierzchni muru woda odbierana jest przez sorpcyjny lub kondensacyjny osuszacz powietrza.

Osobnym zagadnieniem jest ustalenie wysokości temperatury, do której w jednym cyklu mogą być podgrzewane osuszane ściany, tak aby nie przekroczyć naprężeń termicznych na styku zaprawy z cegłą ani nie spowodować destrukcji samej zaprawy. Na podstawie dostępnej literatury określono, że w przegrodach murowanych do temp. nieprzekraczającej 120°C rozszerzalność matrycy wapiennej lub wapienno-cementowej podobna jest do rozszerzalności zawartego w zaprawie kruszywa, jednocześnie występuje też zbieżność z rozszerzalnością liniową materiałów ceramicznych. Podgrzewanie zapraw budowlanych powyżej temp. 120°C powoduje ich destrukcję, również na skutek utraty wody związanej chemicznie.

Temperaturę muru mierzono termometrem bezkontaktowym jedynie na powierzchni ściany, dlatego przyjęto roboczą wysokość na poziomie 80°C. Ze względów praktycznych podjęto próbę ustalenia czasu nagrzewania określonego odcinka ściany, jednak w odniesieniu do ścian o różnej grubości i różnym stopniu zawilgocenia okazało się to niemożliwe (czas nagrzewania do określonej temperatury był tym dłuższy, im wyższy był procent wilgotności ściany).

Podczas wykonywania prac z użyciem generatorów mikrofalowych należy bezwzględnie zachować bezpieczeństwo (na poziomie zabezpieczeń obowiązujących w krajach UE). Wokół pracujących generatorów należy rozłożyć stelaże, na których zawiesza się specjalne tkaniny tłumiące poziom radiacji fal elekromagnetycznych. Każda osoba pracująca przy osuszaniu ścian powinna być wyposażona w detektor gęstości strumienia fal elektromagnetycznych z zaznaczonym poziomem dopuszczalnego natężenia.

W obrębie obszaru pracy generatorów mikrofalowych powinny być zainstalowane czujniki z systemem automatycznego wyłączania pracujących urządzeń w momencie zbliżania się osób trzecich do obszaru suszenia.

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 4/2013

Komentarze

(2)
Zniwiarz | 26.09.2013, 21:06
Ciekawy artykuł
Architekt | 03.05.2015, 13:32
Iniekcja to najgłupsza rzecz jaką można wykonać na budynku.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Innowacyjny system kompozytowych wzmocnień konstrukcji »


W przypadku gdy temperatura przekroczy temperaturę zeszklenia, wówczas żywica nie jest... ZOBACZ »


Szukasz materiałów budowlanych dobrej jakości?

Dobierz najlepszy materiał izolacyjny »

Obok wiedzy na temat produktów, równie istotna jest znajomość technologii, którą... czytaj dalej » Niski poziom ochrony cieplnej generuje wysokie koszty utrzymania budynku, stanowiące duże obciążenie budżetu... czytaj dalej »


Opłacalność paneli fotowoltaicznych - najnowsze informacje i porady »

Uszczelnianie obiektów inżynieryjnych - jak to robią specjaliści?

W przyszłym roku nastąpią znaczne podwyżki cen energii elektrycznej, dlatego też warto zastanowić się nad montażem paneli fotowoltaicznych.
czytaj dalej »

Jak prawidłowo chronić ściany fundamentwe i zapewnić gwarancję żywotności obiektu? czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Uszczelnianie trudnych powierzchni! Zobacz, jak to zrobić skutecznie »


Doszczelniając przegrodę od strony wewnętrznej budynku ograniczamy przenikanie pary wodnej do warstwy izolacyjnej, natomiast... ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Jak wykonać trwałe posadzki?

Jakich technologii oraz materiałów użyć do wykonania podłóg przemysłowych, naprawy betonów lub przeprowadzenia renowacji posadzek?  czytaj dalej »


Dlaczego hydroizolacja budynków jest tak ważna?

Sprawdzony sposób na przyspieszenie ocieplenia »

W budynkach nowo wznoszonych barierę dla wody gruntowej stanowi hydroizolacja zewnętrzna ścian piwnic i izolacja pod płytą fundamentową... czytaj dalej » Jakiego produktu użyć, by aplikacja była łatwa, efektywność większa, a tempo pracy ekspresowe? czytaj dalej »

Czego użyć do izolacji podłóg, dachów i fasad?


Istotną różnicą pomiędzy styropianami białymi i grafitowymi jest ich odporność na ZOBACZ »


Zgarnij bony o wartości 100zł. Zobacz jak »

Jak dobrać posadzkę do obiektu?

3 kroki do Super CashBack
czytaj dalej »

Wybierz posadzkę, która będzie funkcjonalna i łatwa w czyszczeniu... czytaj dalej »

Najlepszy system stropowy?


Betonowe stropy można produkować na różne sposoby – z betonu przygotowanego na placu budowy lub w fabryce, gdzie panują kutemu optymalne warunki. ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Alpha Dam Alpha Dam
O FIRMIE Alpha Dam Sp. z o.o. produkuje od ponad 10 lat profesjonalne materiały wodochronne i przeciwwilgociowe dla budownictwa.  Do 2008...
9/2019

Aktualny numer:

Izolacje 9/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Nowoczesne rozwiązania elewacyjne
 • - Jakość wykonania izolacji z szarego styropianu
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.