Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Zmiany we wprowadzaniu na rynek wyrobów budowlanych

Nowe definicje – nowe wymagania podstawowe | Deklaracja właściwości użytkowych wyrobów budowlanych
mgr inż. Jadwiga Tworek  |  IZOLACJE 4/2013  |  16.05.2013
Zmiany we wprowadzaniu na rynek wyrobów budowlanych / Changes made to the marketing of construction products resulting from Regulation of the European Parliament
Zmiany we wprowadzaniu na rynek wyrobów budowlanych / Changes made to the marketing of construction products resulting from Regulation of the European Parliament
www.sxc.hu

1 lipca 2013 r. nastąpi zmiana zasad funkcjonowania rynku wyrobów budowlanych na mocy rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania tych produktów do obrotu.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 [1] z 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG [2], nazywane dalej w artykule rozporządzeniem nr 305/2011 lub CPR (Construction Products Regulation), zostało opublikowane 4 kwietnia 2011 r., a weszło w życie 24 kwietnia 2011 r.

Obowiązuje zatem w Polsce od prawie 2 lat (rozporządzenia UE, inaczej niż dyrektywy, stosowane są w państwach członkowskich wprost, bez potrzeby wdrażania do prawa krajowego wszystkich postanowień). Przewidziano wyjątkowo długi okres przejściowy – ustalono, że postanowienia dotychczas stosowanej dyrektywy przestaną obowiązywać dopiero po 30 czerwca br. Przed 1 lipca 2013 r. mają zastosowanie tylko wybrane artykuły CPR [1] dotyczące przygotowania się państw członkowskich i jednostek desygnowanych do wykonywania specjalnych zadań w nowym systemie europejskim.

Ponaddwuletni okres ma służyć:

 • określeniu kryteriów desygnowania jednostek notyfikowanych i jednostek oceny technicznej oraz zasad sprawowania nadzoru nad ich funkcjonowaniem przez państwo,
 • wyznaczeniu krajowych punktów kontaktowych ds. wyrobów budowlanych,
 • nowelizacji zasad funkcjonowania i wzmocnienia nadzoru nad rynkiem wraz z określeniem sankcji za naruszanie przepisów CPR [1].

Zobacz także: Wyroby budowlane zgodne z normą

Większość państw wykorzystuje ten czas również na dostosowanie zakresu i formy procedur krajowych odnoszących się do wyrobów budowlanych nieobjętych obowiązkiem oznakowania CE.

CPR [1] określa warunki wprowadzania do obrotu i udostępniania na rynku wyrobów budowlanych przez ustanowienie zharmonizowanych zasad:

 • deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych,
 • stosowania oznakowania CE na tych wyrobach.

Obowiązek sporządzania deklaracji właściwości użytkowych dotyczy wyrobów objętych normami zharmonizowanymi oraz tych wyrobów, dla których na wniosek producenta wydano europejską ocenę techniczną (EOT). Wyroby, w odniesieniu do których sporządzono deklarację właściwości użytkowych, podlegają również obowiązkowi oznakowania CE, które jest jedynym oznakowaniem potwierdzającym zgodność wyrobu z właściwościami użytkowymi deklarowanymi na postawie zharmonizowanej specyfikacji technicznej.


Jesteś pracownikiem firmy budowlanej albo projektantem/ architektem? Specjalizujesz się w dziedzinie izolacji lub studiujesz budownictwo? Jeśli jesteś związany z szeroko pojętą branżą izolacyjną lub budowlaną, możesz łatwo zyskać dostęp do fachowych artykułów i najnowszych informacji. Zamów bezpłatny newsletter serwisu www.izolacje.com.pl.


Ponieważ normy zharmonizowane i indywidualne dokumenty EOT wydawane na zasadach dobrowolnych nie wyczerpują zbioru wyrobów budowlanych udostępnianych na rynku (rys. 1), to (podobnie jak dotychczas) we wszystkich państwach UE ­funkcjonować będą systemy krajowe. Ich zakres powinien być jednak ograniczony tylko do wyrobów, dla których nie istnieją normy zharmonizowane.

Ewentualne zmiany dotyczące systemów krajowych (dodatkowe w stosunku do systemu europejskiego) zależą tylko od legislacji danego państwa członkowskiego. Część państw zachowuje swój dotychczasowy system krajowy, a ogranicza tylko jego zakres. Niektóre państwa natomiast decydują się na nowelizację systemów krajowych, nie tylko jeśli chodzi o zakres – dostosowują także zasady ich funkcjonowania, tak aby zapewnić spójność wymagań systemu europejskiego i krajowego.

WARTO WIEDZIEĆ
Artykuł prezentowany na Konferencji IZOLACJE 2013

Nowe definicje – nowe wymagania podstawowe

Mimo wprowadzenia w rozporządzeniu nr 305/2011 [1] wielu nowych nazw i definicji (rys. 2), nie zmienia się dotychczasowy zamysł systemu wprowadzania wyrobów budowlanych na rynek, polegający na powiązaniu właściwości wyrobów budowlanych z wymaganiami podstawowymi stawianymi obiektom budowlanym w przepisach państw członkowskich UE.

W odniesieniu do wymagań podstawowych rozporządzenie CPR [1] wprowadza wiele nowych elementów w zapisach dotychczasowych wymagań oraz nowe wymaganie nr 7 – wszystkie związane ze spełnieniem kryteriów budownictwa zrównoważonego [3].

Przykładem kierunku zmian mogą być nowe zapisy istniejących już wymagań podstawowych, podające nowe kryterium – zdrowie i bezpieczeństwo osób mających kontakt z obiektami budowlanymi przy uwzględnieniu całego okresu użytkowania obiektu. Wynikają z tego także nowe zapisy wymagania podstawowego nr 3 („Higiena, zdrowie i środowisko”), w którym zwrócono uwagę na konieczność oceny obiektów budowlanych ze względu na higienę, zdrowie i środowisko w ciągu całego cyklu życia obiektów oraz uwzględnienia wpływu nie tylko na jakość środowiska, lecz także na klimat.

W wymaganiu podstawowym nr 6 „Oszczędność energii i izolacyjność cieplna” Parlament Europejski wprowadził dodatkowo wymóg, by obiekty budowlane były energooszczędne i zużywały jak najmniej energii podczas budowy i rozbiórki.

Najbardziej widoczną zmianą jest wprowadzenie nowego wymagania podstawowego nr 7 „Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych”. Zapis tan stanowi:
„Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane, wykonane i rozebrane w taki sposób, aby wykorzystanie zasobów naturalnych było zrównoważone i zapewniało w szczególności:
a) ponowne wykorzystanie lub recykling obiektów budowlanych oraz wchodzących w ich skład materiałów i części po rozbiórce;
b) trwałość obiektów budowlanych;
c) wykorzystanie w obiektach budowlanych przyjaznych środowisku surowców i materiałów wtórnych”.

Do przeprowadzenia oceny zrównoważonego wykorzystania zasobów i wpływu obiektów budowlanych na środowisko powinny być stosowane (w miarę możliwości) deklaracje środowiskowe wyrobów (Environmental Product Declaration – EPD). Obecnie są one wydawane na podstawie norm ISO serii 14020, lecz w Komitecie Technicznym CEN/TC 350 sfinalizowano już prace nad wdrożeniem EPD do systemu norm europejskich i ustanowiono normę EN 15804:2012 [4] (wprowadzoną do krajowego systemu normalizacyjnego jako PN-EN w ramach prac PKN KT 307). Wyniki prac Komitetu Technicznego CEN/TC 350 będą wykorzystywane w dokumentowaniu wielu nowych wymagań CPR [1].

Deklaracja właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

Wymagania art. 4–7 rozporządzenia nr 305/2011 [1] nawiązują do nowej koncepcji deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, sporządzanej obowiązkowo przez producenta przy wprowadzaniu wyrobu na rynek Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jeżeli wyrób jest objęty normą europejską lub jest zgodny z wydaną dla niego europejską oceną techniczną.

Nowa deklaracja nie jest już deklaracją „zgodności” ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną, co było pojęciem nieprecyzyjnym, szczególnie wówczas, gdy dokumentem odniesienia była norma zharmonizowana, obejmująca całą grupę wyrobów o zróżnicowanych właściwościach użytkowych przyporządkowanych kilku możliwym, zamierzonym zastosowaniom. Według zasad ustalonych w art. 17 CPR [1] norma zharmonizowana ma służyć producentowi przede wszystkim jako narzędzie określające metody i kryteria oceny właściwości użytkowych wyrobu.

Wybór zakresu i poziomu właściwości użytkowych deklarowanych na jej podstawie należy do obowiązków producenta, który odpowiada również za zapewnienie stałości deklarowanych cech w toku bieżącej produkcji wyrobu. Związane jest z tym nowe zastosowanie terminu „zgodność”, które ma dotyczyć wymagania zapewnienia przez producenta zgodności wyrobu z zadeklarowanymi właściwościami użytkowymi.

W związku z pozostawieniem producentom swobody w kształtowaniu zakresu i poziomu deklarowanych właściwości użytkowych teoretycznie istnieje możliwość sporządzania „pustych” deklaracji. Mają temu przeciwdziałać przepisy art. 6, ust. 3, pkt c), które wymagają zadeklarowania właściwości użytkowych co najmniej jednej z zasadniczych charakterystyk wyrobu, oraz przepisy art. 3, ust. 3, dające Komisji Europejskiej prawo do ustalenia zasadniczych charakterystyk podlegających obowiązkowemu deklarowaniu przy wprowadzaniu wyrobu na rynek EOG. Ogólna zasada określająca wymagany zakres i poziom właściwości użytkowych wywodzi się z art. 6, ust. 3, pkt e), w którym przewidziano, że producent musi zadeklarować:
„(…) właściwości użytkowe tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które wiążą się z zamierzonym zastosowaniem lub zastosowaniami, z uwzględnieniem przepisów odnoszących się do zamierzonego zastosowania lub zastosowań w miejscu, gdzie producent zamierza udostępnić wyrób na rynku”.

IZOLACJE 4/2013


za darmo miesięcznik Izolacje

Wymaganie to wskazuje na konieczność znajomości tych przepisów, a w sytuacji, gdy wyrób przeznaczony jest na rynek europejski – dostępu do informacji o przepisach różnych państw UE. Pozyskiwanie takich informacji nie jest łatwe i wymaga znajomości różnych systemów prawnych i licznych, odmiennych sposobów kształtowania wymagań w przepisach techniczno-budowlanych. Dlatego rozporządzenie nr 305/2011 [1] w art. 10 nakłada na państwa członkowskie obowiązek wyznaczenia krajowych punktów kontaktowych ds. wyrobów budowlanych, których zadaniem jest dostarczanie przejrzystych i łatwych do zrozumienia informacji o stosowanych krajowych przepisach techniczno-budowlanych.

Kolejną ważną zasadą dotyczącą deklaracji sporządzanej przy wprowadzaniu wyrobu na rynek według przepisów CPR [1] jest obowiązek dołączania jej kopii do każdego wyrobu udostępnianego na rynku. Kopia ta może mieć formę papierową, można ją też przesyłać drogą elektroniczną. Istotną zaletą tego rozwiązania jest dostarczanie wraz z wyrobem informacji o zadeklarowanych właściwościach użytkowych. Należy jednak pamiętać, że miejsce wprowadzenia wyrobu na rynek może różnić się od miejsca jego późniejszego udostępniania, co może skutkować potrzebą dostosowania zakresu i poziomu deklarowanych właściwości użytkowych do wymagań konkretnych przepisów [5].

Czynniki wpływające na zakres i poziom deklarowanych właściwości użytkowych zależą zatem od:

 • typu wyrobu zdefiniowanego przez producenta,
 • zadeklarowanego przez producenta zamierzonego zastosowania wyrobu,
 • przepisów krajowych w miejscu wprowadzenia wyrobu na rynek oraz w miejscach późniejszego udostępniania,
 • wskazań Komisji Europejskiej dotyczących zakresu oraz ewentualnych wartości progowych zasadniczych charakterystyk.
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 4/2013

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Budujesz lub remontujesz? Sprawdź ceny materiałów!


Niezależnie od tego, jak duże przedsięwzięcie przed Tobą, warto być zaopatrywał się w miejscu z gwarancją zapasu, ceny i dostępności... ZOBACZ »


Szkło piankowe - czego jeszcze o nim nie wiesz?

Wibroizolacja i wibroakustyka - co warto wiedzieć?

Dzięki swoim właściwościom – m.in. wysokiej odporności na ściskanie, wodoszczelności, paroszczelności... czytaj dalej » Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających klientów. czytaj dalej »

Zatrzymaj ciepło i ochroń dom przed zimnem »


Dużym zainteresowaniem właścicieli domów cieszy się też... ZOBACZ »


Wybierz najlepszy materiał do ocieplenia budynku »

Balkony i tarasy - jaką technologię wykonania wybrać?

W obszarze izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej, poddaszy oraz ścian działowych o konstrukcji... czytaj dalej » Bardzo istotne jest odpowiednie wykończenie okapu tarasu czy balkonu... czytaj dalej »

Najtańszy sposób na wykonanie stropu? Sprawdź »


Przekonaj się, jak wiele zalet ma nowa generacja stropów gęstożebrowych ZOBACZ »


Chcesz ograniczyć straty ciepła z budynku? Zobacz »

Jak usunąć wilgoć ze ścian?

W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i eketrycznej skłaniają do analizy strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów jest...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Jak dobrać posadzkę do obiektu?


Wybierz posadzkę, która będzie funkcjonalna i łatwa w czyszczeniu.... ZOBACZ »


Jakie są rodzaje płyt warstwowych?

Prace uszczelniające - postaw na niezawodne rozwiązania »

Ukryte mocowanie oznacza, że łączniki płyt są niewidoczne, co poprawia...
czytaj dalej »

Obecna praktyka projektowania i wykonywania budowli ziemnych i podłoży nawierzchni drogowych mnoży przypadki zastosowania... czytaj dalej »

Zarabiaj pieniądze sprzedając prąd »

Ilość energii jaką jest w stanie „wyprodukować” dany system fotowoltaiczny, zależy w głównej mierze od...  czytaj dalej »


Dowiedz się więcej o hydroizolacji dachów »

Planujesz renowację budynku? Zobacz »

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » Jeśli docieplenie z zewnątrz nie jest możliwe, co jest częste w przypadku obiektów zabytkowych, mamy... czytaj dalej »

Czego użyć do izolacji kanałów wentylacyjnych?


Systemy ochrony energii w budownictwie i w instalacjach technicznych, spełniają najbardziej restrykcyjne normy europejskie definiując... ZOBACZ »


mgr inż. Jadwiga Tworek
mgr inż. Jadwiga Tworek
Ukończyła Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Jest pełnomocnikiem dyrektora ds. harmonizacji europejskiej w Instytucie Techniki Budowlanej. Zawodowo zajmuje się oceną przydatności... więcej »
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Synthos S.A. Synthos S.A.
Grupa Kapitałowa Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie...
1/2020

Aktualny numer:

Izolacje 1/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Szron na dachu
 • - Ile można zyskać na termomodernizacji?
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.