Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 1/2017 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Wyższe wymagania – nowe standardy, czyli o przyszłości budownictwa na Konferencji IZOLACJE 2013

Jacek Sawicki  |  IZOLACJE 3/2013  |  14.03.2013
W Konferencji IZOLACJE 2013 uczestniczyło blisko200 osób – byli wśród nich architekci, projektanci, przedstawiciele firm producenckich i wykonawczych oraz inne osoby na co dzień zajmujące się izolacjami.
W Konferencji IZOLACJE 2013 uczestniczyło blisko200 osób – byli wśród nich architekci, projektanci, przedstawiciele firm producenckich i wykonawczych oraz inne osoby na co dzień zajmujące się izolacjami.

Od 2019 r. w krajach UE obligatoryjne będą standardy budownictwa prawie zeroenergetycznego. To, jak Polska przymierza się do ich wprowadzenia, oraz jaką rolę w nowoczesnym projektowaniu i architekturze odegrają izolacje, było tematem Konferencji IZOLACJE 2013.

Konferencja odbywała się w dniach 27–28 lutego w Warszawie w hotelu Westin, a zorganizowana została przez redakcję miesięcznika IZOLACJE i serwisu internetowego www.izolacje.com.pl. Uczestniczyło w niej blisko 200 osób, w tym projektanci i architekci, przedstawiciele instytucji naukowo-badawczych, wyższych uczelni technicznych, firm producenckich i wykonawczych oraz osoby w jakikolwiek sposób zainteresowane tematyką izolacji. Konferencja IZOLACJE 2013 była drugą edycją tego wydarzenia.

Jaka rola izolacji?

Hasło tegorocznej edycji konferencji: „Rola izolacji w nowoczesnym projektowaniu i architekturze” zostało zreferowane w inauguracyjnym wystąpieniu mgr. inż. arch. Mariusza Ścisło ze Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP. Przywołał on wyzwania, jakie stoją przed branżą budowlaną w krajach UE w związku z koniecznością wprowadzania standardów budownictwa o niemal zerowym zużyciu energii. By spełnić nowe wymagania, uczestnicy rynku będą musieli sięgać po nowoczesne izolacje cieplne (próżniowe, aerożelowe, transparentne lub inteligentne), a także po skuteczne izolacje przeciwwodne, techniczne czy akustyczne. W najbliższych latach obserwować więc będziemy dalszy wzrost znaczenia izolacji. Wprowadzanie wyższych wymagań będzie się również wiązało z koniecznością podnoszenia kwalifikacji przez osoby działające w branży budowlanej. Architekci, projektanci i wykonawcy będą się musieli wykazać w praktyce znajomością nowych zagadnień technicznych.

Polityka legislacyjna w UE i w Polsce

Pierwsza sesja poświęcona była regulacjom prawnym dotyczącym rynku izolacji. Jej główny temat: „Projektowane zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” został omówiony przez mgr. inż. Tomasza Żuchowskiego, zastępcę dyrektora Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. W wystąpieniu przedstawił on aktualny stan prac nad wprowadzeniem zaostrzonych wymagań energetycznych. Proponowane zmiany w przepisach wzbudzają wiele emocji w środowisku, co znalazło odzwierciedlenie w dyskusji.

Polemikę wywołał również temat aktualnego stanu prawnego w zakresie przepisów dotyczących charakterystyki energetycznej budynku, przedstawiony przez mgr. inż. Tomasza Gałązkę z resortu budownictwa. Prelegent zasygnalizował kierunki wprowadzania rozwiązań administracyjnych porządkujących m.in. wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej nowych i istniejących budynków, a także kwestie nadawania uprawnień audytorom energetycznym, ich weryfikacji, kontroli, prowadzenia rejestrów itp. Wspomniał też o potrzebie wydania krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii, a także dokonaniu niezbędnych zmian w ustawach i przepisach wykonawczych do ustaw dotyczących systemów alternatywnych.

ZOBACZ TAKŻE
Jak obniżyć koszty ogrzewania budynku?
Jak obniżyć koszty ogrzewania budynku?
Pobierz ZA DAMO PDF!

W referacie „Budownictwo zeroenergetyczne lub prawie zeroenergetyczne – aspekty pozaenergetyczne” dr inż. Konrad Witczak reprezentujący Politechnikę Łódzką oraz firmę Rockwool Polska omówił na przykładzie modelowego budynku jednorodzinnego tzw. podejście finansowe jako metodę obliczania kosztów całkowitych. Może ona być wykorzystana do ustalenia minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej, tak by miały one uzasadnienie ekonomiczne z punktu widzenia użytkownika budynku w 30-letnim okresie eksploatacji.

Blok tematyczny zakończył się referatem „Zmiany we wprowadzaniu na rynek wyrobów budowlanych wynikające z Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 305/2011” wygłoszonym przez mgr inż. Jadwigę Tworek z Instytutu Techniki Budowlanej. Jego tematem były zmiany prawne, które od 1 lipca tego roku na obszarze UE ustanowią zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (zwane potocznie CPR) i uchylą obowiązującą dotąd dyrektywę Rady 89/106/EWG. W związku z nowymi regulacjami zmieni się znaczenie niektórych pojęć (np. typu wyrobu), ich charakterystyka (wprowadzone zostaną tzw. „poziomy”, „klasy”, „wartości progowe”), a także pojawią się nowe kategorie oceny wyrobów w miejsce dotychczasowych aprobat technicznych (europejskie dokumenty oceny – EDO, europejskie oceny techniczne – EOT). W związku z tymi zmianami nowe obowiązki będą mieli producenci, importerzy i dystrybutorzy wyrobów budowlanych.

Wszystko o energooszczędności i efektywności energetycznej – pobierz materiały za darmo

Izolacje techniczne w praktyce

ZOBACZ TAKŻE
Konferencja IZOLACJE 2013
– relacja
Konferencja IZOLACJE 2012
– wideorelacja

Trzy wystąpienia stanowiły blok tematyczny dotyczący izolacji technicznych.
W referacie wprowadzającym: „Izolacje techniczne – określanie minimalnej grubości izolacji oraz charakterystyka współczesnych materiałów izolacyjnych” dr Artur Miros z COBR Przemysłu Izolacji Budowlanej IZOLACJA w Katowicach omówił dostępne na rynku wyroby izolacyjne przeznaczone do tych zastosowań.
O poprawie efektywności energetycznej i zwiększaniu oszczędności energii przy wykorzystywaniu rozwiązań firmy Thermaflex mówiła mgr inż. Maria Witkowska.
Temat izolacji termicznych w zastosowaniach przemysłowych w kontekście ochrony środowiska zreferowany został przez mgr. inż. Ryszarda Borkowskiego z Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Izolacji Przemysłowych.

Niedoceniana akustyka

Absorbującym tematem, sądząc po ożywionej dyskusji, okazały się izolacje akustyczne, którym poświęcona była osobna sesja. Zagadnienie to jest wciąż w naszym kraju niedoceniane. Polskie regulacje prawne dotyczące izolacyjności akustycznej są dość skąpe, a skala uciążliwości związanych ze złą akustyką budynków nadal jest znaczna. Z zaprezentowanych referatów wynika, że jest to problem złożony, za którym ukrywają się rozmaite przyczyny, takie jak źle oszacowane parametry techniczno-użytkowe, błędy wykonawcze, nieprzewidywalność skutków ludzkich działań lub ignorancja lokatorów. Szerzej kwestie te zostały omówione w referatach przygotowanych przez:

 • dr. Annę Iżewską z ITB oraz mgr. inż. Henryka Kwapisza z Saint-Gobain Construction Products Polska, marka Isover – „Przepisy i wymagania dotyczące ochrony przeciwdźwiękowej w Polsce na tle wybranych państw europejskich”,
 • dr. hab. inż., prof. ITB Barbarę Szudrowicz i dr. inż. Elżbietę Nowicką z ITB – „Błędy w projektowaniu i wykonawstwie izolacji akustycznych”,
 • dr. inż. arch. Andrzeja K. Kłosaka reprezentującego firmę archAKUSTIK oraz Politechnikę Krakowską – „Kształtowanie akustyki w budynkach – poprawne rozwiązania w projektowaniu i wykonawstwie”.

Izolacje w projektowaniu i wykonawstwie

Drugi, warsztatowy dzień konferencji wypełniony został 10 referatami na temat współczesnych wymagań przepisów budowlanych oraz nowoczesnych materiałów i technologii w praktyki projektowej i wykonawczej. W programie tej sesji znalazły się referaty:

 • „Analiza wymagań energetycznych w projekcie zmiany rozporządzenia w sprawie warunków technicznych” mgr. inż. Jerzego Żurawskiego z Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska i dr. inż. Aleksandra Panka z Politechniki Warszawskiej;
 • „Ograniczanie skutków występowania mostków cieplnych w balkonach” mgr. inż. Ireneusza Stachury z firmy Schöck;
 • „Materiały do wykonywania hydroizolacji podziemnych części budynków i budowli” oraz „Renowacje zawilgoconych murów metodą iniekcji w technologii marki Weber Deitermann” mgr. inż. Macieja Rokiela z firmy Saint-Gobain Construction Products Polska, marka Weber Deitermann;
 • Hydroizolacje podziemnych części budynków z wykorzystaniem mat bentonitowych” – prezentację przygotował dr inż. Krzysztof Pogan z firmy MAPEI Polska, referował zaś mgr inż. Mikołaj Alexandrowicz z firmy MAPEI Polska;
 • Odtwarzanie izolacji poziomej i pionowej podczas renowacji obiektów zabytkowych” mgr. inż. Cezariusza Magotta z firmy Izoserwis;
 • „SikaProof®A – technologia uszczelnień przeciwwilgociowych i przeciwwodnych betonowych konstrukcji podziemnych” mgr. inż. Krzysztofa Śleszyckiego z firmy Sika Poland; referat przedstawiony został przez mgr. inż. Pawła Fiborka;
 • „Projektowanie przegród pod kątem zjawisk cieplno-wilgotnościowych” dr. inż. Adama Ujmy z Politechniki Częstochowskiej;
 • „Drenaż i izolacja ścian w gruncie przy użyciu Leca® KERAMZYTU” mgr. inż. Andrzeja Dobrowolskiego z firmy Saint-Gobain Construction Products Polska, marka Weber Leca;
 • „Nowoczesne technologie elewacyjne – dobór i projektowanie” dr. inż. arch. Janusza Barnasia z Politechniki Krakowskiej;
 • „Rozwiązania projektowo-architektoniczne fasad przeszklonych” dr. hab. inż. Dariusza Heima z Politechniki Łódzkiej.

Sponsorzy, patroni i partnerzy

Sponsorami Konferencji IZOLACJE 2013 były firmy: Knauf Insulation, Rockwool Polska, Thermaflex Izolacji, Mapei Polska, Saint-Gobain Construction Products Polska reprezentowana przez marki Weber Deitermann i Weber Leca, a także firmy Schöck i Sika.
Patronat honorowy sprawowali: Ministerstwo Gospodarki, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych oraz Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej „IZOLACJA” w Katowicach.
Patronatem merytorycznym objęły konferencję uznane na rynku wytwórców i wykonawców stowarzyszenia branżowe: Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu, DAFA Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad, Stowarzyszenie na rzecz Systemów Ociepleń, Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”, Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej Szklanej i Skalnej: MIWO, a także Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości.
Patronat prasowy sprawowały specjalistyczne serwisy internetowe: Administrator24.info, Ekspertbudowlany.pl, Elektro.info.pl, Muratorplus.pl, Obud.pl, Rynekinstalacyjny.pl oraz portal Sztuka Architektury.

***

Ocena konferencji jest wysoka zarówno z uwagi na program merytoryczny, jak i jej stronę organizacyjną. Redakcja miesięcznika IZOLACJE i serwisu www.izolacje.com.pl już po raz drugi zadbała o udział w tym wydarzeniu ekspertów z branży izolacyjnej oraz umożliwiła interesującą wymianę poglądów między uczestnikami konferencji. O ile rok temu można było jedynie mówić o udanym debiucie tego wydarzenia, o tyle obecnie twierdzi się, że jest ono niezwykle cenne ze względu na wagę poruszanej tematyki. Wszystko to dobrze rokuje następnym edycjom Konferencji IZOLACJE.

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 3/2013

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zacząłeś już budowę i zaskoczyła Cię zima?


Sprawdź, jakie materiały sprawdzą się przy temperaturach rzędu –10, a nawet –20°C czytaj dalej »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak wybrać płytę styropianową w systemie ETICS?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr..
czytaj dalej »

Stosując najwyższej jakości styropian o odpowiedniej gęstości, parametrach deklarowanych, potwierdzonych w rzeczywistości, naprawdę oszczędzasz... czytaj dalej »

Building Information Modelling - jak to działa?

BIM odnosi się do programów, które wspomagają projektowanie. Ich działanie polega na... czytaj dalej »

 


Dobierz najlepszy materiał ociepleniowy. Sprawdź »

Gdzie wykonać badania elewacji wentylowanych zgodne z wymogami ETAG 034?

Inwestorzy szukają wciąż lepszych, mocniejszych i bardziej wytrzymałych, a przede wszystkim bezpiecznych dla zdrowia produktów. Gdzie je znaleźć? czytaj dalej » Na potrzeby badań zbudowano specjalną komorę, w której produkt poddaje się cyklom odporności na zmianę temperatury, wilgoć, wiatr oraz czynniki uderzeniowe. czytaj dalej »

Jak ograniczyć straty ciepła i wyciszyć hałas?

Wybierz rozwiązanie, które ochroni uszczelniane powierzchnie przed tworzeniem się mostków termicznych... czytaj dalej »

 


Jak efektywnie uszczelnić okna?

Jak zoptymalizować przepływ powietrza przez ściany?

Przy ocieplaniu zapomina się o tym, że bardzo duży ubytek ciepła następuje w wyniku ubogiej lub źle położonej izolacji framugi okiennej...
czytaj dalej »

Zwiększenie izolacyjności budynku przynosi wymierne korzyści ekonomiczne przez cały okres eksploatacji budynku. czytaj dalej »

Termomodernizacja pomoże w walce ze smogiem?

Smog to temat bardzo nośny w mediach, zwłaszcza w okresie zimowym, kiedy w powietrzu unoszą się "efekty" palenia byle czymczytaj dalej »


Jaka jest cena hali z płyty obornickiej?

Farby do wnętrz i elewacji - jakie powinny być?

Praktycznie wszystkie hale wyglądają tak samo, ale w rzeczywistości nie ma dwóch takich samych! Do każdego projektu trzeba podejść indywidualnie – wbrew pozorom taka taktyka prowadzi do... czytaj dalej » W 2002r. rynek farb fasadowych został zrewolucjonizowany przez farbę zolowo-krzemianową, która bazuje na całkowicie nowatorskiej koncepcji spoiw, dzięki czemu... czytaj dalej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Synthos S.A. Synthos S.A.
Grupa Kapitałowa Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie...
11/12/2018

Aktualny numer:

Izolacje 11/12/2018
W miesięczniku m.in.:
 • - Izolacje w niskich temperaturach
 • - Prace hydroizolacyjne w okresie zimowym
Zobacz szczegóły
Podparapet termiczny - ciepły montaż okien

Podparapet termiczny - ciepły montaż okien

Świadomi inwestorzy coraz częściej wybierają okna o niskiej wartości współczynnika przenikania ciepła, wiedząc, jak ważna z punktu widzenia energooszczędności...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.